Goudsche Courant, zondag 4 februari 1883

BevaUen ran een Dochter W VÜISTING geliefde Ecbtgeuoote van G C BBDIJNBL Qouda 30 Jan 83 Eenige kmniigeving ♦ ♦ Voorspoedig berallen van een Dochter H J VONK Flisx Qouda 31 Jan 1883 ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter A HüBER SCHBAAOEK Gouda 1 Februari 1883 Bevallen van een Zoon J M R VEBBRUGGBTbbpstba Rotterdam 31 Jaduari 1883 ADRESBOEK voor GOUDA 1883 Nog enkele exemplaren verkrggbaar b j A KOK Comp Boekhandelaren Zaal RUNSTJMI Zk ndeig 11 Februari SLECHTS EENEnTVOEETO van het beste Tiroler National Concert Sünger Oeaellachaft Zondag 4 Februari 1883 N S8T9 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4 HEEREN 2 DAMES in National Costuum Entree voor Niet Leden 75 € t Beeren Leden en hunne Danfes b Ct Aanvang 7 uur HET BESTÜUB Onderofficiers Gymnastiek en Schermvereeniging KRACHT DOOR OEFEnNG Uitvoering op DONDERDAG 8 FEBRUARI s avonds ten 7 mê m de Zaal KUNSTMIN van de Sociëteit Ons Genoeoen Plaatsen zgn te bespreken en de Uiting zal plaats hebben op Woensdagavond 7 Februari volgens gebruikelijke w ze in de Sociëteit Adres voor de Vereeniging D FRENI Sergeant Kazerne alhier Een Indische Familie biedt TE KOOP aan een zeldzaam pra i ijge en gebeeldhouwde PIANINO geheel in metalen raam gebouwd en dubbel kruissnarig slechts 4 weken gebruikt en gekost f 0 thans te koop voor f 433 met garantie certificaat kist en vrg spoorkosten Alleen te zien van 9 tot 1 en van 4 tot 6 uur Adres den Hao j N Haven 156 W de WIT NETTE FATSOJINLIJKE kunnen tegen goed loon het minst ƒ 3 75 vast werk bekomen by K van der LINDE Sigarenfabriekant Alphen a d Rgn Door den Boekhandelaar A BBINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Boekhouden Handelsrekeoen WISKUNDE Zg die het onderwjjs in genoesfide vakken wenschen te volgen ook ter voorbereiding voor examens gelieven zich zoo spoedig mogelgk aan te melden F J BOEft Gouwe C 241 Leeraar M O BE mim mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Car nteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlnk letensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KBAMM f r y s 80 Cents Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gonda KRAEPELIEN HOLM S Cigaretten tegen Asthma Prgs pe r Étui 80 en 50 Cents SAIiMlAÏTPASTiLLES oplossend en verzachtend bfi Hoest en Verkoudheid Prfls per fleschje 20 Cent Verkrögbaar bg de meeste Apoth en Drogisten Te Gouda by den Heer C THIM Apoth m uiimmnw stout onderscheidt zich door aangenamen smaak WOBDT DOOR TIL VAN ENEESKIJNDIGEN AAR BEVOLEN wegens r kdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering g halte aan alcohol is met gewooti Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een nitntmend versterkende drank Oe nn reeds grevegtitrde gnnstige reputatie levert het be$t bewyg dat borengfe noemde biersoort geschikt Is om het buitenlandsche fabriekaat te Tervangen UiU UlUllUUUlÜll iU UMa jèLUEi in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren pr s Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten BordeamAzija Kruiden Azyn Dragou en Wyn Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEEEOONDE VALE AMSTERDAM DORDRECHT BERIVHARDIJXER ECHTE ALPEN KRUIDEN ELIXER van Wallrad Ottmar Bernhard te Munclien w KUM E Hl Hofleverancier van Z M den Koning van Begeren B Fabrieken te Zurich in Zaitterland en te Kufttdn in Tyrd Ik heb de Bernhardiner Alpenkrniden Elixer van W O BERNHABO GeneraalDépdt 1 Iotteb te Zurich tegen ziekten der spgsverteering en hevige diarhae met het beste succes gebruikt ZoaicH 6 Maart 1881 JOH BIBBBKIl FÜBBER Hiermede betuig ik naar waarheid dat ik na het gebruik van eenige flesachen vande echte beroemde Bernhardiner Elixer van een langdurig maaglflden en geheel gebrekaan eetlust nu weder geheel hersteld ben Ik kan dus deze uitstekende Likeur aan ieder ten zeerste recommandeeren JOH G BRÜNNER ZwiEFALTENSOBr 23 Aug 1881 De echtheid der handteekening betuigt SCHOBMEB Burgemeester Alleen echt verkrügbaar in flesachen met uitvoerige gebruiksaafiwgzing ik f 2 7 ƒ 1 50 en ƒ 1 te Öom3o bg Wed J GOOBJSSEN Wzn Leidm EUST ÏEAKe Qnlverseel Zuiveringls Zoat is het een voudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpgn maagkramp slechte spgsverteering zuur hoofdpij Q duizeligheid hütkloppingen enz en moest daar het pok bg het inmaken van zure vruchten het weekkokeu van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 30 50 en 90 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm it flac 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honig werkt genezend en verzachtend bg keelpgn heescjiheid hoest pgn in de borst kramphoiést en kuchhoest in flesschen a 30 60 ets en 1 fe bekomen Gouda J C ZBLDENÉIJK L SCHENK H VX N GIMBORN Emmerik T i © ©© 3a 3nc3 SLal Abshaubbins of Anti Rlmmatisclie Watten goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrggb a 30 ets per pakje bg I A £ vau Deth JHeJ de Wed Bosmau Gouda W F J denUö SohoonH A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendjjk Cappelle g T d Kraats Bleiswijk Gewaarschuwd tegen namaaksel A BBBETV LT Az Delft C B Verheul Oudevrater A Bos Berkel ync Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen J a E C Sohlattraan I I Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wfd G WilhelBiu9 Woerde BINNENLAND QOtFP V 8 Februari 1883 VERGAUEEING van den GEMBENTEKAAD Op Dinsdag den 6 Februari 1883 det namiddag ten 1 ore len einde te behandelen Het voorstel tot wyiiging der begrooting van het Bestedelingeahnit dienst 1882 Het voorstel tot wijziging der begronting van het Israelietisch Armbealunr dienst 1882 Het voorstel betrekkelijk het verleenen vau een pensioen aan J Boedalf agent van politie der derde klasse Een voonlel betrekkelijk de verlenging van den termiJD binnen weikeu de concessionaris der IJsselwaterleiding verpliobt lal zyn de werken tot den ranleg dier waterUiding behoorende te voltooien Het adre van F j van Kleef en eenige andere ingeietenen betrekkelijk hel plaatsen van tonnen voor ohemisch gezuiverd drinkwater in de Korte Akkeren Benoeming van eenen Stads Geneesheer Benoeming van eenen brugwaohter aan de brug over het Nouuenirater bij het Amsterdamsohe Ve r In de lilting der Uotterd Arr Eeohtbank van Donderdagmorgen stond o a terecht J T wcrkmon te Gouda bekl van beleedigiiig t van een bed beambte Eisoh f ï boete la dete issk over 8 dagen aitapraak Blykens aan de huisen betorgde biljetten ui morgenavond ten 7 ure in de Zaal Nut en Vermaak op de Haven eene vergadering plaats hebben van den SooiaalDemocratitehe Bond i Nedtrlmd voor ieder toegaukelyk legen den prgs van 6 oeols AVoeilsifag had in onze gemeente een bgtondere gebeurleuii plaats pi een IJsclub gaf een feest en was als aoodanig ceker de eenige in Nederland die in het seizoen 1882 83 iets van zich deed hooren Het was de IJiclui tot ondertitunmg van minternugmdm diZ daartoe in staal gesteld door lal van bijdragen van Goudsche ingezetenen aan behoeftige kinderen een pretligen dag bereidde Dit feest slaagde t6ó goed dat de klieren die zich daarvoor zoovele moeite eu zorgen getroostten alleszins aanspraak bobben op een woord van dank Daar onze verslaggever verhinderd was bet feest bij te wollen zouden onze lezers zich met dit weinige moeten tevreden stellen ware bet niet dat door de welwillende tuasohenkomst van iemand di hel feest bywooiIÜe ons een stuk werd bezorgd l te vinden is op pag 2 van dit nr Ainderdagarottd had in de nal Nnt en Vermaak het aangekondigde concert plaats van de gezustetz Worlicêk uit Praag De uivoering voldeed goed en hel kunstgenot dal werd aangeboden bezorgde het opgekame i publiek een a n kenamen avond De violiste mej Ludmilla Worlicêk ondervond het meest b val Het accompagnement van de pianiste meg Cfmila Oswald verdient eveciller een woord van lof SCHA AK OOBRESPON DENTIE Vereenijjing den Haag Pnlamedes Gouda Sde zet E 4 E 5 T 6 E 8 6de B 5 neemYC 6 D 7 neemt C 6 7de D 1 D 4 D 8 D 6 88te C 2 C 4 Donderdag stond voor het Gerechtshof te s Gravenhage terecht E G J W V oud 26 jarji zonder beroep en wonende te Amsterdam te vrraRwoorden wegens schriftelijke bedreiging met moord onder voorwaarden Beschuldigde zijne moeder en zuster was sedert jaren onderhouden door den heer v d D te Gonda en na diens dood hield de eoon die daat loe geheel onverplicht was dal nog tien jaren vol Toen deze er echter mede had opgehouden werd hy herhaaldelijk door besch met schriftelyke aanmaningen om onderstand lastig gevallen en eindelijk werd hy met den dood bedreigd zoo de heer v d D zich niet vei ond tot het verstrekken ceber onderstenning van ƒ 5 r week gedurende vier jareü Deze brief werd in handen der justitie gesteld en had de terechtstelling van besch ten gevolge Hy legde eene volledige en berouwvolle bekentenis af en zeide dal hel uataurlyk zijn plan riet was aan de bedreiging gevolg te geven Adv gen mr Byleveld eiachte 8 maanden celstraf De verdediger mr Lette van Oostvoorue wees op den ongelukkigen toestand waarin besch zich bevindt en op de omstandigheden waaronder het misdryf was gepleegd die z i aanleiding gaven tot het opleggen van een zachte straf Heden Zaterdag uitspraak Tot onderwqzeraan eene openbare school te Amsterdam is benoemd de heer Q B Lallemau Jr te Uoordrecht Men meldt ott Ouderkerkifa d IJsel De gemeenteraad besloot bel schoolgeld op de openbare soholen te beginnen n t hel loopende jaar bij vooruitbetaling te doen innaii Uct het oog op bet jaargetijde waarin de werkzaamheden schaars en de loonen gering zyn zal de maatregel evenwel niet op eenmaal maar geleidelyk worden iSgevoerd Eene milde uitbreiding van den kring voor geheel of gedeeltelgk kosteloos onderwijs thans zeer eng getrokken hoezeer ook gewensoht laat echter nog op zich wachten De boekdrvkkerskneoht L die beschuldigd irdrdt van bigamie ia van Brada naar s Hage overgebracht In 1868 is h j te Schoonhoven in het huwelyk getroden met zyn darde vrouw niettegenstaande zyn tweede wederhelft cog springlevend is In 1869 werd hij in hel PolUuilad gesignaleerd Ë niet opgespooj d tot deter dagen zyn verblijfs werd bekend gemaakt en hy gearresteerd opMt ichynt hier liliriii li 4 spel 1 qja want is het waar wat de overigens zeer oppassendeman beweert dan zou hy iadertyd echtscheiding hebben aatgevraagd In de veronderstelling dat dit voldoende was om van zijn vrouw voor altyd af te zyn atapte onze vriend ten derden male in het huwelyksbootje waarvan de manschap inlnuoheuaardig i1 toegenomen Een onzer lezers deelt ons mede dal hy van den Miniiter van Financien op eeue vraag betretfeude de nieuwe Plakzegels het volgende antwoord heeft ontvangen dat ook voor anderen vau belang kan zyu By gebruik van plakzegel mag de iaitdtteitniiiji niet door een elicit worden vervangen Hel Koninklyk besluit van den 18 December 1882 Staatiblad 218 houdende vaststelling van de wyze waarop het plakzegel voor kwitantieii en handelspapierbehoort gebruikt te worden bepaalt uitdrnkkelyk dat de onderteekening met inkt op of over het zegel geichreven moet wolden N v d D Aan de directie van de Ned BijnspoorwegMaatsch is vergunning verleend tut invoer van schapen uit Duilschlaud langs hel grenskautoor Zevenaar bestemd om naar Engeland te worden vervoerd over Botterdam en Amsterdam mits elk vervoer gedekt zij door eene verklaring van een Duitsahe n Gouver nementsveearts dat trr plaatse van afzending ofherkomst geene besmefttelyke veeziekte binnen de laatste drje maanden heeft geheerscht Het Bestuur van het Instituut tol onderwys van Blinden te Amsterdam heeft een circulaire verspreid met het doel om gelden in te zamelen voor hel bouwen van een nieuw BlindeiHlnstitunt Hel gebouw waarin de kweekelingcn sedert 1823 verzorgd worden en dat algemeen bekend is kan onmogelyk langer voldoen aan de sleede klimmende aanvragen om plaatsing De inwendige inrichting daarvan laat wat lucht en ruimte betreft zeer veel te wenschen over terwyl er veel ontbreekt van datgene wal tegenwoordig voor dergelijke gestichten ala onmisbaar beschouwd wordt Het getal kweelielingen bedraagt meer dan het dubbele van dat hetwelk er redel kcr wijze slechts io zoude moeten gehuisvest worden Nadat de aankoop van een bele dend perceel door te hoog gestelde eisohen misikkl was en danrmede vergrooting van het bestaande Inetituul kwam te vervallen hebben bestuurders het plan opgeval een geheel nieuw gebouw te stichten voor opname van een honderdtal kweekelingeu Zy hebben daartoe een terrein aangekocht van circa 1450 centiaren gelegen aaa de Vossiusstraat en grenzende aan het Vondelspark een viertal architecten daartoe uitgenoodigd hebben zich bereid verklaard plannen voor het nieuw te stichten gebouw te ontwerpen eu hunne teeke ningeu tegen 1 Maart a s toegezegd Dal nu èn de aankoop van gezegd terrein a het nieuw te atichten gebouw met zyne inrichting op een som van ƒ ISO OOO geschat de finanlieele krsohtes waarover bestuurders kunnen beschikken verre te boven gaan tal wel geen betoog behoeven daarom wenden bestuurders zich met vrijmoedigheid lol alle Nederlanders met de bede dat ieder naar zijne krachten een eift afzondere opdat zy in staat gesteld worden een nieuw Instituut te laten bouwen ten einde aan zoovele ongelukkige blinde natunrgenooten een behoorlyke opvoeding en voldoend ondrrrtijs te kunnen doen geiïn Wanneer er onder onze lezers mochten zyn die geene circulaire ontvangen hebben worden ty beleefdelyk verzocht die met et daarby gevoegde biljet ter iuviflliug te willen aanvragen by ita heet J I Meijer directeur van het Instituut Heerengrachl K K 270 dift e onmiddellijk zal ovetundeo Het zelf dc tertje spelen wordt uiet dooreenig verstandig menseh goedgekeurd Het vertrouwen op raa eu zelfs daad van onbevoegden van kwakzalvers is nog meer afkenrenawaard Maar mannelyk is het zielskracfalig n noodiakelyk dikwyU dal men in de ure van opkomend gevaar niet bet hoofd veilieze en zich wete te helpen totdat deakundige hulp aanwezig zy Vooral waar deze niet Jiadeivk by a hand is Mg iMt iHSBiahwr heeien De Geneeskundige Baad van Noord Hollaod heeft daarom een uilstekend e daad verricht door openlyk verkrygbaar te stellen door tusaoheukomsi van dr J F van Hengel Ie Hilversum tegen 6 per 100 stuks fZM per 60 ƒ 2 ptr 25 en 10 ets per ex van een flinke en loidflyke lysl van vdorschriften tol voorloopige hnlpverlfèliing by alle mogelyke plotselinge ongevallen Het formaat ia van dien aard dat in publieke geboUiiett de Igst voor een ieder ter inzage kan woeien gehangen Een doelmatig kindersloeltje Ouder dit opschrift geelt de heer J 6 Milo Jr in do 17 vatt De Hui vrouw antwoord op de vraag hem door zorgvuldige moeders herhaaldelyk gedaan hoe een doelibatige stoel moest zyn voor kinderen van jeugdigen leeftyd en waar een zoodanige stoel verkrygbaar was Zal een kindersloeltje goed zyn zegt iij dan moet het aan de volgende eischen voldoen lo Hél mag geen strafstoellje zyn waarin het kind gedwongen wordt recht te zitten Eene gedwongen houding is niet vol te houden Het moet dus zóó zyn ingericht dat het kind daarin vr j ongedwongen eu toch gemakkelijk zit 2a Het kind moet zonder byipndere apier iospanning de juiste houding van hoofd rug ett beenea kunnen aannemen 3o Hel stoeltje moet alzoo een voorbehoedmiddel zyn legen habiluèele verkrommingen veelal door onjuiste houdingen ontstaan doch ook tevens een steunmiddrl om bij het re ls bestaan van genoemde afwijkingen v n den normalen liuhaamsbou het gebrek zooveel mogelijk te helpen beteugelen en der kuur welke tot herstel wordt aangewend behulpzaam te zijn Zooals gezegd is vond lik geen stoeltje dat aan deze eisohen kon voldoen Nadat ik my maten had verschaft uit een groot aantal myner jeui dige patientjes alsmede uit de bevolking vau eenige gestichten van liefdadigheid waar ik werkzaam beo heb ik mij een model doen vervaardigen voor kinderen van 8 lot 6 jaar overeenkomende met deze maten By eene gewone tafelhoogte 76 oM is het zitvlak op zulk eene hoogte gesteW ilat het kind de rechthoekig gebogen afhangende armen op du armleggers stelenen kan zonder den rug te krommtn of de schouders op te heffen De breedte der zit