Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1883

SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 188 GOüDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fgne Roode en Witte PORT 2 50 Verder exquis fljne RIJN MOZBL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prija couranten worden op aanvraag franco toegezonden N 8877 tVoensdag II Jahnari 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken II I Lokaal MT en VERMAAR Oosthaven Gouda te geren door de Gezusters VVOBLIGËR uit Praag op DONDERDAG 1 FBBRUABI 1883 ten 8 ure Viool LÜDM1LLA Alto HEBMINA Cello BOZEN A WORLICÈK Piano CAMILA OSWALD Inteekenlgsten a ƒ 1 in de drie Sooieteiten tot 31 Janaari Bureaa 1 50 Deze dient ter kennisgeving dat door het bedanken Tan Doctor LUIJTEN voor het ZIEKENFONDS opgericht te a Grave liage gevestigd te Gouda onder de zinspreuk Tot Nut VAX t Algemeen voor Z WelEd in plaats is benoemd als Doctor en Chirurgen de WelEdele Zeergeleerde Heer J H BAKKER NIEMEUER en zgn spreekuur bepaald is volgens het reglement Dat tevens als tweede Apotheker is benoemd de Heer J F GRENDEL tot wie de leden zicb naar verkiezing kunnen wenden Inschrgvingen kunnen plaats hebben bg de Boden G SOETER Karnemelksloot en W CARRIÈRE Peperstraat DE DIRECTIE VÏËREElSIGlNG ArN Handelsbediendgn Mercurius Ie Rotterdam Het BESTUUR heeft de eer alle belanghebbenden uit te noodigen kennis te nemen van twee CIRCULAIRES de eene voor H H Patroons de Itndere voor Handelsbedienden bestemd waarin het doel en middelen der Vereeniging tMERCURIUS en tevens de voortoaarden waarop aan haar BUREEL tot PLAATSING kan worden gebruik gemaakt volledig zgn o mschreven De Heer A van REEDT DORTLAND heeft j zich welwillend bereid verklaard die Circulaires af te geven aan allen die zich daartoe bg ZEd aanmelden Openbare Verkooping op WOENSDAG 7 FEBRUABI18 3 des Toormiddags te elf uren in het koffiehuis Habmonie aan de Markt te Gouda van Eene in 1881 gebouwde BOUWMAJfSWONING met STALLING voor 12 koeien schuur met PAABDEllftliLL VARKENSHOKKEN HOOIBERG verdere betimmering en ERVEN alsmede eenige perceelen WEIen HOOILAND in den AcbterwiUens te RE EUWIJK jzeer nabg de gemeente ïoucja groot 3 hectaren 51 aren 52 centiarei En eenige perpeelen WBI en HOOILAUD in den Omslag aan den Bodegraafscheil Straatweg te Waddinsveeii groot 4 hectaren 27 aren 36 centiaren De Woning te aanvaarden 1 Mei 1883 en de Landergen terstond Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN j DROOGLEEVER te Oouda Het Depot der echte Sïnpr MacMnes de beste en mees gezochte NAAIMACB INX der wereldj FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York bevindt zich te G O U D A uitsluitend 122 23 HOOGSTRAAT 22j23 Machines op proef en gratis onderricht Degelijkeigarantie Gemakkelgke betalingsconditiën van af f 1 per week aan desverkiezenden Hooge Korting voor contante betaling OpenlDare Verkooping Of DINSDAG 30 JANUARI 1883 des voormiddags te 10 uren aan het Steenkolenpakhuis van wglen den Heer A C CO§IJN wgk K 261 aan de Peperstraat te Gouda van Pakhuisgereedschappen AFBRAAK enz Alles een uur vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda STALHOUDEEU Er wordt te dezer stede TE KOOP aangeboden eene in volle werking zgnde STALBOVDERIJ met Annex WOONHUIS TUIN KOETSHUIZEN en PAARDEN8ÏALLING met een stuk Open Grond daarachter ter grootte van 6 Aren 76 Centiaren alles staande op eene der drukste straten dezer Stad Gebouwen zoowel als Inventaris zgn ook afzonderlijk over te nemen Een gedeelte der Kooppenningen kunnen als 1ste Hypotheek op hetzelve evestigd big ven Franco te bevragen onder iet motto cStalhouderg bg den Uitgever van dit blad Openbare Verkoopingf VAN BO02s £B3 De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op DONDERDAG den Ie FEBRUARI 1883 des middags ten 12 ure om contant geld ter plaatse waar de hierna te vermelden Doornen staan te VERKOOPEN 78 stuks op stam staande POPULIEREN langs het Draafpad te Oouda De voorwaarden zullen dagelgks den Zondaguitgezonderd des voormiddags van 10 tot desnamiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing liggen Ontyang Betaaikantoor L Droogfleever Fortuiju Rotterdai Directe aanvoer THEE in alle soorten in kistjes van 1 en 2 Kilo ZWARE MIDDAGTHEE 25 en 60 Cent het pakje Java en Preanger Koffie in het groot en klein CHOCOLAAD uit de beroemde fabrieken van F MARONIS te Pargs en Pb SDCHARD Neufchatel Suisse verder inlandsch fobnkaat ia alle soorten gesneden CACAO uRmuntend geschikt voor Drink Chocolaad Stand d er Deposfiorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 7 drie 47 zes 4 U twaalf 5 L De rente wordt bg vooruitbetaling vola an De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda Gfebrs KAMPHUIZEN Hoflev eranciers Gouwe C S GOUDA TJOT WPTCr Volkohien genezing door DJMU U aLBmM de Bandage Bégulateury n Dr Waebsegees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 85 te Antwerpen ZUIVERE PBANSCHE WIJINEN De bekende BORDEAUX k f 21 per 48 Plesschen mot accijns franco huis geheel Nederland ook per jproefflesoh kwart en half ankers belegen verkrugbaar Voorts alle BIERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar j Adres WIJDSTRAAT A l72 GOUWE C 13 Goqda mlg Depot van Welle n s Boonekamp Eli ter Snelpersdruk van A Bbinkmah te Gonda BINNENLAND QOUD V 30 Jannari 1883 Dr A Lnijlen heeft thai ook tijn oiitdag ingediend als wethooder en alt lid van den gemeeatenail Waa hg in ceriigenoemde betrekking ilechtt kort 4erkiaaitt daar hij in J U van het vorige jaareerst ala zoodanig werd beuoemd alt raadslid heefthij lal an jaren de burgerij vertegenwoordigt Hybehoorde lot die leden welke niet overtuiging enkraol het woord voerden Wat er een zaak aande oi e waarin hq bijionder belang tlelde waartoot h j meer dan gewone sympathie gevoelde dan ij erde hij daarvoor met een vuur en een grettdrift die nlUsïint waardeering verdienen Wat hij deeden hoe hg ijverde in het belang dfr OondtcbeWaterleiding ligt ieder nog vertoh in het geheugenen ook tij die ique gevoelent raak niet deeldenen in iele gevallen lijnrecht tegenover hem stondenzullen bij zijn heengaan toch dit van hem moetengetuigen dal hg waa een man die in den raadniet stilzat maar die door woord en daad trachtte de belangen der burgerij te behartigen welke hem bg iedere aftreding telkens opnieuw werden toevertrouwd Gisterenmorgen it naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht Samuel Karreman schippertkneoht wonende alhier die in den nacht van Zaterdag op Zondw ten omttreeka 3 f ore op een sleepboot liggende in de rivier den Usel onder deze gemeente was geklommen eu een p rtemonuaie met geld had ontvreemd welke portemonnaie met geld later door de politie onder zijn bed is gevonden Bg de Uitgevers G B van Goor Zonen alhier is verschenen de jaargang 1888 van het AdresBOKK VOOE DE OSMEENTX GoBDA Dit boekje is langzamerhand voor oai € ingezetenen een behoefte geworden de praclische inriohling en de volledigheid der opgaven roaki n het tot een vraagbaak die inderdaad onmisbaar is geworden Tallooze malen wordt het dan ook geraadpleegd en zelden stelt b t t i or steeds brengt bel ons op de hoogte van hetgeen wg omtrent een persoon of verepuiging in deze stad te weten noodig hebben Meer en meer komt bet publiek er toe het adresboek te waardeereu als een geschikte gelegenheid tot bet plaatsen van adverlentien Maakten tot nog toe naar wg meeoen alleen Goudsche ingezetenen daarvan gebruik ditmaal bevelen daarin ook een aantal Bolterdammers hun zaak aan en het is dan ook ieder die de aandacht van hel Goudsohe publiek op zgn winkel of magazijn wil vestigen alleszins aan Ie raden in het Adresboek Ie adverteereu daar dit ern geheel jaar onder iedei e oog komt Zondag 11 Februari e k heeft in de zaal Kunstmin dsr Sooieleit Ons Genoegen eene uitvoering plaats van het Tyrohr National Sanger OeselUchaft directeur de heer J Hartmann Het gezelichap bestaat uit 4 beeren en 2 dames die in nationaal oostuura optreden Te Arnhem garen zg deier dagen ook eene uilvoering en de Jrnhemtcht Courant spreekt mei veel lof orer de goede krachten waarover bet beeft ie beschikken Zij egt o a De heer Harimnnn zelf is een baszanger van veel talent met een schoon zeer zwaar orgaan de heer Holf is een specialiteit in het jodlen de heer Sohmid draagt de moeiIgkste stukken met zeldzame teohnisohe vaardigheid vo r Qp de sirgk cither de tafel oither het glaseuphonium en het zoogen hout en siroo instrument Fr Mirz l beschikt over een ditte aangename sopraan stem de andere leden van liet gezelschap brengen het hunne bg tot een goed ensemble dat vooral uitmunt door zuiverheid en kracht getuigende van een grondige studie en hel aangeboren talent waarin zoovele Tyrolers zich verheugen Men ziet idlis dal opnieuw een genotvolle aroud ons wacht Een gewijzigd wetsontwerp tol regeling va Jen eeniui is door den Miniïler van Binuenl Znken aan de Tweede Kamer ingezonden nevens de Memorie van Antwoord op hei afdeelingsrerslag Bij dat gewijzigd ontwerp wordt de tabel voor den census thans aldus voorgesteld 60 in de gemeenten Amsterdam Rotterdam en sGrarenhage ƒ 40 in de gemeente Utrecht Groningen Atnhem Leiden f aarlem Leeuwarden Dordrecht Delft Schiedam en Middelbgrc ƒ 30 in de gemeenten Maastricht Nijmegen t Hertogenbotch Zwolle Gouda Alkmaar Zaandam Harlingen Sneek Vlitsingen Gorinchem Goet Boltward Dokkum Zierikzee Hoorn en Purmerend ƒ 24 in de gemeente Derenter Kampen Breda ZQthen Amertfoort Rocnnond Tiel Zaltbommel Assen en Meppel en in alle getdeenten der provincién Groningen Friealakd Noord Holland ZuidHolland en Zeeland voo zoover in deze tabel niet een andere som is aangtwezen ƒ 20 ia de gemeenten Urk Marken Vlieland Terschelling Egmond aan Zee Wijk aan Zee eu Duin Zandroort Feiten Spaarndam Ameland Schiermonnikoog Wesistellingwerf Ooststellir gwerf Vlagtwedde Wtdde Onsiwedde Marnm Leek Groolegast en Oldekerk en in alle gemeenten der prarincien Limburg Noord Brabant Utrecht Gelderland Orerijitel en Drente roOr loorer in deze tabel niet een andere som is aangewezat Daar het ontwerp niet r6ór Februari tot wet kan worden verheven is hel noodrakelgk geworden daarin bepalingen op te nemen ter aanvulling van de kiezertlijtten voor de Tweede Kamer De aanneming en het ia werking treden van de rooralelleu tot oensusverla ing en lol een gewijzigde iudeeling der kiesdislriclet zal Kamerontbinding j DoodzakelQk makes Dertepaling van het daarroor I geschikte lijdttip kan eu moet zegt de Minister aan de Kegeering worden orergclaten Ten slotte dringt de Minister nogmaals op een spoedige behandeling vac het ontwerp aan opdat bg aanneming daarvan de Regeeriog in de gelegenheid zg haar belofte te vervullen om de rerkieziugen voor de Ti etde Kamer in 1883 volgens de nieuwe regeling te doen plaats grijpen en nog in den loop van dit zittingjaar een Commissie te benoemen voor het onderzoeken van welke bepalingen der Grondwet de herziening raadzaam fs In een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gourenieut Generaal van 27 dezer wordt bericht dat op 4 Januari onze troepen in Atjeh een ontmoeting hadden met de bende ran Toekoe di Tiron wqiarbg zij een rerlies bekwameft van vgf gesneuveld en acht gekwelite mindere militairen terwijl de vijand is afgetrokken St a Het Weekblad va Jfoerde bevat het volgende stuk WIERICKERSCHANS Naar aanleiding van de rampvoUe oniplofling op het terrein van de buskruilfabriek nabg Muiden kwam in een vergadering van bewoners der Rijnstreek ter sprake de ontzaggelgke opeenhooping van Buskruit in de nabij Bo legraien gelegen Wierickersohans en het daaruit voortvloeiende voor een wgdrn omtrek dreigende gevaar Het ia toch een feit dat de voorraad aldaar in den regel eenige honderdduizenden kilo s bedraogt Niettegenstaande de beste voorzorgsmaatregelen blgft een ontplotfiog tot de mogeIgkheden behooren en hangt als een dreigend gevaar den bewoners van den omtrek boven hel hoofd Van zulk oqgavfi zouden de gevolgen niet te berekenen zgn Zonder nog te spreken van mogelijke verwoestingen in de grooi steden Utrecht Rotterdam s Gravenhage Leiden zooden ongetwgfeld Woerden Oudewater Gouda Alphen e tussohenliggendc plaatsen volkomen ontredderd worden Uit aanmerking van het altijd mogelgke en dreigende gevaar kwam het hun noodig voor dat eene beweging op tgrtouw werd gezet om bg de Hooge Ilegeering er op aan te dringen dat er in een zoo fgevaarvollen toestand verandering worde aangebracht en de Wiorickertchana niet langer als kruitnjagazgn behoudfu b ijve Wie dal mede wenscht wordt nitgenoodigd door briefkaart of naamkaartje Van zijn adhaetie te doen blijken en dit in te zenden onder het motto Wierickerschans bij den Uitgever van genoemde Courant opdat na korten tijd eene oproeping tot het honden eener samenkomst hun kunne worden toegezonden Naar ij vernemen werd op 25 dezer een vergadering gehouden duor het uitvoerend Comité der in 1884 te Amsterdam te houden Internationale Landbouw Tentoonstelling Daar in vele gemeenten de lijtten voor inteekeniug nog niet werden aangeboden meende het Comité het nuttig en noodig in te trekken een besluit dat bepaalde dat een ieder die 25 bijdroeg donateur dn tentoonstelling werd doch als zoodanig vóór 1 Januari 1883 moest toetreden en de tiieircding als donateur tegen een bijdrage van roinstent 25 nog onbepaald open te moeten itellen Op deze vergadering werd ook medegedeeld dat de ingekomen toezeggingen van bijdragen gezamenigk beliepen een bedrag van ruim ƒ 64000 welk bedrag men vertrouwde daar vele Gemeenten en Vereenigingen wa van zulks verwacht mag worden nog niets bericht badden nog aanmerkelijk zal toenemen hetgeen noodzakelijk is om de kosten Ie kunnen bestrgden van eene tentoonbtelling Nederland waardig om tegenover het buitenland Ie bonden Daar echter nog veler medewerking werd verwacht schroomde het Comité niet om met zijne werkzaamheden voort te gaan en ontwierp bet een concept programma dat een aanmerkelijk cijfer hooger dan de toegezegde bijdragen als uitlovingen bevat eu dat nader aan de Commisiie van rertegenwoordiging der Nederl Ludb MaaltBhappijen zal worden aangeboden Wg aarzelen niet om allen die nog niet bijdroegen om het zoo belangrgk voornemen van het Comité Ie steuno op te wekken naar hun vermogen voor deze zoo ewensohte zaak bij te dragen en hetgeen zg willen afzonderen per postwissel of anderszins te zenden aan den Secretaris Penningmeester van het uitvoerend Comité den beer P F L Waldeck te Loosduinen In zijn belangrgk werk over de grondwet waarvan het eerste gedeelte onlangs het licht zag ontwikkelt prof Buys een afwgkend oordeel over art 66 der hoogste staatswet de bekende bepaling dekoning verklaart den oorlog Dat artikel wordt door sommigen voor t66 gewichtig en téó gevaarlgk gehouden dat zij schier daarom alleen eene grondwetsherziening noodig zouden achten Hoe is het mogelgk zulk een exorbitant recht aan één persoon toe te kennen vragen zg die zulk een gevaar in dat artikel zien Maar is het denkbaar dat een vorst daarvan gebruik kan maken Bg een defensieven oorlog w ovdt geen oorlog verklaard door het land dat zich verdedigen moet het geldt dus slrchls een aanvallenden krijg maar daarvoor zgn toch toebereidselen noodig en rooi deze wordt geld rrreischt en dal geld kan slecbla rerkrcgen worden met oestemmiiig ran de StatenGenernal Werd het geweigerd hoe tal men dan een oorlog beginnen terwijl al de roorwaardcn ontbreken om hem ook maar een enkelen dag rol Ie houden Zulk eene daad zou inderdaad volkomen waanzin veïraden zegt de hoogleeraar en is het nu de roeping van een ernstigen wetgever naar wapenen om te zitn ten einde zich tegen dergelijken waanzin te verdedigen Zelfs de gouvernementen welke vrgeiyk kunnen beschikken over alles wal noodig is om zich volkomen tot den strijd toe te rusten plegen den oorlog niet te beginnen vóór zg zich van de insten ming der volksvertegenwoordiging verzekerd hebben En natuurigk niemand draagt gaarne de verantwoordelgkheidarau eene daad welke over de toekomst van een geheel volk betlissen kan en verlangt niets liever dan althans een deel van de verantwoordelgkheid op anderen over te dragen iia juistheid dier beschouwing tal niemand ontkennen maar gaal de heer Boys roert wordt hef gevaar gezocht waar het Ferkelgk niet te vindei is vrij algemeen ziet men het daar over hel hooflj waar het maar al te licht zou kunnen oprijzen ei hg vestigt de aandacht op art 57 waarbij aan den