Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1883

hadden toch niets aoden lan het roedsel t welk zg hadden medegenoman uit hun vorige woning Een sterk bewgs dus dat de bgen het lang kunnen houden wanneer ze niet worden verstrooid en warmte van elkander hebben De heer Vaere kunstliefhebber kooh 26 Januari 1882 van een koopman in oudheden een kastje Lodewgk XIII voor den prgs van fr 7000 en ontving daarvoor de volgende quitantie verkocht aan den heer Vaere een geëmailleerd kastje Lodewgk XIII j ontvangen fr 7000 De heer Vaere haastte tgn aankoop aan kenners te laten zien en vernam tot zgn verbazing dat het kastje niet antiek maar uit een fabriek te Weeuen afkomstig was die zich speciaal op het namaken van antiquiteiten toelegt Het kostbare kastje was nauwelgka fr 500 waard Aangezien de verkooper weigerde den koop te vernietigen diende de heer Vaere een klacht tegen hem in Voor de rechtbank en scheidsrechter verklaarde de heef Deveuve de verkooper dat hg een kastje stgl Lodewgk XIII en geen uit den igd van Lodewijk XIII en wel zonder eenigen waarborg verkocht bad nadat hg er zelf fr 6 S00 voor betaald had Ten bewgze voor zgne bewering legde hg een quitantie over waaruit bleek dat zgn verkooper hem zander waarborg verkocht had De heer Vaere beweerde van zgn kant dat de hooge prgs van fr 7000 genoegzaam bewees dat het kastje voor antiek verkocht was dat de oudheid en echtheid voor hem de hoofdreden waren geweest het te koopen en hg verlangde dat de reebtbank den verkoop nietig zou verklaren De rechtbank van koophandel aannemende dat uit den betaalden prgs bleek dat bedoeld kastje voor echt verkocht was veroordeelde den kooper om aan den heer Vaere fr 7000 met de rehie terug Ie betalen en het kastje terug te nemen benevens in de kosten van het geding De heer Q venve kwam in hooger beroep het hof rereenigde zich echter met de uitspraak van de rechtbank van Koophandel en bekrachtigde het vonnis van den eeraten rechter De Wntper Ct bevat eenige nadere bgzonderheden omtrent de kruitramp waaraan wg alsnog het volgende ontleeuen DOfsohoon officieel is geoonstiiteerd dat de kruittoren geen gevaar heeft geloopen was veler gevoelen ook van een der gewonden dat dit wel degelijk het geval is Crareest Hierover blgven dus de gevoelens nog versoMtien De ontplofte hoeveelheid kruit wordt opgegeven te bedragen 8000 kilo terwgl in den kroittjren S20 000 kilo geborgen zou zgn Hniveringweklcend ia de gedachtd wat een mogelgke ontploffing daarvan had teweeg moeten brengen Wat ons onbegrgpalgk is voorgekomen maar tooh waarheid bleek te zijn zegt ie fr Ct is dat twee verminkte lyken en da gevonden liohnamsdeelen in een loods zgn ten toon gesteld geweest tegen een entree foei I al heeft dit een bedrag van ƒ 600 opgebracht ten voordeele der wednwao en weezen der slachtoffers De weldadigheidszin heeft in de bussen ƒ 600 gestort Waar wg ons over verwonderen is dit dat het ateeds heet ramp te Muiden en daarom Maiden geruïneerd terwgl bgia als zeker is te stellen Ut de schade door den ramp iff Muiden tt Wêitp materieel grooter is dan in eeratgemelde plaats Ook de politie zal op het tentoMstellingstenein te Amsterdam hare tenten opslaan Of de bezoekers daar echter wel gaarne zullen vettoeven is tw feU acbtig immers behalve de verschillende vertrekken voor ambtenaren van verschillenden rang wordt er ook een arrettantenlokaal gebouwd Daar voor het gebouwtje een som van ƒ 80 000 geraamd li mag men verwachten dat het een sieraad zal zgn onder de fraaie paviljoenen en tenten die op het terrein zullen worden opgerioht Het bureel zal een oppervlakte hebben van 1250 vierk M Werk voor Onderofficieren II Om nu hiermede toch zooveel mogelgk te kunnen doen warden langzamerhand naarmate de behoefte aan uitgaan zich meer doet gevoelen kroeg n in pUats van fatsoenlyke cafe s bezocht Wrevel haat tegen den dienst verslapping van lichaam en geest en onverschilligheid voor alles beginnen zich Ie openbaren en maken hun het leven tot een last ja dikwerf tot zulk een oudragelgken last dat zjj dien na allerlei straffen ondergaan te hebbeu niet langer kunnen torsen en tot wanhopige besluiten komen De burgerij in ons land steeds geneigd ilbn militair op een afstand te handen gevoelt voortdurend minder lust om bettekkiogeo met hem aan te knoopen er eenigen u uuupcu vielen waarna ze 4oen werden afgemaakt De bgen tengevolge waarvan deze in plaata vanf in de maat SaboeD roor de looTeclste nul aangerallen en hnip T D hier uitgesonden heel in de rerte ign door enkelen ssItoos gehoord Daar heeft once post Pakan Sadak waarran verleden jaar nog 22 milles is rerboawd beataan en na de heffing van die sterkte hebben daèr db Tersohillende gerechten meeat nog arg ill ons nadeel plaata gehad Of er en hoeTetl dcKidea Tielen is natnuriyk nog onbekend die opgare dns later Be geruchten vau Samalangan luiden 5 dooden en gewonden bekwam een patronille Majoor Segor te Toengko p schijnt in de 26 moekims door qn krachtig optreden schrik aan de maraudenrs te hcl ben ingeboezemd Onlangs loo rerhaall men gaf een panglima geen gehoor aan de oproeping doch aond tya broeder Majoor Segor zond nu een kolonne om hem af te halen Op het zien der onzen gingen een doz n Aljehera met Beaumcnta aan de haal doch de broeder bleef in onze handen en komt als t nu maar aan den majoor en niet aan een eontroleor wordt overgelaten voor eerst niet los De goede verwachtingen die men van de rerra iging van kolonel Hans koesterde sjjn tot dusver Met verwezenlijkt Alweder hebben twee loodsen uit Ylissingen dendood in de golven gevonden 1 On dezer met de kof De Hoof van Delfzyl naar zee gaande konden zydoor slecht weder niet worden afgehaald en moestendus medevaren De kof waa bestemd naar Southampton doch ia difar niet aangekomen terwyl te Harwich gedeelten van bet schip en z jn lading zyn aangespoeld De loodsen laten weduwen en zeven kinderen na M Ct Aangaande Cetohwayo zegt het Kaapicke Volk Had in zyn nommer van 6 Jannari Cetehwayo heeft Donderdag Onde Molen verlaten ten einde zich te Simonsbaai op weg naar Natal in te schepen Om zich een idee te maken van al het goed dat de nu ontelagen gevangene met zich neemt kannen wjj vermelden dat hg negen groote kistrn bg zich had terwijl er al te voren negen wagenvraohten vol dekens en geschenken in het raim van het schip waren geborgen Cetohwayo scheen slechts met moeite van de plek zgner gevangenisschap te kannen scheiden en als men mag aannemen dat de tranen die een paar zgner vrouwen stortten oprecht waren leveren ig het onomslootelgk bewgs dat de zoo diktvgla beklaagde familie er een gelukkig leventje geleid heeft De koning die vooreen ddr zoons van een der oppassers Higgens genaamd een groote liefde scheen opgevat te hebben kostte hem op Dnitsohe manier verscheiden malen Hg zag er recht trotsch uil in zgn zwart pak kleeren en met zgn wandelstok met gouden knop dien hij van den Prins van Wales heeft ten geschenke gekregen en wg zanden wel eens willen zien welk gezicht de man zou trekken als men hem nu zgn photographie voorhield zooals die in de ramen bg Crewes hangt nl spiernaakt zittende aan het achtergedeelte van de boot welke hem van Zululand naar hier overbracht als de personificatie van een barbaar Ten raim één uur kwam Cetohwayo te Simonsstad aan en ten drie uur reeds koos de Briton met hem zee Dat de man in vele opzichten nog echt mw is bigkt onder anderen hieruit dat hg bg het eten vork noch mes noch lepel gebruikte maar steeds zgn handen die hg gretig uitstrekte wanneer het alles behalve lanwe vleesoh hem door ign Zulu melden van de gloeiende kolen werd toegereikt Voor zgn vertrek naar Engeland dronk hij steeds kafferbier en jenever doch na zgn terugkomst gaf hg het bewgs dat de voorstanders der matigheid hem in Engeland niet hadden kunnen persuadeeren om zich bij water en limonade te bepalen want toen vulde hg zich geregeld den buik met de beate cognac en dry monopole Zgue volgelingen schepten er steeds behagen in om op echt Kaffenohe wgre het verschil te be praten dat er tusschtn den blanke en den zwarte bestond Een hunner meende dat God den KaSfer minder hersens had gegeven dan den Europeaan maar om hem daarvoor schadeloos te stellen den zwarte het voorrecht toegekend had om meer dan é ne vrouw te nemen Of Cetohwayo zgn concertina heeft medegenomen om zijn volk op een Scbotsche reel te onthalen weten wij niet doch bg de volgende volle maan zulleo wq uit Natal wel meer daaromtrent vernemen Hoelang kunnen bgen leven tonder hen voedsel te geven Dit werd door een IJmker op de volgende wgze onderzocht Vele zgner kqninkrgken hadden geen honing genoeg om den winter door te komen Daar die bgen na toch meerendeela doodgezwaveld moeaten worden joeg hij ze allen samen in eene ledige bgenkorf welke toen bgkans vol bgen werd Daar het hem volstrekt niet te doen wat allen den hongerdood te laten sterven werd er dagelgka oog op gebonden en bespeurde men eerst op den 17en ao 18en dag dat iobipp te Itren er langzamerhand geheel bnileu of nog erger er tegenover geplaatst w rdt Hoe lun dit alles zoo niet geheel dan toch zeker voor een groot deel verholpen worden f Mgn antwoord is Verschaft den sergeant en den mindere geregelden en gepatlen arbeid niet enkel er op berekend om ben bezig te houden doch vooral om hem nattig den tgd Ie doen doorbrengen zoodat hg zich minder ala eeb machine gaat beschouwen doch meer als een meuich die ook zijn nut in ds itaaatschappg kan aticbten Oeef hem arbeid die hem ie denken geeft opdat hg niet in de volle kracht en in het schoonste gedeelt lyns levens werktuigelgk tyne zaken doe en met verachting neerzie op zichzelven en op hen die hem tot zulk een geesldondenden en verderfelijken arbeid of liever lediggaog veroordeelden Men zal miaschien zeggen indien aan een onderofficier of een mindere de dienst niet bevalt dat hg dien verlate 1 Welnu wordt dit dan ook niet door hen die niet voor officier stadeeren bg na zonder uitzondering gedaan zoo er slecht eenige kana bestaat op een bestaan in t burgerlgk leven P Doch gedurende de zes of meer jaren dat hg het militaire kleed heeft gedragen is dikwgis de flinke gverige geest welke den jongeling bg zgn indiensttreden bezielde vervlogen en is hy ongeschikt geworden om een flinken werkkring te kiezen Men zal mg kunnen tegenwerpen een sergeant die na zes of meer jaren gediend te hebben geen kana ziet om officier te worden verdient leker niet om de eene of andere reden dien rang te bekleeden Doch ik vraag nog eena aan wian de schuld Ia het steeds aan hem te wijten P Nogmaals neen Niet ieder sergeant kan officier worden Steeds meer door den nood gedrongen gaat men velen tot onderofficier bevorderen die het wegens hun kennis en verstandelgke ontwikkeling onmogeIgk verder kunnen brengen Deze hebben geen doel meer waarnaar ze kunnen streven bun leven gaat nu op in bet verrichten van eentonigen geestdoodenden arbeid die op den duur nog walgelgker wordt wanneer zg voor het geringst verzuim dikwerf op onbezonnen wgze gestraft wordAi Is dit alles aanmoedigend om in t leger te treden P Zien niet e meeste ouders hunne zonen met vrees in t hart de militaire loopbaan kiezen en is het te verwonderen dat eg hun zooveel mogelgk ontraden dit Ie doen P Menigen burger als hg vernam wat al geknoei er in het leven van onderofficieren en mindenen plaats heefi ten einde aan den lust tot zinnelak genot die langzamerhand een tweede natuur gewor n is bot te vieren souden de haren te berge zen Dan zou het hem duidelgk worden waarom zooveel vaders en vooral moeders van dienenden hun levensgeluk verwoest tien en waarom deze dienenden zelf dikwyia zoo diep te beklagen zgn Zal dit groolendeels verholpen worden laat men dan beginnen mei de toepassing van de onomslootelgke waarheid Een ieder is verplicht zoo mogelgk zelf zgn have en goed zgn vaderland te kunnen verdedigen Dai zal het zedelgk peil van het leger in t algemeen onmiddellgk stggen ep velen die nu zoo weinig goede en zooveel slechte voorbeelden hebben zullen dan op het rechte pad te houden zgn Doch zoolang de dienatplicht niet bestaat laat hel een eerste zorg wizen van hen die geroepen rgn voor l heil van den soldaat te waken hem werk te verschaffen geen werk dat versult en doodt doch dat inspanning en nadenken vereisoht dat zichtbare vruchten afwerpt en dat den arbeider zelf tevredenheid veraohafl Of heefl een ouder die zgn zoon toestaat in t lands dienst Ie treden niet het recht dat het land ala zorgdragend voogd voor zgn kind optreedt P Tracht niet ieder verstandig vader zgn zoou lust tot werken in te boezemen en is het land gerechtigd dien lust uit te dooven in de harten vad zooveel duizenden flinke jongelingen die dientengevolge eerst langzaam maar weldra snel voortwaudelen op den weg die naar het verderf voert P Geef den onderofficieren vooral werk ik herhaal bet Schryver deze kent er niet weinigen die too gaarne nuttig zouden willen zgn die td zoo diep gevoelen dal huu aanhoudende lediggane hun ondergang is en toch in de onmogelgkheid verkeeren zelven hierin een gewensohie verandering te brengen Heeft niet een burger jougcling tot meer dan twintigjarigen leefkgd ateun en vriendelgken raad noodig P W ai vindt de sergeant die P Steeds ia men gereed bega l straffen voor t minste vergrgp doch wat doet raèn om die Araffen ze voorkomen P Wie ttrekt den jeugdigen militair in eene omge ving veel verleidelgker dan die eens bnrgerjoage ling tot vriend en leid man P En toch sleed slaat de roede klaar om bg bet minste vergrgp onbarmhartig neer te dalen op den schuldige Zal dit hem verbeteren P Ik betwqfel het Laat eerst zooveel magelijk de oorzaak van de veelvuldige pliohtsovertrediog weggenomen worden en dat dan zoo het noodig ia de straf olgt Al men d reden nagaat vin de talrgke atraffefi die dagelijks n I leger worden uitgedeeld tal men bevinden datde drank die kanker van ons volk doch bovenalVan ons leger meestal hieraan ten grondslag ligt Niet alleen iuiltn ook niettegenstaande de bepalingen daartegen i de kazernes wordt dit gif inruime hoeveelheden verzwolgen door hen die nitverveling of om toch iets te hebben daartot biotoevlucht nemen En om als t ware de gelegenheidtot het misbruik maken hiervsn nog meer open te stellen geeft men den onderofficier verlof tol s avonds elf uur op Zon en feestdagen dikwgis tot twaalf f twee uur des nachts buiten de kazerne en waardns P door te brengen Is het altoo wonder dat zelfs zeer jeugdige militairen door oudere collega s voorgegaan en door geen vriendenhand geleid vooralop traktementtdagen als redelooze dieren langs destraal twieren of op plaatsen komen waar tg nogniet of nauwelqks den kinderschoenen ontwassen zich lichaamakwalen bezorgen waaraan men niet dan met siddering en afgryzen kan denken Geen verbetering van traktement van pensioen of van tafel geen wgziging in het fatsoen van het hemd de jasof de patroontasch zullen iets baten zoolang menniet den militair en vooral hel vaste kader waarlijk nuttig doet zgn en hem daardoor eerbied inboezemt voor zgn werkkring en voor zich zelven Zoolang dit niet geschiedt zullen ouders bun zonenblgven ontraden in t leger te Ireden zal het kadersteeds onvaltallig blijven en het zedelgk gehaltevan bel httrtaaade ktder meer en meer zinken Dat men toch eindelgk ophoude met allerlei belaohelgke maatregelen te nemen on i dezen toestand te verbeteren Dat men bedenke hoe tengevolge hiervan dagelgks talrijke flinke jongelingen steeds meer enmeer dalen in de achting van zichzelven en van anderen dat er veal eWe levens op onedele wgzeverloren gaan in to mrJig vader moeder of anderverwant in stille lijdt en treurt over de ellende walk het militaire leren over hun geliefde zonen of broeders brengt N o d D Bnitenlandsch Overzicht Bjj de opening der Fransche Kamer op Maandag beeft de minister Fallières den reeda door ona medegedeelden loop der ministerieete crisis mede edeeld en daarbg verklaard dat alleen df overweging dat s lands belang vorderde de quaeitie der pretendenten zoo spoedig mogelijk op Ie lossen hem had doen besluiten als president minister met een ouvoltallig Kabinet op te treden De reohteregde prolesteerde jgen de afwezigheid van militaire ministers doch P e Kamer uam er genoegen mede en besloot tol de behandeling van het ontwerp Fabvre over te gaan Dinsdag is de behandeling voortgezet doch in den loop van dien dag wegens eene oopasselgkheid van Fallières tot heden uitgesteld De toestand van den afgetreden minister preaident gaat langtaam voornit toch moet de heer Duelero de eerste dagen volstrekte rust honden Alt men juist telt dan heefl zgn ministerie vyf maanden en drie weken geleefd hn eena onder den naam van vaoantiekabinel dan weer onder dien van noodkabinet Den ii Augustus van het vorige jaar dook het tot veler verwondering op Duclerc waa in 1836 corrector bg de Bo Btnt werkte licb op tot medewerker aan de NatiomU trok lich toen in de omstreken van Bayonne leru en had voor tgdetgke middelen gezorgd toen hg bg den canditatennood in Februari 1871 gekozen werd door het departement der Landes en Neder Pyreneën Steeds wat Daderc republikein geweest en ook hg had den roem die alle lieden der NaHonal van 1848 hebben hg werd in 1875 tot levenslang senator gekozen In de senaatstittiogen speelde hg evenmin als in de partijvergaderingen een groole rol doch hy beijverde zich daar teer en kon vele wgze lessen geven Zgne weigering om met de andere ministers het voorstelFabre ie onderttennen werd met leedwezen ontvangen anders tal de heer Floqnet doen die zgn voorstel laat varen ter wille van het ontwerp der commissie dat hg gaat verdedigen De opvolger van den heer Dootero heeft een zware taak veel moed en zelfvertrouwen moet men hebben om zich te midden van dit geharrewar te begeven Generaal Oampenou l ft de portefeuille van oorlog aangenomen onder voorwaarde dat bg eeftt na aanneming van de pretendenten wet als minister optreedt verzoek van president Orévy tullen generaal BilW en admiraal Jauréguiberry aan bet hoofd der departementen van oorlog en van marine blgven totdat hnnue opvolgers in he t Kabinet tilting nemen Men wil dat wknneijr genoemde wel is vastgesteld Fallières ala pnmité tal aftreden en Jules Ferry met de samentlell g van een nieuw Kabinet belast tal worden iaarin Fallières de porlefeuille van binnenlandschi taken zal hebben Het besluit der Kamer van Afgevaardigde waarby i uitgemaakt dat de ledenAd r rechlerlgke macht niet gpkozen maar looals rot dusverre gebruikelyk was door bet hoofd van den Staat op voordracht van dea miniater vio jutiti benoemd tallen worden en onaftetbaar blyven vindt veel byval bj den Ten welk blad o a tegt De Kamerver dient er dubbelen lof voor vooreerst omdat tg een verstandig bealuit heeft genomen omdat zij onze rechterlijke organisatie tegen een jammerlyken achteruitgang en de Sepnbliek tegen een gevaarlyk waagstuk belioed heeft ieu Itféedé endili sli sluit een bewijs van moed is en de voorstemmers hunne eigenliefde hebben opgeofferd aan hoogere belangen Die eigenliefde toch trachtte men op te wekken door het onvoorzichtig besluit dat ten vori en jare genomen was in herinnering te brengen en de Kamer te bezweren er niet van af te wijken In de zitting fan 10 Juni 1882 besliste de Kamer met 282 tegen 193 stemmen dat de rechters niet meer onafzetbaar tullen zyn en met 276 tegen 208 stemmen dat zg gekozen zullen worden Den 27 Jannari 1883 slemden 71 afgevaardigden legen een beginsel waaraan zij ruim zeven maanden vroeger hunne goedkeuring haddeü geschonken 26 leden die in 1882 aan de stemming deelnamen hebben zich dezen keer buiten stemming gehouden Nu moet in behandeling komen het door den minister Devès beloofde ontwerp van wet dat zooals vrg algemeen verwacht wordt hetzelfde lol zal ondergaan De groole gebeurtenis van den dag in Dnitichlaud is de openbaarmaking van den brief de keicers aan paus Leo XIII gedateerd 22 December over welken vroeger reeds gesproken is doch welks inbond tot nu tot niet bekend wat geworden Volgena de iVcrifdnttche Jllgemeine drukt de keizer daarin zgnen dank betnigend voor den pauselgken blief van 8 December de hoop nit dal de herstelling ran een Duitsch gezantschap bij den Heiligen Stoel ten gevolge zal hebben dat verachillende vacante bisschoppelyke letels worden bezêl Er wordt bygevoagdf dat een toenadering door deze kerkelijke benoemingen veroorzaakt meer aan de belangen van de kerk dan aan die ran den staat cal ten goede komen En des keizers overtniging is het dat er gunstige omatandigheden zyn voor eene wederzydsehe toenadering die er toe zoude kunnen leiden dat opnieuw do wetten werden in behandeling genomen welke noodig waren voor de veiligheid van den slaat Men moet na kennisneraing van dezen brief twee punten onderscheiden waarover tooals men weet de geheele quaettie van jarenlange onderhandelingen met de geestelijkheid loopt Dailachlaod eischi van den paus rervnllin der vacante bisschoppelijke zetels en goedkenring mn de benoeming der door den slaat zonder toVtlenuDing dsr geestelijlie macht aangestelde geestelijken En in Home slell men daarlegenover de opheffing vaif het gereehlahof voor kerkelijke aangeleganheden Doeb hiervan wil de andere zijde nieU weten N belooft de keizer wanneer de paus den eersten stap doet wederom de bekende Meiwelten aan het parlement voor te leggen dieielfde wetten welke eenmaal door de Kamer aangenomen doch door den Bondsraad verworpen werden Het i nu de vraag of hel Vaiicaan deie concessies doen zal Dit staat vaat dat in de hoogste Duilwhe kringen op een antwoord van den paos gerekend wordt en men zich vleit met de zekere hoop dat men eindelyk een stap nader zal komen tot de oplossing van den zoogauaamden 6ulturi mpf Hel antwoord van de Porie op de laatate notavan Engeland wordt elkeb og verwacht Het ii verzekert men in algemeene bewoordingen verval en zal den nadruk leggen op de souvereiniteitsreohten van den Sultan die o a geschonden worden doorde vrije vaart op bet Saez kauaal tegen de opheffitig ker dubbele controle in Egypte wordt geei betwaar gemaakt = Uit Petersburg wortK aan het Bert TfHatt g meld dal if f roning van den Ctar in de eersl helft der maand Mei zal geaohieden Eerstdaags zullen de nitnoodigingen aan de vreemde hoven getonden worden Prins Albrecht tal waarschijnlijk het Duitsche hof te Mosoon vertegenwoordigen Deze week tal de Groole Raad van Bern een besluit moeten nemen over de quaettie van het hertien der oautonnale oonalitutie Overeenkomstig artikel 91 der Bondaoanatitutie moet de Baad beslissen of hij al dan niet de volgende vragen aan een volksstemming wil onderwerpen 1 Moet er woM den overgegaan tot een heriiening der Constitutie P en too ja 2 moet die herziening geschieden door den Groeten Raad of door eene constitucerende vergadering f Ds meerderheid van den Orooten Raad tal waarschynljjk voor stemmen Doch voor het geval dat de volksraeerderfaeid tich in denzelfden geest verklaart wal nog volstrekt niet zeker is en beslniien mocht dat de herziening niet door den Grooten Raad tal geschieden maar door Mhe constitueerende vergadering dan tal deze aaamgtsteld worden uit ledeu die geköten worden in verhouding ran slechts één afgevaardigde op de 3000 zielen lier bevolking terwijl de Grooten Raad er ééa telt op 2000 zielen rrr a b c l a m e Het Hop Bitter geneest in weinige dosis tour in de maag tcheele hoofdpijn en duizeligheid Wij weten dat niets ter wereld het Hop Bitter als huishoudelijk geneeemiddel evenaart Het Hop Bitter reinigt het bloed en neemt alle puiaten en hniduitalag weg Beproef het I I p a v v Ji w Voor lijders aan Tandpijn i volgeus het oordeel van alle Geneeskundigen de zorg voor den mond en de tanden noodzakelijk en weldadig voor de gezondheid van den menaoh en bewaart zjj hem voor veel lyden en onaangenaamheden dan is het plicht het beroemde met de schitterendste nitkomaten bekroonde AnatherinMondwater van Dr POPP hiertoe in herinnering te brengen Geen middel werkt zoo krachtig en zeker tegen tandsteen voosheid in het tandvleesch bederf in den mond zelfs legen scheurbuik ala i y deze voortreffelijke Baaence die levena voor gezonden L het zekerste behoedmiddel tegen alle raondzieklen is Het verfrisoht den mond zuivert den adem en werkt bijzonder op de tanden wier gezondheid en natuurlijke klenr behouden bljjven en mochten eg verloren tgo gegain hersteld wordt Het AnatherinMond water doel de wijnsteen verdwijnen maakt een einde aan de pijn door bolle en braudige kiezen of tanden veroorzaakt en geneest het ligt bbedende tandvleesch Tegen elke tandpijn rhenmaliesche zoowel als nervenae is dit water het beste middel het werkt snel en zeker en behondt den goeden reuk van den adem daar het alle schadelijke atomen uit den mond wegneemt Deze Eaaence kan derhalve bij alle lijders aan tandof kieapijn niet genoeg aanberolen worden FOXJOTIB OEVONDENT en aan het Bureau van Politie gedeponeerd ma zilveren broche een zwart wollen muts leen sleutel van een pompslot een fantasie armband en een snoeimes MARKTBERICHT t Gouda 1 Februari 1883 In granen ging evenals de vorige weken weinig om en zijn de prijzen dan ook slecht nominaal te bepalen Voor puike ceeusche tarwe moet 10 i ƒ 10 60 betaald worden mindere en polderlarwe koopt men voor ƒ 9 26 a ƒ 9 76 afwijkende zander koers Rogge in drooge inlandaobe soort ƒ 6 76 8 ƒ 7 bnitenlandsche en gewone ƒ 6 20 ï ƒ 6 50 Gerst wordt weinig verhandeld en naar kwalileii betaald Chevalier ƒ 6 60 a ƒ 7 50 winter en zomer ƒ 6 25 tot ƒ 5 26 Haver ƒ 8 60 i ƒ 4 de ligle zware ƒ 4 a ƒ 4 26 Maïs ƒ 6 26 i ƒ 6 60 De veemarkt met gewonen aanioer handel vlug tot enorme hooge prgten varkens voor Londen van 22 i 25 cl magere varkens vlug biggen van f 1 20 a ƒ 1 50 per week vette varkens van 26 a 29 cl per week schapen ving Aangeroerd 16 partyen kaas handel ring eerste qualiteit ran ƒ 30 a ƒ 32 60 tweede qnaliteit ƒ 26 i ƒ 29 Goeboter ƒ 1 76 4 ƒ 1 86 Weiboter ƒ 1 60 ü ƒ 1 60 BargerlUke Stand lEBOREN 29 Jio Milje oudira J Zorg en 8 Blok kriitioa AolhonetU oaders L van det Palm en J § Mirgaretba ondera G C Bragnel en tiiittiiig 3i Neeltje oalera J Vonk en H 1 Flink ERLEOEN 80 Jan P Kruaadonk t m J Meewesen 4 m M r Beniekom 2 m GEHUWD 81 ui D OerrilMn ca M de Vrind D N Saa en U J Tak ADVERTENTIËN Op den i Februari 8 s hopen onze geliefde Onders J O SIBBES SN é A C LAFÈBRE hunne 35JARIGE BCHTVESEEUIGING te herdenken Hanne dankbare Kinderen en Be hn kind Gouda 1 Februari 1883