Goudsche Courant, zondag 4 februari 1883

Se trein van de Rijnspoorweg maatschappq die ten 7 nre gisteren ochtend in den Haag moeat binnenloopen is eerst ten half negen aldaar aangekomen ten gevolge van een oponthoud te Gouda alwaar het gedeelte van den trein dat voor het station aldaar door middel van het glipsysteem van de naar Rotterdam doorgaande wagens wordt afgeaonderd tegen de te ver vooruitgeschoven locomotief geloopen ia De machine ontspoorde door een schok hetgeen eenige vertraging in het vertrek teweegbracht De werklieden der Zeeptiederq alhier hebben in 8 groepen de Ie Woensdag 15 dezer en de 2e poep gisteren de Tentoonstelling beiooht voor reïeuing van hun patroon den Heer T F Viruly Gisteren ia b j de direMie der Amsterdamsohe Bank hel bericht ontvangen dat de Ellida gisteren is uitgezeild ter opsporing van de Farna In eene gemeente in de nabijheid van de residentie had een burgemeester wiens bureauklerk ook de fnnctlen van gemeente ontvanger vervulde de vrqe besohikking over Je gemeentekas en mfial te daarvan zulk een ruim gebruik dat er dp zeker oogenblik niet minder dan ƒ 23 000 te kort kwam Nu is deze burgemeester verkiesbaar voor de Eerste Kamer wegens zwaar verhypothekeerde grondbezittingen lid van de Provinciale Sisten enz reden genoeg om de zaak in der minne te schikken De familiebetrekkingen van des hoogstaangeilageue dekten het tekort de gemeente kocht eene brandkast om de gemeentepenniugen in te bewaren waarvan den burgemeester gte sleutel werd toevertrouwd de kiezers verkozen den notaris van de plaats schoon geen geloofsgenoot van de weinig verdraagzame groote meerderheid tot lid van den gemeenteraad opdat hg in zakep van bestuur en administratie doorkneed het hoofd trau de gemeente onder toezicht zou houden en nieuw geknoei voorkomen Zouden de autoriteiten in den Haag en de ingezetenen ter plaatse werkelijk denken dat door dergelijke dinsen het prestige van de burgemeesterl ke waardigheid gehandhaafd wordt Jni Ct j De üotierdanucke Slackternereeniging beeft besloten een adres te riohten tot de Hooge Regeering naar aanleiding van een adres van 25 Jan 1883 dat zij vroeger tot den Miniater van Binnenlandsche Zaken richtte en waarop tot dusverre geen antwoord ontvangen is Thans weascht de Vereeniging opnieuw te verzoeken by het uitbreken van longziekte onder bet rundvee het verdachte vee dat in aanraking is geweest met aangetaste koeien voor afmaking te behoeden lu het thans aangenomen adres wordt o a gezegd dat de missive van den Minister van binnenlandsche zaken van 28 Febr jl aan de Hollandsche Haatschappg van Landbouw hen versterkt heeft in hun gevoelen dat niet de afmaking of liever gezegd lie vernietiging van den veestapel de ware weg is lot het overwinnen van de zoozeer gevreesde longziekte dat zij veel gelgkt op eene hersenschim een nadeel geeft aan de schatkist want bedroeg in 1880 het aantal aangetaste runderen 177 stuks in 1882 was ondanks de afmakiog het aantal gestegen tot 884 dat waaneer de Commissie uit den landbouw opnieuw aandringt bij Uwe Excellentie op de geheele afmaking van de koppels vee wanneer zich de longziekte daarin openbaart en dit als zeker middel aangeeft om tpt eene eindbeslissing te geraken van de longziekte dan voorzeker veilig kan gezegd worden dat zg een middel aan de hand geeft dat geen de miiftte waarborgen bezit en waarschijnlijk zijn oorsprong te danken heeft hieraan dat zij ten koste van alles van den veestapel en de schatkist wil bewerken dat de Hollandsche runderen op de Eogelsche markt levend kunnen worden verkocht dat het zeker aan de aandacht van Uwe Excellentie niet zal zgn ontsnapt dat de pryzen van het gemeste rundvee een zoo schrikwekkende hoogte hebben bereikt dat al wilde men het geheele spoelingsdistrict afmaken zoodanige protectie niets baten zou omdat de Hollandsche markten hooger zijn dan die in de vreemde iiid iiiiimett het verzoek van de CJommissie uit den dbouw zal worden ingewilligd de pryzen van het vee nog hooger zullen stijgen zonder eenig resulthat dan dat het enkelen grondbezitters ten goede zal komen maar zeker ten nadeele van de vleescbgebmikende burgers Bedenen waarom adressant Ü dringend en met ernst verzoekt de vraag te overwegen bij hun vorig tehryven gesteld dat door de medische politie moge worden onderzocht waardoor de longziekte bij het rundvee ontstaat of zij ook hare oorzaak kan vinden in de atmosfeer watfrin zich de runderen bewegen Wij voor ons vermeenen dat als het Uwe Excellentie tal kunnen behagen bij wijze van proef vanwege de Regeering model stallen op te richten waarin de inivere lucht de hoofdrol speelt om daarinhet verdachte vee quarantaine ifj doen bonden deeenige goede weg zal ingeslagen zijn om te onderzoeken of de ziekte een enkel individueel karakterbezit De heer R Leze hoogleeraar aan de landbouwschool te Grignon bevindt zich thans m ons vaderland oiqAn opdracht van den XGuister van landbouw in Frankryk het botermaken en vooral de boterfabrieken naar DeeDS9he methode te bestudeeren Prof Leié heeft reeds een veertien d geu tot gelyk doel in Denemarken rondgereisd Op dii oogenblik bevindt hy zich in Overysel waar hy onder leiding van den heer Jules van Hasselt daartoe door het Fransche ministerie uitgenoodigd zyne onderzoekingen instelt Hg bracht reeds een bezoek aan de boerderij van den heer Van Hasselt op Wïttenittiit en den heer Heemskerk van Beesd te Dalfsen Ook de plaats van den heer Boele te Wapenvelde werd bezocht om er de uitgebreide aanplautingen en ontginningen gade te slaan en met name de inrichtingen op groote schaal voor het inkuilen van groen veevoeder met de daarmede in verband staanden verbouw van Turksohe weite in oogenschoaw te nemen Van Overijsel denkt Ie heer Leze zich naar Friesland te begeven Een verslag van zyne bevindingen zal later in druk verscbyneo Prof Brummelkamp gaf onlangs in De Banin zijn indrukken terug vac een bezoek te Sprakenburg een buurt van t dorp Bunschoten aan de Zuiderzee gelegen Hg had er gepreekt in 3fl toen de vervolgingen tegen ben die zich van de Hervormde kerk afscheiden losbraken Men weet dat men toen een artikel uit het Fransatie wetboek oprakelde dat bijeenkomen vaa 20 personen en daarboven verbood Doch de Sprakenburgers wisten bij zekere gelegenheid er wel wat op te vinden De heer Brummelkamp verhaalt het aldus Een hoofdofficier in ons leger met wien ik vroeger reeds kennis gemaakt had bracht eenige jaren geleden zijn zoon op t instractie ba aljon te Kampen en beval hem mg voor zgn godsdienstig onderricht en huiselgk verkeer aan Hy vertelde mg dat hij in dien tgd in de nog niet hooge maar naar de omstaudighedeu beteekenisvoUe betrekking van korporaal op een schoonen Zondagmorgen met zyne manschappen op den d k gestaan had om te zorgen dat nergens meer dan 20 menschen ter godsdienstoefening zich vereenigden Nu hadden zij de visschers des Zondags t imaS mét famine schuiten zien gaan Op dien morgen werd dat echter gansch anders Daar gaat er een heel bedaard in zgn schuit en maakt die gereed alsof hg zee wil kiezen Heel bedaard en wel komt daar een tweede en weldra ijn ze allen in hunne schuiten daarmede bezig Maar wat nog het vreemdst was van alles voegde hg er by daar komen ook vrouwen knapen en meisjes allen op zyn Spakenburgs maar netjes op zgn Zondags gekleed Al of niet op een gegeven teeken ik weet dat niet zeide hg mnr zeer geregeld gingen al de schuiten naar zee Wat stonden wy te Jtijken Wij hadden geen bevel om dat te verhinderen maar begrepen er ook niets van Intustchen zagen wg dat alles met het geweer in den arm aan volgden de schuiten met onzen blik en bemerkten toen dat er een schip in aantocbt was dat op Spakenburg aanhield Toen dat schip tot de schuiten was genaderd liet het zyn anker vallen Daarop legerden zich de schuiten er rondom en van de schuiten eu van het schip hoorden wij weldra een gezang als van vele wateren Een man een leeraar zeker gisten wy en zoo was helstond op t midden van het schip en preekte Zijn stem en t gezang het een en ander konden wij in de verte hooten maar er niets aan doen Alles liep ook geregeld af zooals dat in onze kerk pleegt te geschieden Toen alles afgelooptn was kwamen de schuiten terug Wy stonden nog op dei dyk en konden hun vDorbeeld volgen en terugkeeren naar de huizen waar wg ingelegerd waren om zulke dingen te verhinderen e officier die rog dit mededeelde meende dat ik die leeraar geweest was maar daarin vergiste hg zich t Was ds SoHblte Al het andere is juist zoo gebeurd als hg t my mededeelde Oratyaaa Dr G C J Vosmaer die kort na de ramp Casamicciola bezocht geeft in den Spectator van zgn bezoek eene beschrijving waaraan het volgende is ontleend Wy meenden sahryft hy het best te doen met te zoeken naar levenden en trokken dus den berg op Zoo kwamen wij door de verschillende wijken en zagen toen eerst hoe groot de ellende was Hier en daar wist men niet of men den weg betrad oi over in puin gestorte huizen ging De grond op vele plaatsen opengescheurd de boomen geveld de vogels angstig en gejaagd krijAshend Alles door elkaar geschud en uit elkaar gerukt overal lyken op den grond meest onkenbaar voortdurend transport van gewonden of dooden Overal gejammer en ellende Tal van vrouwen die kennelyk van haar geestvermogens beroofd waren schreeuwende gillende soms dansende Eene jonge vrouw kamt weeuende naar ons toe en zegt dat boven in de Campugna vier personen deels te oud deels gewond niet weg kunnen en eten behoeven Een jonge flinke Carabinire atond in de buurt wij vroegen hem hulp hij ging mede en na verloop van een half uur waren wy ter plaatse Het hnis lag in puin doch op het land zaten een oude byna wezenlooze man en twee gewonde vrouwen Van een stoel en een paar boomstammen werd snel een brancard geïmproviseerd en eene der vrouwen er op gezet Nu over de puinhoopen naar beneden dat ging niet licht en toch moest het en ging het want nu en dan was de weg begaanbaar en wy konden bovendien afwisselen want wy waren met ons achten Ieder dien wy tegenkwamen keek verwonderd en vroeg gespannen vive Si I Bravo was weer het antwoord Wij ontmoetten een man weenende als een kind en stelden hem gerust dat zgne vrouw niet ernstig gewand was inderdaad bleek by onderzoek van het been dat het niet was gebroken terstond werd zij ingescheept naar Napels En de anderen daarboven P Slechts met de grootste moeite werden zy bewogen mee te gaan Waarom Zy kouden van hun klein boeltje niet scheiden en dau een kindje lag onder het puin lutussschen voor de dooden was geen tgd voort naar de gekwetsten Terwijl sommigen onzer die vrouw verzorgden was een ander verderop gaan zoeken Hij hoorde zuchten luistert nauwkeurig iaderdaaiUjMder den puinhoop waar hy stond moest ieman m traven zijn die nog leefde Met hulp van enkele anderen werd onder drie meter puin eeue vrouw gevonden Zy lag onder ern balk in een huis en was daardoor gered Maandag dus 6 X 9 werden uog levenden gevonden Een jongen van 18 jaren was in een tamelyke ruimte opgesloten gevonden Men vroeg hem wat hy wilde V een sigaar was het onverwachte antwoord Hg had in de ruimte waar hg lag eetwaar gevonden en daarvan pomid oro een soort van tomaten en azijn geleefd en naar zijn zeggen veel geslapen niettegenstaande de nabij hem liggende lyken I De jongen kwam vrij vroolyk weer aan het daglicht wat een wonderdadig li ble levensopvatting hg had toeh meer kans gehad van daar zijn graf te vindea Met anderen was het treuriger Een meisje met verpletterde beenen onder de tgken van de moeder en huisgmooten leefde nog maar kort Een man werd voor de medici gebracht zgn been was op verschillende plaatsen gebroken Men zeide bain dat eene amputatie noodig was Laat mg sterven zeide hy mijn vrouw eu kinderen zijn gedood wat zal ik nog langer leven Onder de soldaten die Tgken wegdroegen vonden wg er vier die zeiden niet verder te kannen gaan omdat zij af waren Vier onzer traden in hun plaats avanti straks afwisselen En zulk een transport is voor ons die dat niet gewoon zgn en fijner ontwikkelde zenuwen en zintuigen hebben niet licht Dodh genoeg over de vreeselgkheden die gebeurd zijn en die wg zageU Ook wy waren ten slotte moede en wg begaven ons naar onzen stoomer Slechts het bewustzgn dat het onze plicht was te l elpen had ons op de been gehouden eenmaal uit deze omgeving vielen wij spoedig in slaap Een paar uur later werd ik wakker wy waren weer dicht bij Napels en toen ik de Dhiaja zag met de wandelaars en equipages geleek rag allts een droom Bgna alle aan het Solosohe en Djokdjasche vo rstauhuis geparenteerde hooge Javanen bekleedeu een militairen rang Hierdoor wordt hunne gdelheid gestreeld zy mogen voor hunne eigene rekening een uniform dragen en kosten het gouvernement niets Hoewel deze zaak op zichzelf van zeer onschuldigen satd is zoo is het toch belachelyk dat die heeren zich allen vergenoegen met de uniform van den generalen ataf een korps waarby in het leger de meest intelluK nte en kundige officieren worden geplaatst Zoo Dekleedde de idiote zoon van de hoofdaanlegster der jongste Djokdjasche verwikkeling gen de prins rio Soorjenglogo den rang van majoor bij den generalen staf Nu hy evenwel naar de Moluksche eilanden is verbannen heeft men hem eenvoudig dien militairen rang ontnomen Het stelt evenwel het verkeerde om aan zulke lieden een hoogen militairen rang toe te kennen in een helder daglicht De oude ziekte der tMla U c1thetd is met ongekende woede in een gedeelte van Amerika uilgebyoken De Senlinel van Milwaukee bevat een rapport van geneeskundigen waaruit blijkt dat de Noorweegsche dorpen in Wisconsin er alle mede besmet zgn Men weet dat zij aan de kust van Noorwegen endemisch aar goedaardig is in Amerika daarentegen wordt 1 ev en onrustwekkend als op de Zuidzee eilanden Er zyn thans in de Vereenigde Staten vier middelpunten van melaatschheid Minnesota Wisconsin Koorwegers Californië Ghineezea en Louisiana Oader de Indianen van het Westen komen verspreide gevallen voor Dezer dagen is een Foolsch edelman te Parijs aangekomen die van de Begetriug de terugbetaling eiseht van 2 000 000 frank welke een van zyn voorvaders aan Lodewqk XIV zou hebben geleend Eerst in den jongsten tgd zos de schuldbekentenis met de handteekening des Konings gevonden zijn Verondersteld ook dat de pretentie rechtmatig is dan Dog durven wij gerost aannemen dat niemand ze voor één pCt zal overnemen De heer v Vl oten bespreekt in bet Dil e N ie vraag Waar de Nutskweekscbool voor bewaarlehnolhouderesaen te vestigen Gelijk men weet is dat ter algemeene vergadering nog overgelaten Wie den geuiales inval gehad beeft er juist Haarlem voor aan te geven weet de heer v VI niet Bgteoder spot wat eohter niet wel mogelijk Haarlem l zegt hy waar wg van wege Volksonderwys en andere belangstellenden jaren lang steeds te vergeefs by de meerderheid van den gemeenteraad en zijn soheutigen leider hebben aangeklopt om er een of meer degelyke bewaarscholen voor minvermogenden van gemeentewege te zien oprichten waar ten slotte die leider zieh zelfs niet geschaamd ie verklaren dat een stad als Haarlem gelqk hy er zich anders steeds met veel ophef over uitlaat de hoofdttad van een der boofdpro ineiëu en die dut waarlijk wel een voorbeeld ten goede in plaat van ten kwade mocht geven niet hg machte is haar bewaartchoolstelsel op de hoogte van den tijd te brengen 1 1 Uit kortswijl mag men daarom dea naam van Haarleqt genoemd hebbeu in ernst valt er zeker niet aan te denken Er ia echter een andere stad en die t den heer v VI verwondert dat Ier ververgadering niet meer op den voorgrond gesteld is vooral na t geen er door den heer Haaastra in de laaute weken omtrent geopperd weild die zgns inziens de meeste aandacht op dit punt vordert Leiden Daar bestaat too vervolgt de heer v VI reeds ee e uitnemende kweektchool en het Nat toa dat voor heel wat minder geld dan andeis vereiseht wordt deze door een belangrgke subsidie tot de hare kunnen maken Voornamelijk omdat er een tweede elders naast te vestigen ook naar de opmerkinxen van den heer Haanstra niets dan geldverspelling is Waarom zijn die bebanenswaardige opmerkingen op d Nutavergadering zoo geheel bgna zonder invloed gebleven t Ware zeer te wenscben dat zy aan wie thans eene keuze te doen zal vallen er zich nog door lieten leiden Laat het Nut in onderhandeling treden met hen van wie de Leidsche school is uitgegaan en nog uitgaat om haar op overeen te komen voorwaarden tot Nutsaohool te maken Zoo zal men zonder overmatige geldelijke uitgaven eene deugdelyke instelling ter herinnering aan t eerste eeuwfeest der Maatschappij verder kunnen beheeren en daarmee t verlangen tevens beantwoord zien door de algemeene vergadering bekrachtigd om een Nutskweekscbool voor bewatrtohoolonderwyzrressen te bezitten Boitenlandsch Overzicht Het door den heer Anderson ingediende voorstel van wet waarbij het dnivensohieten verboden wordt heeft geen genade gevonden by de Lords Nadat de Britsche Lagerhuis dit voorstel had aangenomen met 195 tegen 40 stemmen werd het door het Hoogerhuis verworpen met 30 tegen 17 stemmen Het Isgerhuis nam in de derde lezing de vet op de lersche tramwaylynen aan en den heer Parnell is het gelukt zijne aan onze lezera bekende transactie door de regeeriog te doen aannemen Als een bijna voorbeeldelooze zeldzaamheid zat in de geschiedenis van het Britsche Parlement opgeteekend worden dat de zitting van het Lagerhuis welke Zaterdagnamiddag begon geduarJ heeft tot Zondagochtend twee uur na middernacht De volksvertegenwoordigers waren alzoo gedurende twee uren op den rustdag aan den arbeid In 186S werd ook op een Zaterdag het middernaohttuur overschreden maar met niet meer dan vijf miuaten Er is tustchen Pruisen en den Heiligen Stoel wederom iets voorgevallen dat geen goeden invloed zal uitoefenen op den loop der onderhandelingen over de hervorming der Meiwetten al is dit incident ook daarvan geheel onafhankelgk Het diocees Breslau in Silezie bestaat gelijk bekend is uit een Pruisisch zoowel als voor de Oottenrijksehe regeeriug een bron van moeilykheden De benoeming van den aarlsbitaehop van Breslau even alt de verhouding lusachen de Pruisische regeeriugeo de kerkelyke overheid warden geregeld door de bul de lalute aninanim In deze bul heeft de paus zich verbonden geen titularis voor welk gedeelte van het diocees ook te benoemen zonder de toestemming van de Pruisische regeering Nu heeft paus Leo den 9en dezer aan den aartsbisschop van Bretlaa een halpbisechop toegevoegd die speciaal belast is met het Oosteorijksehe gedeelte van het diocees Een poging derhalve om een gedeelte van het diocees aan den Fruisischen invloed te onttrekken De üorddtutKhe JUfemeiiu beeft dan op de onwettigheid der benoeming gewezen eu verklaard dat nu de paus van zyn kant de bepalingen der bul schendt de rrgeering ook lich van de nakoming ervan ontslagen kan hten In de hofkringen ta t PeteVibnrg is ernstig sprake van s Keizers voornimen na afloop van de militaire manoeuvres met d4l Keizerin naar Kopenhagen te vertrekken Reedt voorlaug wat het gerucht verspreid dat de Keizerin daarheen zou gaan maar ihans heeft Alexander III na r het schijnt besloten zijne gemalin op die reis te vergezellen Voorloopig echter wordt zelfs in s Keizers omgeving de zaak nog als een geheim behandeld want de ondervinding leert het het is niet onmogelijk dat de Keizer plotseling van besluit veranderd Een groote politieke beteekenia heeft overigens een bezoek vin den Czaar bij zijn schoonvader volstrekt niet want de betrekkingen tuttcben Denemarken en Rutland waren en zijn steeds zoo hsrtelyk dal zy geeue beveatiging behoeven Het Donau tractaat is ten slotte toch geratificeerd zonder dat Rumenie van eenige toenadering blyk heefi gegeven Ook de Turkaehe gezant heeft niet geteekend omdat hg geen volnaeht had waarschijnlyk om geen andere reden dan omdat het nu eenmaal traditie in Turkije is niet gereed te zgn als alle anderen wel gereed zijn De mogendheden zijn das ook gewoon daarop minder te lei ten en gaan hun gang zonder Tarkye Zal nu de regeling der Donauvaart nog wel lang een twistappel blyven tusschen Rumenie en Oostenrijk e grooter is de triomf van de diplomatie der Hohenzolterus die er niettemin in is geslaagd koning Karet e winnen voor de politiek van Duilsohland en Oottenryk De herstemmingen van de Franschc algemeene raden hebben aau de republikeinen weder enkele ovMyinningen bezorgd Zg zagen 115 der hunnen Mmutegen 34 reaetionaircn wat een winst is van Jpljlsvoot de repaUikeinen Thaa l bea zy ia f in 99 raden de meerderheid V De voorzitter der Frantehe kamer van afgevaardigden heeft aan den minister van binnenlandsche zaken de aanplakbiljetten gezonden welke in de kiesdistricten der heeren Faal de Caaaagnac et De la Rochefoucauld op de maren der openbare ebouwen gehecht moeten worden en waarby den volke de disciplinaire straffen worden bekend gemaakt aan genoemde afgevaardigden wegens overtreding van het kamerreglement opgelegd Msa zal zich herinneren dat De Cassagnac lydelyk uit het parlement gesloun it omdat hg in de zitting van 9 Juli den miuitler pretident belcedigd had en dat op den hertog De la Rochefoucauld de centaur werd toegepast wyl hy in de zitting van 10 Juli gezegd had het nationale feest vau 14 Jali is een moordenaarsfeest Krachtens de bestaande voorschriften moeten 300 van elke dergelgke bekendmaking aangeplakt worden Zg worden op kosten van den getroffen vertegenwoordiger gedrukt en aan den miniater gezonden die ze laat aanplakken in al de gemeenten van het kiesdistrict Tot dusverre it hiermede echter nog gewacht om de herkieting van beide kamerleden die all leden van de algemeene raden van hunne departementen moetten aftreden jviet tegen te werken De Belgische naat heeft eergisteren het ontwerp van wet tol wyzi lig van het kietatelsel aangenomen met 34 legen 28 stemmen en daarmede werd de Parlementazitting 1882 83 gesloten De koning van Spanje wordt op zyn rondreis door de noordelyke provinciën met harkqlgkheid ontvangen Van Zaterdag tot Maandag vertoefde hy te Valencia waar hy de troepen inspecteerde deputaties ontving de schouwburgen bezocht eu verder al de aan gekroonde hoofden gebruikelyke bezigheden verrichlte Koning Alphonius ontving ook een deputatie vanwerklieden tot wie hy zeide dat hun manifeatie het verdriet vermohtte hetwelk hem de onlusten vau onlangs hadden veroorzaakt dat hg steeds pogenzoude Spanje tot grootheid en macht te brengen Het achynl dat de leden van alle politieke fracties behalve de geavanceerde partij met dfijVolgelingeu van Senor Castelar aan de hartelgke jyivangst deelnamen Y Aan de Standard wordt uit Durban geseind dat afgezanten van Cetewayo te Maritzburg zijn aangekomen Zij hebben de tgding aangebracht dat hun Koning een onderzoek van Engeland verlangt ten opzichte van de wyze waarop men tegenover hem gehandeld heeft Overigens moet Cetewtyo volkomen hertteld zijn RECLAME Het Hop Bitter heeft zynt gelijke niet om aan iedereen het gemak de ruat de kalmte de kracht en de meest bloeiende en robuite gezondheid te bezorgen Vraag het aan allen die er gebruik van gemaakt hebben eu neem er ook de protf van op uwe beurt MABETBEBICHTEN OOUda 23 Augastut 1883 Het weder dat nu aanhoudend gunstig voor den oogst blijft werkt eeoigszins drukkend op de pryzen der tarwe behalve op de beste partgtjes welke nog flink betaald worden Nieuwe Zeeuwtche in de bette loort van ƒ 9 50 tot ƒ 10 Jarige ƒ 9 75 a ƒ 10 26 Goede en polder wordt betaald met ƒ 9 a ƒ 9 60 terwijl afwijkende naar kwaliteit zeer uiteenloopend betaald wordt Nieuwe rogge in goede drooge loort ƒ 7 a ƒ 7 40 vochtige en afwijkende 6 a ƒ 6 76 Gent alt voren voor oomiumptie ƒ 5 25 ü ƒ 6 25 chevalier tot ƒ 7 a ƒ 7 60 Haver Maïs ƒ 5 80 a ƒ 6 20 Erwten en boonen tondet handel De veemarkt met gewonen aanvoer den handel is allet vlug varkens voor Lo fteo 22 a 23 et magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 00 a ƒ 1 60 per week schapen vlug verkocht Kaat aangevoerd 100 partgen eertte qnaliteit 32 a 34 tweede qnaliteit ƒ 28 i ƒ 31 NoordHollandache ƒ 31 a 36 Goeboter ƒ 1 46 a 1 56 Weiljoter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Bargerlijke Stand GEBOREN 20 Aaf Jicobm oiden P Kwuicr en H J BeoDii Mans Jobsuni oaden H Stotwijk es H den Hoog SI Bfodrikus JobaHLea ooderi J S SlegtcDhorst CD C 1 Thomu OVERLEDEN i 80 Agg C M Teeano I j 5 m 21 O Vlot 4m J Wijnhoir 3j 8 m 22 C VVijoboff 2j 3 m A M itn Rouom 3 m GEBUWO 23 Aag J M vin den BoKb en A S van A J TSD Dam CD C Melkert D Bremmer eu M Wiateri APVERTENTI£N HsdcD overleed te D v n er in denonder dom van bgna 90 jaar onze geliefde Moeder en tirootmoeder Mejafli oaw de Wed T KEMPE Esnj Dit aller naam A KEMPE utrecht 21 Ang 1883 De GEZAMENLIJKE WERKLIEDEN der ZEEPZIEDERIJ te Gouda zeggen harteIgk dank aan bannen Patroon den WelEdGeb Heer T P VIRULIJ voor bet genot hen verschaft door ben de Tentoonstelling en de merkwaardigheden van Amsterdam te doen bezoeken Een MEISJE eenigzins bekwaam in bet GARNEEREN van HOEDEN kan tegen hoog loon GEPLAATST worden Adres Barean dezer Conrant onder No 862 ME SIEETEN 1 worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Weten SC happelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige ptoring te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel Ae noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige bescbrgving van de ziekte Dr BËLA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Weten schappeiyke Genootschappen