Goudsche Courant, zondag 4 februari 1883

N 3966 1883 Zondag 2ft Aaystos Ingevolge machtiging bij Kottinklijh bealuit van den 1 April 1S8S BT lO tar ffeleffenheld van de XziterxiatioZLaae lEColoniale Texitoozicrtelliifg AMSTERDAM 1883 Zes Q roote Frljxan ter WAARDg tan OO OOO Gtd 00 SO OOO elk 100 01 I SS OOO 1 15 001 ï BO0 ellt as OQl VERLOTING GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Totale wurde der gnwte Pnjzfn asu OOi 6 000 000 LOTEN verdeeld in 30 Series van 200 000 Loten elk De PRIJZEN bestaan uit voorwerpen van Exposanten aaigekocht of aan te koopen en gekozen uit het tentoongestelde Alle Series nemen deel aan de trekking der groote prijzen Het Centraal Bureau voor den verkoop der Loten is aan het PALEIS VOOR VOLKSVLIJT te r gS t nt kwnere prtj Amsterdam ilwaarmenzlch voor inllc liüngenkan vervoegen De Lolen worden lecht af fogovm aarvan de min e lene aarde tageu contante betaling cheques of Wissels aan do order an den Heer vnsSMAjnr Ka8Sle beeft vau 2S gulden Bovendien heeft iedere Serie leoht op 1 prijs van L I OOO waarde én 3 prijieB vai 1 2 COO waarde en verechillende prijïen van a ooo f i oool f soa en PrljB der Lol 50 Ce Overal yerkrijgb Correspondenten voor Gouda en Otnstrehen de Heeren ÏIOFFMAN Co Kassiers en sionairs m Effecten te Gouda i Wederverkoopers g Aiietpn Rabat De iniendlng van advert tien kan gwchieden tot éto nor dea namlddaga van den dag der nitgave Dankbetuiging Het BESTUUR van het L C der UNIE eene School met den Bijbel alhier betuigt langs dezen weg u DANK voor de milde giften ontvangen by de j l gehouden COLLECTE die de aanaenlgke som bedroeg van ƒ 305 225 Mochten er nog personen zyn die onwillekeurig door de Collectanten zijn vergeten voor hen bestaat nog de gelegenheid tot het schenken hunner gift in een daartoe bestemde baa in de Chr School Het Bestuur van bovengenoemd Comité EUMA70NBSCB00L De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDERDAG den 30 en VRIJDAG den 31 Al USTÜS a s des avonds van 7 tot 9 uren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht lySCHBUriNG zal gehouden worden van ZEEBLINGJElf voor de B VBQBBA V OND8CHO OL op eerstgenoemdeu datum van Leerlingen die reeds inden vorigen Cursus het onderwas aan die Inrichting hebben gevolgd op laatstgenoemden datum van Nieuwe Leerlingen De JSIEUWM LEEBLINOENmoeten hg de inschrgving hunne inentingabewij xen overleggen Het SCHOOLGELD bedraagt 3 Gulden voor eiken leerling voor twee o £ meer leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het TOELATINGS EXAMEy zalgehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 10 en U SEPTEMBER des avonds te 7 uren De LESSEy zullen aanvangen op den 12 SEPTEMBER De Secretarie der voornoemde Commisêie D F H G VAN ITERSON Openbare Bewaarscliolen Op DINSDAG 28 AUGUSTUS 1883 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokalen de lySCBBIJVISG worden gehouden van kinderen wier PLAATSING men verlangt met ingang van 1 October 1883 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bgzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het L er Onderwijs NOOTHOVEN van GOOR Gouda 21 Augustus 1883 Seeretaru Afsluiting der Fasi ige oWr ien Noord IJss ldijL BURGEMEESTBll en fETHOUDEl Hekendorp brengen ter kennis dat wegen en4 ontgraving der dijkskruin oen ge4eelte viii tKlenNoordUsseldyk nabjj de W iericke enGotrjanverwellesluis voor d passage vSn r M en voertuigen zal word i i AFGESLOTEN op MAANDAiG DINapAG en WOENSDAG den 3 4 ei iSn SEPTEMBER a s Burgemeester en Wethouders voornoemd i G I HAENTJEN8 DEKKER i Buraemeeeter C HOOGENBOOM Wethouder Hekendorp den 22 Augustus 1883 FiSOFSmeETMB van KLEISCHOTELTJES zoogenaamde CLAY PIGEONS bg groote hoeveelheden Franco manbiedingen Letter E bg den Boekhandelaar A C ROLFF Utrechtschestraat No 88 te Anuterdam ADVERTE TIE in alle Binnen enBuitenlandêche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr ChaDtomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per ftacon met gebruiksaanwijzing 60 cents verkrggbaar bfl Wed Bosman Goada Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburi Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel BELAI GRIJK V ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuwzlekte wordt radicaal genezen door ragne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne f Parijs Snelpersdmk van A Betnkhan te Gonda La Cos pa e d assur I fé sur la J gei l enU jevensveri fepGteiïIlcïP te PAI JS inf JWa rboW naj lliraB 1 3 ï ooo oó In 1882 werda doöi de tMaat8ckipp voorl meerflan fr 84 oMoOOyeiièkeri geiloten en is de meest soKplenMiroor liK tA levensverzekering I m J i Ll Pr08p ctussen i tarieven ef verawr inl bbtin gen tgn te verkrjjgen bg den eenigen Hoofd lagent L WERTHEIM Zo n te Amstidam ImWmm Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 28 AVGVS1U8 1883 des namiddags ten S uiir in de respectieve schoollokalenTe HALFJAARLIJKSCHEINSCHRU VING zal gehouden worden van deleerUngen wier PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1883 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Oe Secretaris SI0OTHOVi VAN OB Oouda 21 Augustus 1883 aUINA LAROCHE OF KINA WIJN met en zonder ijZtT Opwekkend veriterkend koorliverdryvend van KRAEPEUEK HOLM Apotbekera te Zeiit is verkrggbaar in flacons It 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omttreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda K ipIVlND OR GROOTE BELOONING 18 de eenlge EQgei3Che of Amerikaanqche TBX nt die door hare voorlreiT lijk held evine Medaille rerlcrefren heeft op deTentooiiBteUins ta Bnusel in laSO Het geeft onfeilbaar aan grijze haren de natmirlUkt kleur weder het belet onmMdelljk het uilvallen van het haar gcefl liet e n nieuw leyen cd krachii en groei De Koyal Windsor vervangt alle andere haarheratellers J Hetls geen verf Verkrijgbaar in heele en halve ftesscKen bij Kappers en Parfumeurs ATTMT Van D W PILLETTE 10 BonlMard Ah Ilalienj Pinji De voordeelige uitwerking vm de Soyal DVlndsor is wo gunstig dat ik het voortdurend aan mtjne CUentellé zal aanbevelen DBPOT VOOR BELOIE BV NEDERLAND NORBERT DEKEYN 57 H Fa init Iqiüi BRUSSEL Mei8lsclifideliandlB8k8DiQÊderFirina o rFif il i7 23t Depot te Gouda bU B SCdOLTEN Colfleor üe nitgaib dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad l eichiedt de uitgave in den arond van dinsdag DONDERDAG en ZA EE I § DA èi De prgs per drie maanden ia tl 25 b co per poit t 50 IJENLAND f GQÜ iTïS Anguito 1883 pit eijurd k v D Z K k Alexander Priu vu OlsDJe I ordt edeD alhier op de fcebruikeiyke ijte kardacht door bet aitatekin der aderUadacbe vlag Vlo da opeobtre geboawet De werklieden der firma Q B van Goor Zonen alhier li heden door hnn patroon in de gelegenheid gaateld de Interaatioaale Tentoouatelling te Amaterdam te beiaeken Blijkena een b het Depèrtement van koloaién ontvangen telegram ia de OoBvernear Oeneraai van Nederlaodaoh lndiê den SSalen deur van sqne reianaar Atjek te Batavia leraggekeerd en aa de toelUnd in Agah bevredigend CV Zaterdag i Septambar e k heeh het Begrafeniat nda ooier de nnapraak Tot Xnt na Algemeen narvan de beer W F Caniire hier ter stede agent ia ijftlg ja beataao Donderdagavond ten 7 t aar ia lekere J Hameralag aan den watertoren op den djjk alhier van een ladder van ongeveer 30 eporten gevallen en heeft tioh loodanig beteerd dat liJDe overbrenging naar het Ouifaiii noodig wae Naar y verneaMn ia het rertrek der eerite voortrekken die de voorbereidende maatteKelen voor de vealigiog eener nedenelliag in de ZuidsfrikaaoaoheBepnbliek onder leiding vaii een lid der EmigratieCommiiiie lulltn gaan uitvoeren voorloopig raitgeateld op deu lOn September aanttaande Hoogitwaanchijnlijk tallen ly den 12en daaraantolgende te Londen echeep gaan aan boord van de Drummond Cattle die ben too wg hopen veilig naar ZaidAfrika lal voeren Solt Afrik Aan giften en aan toesegjciogen van giften voorhet opsporen der Fema u tot een bedrag van ƒ 6 818 ing ekomen De heer Volok ichrijfl het volgende De miida it Woenadag vertrokken Vertrek mogelijk gemaakt door oautie van de Amslerdamache Bank die hiertoe in alaat gaateld werd door depotito van prof Boys Ballot en bijdragea van Begeeriog en partiouliereo De Bank deed tnlka belangeloos Het liiatitnnt beeft echter gemeend bet niet by de SUida te moeten laten het ia daarom belig het itoomtohip Oeorgt te charteren waanchynlijk kiett dit lee a t Zaterdag uit Arohangel met laat om aan de weatknat van Vaigatt te landen en o rer land de Karatee te bereiken alt de toegangen hiertoe getloten blijven De onderhandelingen tyn Ie danken aan den heer Kramp die het Inatituut reedt vroeger belangrijke wenken gaf omtrent Bnaland en nn niettegenttaande de berichten van den consul te Arehangel nog dit schip met behalp van de firma Sohaeiler te Amsterdam en FuDtainea te Arehangel wisi meeater te worden De beer Buyt Ballot vertrouwde op lyn landgenooten bleef oi nieuw borg voor de vracht en de beer Huygena scheepsbouwmeester te Amsterdam voor de aasurantieprenie Dat men lich dos spoedig beijvore deie kloeke mannen te steunen De berichten omtrent den getondheidstoeatand van den oud Mioiater van jualitii Uodderman luiden in de laatste dagen weder minder gunstig De derde algemeene vergadering der N ederlandsche Veceeniging van Gemeente ambtenaren tal plaata hebben op Donderdag 6 September te Amsterdam Tot de pnnteo van behandeling behoort Benoeming van beatnuraleden wegens periodieke aftreding van de heeren Br C J Pické en 3 Boach Bruist Bespreking a van de al of niet wentcbeiykheid van het inatdlen eener examea oommisate belaat met het aitreiken van diploma s aan adspirant seeretarisaen en ambtenaren ter aeeretaric i behoort ingeral de wentchelykheid wordt uitganrokeD die commissie van Staatswege te worden in het leven geroepen of behoort in afwachting van wat de Hooge Kegeeriog in deze later tal doen reeda nn op initiatief eener bytondcre vereeuiging aoodaaiga eommitaie of commisaiia te worden ingeateldf en e zoo de vergadeting de laauu laeMiiH SBfdasn op hoedanige wjie lal daaraan uitvoering gageven worden Btapreking der belangen van de gemeeata ambtenaren in het algemeen Het Oemeentebeatttw van Wageningen heeft aan de beide weerbaarfaeidtoorpsen hei houden van de wekelgksche schietoefeningen rerboden naar aanleiding van een klacht dat er kogels terecht lyn gekomen op een terrein beneden de aohietbaan gelegen Gedurende bet 17 jarig gebratk van de schietbaan kwam nooit een enkel ongeluk voor Het fcrbod ia voor de vereeniging dubbel onwelkom omdat er juist een wedstryd op handen is Hen hoeft tioh daarom tot den Uinister au Oorlog gewend met de vraag hoe te handelen Door het bestaan van dete weerbaarheidavereenigingen Ie Wageningen is hel instellen van een dienatdoende schutterij aldaar tol dusver verschoven niettegenstaande de gemeente er reeds lang voor in de termen valt Daar nu tulk een achutterij belaigrijke kosten voor de gemeente na tich tou slepen en bovendien voor de bevolking niet too aangenaam tou lijn als de vrgwilliga oefening betreurt men t teer dat het GeraeectebMiuur t den weerbaarbeidskorpeen too lattig meent te moeten maken £ r wordt geklaagd dat voor de lotery der Tenloonatelling too vele onbruikbare voorwerpen worden aangekocht Inderdaad die klacht verwondert ont Dit behoort juist tot de eigenaardigheid van alle loterijen teDtoonstellingsloterijen even goed als Uefdadigheidsloterijen dat de groote meerderheid der prijten onbruikbaar ia Het publiek weet dit telf teer goed als men iets beeft waarmede men eolstrekt geenraad weet geeft men het aan een loterg en hetkarakter dier iosttlling ton ten eenenmale verloren gaan ton men slechts nuttige en bruikbare roorwerpen verlootte Het tou de ondergang dier too geliefde loterijen weten Amk Ct De directie van den Kolo Lind Spoorweg Bechtt Rhein heeft aan al hare hoogere beambten stationschefs 1ste klerken ent langs die Igu opgedragen om dagelijks alle ondergeschikten tot den wisaelwachter toe gedurende een uur onderricht te ge en in alles wat het materieel betreft tooalt de behandeling en het plaatsen der seinen de apoorreglemen ADVKRTENTIËN worden geplaata van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte iJhbnderljke Nommers VIJF CENTE N ten en in de hoofdregels der rekenkunde Alle acht dagen moet eene repetitie plaats hebben en moet nauwkeurig aangeteekend worden waarin de lea gegeven 18 en welke personen daaraan deelnamen Het algemeen reglement voor de apoorwegeo heeft de volgende wijtiging ondergaan Wie tot hiertoe tgn hond ja telfs een schoothondje op reit medeuam moest hem afstaan om het in een mand te tien opaluiirn Thans mag de hond bg iqn meeater blijven mits dete iu een daarvoor aangeweten coupé van de 3de klaaae plaata neemt Een ander verbod ia mede verdwenen alt de trein ttilataat mag men telf het portier van den wagen openen Tot dusverre was dit strafbaar wat erenwel de meeate reitigers blijkbaar niet wisten daar niemand tich om dat verbod bekommerde Vooru komt hü die tonder plaatakaartje ie den trein plaata neemt en daarvan terstond aan den conducteur kennis geeft met bijbetaling van 50 of S6 oect er af Hen leett in hel Tt nwr W over de braodkaat vaa Jannetje Struik Hen herinnert tich dat Jannetje Struik de brandkaal van Woudhuiten niet groot genoeg achtte om er hare millioenen in te bewaren en daarom me veel drukte by de heeren Landré en Glinderman een Chatwoodbrandkast kocht met letterslot Die braadkui werd eerat naar Woudhaiien gebracht doch verhuisde later naar het Bitle hotd Later werd de kast in t Heeren Lugement verkocht betrekkelgk Toor eene bagatel omdat Jaantje het woord niet wilde leggen daar er nog geld in wat tooals te tei De heer Scholder werd er eigenaar van doch had er natuuriyk weinig aan toolang de millioenenjuffrouw haar geheim niet wilde mededeelen En oi de heeren Landré Glinderman al werden geraadpleegd eu of de heer Chatwood al telf er voor nit Londen kwam het waa al te vergeefs men kon d e kast niet tonder het woord openen of men moest aan het hakken gaan Pe heer Scholder kende echter den chef maehinitt van Krasnapolsky Schnlte en dete verschalkte Jaantje a koppigheid door het geheim der opening van de kast op het woord G E K te vinden Wat de inhoud der kaal betreft zooala ieder verwachtte waa het niets In een brief uit den Haag io de Zulf Ct wordt melding gemaakt van onregelmatigheden die aan de griffie vaa het kantongerecht aldaar tgn ontdekt waarvan het gevolg tou tgn geweett dat door de juatitiablen meer werd betaald dan van hen gevorderd kon worden Die onregelmatigbed D fébben in de eerate pisatt hierin bettaan dnt er op sonimige om niet te teggen vele stukken au de griffie uitgaande en waarvoor de betaling geanhiedt per bladtyde veel minder woorden kwamen Ie siaan dan er volgens de wet op staan moeten Dat dientengeiolge de emolumenten aauiieulgk hooger werden dan anders het geval sou tgn behoeft geen betoog Eeiie andere bron ran inkomsten wist de griffier tich hierdoor te versohaffen dat bg met den kantonrechter geregeld aanwetig was bg executoriale verkoopingen Zooals u bekend is moet wel den kautonrechler daarbg assisteeren maar niet de griffier De griffier diende dan ook voortgne bemoeiingen in dfien geen ingevulde declaratie iii maas de uolarisseu vulden de decUintio in naar gelang ran de