Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1883

koning hei reoht ordt toegekend om Tiedes en Ue andere Terdragen met rreeinde mogendheden te maken Door die verdragen kan zelfs de meest Tredelierende mogendheid door onverstand en lichttinnighrid zich laten verleiden tot het a8Ui an van verbioleniseen elk Nederland vroeger of later iii een oorlog zonden knunen betrekken Niet zoozeer eene rij iging van art 56 als wel van art 57 acht daaroiB de hoogleeraar noodzakelgk wanneer tot ene groudwets herzieniug wordt overgegaan Behalve de 12 gevallen te Rotterdam zijn iit de vorige week de volgende gevallen van pokken voorgekomen Leiden 6 Kralingeu 2 Kutwgk 2 Ter Aar 2 Gharlois 1 Oelfshaven 1 s Graveaaude 1 De onvermoeide strgder voor de beweerde rechten der familie de Bourbon Nauudortf hier te lande op den Fraoachec koningstrooi de 89 jarige graaf Grnau de la Barre ia Zondag Ie Teteringeo bij Breda overleden Plautenbeurs Ie s firaveuhage Pezer dagen is ook in de Residentie een Planteobeurs tot stand gekomen waartoe dadelijk 56 leden zijn toegetreden Deze beurs of b eenkomst Kordt gehouden eiken Maandag van des morgens 11 tot des namiddags 2 uur in het koffiehuis De Plantenbeurs op den Lutherschen Burgwal naby de Oroote Markt te g Erravenhage Tot bestuursleden daarvan zyn gekozdu de heeren J G van Kersbergeu en C de Jong beiden woonachtig iu Den Haag en K van Nes Pzn van Boskoop Hüt is ons boven alles aangenaam op dii nieuwe teeken van een opgewekt leven op tuiubouwgebied te mogen wgien Tegenwoordig hebben Amsterdam Boskoop sGra venhage Haarlem Leiden en Nymegen reeds hui nc Flantenbeurzen Sempenirent Als een bewijs in welken bloei het Instruotiebataljon te Kampen zich verheugen mag dient dat alle vacatures voor de oproepingen op 21 Feb en 4 April reeds geheel en die voor 16 Mei a s voor de grootste helft vervuld zgn 17U jongelingen onder welke 30 pupillen die vun Nieuweraluis in de eerste helft der maand Maart bg het instr bal zullen overgaan hebben zich daartoe aangemeld en qn voor de verschillende data opgeroepen Wederom is er sprake van een plan om te Amsterdam een Eden theater op te richten en wel in de AmsteUtraat op den hoek van het Rembrandis plein Eene ttalhoudery met koetshuis en groote achlergelegen terreinen eene smadery en een koilihuis aldaar zijn aangekocht voor rekening een r maatschappij Door samenwerking van verschillende leden vun de redaclién en direcliën der te Araaterdam verschijnende clagbladei i is een Journalisten vereeniging op gericht ten einde Igdens de aanstaande Internationale Koloniale Tentoonstelling den vertegenwoordigers der binnen en buisenlaudsohe bladen het erblgf in de hoofdstad zoo nuttig en aangenaam mogelgk te maken De zorg biervoor is opgedragen aan een uitvoerend coailé samengesteld uit twee leden van de directie en redactie van elk der zes Amaterdamsche dagbladen dat tevens het recht heeft ook medewerkers van auQere bladen en tgdschrifleu die in de hoofdstad het licht zien tot deelneming uit te uoodigen De vraag of deze tgdelijke Vereeniging tot eene U resile zal leiden is nog onbeslist Daar het getal afstitmmelingeu van slamboekavee thans in de kidverboeken van de vereeniging voor het Friesche rundveestnmboek opgenomen nog bstrekkelgk gering is heeft hel bestuur dier vereeniging bg tgdelgken maatregel ten hoogste voor een jaar aan oen inspecteur bevoegdheid verleend om als buitenlanders bet vragen omtrent kalveren hokkelingen en stieren niet voortgekomen uit slamboeksve eene verklaring af te geven waaruit blijkt dat zy tot znivrr Friesch ras behooreo maar om hun leeft gd tot ene kenring voor het stamboek niet kunnen worden toegelaten Een zeer merkwaardige visch weid gedurende de laatste wetenschappelijke reis van den Tratailtivr aan dekust van Marokko op een diepte van 1270 vadem gevangen Hg is ongeveer l i oet lang en van diepzwarte kleur Het meest opmerkenswaardige van dit dier ia echter de verbazende mondholte welker grootte tot het kleine puntige uitloopenile lichaam in iet de mibste verhouding staal en die door een eigenaardige inrichting der kieuwen en door de aanwezigheid van rekbare vliezen zich verbazend kan uitzetten Het beat ia zg te vergelgken met den bekende buidel rraa itn pelikaan Wailant die in he Complti rtnd een Warhrijving van dien zond rlingeo zeebewoner geeft acht het waanchgnlyk dat het voedsel van bet dier zich in die holte verzamelt en daar gedeeltelgk verteerd wcrdt De bewegingsorganen van den visch ign zeer corspionkeljik De gepaarde vinnen worden alleen door een paar kleine aanhangsels gerepresenteerd die men als borstvinnen kan beschouwen buikviuMU zgn niet aanwezig daarentegen wel een rug en Vtaartvin De ademhalingsorganen zgn zeer bijzonder en een zwemblaas heeft de visch niet Er is voorgesteld dit exemplaar eenig in zgn soort te noemen Ènryfkaryret peleeanoidet De melkhandel in Pargs it zeer uitgebreid hetgeen men kan nagaan wanneer men weet dat de bevolking jaarlgks 90 millioen liter melk verbruikt d i gemiddeld 250 000 per dag Vdór het bestaan der spoorwegen waren er in en om de stad zelve een aantal stallen maar de melk die de koeien in deze kleine slecht geluchte ruimte ga eu was hoewel overvloedig zeer slecht van qualiteil Nu zij dagelijks regelrecht per spoor uit de provinciën aangevoerd wordt zou men kans hebben op betere waar indien niet de verkoo pers er altijd op uil waren om bet kostbare vecht met water te verdunnen en het gverigste toezicht der politie te verschalken Hoe groot de winsten zijn blijkt uit de volgende opgave Stel dat eene melkiurichtiug en dit is het gemiddelde cijfer dagelgks 40 000 liter slijt en daarin gegoten was 5 pct i=2000 liter water dan brengen deze 19 cents verkocht 400 frank zuivere winst per dag op uf 146000 fr perjaor Voor geheel onvermengde melk betalen de Purijeenaars niet minder dan 66 cent per liter voor iets mindere qualiteiten 40 en 30 cent terwgl de minste soort nog voor 20 centimes per liter verkocht wordt Ook de officier van justitie te Groningen heeft bij advertentie eene waarschuwing aan landverbuizerii naar Amerika gericht tegen het generaal correspoudentiekantoor te Amsterdam van J v d Berg ook opdat men zioh niet verder inlate met de agenten van dat kantoor J Hilit te Leens die den titel draagt van provinciaal agent generaal noch met P B Bekker te Warfum J Stelirma te Middelstum B Ruiter te Garstbuizen en Joh Vellman te Wes teriümden aangezien genoemd kantoor geep enkelen waarborg aanbiedt voor de richtige behartiging vun de belangen dergenen die zich daarmede inlaten Bg een ingezetene van Delft was een jongmensch uit Utrecht in dienst over wien men niet bgzouder tevreden was en dien mei ua uieuweonaangenaamheden uit zgne betre ikiug ontsloeg Om echter te zorgen dat het joupensch niet bniteu weten zguer anders verkeerOe wegen opging werd naar Ifireoht getelegrafeerd Uw zoon is ontilagen Door een vergissing seinde de telegraaf echter over Uw zoon is OHlalapn De bedroefde ouden van den ontslapene trokken met de vermoedelgke kosten der begrafenis bij zioh naar Delft om persoonlijk de laatste eer voor hun kind te regelen Groot was echter hun verbazing en bigdschap toen zij aan het sterfhuis te Delft vernamen dat hun zoon niet dood maar veeleer te levend g was De commandant der Anlsterdamsche brandweer heeft eenige gewichtige wenken gegeven omtrent de reddingsmiddelen bg brand Éen van zgne wenken verdient vooral behartiging het aanbrengen vau gemeenschap met de buren door dakvensters of luiken Daardoor zou wojrden voorkofnen wat belaaa zoo dikwgis is geschied dat de bewoners van eeu brandend huis in de vlammen omkwamen omdat de Irap jiiet meer was te gebruiken Daar het aanbrengen van zulk een reddingsmiddel voor de bewoners van aan elkander grenzende huizen van hetzelfde groote belang is zul het overleg tustchru buren vrg eenvoudig kunnen zgn Moge dit medewerken om die gemeenschap voor hei geval van nood algemeen tot stand te doen brengen de bewoners kunnen tooh altgil eene afsluiting behouden die slechts bg brand geopend woidt zoodat zg niet behoeven te duchten hunne buren nu en dan op zolder te ontmoeten Hie geheel veriding wnsVaok gestegen eVde ip ƒ Jboo lOO OOOiT A qnel ue chose malheur est bon In 1S53 werd een inwoner van Harritburg tot dertig jaar tuohthuitstraf veroordeeld In vrgheid gealeld keerde hg naar zijne woonglnati terug die geheel veranderd was Tengevolge der uitbreiding wnsVaok de waarde der huizen aanzienlgk gr woning van den veroordeelde desl waard vond nu een kooper voor ƒ Men zou er geen dertig jaar voor gevangen willen zitten maar ah men dertig jaar gezeten heeft isdit tooh eene lichte vergoeding i Werk voar Onderofficieren l Veel heeft men in den laatsten tgd gesproken over den onhoudbaren toestand van het kader in het leger meer bepaaldelijk van dat der infaoterie J Het verwondert mij dat onder al de middelen die ter verbetering van dien toestand zijn aangegeven als traktementaverhooging toezegging vaa hooger pensioen enz men niet in de eerste plaats heeft gedacht aan een middel dat naar het mg voorkomt zich als van zelf aanwijst Ledigheid is des duivels oorkutsseu Wie dit met sprekende voorbeelden wil slaven ga slechts het leveu nu van vele zeer vele onderofficieren en minderen en hg zal helaas de treurige ervaring opdoen dat hg hier de bewijzen alecbts voor het grijpen heeft Ik verzoek dep goeden en oppassendcn ouder hel kader zich deze woorden niet aan te trekken Dat ZIJ zich troosten met de gedachte dat eveumin als het gansohe menschdom verdorven is omdat velen er van slecht zijn hun stand te verachten is ofschoon velen onder hen die verachlelgk maken Ik schrgf deze regelen niet om den onderofficier en den mindere te vernederen doch om hen naar mijn bette vermogen te verhoogen ïk hel hier het oog op die gegradueerden en lageren die met hun ledigen tgd geen weg wetende meer en ncer verward geraken in de strikken van het zindelgk genol Is het dezen zelven steeds to wgten dat dit gebeurt Voorzeker neen Wanneer eeu sergeant zooalt dikwgis gebeurt na des morgens tot elf of twaalf uur gewerkt te bebben voor de rest van den clag geheel vrij ia en vaak met den besten wil geen werk vinden kan wat ttaot hem dun te doen f Sleedt lezen tteeds praten met zijn collega t of wakende op ign krib liggen in een kamer die als door de bewoners zelven niet iels tot versitriug is aangebracht er even naakt kaal en ongezlelUg uitziet als een gevangenis Wat anders is het gevolg dan dat hij iu de onmogelijkheid in eeu kamer waar doorgaans getier en gejoel heersoheu zgn gedachten bij een degelgk onderwerp te bepalen of zelf eenig aangenaam en nuttig tijdverdrgf te vinden deze verlaat en waarheen zgne schreden richt P b hg zoo gelukkigfamilie of vrienden in zgne garnizoentplaatt te hebben hg weel waar te gaan Doch waar zij gaandie dit voorrecht niet hebben ligt voor de hand Het koffiehuis wat gezelligheid netheid en leven betreft zoo gunstig afstekend bij hun eigenlgk verblijf moet wel het toevluchtioord tgn Bn wal hiervande gevolgen rijn behoef ik niet te zeggen Huninkomen zoo dit niet vermeerderd wordt doortoezending van buis laai niet toe veel verteringte maken K ordt ventlgd Buitenlandsch Overzicht Heden wordt Ie Pargs de zaak der verbanning van do voormalige prinsen behandeld De commissie is op haar besluit teruggekomen en beeft een tegenvoorstel van Fabvre aangenomen en dezen tot rapporteur benoemd Met dit voorstel beeft de regeering zich ver eenigd althans de meerderheid van het kabiost De Ministerpresident Duclero en de miniaters vau oorlog en marine Billot en Jauréguiberrjr konden er zioh niet mede vereenigeu en zgn uit het ministerie getreden Dientengevolge is de minister van Binn Zaken Fallières president van den miniaterraau geworden en zgn de vacante portefeailles ad interim onder de andere titulariaseo verdeelJ Het tegenontwerp van den heer Fabvre lid der commitiie than ook door bet kabinet aangenomen luidt als volgt Art 1 Aan de prinsen leden van farailiën die eertijds in Frankrgk geregeerd hebbeo it het verboden ambten en bedieningen uit te oefenen welke door middel van verkiezing begeven worden en burgerlgke en militaire betrekkingen waar te nemen Art 2 Bij decreet van den president der Hepubliek uitgevaardigd na den Miiiiilerraad Ie hebben gehoord kan aan ieder lid der fai ilièu welke eerlgdt in Frankrgk hebbeu geregeerd wient tegenwoordigheid de veiligheid van den Staat zou kunnen in gevaar brengen griait worden onmiddellijk het grondgebied der republiek te verlaten Art 3 Indien een der in het vorig artikel bedoelde prrtoiien na tengevolge van bovenvermelde maatregelen lot ile grent gebracht en uit Frank rijk vertrokken te zgn zonder vergunning d regeeriug daar terugkeert wordt hg voor de correclioneele rechtbank gedagvaard en tot gevangenitttraf van een tot vgf jaren veroordeeld Na afloop van din tiraftgd wordt hij naar de grenzen gebracht Tot recht verstand der zaak kan hel zgn nut hebben de drie andere voorstellen waarover de Kamer heeft te beraadslagen hier nog eens in herinnering te brengen lo Het oorsprouk elijk regeeringsoqtwerp Dit geeft aan de Regeeriug de bevoegdheid de preten deuten uit hel land Ie zetten en hun die fangen bg het leger hebben deze te ontnemen Doch een verplichting Maraan zg onmiddellgk moet v oldo en houdt R Wet in Die verplichting ontttaflli it dnri wnH r de Reseeriiig de aonwezigheictlRr Prinsen op Pronschen bodem gevaurlgk acht voor de republiek 2o Het voorstel FI oquet Dit beveelt de uitzetting doch de voorsteller heelt er geen bezwaar tegen om aan de regeeriog het recht te Uten den Prinsen vergunningen tot tijdelgk verbigf te verleenen 3o Het voorstel Lockroy Ballue Dit heeft ten doel de Prinsen die rangen bg het leger beklèeden onmiddellgk van het kader te schrappen Zaterdag bracht de Kamer de lange discussies over de reorganisatie van de leden der rechterlijke raacht ten einde het reaultaai was weder nul Art j van het ontwerp luidende De onafiietbaarheid van de rechters wordt opgeheven de rechters worden verkozen wenl gelulÉkig verworpen met 287 tegen 242 stemmen De rapporteur van het ontwerp Lepere verklaorde dat de commitiie aangezien de Kamer haar ontwerp had verworpen haar ontslag nam en a n den Miniater van Justitie overliet een nieuw ontwerp in te dienen De Minister lerklaardo dat hij dit eerlang hoopte te doen De Franiche Regeering heeft aan de groote Mogendheden een memorandum gezonden waarin de redenen worden uiteengezet die haar geleid hebben het voorttel van Engeland te verwerpen De Belgische volksvertegenwoordigers hebben deze reek met 94 tegen 2 stemmen het wetsontwerp aangenomen op hel onderwijs in de Nederlandsche taal IU de middelbare scholen Men heeft gemeend de algemeene tegenkanting van het Vlaamsch element in den lande te kunnen bevredigen door bij art 1 de zinsnede aldus luidende het onderwijs iu het Nederlandscb en dat in het Fransch zullen hetzelfde gewicht hebben bg amendement vau den afgevaardigde uit Oeot den heer De Vigne aldus te wgzigen Het onderwgt der Praneche taal wordt er op zuliie wgze ingericht dal de leerlingen in staat worden gealeld de Fransche leergangen der middelbare afdeelingen met vrucht te volgen Of de Vlamingen zich bij deze nieuwe redactiezullea nederleggen dan wel van den Senaat deherstelling van den oorspronkelgken tekst trachten te verkrijgen zal spoedig bigken Het ware misschienverkieselijker geweest bet tub ameudemeul vau den Antwerptchen afgevaardigde Coremans aan te nemen en het Prantoh eerst te onderwijzen van het derde studiejaar af in de voorbereidende sifdeelingen maar van clericale zgde komende werd die bepalingdoor de prealable quaestie vermoord Zooals de wet daar nu ligt is zg in elk geval eene werkelglie verbetering van den staat van inferioriteit waaronder de Vlamingen sedert 1830 gebakt gingen een stap op den weg vau voldoening waarvan het einde door eene herziening ook van het hooger onderwgs in Nederlandaohen geest moet worden bereikt De behandeling der staatabegrooting in den Duiliohen rijksdag gaat ditmaal vlug al worden er ook vela redevoeringen gehouden die beter hadden kunnen wegblgven Steekt in bet huis vau afgevaardigdende begroolingdiscnssie wal hare lengte betreft walsterk bg die van den rgktdag af dan ligt in deeent Rivals de schuld daarvan bg het centrum dat in de behandeling der godsdienstige wetten eene welkome gelegenheid vindt lot hel opperen vanallerlei groote ta kleine bezwaren hetgeen geenander gevolg heeft dan lat de tgd verpraat en aanhet ultramontaansohe leger nieuw voedsel verschaft wordt de conservatief clericalen die als meerderheiddit lichaam behecrseheu z jn oorzaak ran de verslapping van den arbeid De rgksdag zet meer door en het heeft Vrijdag het budget voor de spoorwegen aangenomen waarbg het voorstel van den radicoal lioehler om de zondagttreinen op te heffen teneindeaan de beambten zondagtrutt te verzekeren tieohttkort besproken en afgestemd werd Na de behandeling der slaaltbegrootiog gaat de rgksdag waaricbgulgk uiteen tot na Fatohen om dai dezooxenaamde polifiokaooiate wetten en de wet op deindustrie ouder banden te nemen Bg deze laatstebehoort het amendement tot het irerplioht ttellenvan werkliedénlivretten welke quoettie reedt bgeertte lening gelgk men zich herinnert betprokenwerd Hoewel de conservatieven en het oenlrum ditvoorstel krachtig ondersteunen schijnen toch dekanten van tlagen te verminderen Immers in de laatste zitting der oommistie verklaarde de preaidenl W g an de oentrumpartg zich na rgp beraadtegen de hervorming In hel centrum zelf is mendas oneenig over dit voorstel eu het gouvernementevenals de bondsraad zijn er niet voor De verwerping zou een gevoelige slag zgn voor de conservatieven Zaterdag werd te Dublin de behandeling voortgezet van bel rechtsgeding tegen twintig pertonen beschuldigd van deelneming aan een complot dat zich den moord op beambten i n doel stelde eeu der getuigen herkende twee der beschuldigdeu als de personen die onlangs een aanval pleegdeu op den heer Pield lid der jury In de Vereenigde Staten ia op een vergadering run 30 republikeinsohe senatoren besloten het ont werptarief te behandelen op een wgzie die de aanneming voor het einde der zitting zekerder maakte Ben vergadering van democratische senatoren INGEZONDEN Mijnteer de Redacteur Naar aanleiding van eene cbonlaire der vereeniging IfUlem Barentt door den heer P M Schelling alhier vertpreid verzoek ik u ter keiinisse van beu die in onze Noordpooltochlen belang stellen te brengen dat het Goudiche Comité dat vau den aanvang af voor deze vaderlaudsche ondcneming werkzaam was nog niet is ontbonden dat het beslaat uil de heeren Mr A A van Bergen IJzendooru G Prince Sr H W G Koning J M Noothoven vun Goor Dr W Julius en den ondergeteekende Het vertrouwt dat zg die gewoon zijn jaarlijks tot dit roei bij te dragen ook in 1883 hun steun niet zullen onthouden en dat de poging van den Heer Schelling óók goede vruchten zal opleveren bg hen die tot na toe niet medewerkten aan deze handhaving van Oud Neérlands roem Onder dankzegging Uw Dw Mr J PORTÜIJN DEOOGLEEVER De Effecteiil eurs IV Amsterdam 29 Januari 1883 Belangrgke veranderingen zgn ook in de afgeloopen week niet voorgevallen Oe verlaging van het disconto te Louden met 1 pCl waardoor het a 4 pCt werd genoteerd deed eenige opgewektheid ontstaan doch zü was slechts van korten duur en niet groot Ona Bankdisoonto bleef dan ook onverandenl en prolongatierente steeg zelfs tol 6 doch sloot alt de vorige week BiNNENLANDSCHE WAARDEN Staat Prcmncialeen Oemeente ondten De Stnatsfondsen sloten voor integralen onveranderd doch de overige soorten Vt minder Van de overige valt een kleine verbetering te vermelden voor 4pCt Amsl obl 79 en Rolt obl Premieleeningen De mindere noteering dezer soorten herstelde ten dcele daar Amtl loten vnii ƒ 1000 Vj Bolt Va de andere Amst en gemeenteerediet profileerden Daa iuu Ugen vielen Paleisloten van 119 op 117 Spoortoegleeningen In Ceotraitl aandeelen ging nog al veel pm Zg sluiten l s hooger doch de belangrijkste verbooging is voor aand Haarl Zandv nl 5 i pCt Aand Ind Sp profiteerden aand Holl sp Hijnsp Vi lager Boxtel waarden sloten lager loor aand voor gest obl l j en voor 2e Hyp Vs framwayleeningen Aand Amsl Omo mg stegen 8 do Bijluinv 3 do Ned Tram doch Qooitche verloren het avans der vorige week en sloten dut weer pari Indmlrieele Kaarde Hooger sloten aand Amst Bk 1 Kanaal rag 2 Hv Amtt 2Vi Havenst 5 JavaBk 1 Kol Bk Vt K N Stoomb Mij Vt en obl do 2 aand Fegenoord 3 Java Vi en SpCl obl Zeeland mede Vs K S soorten dus ndg al geanimeerd uil Aand int Cred en en Hv Rotterdam en do Panopt 1 pCl do Ned H mg een paar fracliën lager EüEoPEBscKE WAARDEN StaoUfoadte In deeerste plaats valt de aandacht op eene verlaging van Vs P Deensche Tolkroou vun 2 voor 3pCt Fransche rfente eu van Vs 5pCt do De beide laatste dalingen slaan in verband met de spanning waarin men verkeert over de gevolgen van het manifest van Jérfime Napolóop de daaruit ontstane pretendentenvrees schgnt epidemisch te worden Van Hongaren waren 67 IVi en SpCt goudl 1 pCl lager papierr verbelenie V 6pCt goudl V4 Italianen waren voor Inschr en adm Lamaitoureip V l er Oostenrgksohe M i renle sloot 18 hooger ipCr goudl Vsi l overigen Vis minder Poolsohe sohalkistbilletlen verloren en Portugeezen 81 Vif 4 0 llussen aren de meeste variation ook onbeliingrgk 6e serie Vs g Oosterleeniugeuvaat 75 en 80 Vs Hope 22 i s en 67 69 V lager 0 Van Spanjaarden verloren 1V buitenl IpCl doch 4 en 2pCt re p Vi n Vt 5pCt gereg Turken V lager Egypte onveranderd Premieleeningm De beide Russische verbeterden SV Pruiss 2 Madrid Vc Stublw giirg 2Va en ZwiisersAe IVi aohleruit SfooMegleeningen Aand Theiss sp en obl Viot Em verbeterden Vs I Warschau Weenen IVj en obl do i Ü l Bussen zgn zeer weinig Teranderingen Or mg 1 Kursk Chark hooger doch 4Vj obl Gr mg 1 Morsch Sysr 1 Mosk Smol Vji PoH Tifl f Viten Rias Wiasm i minder Induitritele Kaarden De eert Amtt adm der Dnittohe Bb gingen 2 achteruit AHEKiKAANScaE WAARDEN Staalifondien Van Brazilianen gaven 65 Vs en 60 1 pCl prgs doch wonnen 76 Vs Florida s Vt ger doch Mexicanen Vit Vi Columbiunen Vj beter Peru t en Venezuela t Iractioneel lager SpoorKegleeningen Br was in dezen hoek een weinig handil voornamelijk uitgelokt door den aanvoer van een nieuw fonds de Canadian Pacific Sharet die tegen 6OV4 a Vs werden verhandeld en waarvoor andere soorten wel werden opgeruimd Orer l algemeen it dan ook te wijzen op reactie zij bedroeg voor Rio cert en Un Pac Hoofill dn 4Vj voor obl Atoh Top gecous Rio s Lonisv Na hv eert en Wabash 2Vj voor Buff Pittsb Centr Pac tb Canada Soulh pref Chic N W Kant Pac Inc bndt Cairo s 2e pref St Louis en S Fr Mich Cenir Missouri th en iwc bnds Erie s pref Oregon s en St Paul M eert 1 a 2 pCt De verheffingen zijn onbelangrgk De eert 2e serie der Vereen Am Spwf verloren Vs lech de 3e Serie avanceerde 37j Induitritele airden Slechte Maxwell s varieerdenen sluiten 1 a j hooger Prolongatie bente 6 a 5 j T PS Met uitzondering van Spanjaarden Turken en Egyptenaren die flauwer noteerden heerschte voor alle fondsen een vaste ja ferme stemming Metallieken en Russen Mexicanen en Peruanen stegen zoo door buitenlandsche alt locale vraag Va a V Pruisische loten 2 pCt lager Zwittertche 2 pCt hooger Aand Wartchau Weenen 56V4 Amerikaar sche tporen waren zeer geanimeerd vooral profiteerdeh Rio cert die 2V Wabash die Lonisv Nashv die Vv en Oregon sh die voor comm st V en oor pref 1 pCt monteerden Ook voor binnenlandaehe waarden bleef de t emining vost Rolt en Paleis loten 1 pCt hooger Haarl Zaudv 1 lager Ontraalwaarden minder Havenst 2 lager Kol Bk 1 hooger K N Stoom bootmij 1 Pegenoord ly lager oand West Sttikerraffinaderg P j hooger IO7V5 Handelmaatschappij Vt hooger Prolongatie rente 5 jpCt Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 29 Januari Huis en Tuin Fluweelen Singel R No 560 cd 561 ƒ 9060 k J P A van Leent te Apeldoorn I Huis en Tuin Kallensingel R 167 ƒ 1760 k C Buis 2 Huizen Boomgaardslroat RR No 22 en 2S 1200 k C de Wilde Huis en Tuin Vierde Kade R 432 1575 k J Koolmees Laatste Berichten Parijs 29 Januari Fallières verklaarde in de Kamer dat hg zich aan haar voorstellen wilde eer voorzien is iu de vacature ontttaan door het aftreden van Duclerc Billot en Jaureguiberry Omdat de quaestie aangaande de pretendenten noodzakelgk tpoedig moet geregeld worden nam hg het voorzitterschap van den Ministerraad aan Leoendige tiejniehingen Op de woorden van de Castagnao en Cuneo d Ornano gaf Pallicrea lot betcheid dat hg toeitemde dal hel minitlerie onvolledig is maar het pretendenten vraagstuk heeft geen militair karakter en hij ontkent dat iemand wie ook het recht heeft de lundsverdediging en het leger te monopoliseeren bovendien bestaat hel officieel besluit waarbij de nieywe niinislert benoemd worden De Kamer verwierp met groote meerderheid het voorttel om de beraadilagiug te verdagen en deze werd weder geopend Parijs 29 Januari lo den gemeenteraad heeft Joffrin den prefect van politie Cametcatse geinlerprlleerd over fe monarchale komplolleu Deze verklaarde de vraag niet te mogen beantwoorden Met 30 stemmen legen ééne heeft de gemeenteraad den weiiBch uiti etproken tot opheffiog van ile prefectuur van politie en lot plaatsing van den pplitirdieust onder het toezicht van het gemeentebestuur fiurgerlljice Stand GEBORKX 26 Jaa Johanna PetroDella ouders W vao Eek en J P Biesbrovck AJiilo Johanna ooders Ni J Tdn lorselen en S J Revet ArnoMa TheodoiH ouJei H VBD Loon en E K de Does Maria Antbonia oodera A Appel en K J Wajon Jacobas Üoraeli J rnn Hertbm é