Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1883

VrUdag 2 Februari N S878 1883 n G W fiD Rijtwük 87 Anthoiims ArnoUoi oaderiH DekkiDgt CD C C van Licrop 28 AnthoDii MarU ouden H le Vrici ea W S van Leeowen OVERLEDEN 26 Jta J Triat 68 j 27 K md Bgk 4 w i de Koning 4 m C J H van Rhyn 4 m 88 J 0 de Mol 7 Dl 29 C Schluter 88 j H Spee 52 j 10 m J Schouten 1 m GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN Getrouwd te Waddinxvten W J TAN DER BREGGEN E M MOLENAAR Princenhage bg Breda I De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave I lijiteD die van ege de Liederlafel Apollo ec hare afdeeliDg Uiterlijke Weltprelcendheid zullen circuleeren Daardoor lullen zij den drnk waaronder de wednwe gebakt gaat verliohten en zij verschaffen lich zelf een aaDgenamen avODd De nitvoeribg zal plaaU hebben io den loop der maand Februari Den 80 Januari jl is ta HaastraiAt aanbesteed het bouwen fan een EvBBgdisatiezaal welke gebouwd wordt achter op het erf ntn A ran Wgogasrden waarroor hadden ingesotoren C Strarer raar ƒ 1826 J ran Dam roor ƒ 1898 J de Kramer voor ƒ 1950 i J F ran Dort roor 1987 illen te Haastrmht waarna het werk gegund is aan C Strarer als de laagste insohrgrer In de Dinsdag gehouden nadarergadering te Nieuwetkerk a d IJael werd door den heer J In t Hout wethouder als waarnemend roorzittiarj de ben J E Tkn Voorlhttijsen me wbenoemd bnrgeiiteesUr dier gemeente geïnalalleerd De roorzitter droeg namena den Baad de belangen der gemeente onder rele en hartelgke gelukwensohen aa hem op waarna door den bnrgeéeester dank werd betuigd aan den tgdelgken roofzitter en de leden vso den gemeenteraad Tevens werd in die vergadering tot tijdelijk wethouder dier gemeente benoemd de heer A Via eli tot ambtenaar van den burgerlijken atand de heer J E van Voorthugaen burgemeester Uit Ouderkerk a d IJsel sohrgft men dd 31 Januari Naar men verneemt zou in de op heden gebonden vergadering van het bestuur van den polder de Nesse met geoommilteerde ingelanden besloten zijn niet te voldoen aan het verzoek ran rele ingelanden tot stichting ran een stoomgemaal maar te trachten het thans in den polder orertollige water te loozen op den polder Slolwijk en rerder zooveel mogelgk verbetering te brengen in het bestaand gemaal In zgoe Dinsdag avond gehoudtn rergadering benoemde de Raad der gemeente Ojidewater tot ondervijzerea aan de Openbai Sohoïi aldaar Mej E Coendera vjn Venlo Zoo gil een man van zaken of werkman zijt door uwe dagelljksche bezigheden afgemat vermljdl opwekkende dranken en gebruikt EEOP BxarrrxiXK Zoo glJ letterkuDdlJe zlJt werkende tot midden In de nacht en zoo gij uw geheugen ea geheel uw zenuwatMsel wUt vcrfnsschen gebruikt HOOP BIXTER Zoo rU lijdt aan verstopping of Lc veel gedronken heDt of wel u aan overdaad hebt schuldig gemaakt gebruikt XXOF BZTTESXl Zoo Bij getrouwd ziJt of niet jong of oud rijk of arm en op het ziekbed zlJt uitgestrekt gebruikt HOI BITTBI wie gij ook zijn moogt waar gljumoogt bevinden wanne iend en opwekkend middel noodig hebt neemt eene flesch wie gij ook zijn moogt waar glJ u moogt bevinden wanneer gil een zuiverend veraterL j Tifd die u meer goed zal doen als 50 Gld voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gij verstopplngj lend eni ijn of ziekten or waterloozin sdrganen pljnln de maag in loodig hebt neemt eene flesch OP Bxrro xsxK wanden Hl het bloed m de lever of de zenuwen gij zuil genezen door het iaop Bxrrrrz x Zoo gij lijdt aan opgeblazenheid rhumatlek of jicht of indien glJ u slechts ongesteld wak of ontmoedigd gevoelt beproef het Vraagt aan uwen apotheker Dit Bitter kan u het leven redden zooalsnet dit reeds aan velen gedaan heeft Verkriliiliaar W ie voornaamile Brogitten en ApolKelert HOFBITTERS HaDnlactaring Cf Breda ea t Itidei litwnpei li Tirk Tomtt Depot te Gouda bij THI1 E Door de Gedeputeerde Staten van Zuid Holli ud ia met vernietiging van eene weigerende besliasing van Burgemeeater en Wethouders van Aarlanderveen alanog vergunning tot den verkoop ran sterken drank in net klein verleend aan J K aldaar De weigering van B en W waa gegrond op de overweging dat de vroegere vergunning voor het onderwerpelgk perceel door hen waa ingetrokken wegens faillisseroent van den primitieven houder waartegen deze niet had geappelleerd J K hj 6 dagen na den dag Atsi intrekking voor de failliete aifaire die hg vóór het failliaaement heimelijk gekocht had opnieuw vergunning gevraagd en tegelgk zich voorzien van patent nis tapper en slgter waaruit naar het pordeel van 6 en W volgde dat van het oogenblik der onbevoegdheid tot handelen vSn den gefailleerde tot aan den dag waarop de nieuwe rerzoekec patent hsd genomen in welken tnaaohenigd de affaire ook feitelgk op last van den curator voor een paar dagen gealolen Waa geweest de lokaliteit va n bestemming was veranderd door op te houden aan Mare beitemming te beantwoorden en gevolgelyk niet meer kon vallen ondir art 23 der dtankwet Se Ged Staten waren echter van oordeel dat Openbare Verkooping VAN s O O 3k £ s I T De BURGEMEESTER van Goud is voornemens op DONDERDAG den 1 FEBRUARI 1883 des middags ten 12 ure om contant geU ter plaatse waar de hierna te vermelden boomen staan te VERKOOPEN 78 stuks op stam staande POPULIEREN laDgs het Draaflpad te Gouda De voorwaarden zullen dagelijks den Zondag uitgezohderd des voormiddags van W tot des namid iags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing liggen Snelperadrnk van A Beinkman be Go da Dgp j j bij B SOHOI TE1V Cofflenr Gouda 26 Jan 1883 i Getrouwd JOHANNES JACOBUS van LEEUWEN van Gouda EN JACOBA CORNELIA WILHELMINA BLiSTIN die terens hunnen weigemeenden dank betuigen ook namena wederzgdache betrekkingen voor de vele bewgzen van belangstelling bg deze gelegenheid ondervonden Dordrecht 30 Januari 1883 De Heer en Mevrouw van per BREGGEN Molenaar betuigen hiermede hun hartelg pn dank voor de vele blgken van belaugstelhng bg hun huwelgk ondervotfdeb Princenhage 26 Januari 1883 Mevrouw de Wed A N MOLENAAR TAM DER Poort betuigt hiermede haar harieIgken dank voor de vele blgken van belang ntelling bg het huwelgk harer Dochter ondervonden Gwda 36 Januari 1883 ♦ De Heer en Mevrouw van der BREGGEN van der Poort betuigen hiermede hun bartelgken dank voor de vele blgken van beisngstelUng bg het huwelgk van hun Zoon ondervondtn yVaddinxveen 26 Januari 1883 De IJS CLVB tot ondersteuning vanminvermogendeü alhier heeft de eer tei kennis te brengen van belangstellenden dat de FEESTDAG voor de behoeftige Kinderen zal plaats hebben in de Sociëteit ONS GENOEGEN alhier op Woensdag 31 Januari 1883 Aanvang van den FEESTDAG des voormiddaga ten 11 uren Aanvang van den MAALTIJD des namiddags ten 3 ure NB De toegang tot de zalen der Sociëteit is voor dezen dag behalve voor HH Leden der Sociëteit ook opengesteld Toor allen die iets tot boTengenoemd doel hebben bggedragen Namens het Bestuur E L B van DANTZIG President J L van SIJK Secretaris GEVRAAGD eene WERKSTER vlug en zindeljjk in haar werk Adres Pe rstraat 246 II aUINA LAROCHË OF KINA WIJN roet en loeder ser VA KaAEPEUEK HOLH Apotheken te Zeist is verkrggbaar in flacons a l OO en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Lokaal ÜT en VERMAAK Oosthaven Gouda te geven door de Gezusters VVORLICËK uit Praag op DONDERDAG 1 FEBRUARI 1883 tenSnre Viool LÜDMILLA Alto HERMINA Cello BOZÈNA WORLICÈK Piano CAMILA OSWALD Inteekenlgsten a ƒ 1 in de drie Sociëteiten tot 31 Januari Bureau ƒ 1 50 Er wordt GEVRAAGD een net fatsoenlijk MEISJE als Meld alléén die goed Werken kan Koken is geen vereiachte zonder goede getuigen behoeft men zich niet aan te melden Franco brieven onder No 796 bg den BoekhandelaarA BRINKMAN te Gouda De ondergeteekende bericht aan zgn geëerde Begunstigers dat zgn Brood Beschuiten Kleingfoedbakkerij met 1 FEBRUARI wordt VERPLAATST naar de HOOGE GOUWE en beveelt zich beleefdelgk aan tot het LEVEREN van alles wat tot het VAK behoort Op bestelling wordt alles aan huig bezorgd Hoogachtend ÜEd Dv Dienaar J M M13IJLWIJK Er BIEDT zich aan eene fatsoenlgke vronw als Werkster of als Noodlmlp Meid Adres onder No 795 aan Ë t Burean dezer Courant Wordt gevraagd TE HDDB in de nabgbeid der Markt om met MEI te aanvaarden eea Adies brieren franco onder No 794 bgdes Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda NETTE FATSOENLIJKE kunnen tegen goed loon het minst ƒ 3 75 Tast werk bekomen bg K van der UNDE Sigarenfahriehant Alphen a d Rgn OpenTDare Verkoöpingea te GOUDA op DINSDAG 6 FEBRUARI 1883 des morgens te 9 uren ten sterf huize van de Wed A RECOURT aan deu Fluweelen Singel Wgk R No 548 van eenen INBOEDEL waaronder eenig antiek PORCELEIN en Gewerkt GOUD en ZILVER En op DINSDAG 13 FEBRUARI 1883 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD KACHELS en FORNUIZEN BEDDEN en BEDDENGOED SMIDSGEREEDSCHAPPEN enz De goederen zgn daags vóór de verkoopdagen te zien U lUdtaan de inge cüf g GR O O TE BE LOOM IMG L Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Is deieenige Engelsch6 of Amerikaibsche AaWB a am die door hare voortreffelijkheid eene Medaiila Terlcregea hafToi la VentooiuiMIUiif t anuMi u IBaO Het geeft AfBUIm r aan grijze haren de flUBirlilke kleur weder het belet Snmiddelijk het uitvallen van het haar geelt he een nieuw leven en kracbtigen groei De mo sl rtuuat vervangt alle andere haarherateUers Het is geen verf Yerkrijgtaar heele en halve uucu tv Xavperi en Parfumeuri Attht Van D Vr PIUJBTTE 10 Boolanrd laa lullanl PaiVi De voorieeUge uitmerUnt van te MojaX Winimm U IM tmutit dat ik het voorliureni aan mijne CUentelU ml aanbevelen DEPOT TOO l BELOIE IN NEDERLAND i NORBERT DEKBTH 57 Raa Fiiiié gi Loupi BRQSSEL lleiiistlH iiuilt ikaÉiCtoFim 7 t nae iiiliffUl De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 irauco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1883 Bg koninklijk besluit ia benoemd tot voorzitter ran den militierasd voor de lichtinf der nationale militie van 1883 in het 3e distriot Frov ZnidHol Und de heer Mr A A van Bergen IJtendoorn en tot ign plaatavervanger de heer H C Hartereld beiden lid der Frov Staten De Kanier van Koophandel en Fabrieken alhier benoemde voor dit jaar tot Voorzitter de heer C J C Frinoe en tot plaitsver aDgend Voorzitter de heerH Jager Naar wg vernemen werd giiteren onze gemeente bezocht door Heeren Oedepnteerde Staten dezer provincie met den griffier en gold dit bezoek den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Nadat lit het alphnbetiich gestelde zeetai ran pred l aDten S F W Orebe te Edam P Groote te Deventer C W Fohlman te Groede D Pont te Tiel D Sngder Jr te den Helder F van Wijk Jr te Dakhnizen ter vervniting der bestunde racatdre bg de Evnogelisch Lutbersche gemeente alhier een eredeens alphabetiach gesteld drietal 8 F W Orebe D Font F ran Wgk Jr was samengeiteld is daaruit door den grooten kerkeraad en de atemgereohtigde mauilidmaten met algemeene tteinmen beroepen da P ran Wgk Jr predikant bg de Hersteld Ersogeliach TvUthereohe gemeente te Enkhuizen Voor de levering der bnizen en hnlpatnkken voor de drinkwaterleiding alhier ig n 10 aanbiedingen ingekomen waarvan een ran onwaarde de minste inichrgrer was de heer H E Oving te Botterdam roor de buizen ƒ 26 521 56 roor de hulpstnkken 2572 40 i totaal 28093 95 De heer F M Keiler ran Hoorn uit Dordrecht hield Dinadagavond de aangekondigde voordracht orer J J Cremer Bq diens ter aardebeitelling waren rerachillende woorden geaproken ran hulde en waardeering doch één stem ontbrak daar de atem ran het dankbare rolk van Nederland dat toch zooveel aan den overledene te danken had Spr trad daarop in een kenrig gestileerd betoog van de groote waarde ran Cremer en wat hü roor de natie geweeat waa Uit ieder woorJ van den redenaar sprak innige erkentelgkheid en gevoelvolle waaMeering Door menig gelukkig gekozen aoboon voorgedragen citaat uit Cremer a werken wiat apr diena groote verdiensten oift opnieuw voor den geest te roepen Na de pauze gaf spr nog eene bgdrage in prozaen ook een in poëzie ten beste die evenzeer doorde aanfreiigen met genoegen werd aangehoord ffi Wordt er veelgevraagd tot leniging van den nood ran armen en nooddruftigen de hulp ingeroepen voor de weduwe van een oppassend werkman genaamd Heisterborg die bij zgn overlijden zijne vrouw en 7 kinderen onverzorgd achterliet is uaar wg vernemen dringend noodzakelgk ten einde te roarkomen dat die vrouw eu kinderen geheel ten gronde zullen gaan t Ia dan ook met het oog daarop dat we onze atsdgepooten aanbevel p hunnen naam te plaatsen op de ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN bg het niet verstreken zgn van den termgn voor honger beroep 14 dagen toen de nieuwe aanvrage inkwam van eene veranderde bestemming geen sprake zgn kon Het geval dat Gedeputeerde Staten vergunning geren is baar wij meenen in de praktgk der Dranicwet nieuw en in rerband met art 13 dier wet niet ran belang ontbloot Ook rijst de vraag of de voorwaarden der vernietiging door de Gedeputeerde Staten bg art 11 der Drankwet wel behoorlgk gevolgd zgn Door de afd Zuid Holland van het Nederl Onderwjjzersgenootachap is een onderzoek ingesteld naar de geschiktheid van onderwijzeresaen op de school Met dat doel werd een 13 tal vragen tot 9fi hoofden v n scholen gericht omtrent 224 onderwgzeressen 92 hebben aan het verzoek roldaan door het inzenden ran antwoorden betreffende 214 onderwijzeressen in het geheel Enkele der resultaten ran dit belangrgk onderzoek deelen wij bier m Omderém Van de 214 waren 14 van 13 28 jaar 18 van 24 30 en 17 boven de 30 jaar Gezondheid en iracU Van 181 voldoende goed enz van 39 middelmatig 4 slecht Volhouden van het Kerk in den geheele schooltijd Bij 183 gunstig bij 4 ontkennend Vit welken stand 118 burgerstand 65 gegoeden en deftigeil atand 41 kleinen burgerstanden 5 minderen stand 6 Ferstandelyke ontmkkelinf 169 gewoon 42 meer dan gewoon 18 minder of gebrekkig Voortzetten van studiën Bij 87 ja 25 weinig 85 neen 14 niet meer meestal gehuwd Omgang met de kinderen en ledelyke invloed 168 uitstekend 35 ongunstig Tact van ondermys 163 goed 19 slecht 12 weinig Orde 114 goed 69 zeer goed 32 redelgk 19 slecht Vorderingen der klasse 176 voldoende 23 matig 24 slecht Voorliefde voor bepaalde vakken 149 neen 42 ja hierbg 20 voor rekenen 83 onbekend Dit zgn wel de belangrijkste antwoorden welke zgn uitgebracht over het vrouwelijk personeel g luiden verre van ongnnslig Het bestnbr is dan ook van raeeuing dat de vrouw het best voor het onderwijs in de laagste klassen geaohikt is Door het hoofdcomité van het jrRoode Kraia wordt een hoeveelheid tabak sigaren pgpjea gezelachapaspelen bcsaensap eu eau de cologne verzonden voor de zieken en gekwetsten te Atjeh In een particuliere correspondentie uit Atjeh aan het Algetn HU dd 29 Dec leest men het volgende Nauwelgks is het regenachtige weer aan het bedaren of de vijand steekt het hoofd weer op Gisteren af het bericht ontvangen dat het gewone transport van hier naar Lambaroe zon aangevallen worden Fstronillea uit Toeugkoep en hier werden terstond uilgezonden en werkelgk stuitte de vijand dan ook op die van Toengkoep Ier hoogte van eren roorbg Pango Daar ook de onzen geraar liepen van getroffen te worden kon Pango met haar geschut het geveoht niet steunen Het juiate aantal dooden e gewonden ia mg nog onbekend op losse geruchteu noem ik liever gee i cgfers Hedenmorgem hoor ik is liet transport Boekit