Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1883

WetMB bedienen dUwijli welopgeToede demet n boTendien moet ieder deelnemer an de telefoon Toor beleedigingen getrijwaird lijn De loeker moest toezien d t qn telefoonkasije werd weggenomen en liak aldna de gelegenheid cien afgesneden niwe tiul door de eleotrioileil heinde en Ter Ie Tertpreiden Op de Zaterdag gehouden vergadering der Stoom TaartUaatfohappü Nederland werd kennis genoawB tan het terslag en erd benoemd tot commissaris in plaats an wijlen jhr mr Den Tel mr J C de Vries terwgl herbenoemd werden de heeren A C Wertheim en O A baron Tinilal Eenparig i besloten artikel 1 der statuten aldus te wijzigen dat het kapitaal bepaald wordt op 7 millioen ofereenkomatig de tegenwoordige werkelijkheid dewyl de Tolgens de statuten gtoorloofde uitbreiding tot 10 millioen onnoodig is Eukele andere artikelen ondergingen redactie wijtigingen en in art Zï werd oortaaii commissarissen de beroegdheid gegeten den secretaris buiten hun midden te benoemen en hem in dal getal een besoldiging toe te kenmn Hei ditidend is door de tergadering bepaald op S i pot Builen alt ttedat Het stelsel tan woningen bestemd om ééne familie te herbergen wordt hoe langer hoe meer iu ouse groote steden verlaten B de uitbreiding der stad legt men er tich op toe buiten te bouwen die tal van gesinnen een onderkomen kuuueu besorgeu Maar nergens geschiedt dit op nik een schaal als të New York Daar tertalt men tot een auder uiterste Men heeft daar huisen gebouwd die de bevolking van eene kleine stad Iknnuen herbergen en als de logementen ren bijionderen naam dragen Zoo telt bij voorbeeld üacola en verdiepingen waarian de beide bovenste droogzolders en de dien tbodenvertrekjes beislieu waai van elke familie welke dele reuieukaieme betrekt wordt verondersteld dat zg minstens drie dienstboden er op na houdt Vier duagenaamde jaaoeiiseurs brengen de huurders naar de verschillende verdiepingen ilie elk voor acht families zgu ingericht In h t geheel vinden aldus 6 + gezinnen in jDacota hun onderkomen Op de eerste verdieping is een restaurant waaruit de huurders hnn maaltijd kunnen krggeu Nog reusachtiger ia hit dusgenaamde Navarroblook dat een from heeft van 400 voet en een diepte van 200 voet Het huis heeft van voren negen tan achteren twaalf verdiepingen eu bezit het voordeel een plaats als tuin sangelegil in het midden te hebben De bouw kostte drie millioen dollars Eindelijk is nog eeu reusachtige wijk met niets dan wouiugeii voor ongehuwden elk beslaande uil twee kamers en iwee kleine vertrekjes Ie vermelden De huur is in verhouding lol de geringe ruimte zeer duur en wisselt af Ittsschen de 450 en 900 dollars Al die reusachlij e gebouwen zijn voorzien van ascenarurs telefoon electrisohe ïerliohliiig enz en de huurders kunnen uil de winkels in de sousttrrains opgeslagen al hunne benoodigdheden bekomen Zukte in da koffie De koffie wordt door een soortgelijk gevaar als de aardippel en de druif bedreigd De kofiie planlages worden door een eigenaardige sohimmelplant bezocht die als hij slechts op een blad heeft wortel gevat zich met onirelooflijke snelheid over de geheele plant verbreid eu e doet sterven Op die wijr e heeft deze sohimmelplant in de heuvelachtige deelen van Ciylon op Java en Fidschi eilnnden waar zij zich reeds verbreid heeft veel onheil aangericht en groote terwoesliugcn veroorzaakt Op df Fidsohi eilanden trad de plaatselijke regeering tusschen beiden kocht al de aangestoken plautBiies aan roeiile de planten uit door te ie verbranden om aldus de ramp paal en perk te slelleo Voor de geleerden die nog al met de Phyllozcra Vastabrix te strijden hebben is in de achimmelplant een nieuweu tegenstander gegroeid die de menschheid bedreigt Aan een particulier schrgven uil Aijeh ontleent de Smtt Ct de volgende korte berichten De nien e gouverneur is aangekomen en heeft door lijn cordiale manier van doen ons aller hart gestolen iedereen herkent in hem den ouii officier tan ons leger De overg te en overname tan het citiel bestuur beeft op de gebruikelgke wgze met de noodige ptrohti heid plaats gehad doch men kon t den aftredenden gouterneur aanzien dat deze plechtigheid toor hem geen a ingename was Het vertrek tan den heer Prnys van der Hoevtn kenmerkte lich niet door bovenmatige drnkie slechts de hoofd officiereo en eenige ambtenaren deden hem onder het spelen der muziek van het 3e bataljon itgeleide naar Oleh leh van waar de iusoheping ilaatt bad De kapitein tu der Dusmd die bij een terug tocht op pi m 300 passen van den tijand een schot in bet been bekwam terkeert in ernstige omstandigheden de luit Lnske echter die drie schotwonden en achttien klewanghouwen ontving maakt t naar omstandigheden beter er bestaat hoop op behoud van zijn leteu De echtgeuoote van een officier is overleden en met groote praal en algemeens deelneming ter aarde besteld Uit Felantoengan sohrgft men aan de Loc dd 7 Maart Heden middag ten 6 ure kwam plotseling een hetige bandjir optellen Een vrouw met twee nog zeer jeugdige kinderen bevond ioh aan de rivier om zich Ie baden en had geen tgd meer zich voor den onverwachts opkomenden stroom in veiligheid te brengen Toen de nood het hoogst was en de stroom baar en de kinderen dreigde mede te sleepen kwam een dwangarbeider met name Alimoedin aansnellen aarzelde geen oogenblik met een louw in de hand dat door de toeschouwers aan de wal werd vastgehouden zich iu de brandende stroom te werpen en mocht bet geluk smaken tnet bovcnmeoscbelijke kraclitsiuspanuiug de trouw met haar kinderen van een anders zekeren dood te redden Tot driemaal moest hij om dit edele werk Ie kunnen volvoeren tichzelven op eigen levensgevaar af in den stroom erpen die ook hem had kunnen medesleepen en legen de steenen verpletteren dooh mocht toen ook de voldoening smaken drie menBchenlevens gered Ie hebben Reeds meermalen onderscheidde deze dwangarbeider zich door ign onversaagdheid in hachelijke omstandigheden ng hopen deze daad van zelfopoffering mededeelende dal Alimoedin daarvoor ook van regeeringswege beloond moge worden met een aanmerkelijke vermindering van siiaflgd Op uitnoodiging van de heeren P Smit Jr en Aardenne werd dezer dagen te Rotterdam eene vergadering gehouden van eigenaren en pikeurs van Nederlandsche harddravers In deze vergadering is besloten eene vereeuiging op te richten ter behartiging der belangen van eigenaren die paarden van inlandsch ras op de banen doen wedgveren Alle aanwezigen zga tot hel bond toegetreden Als leden van het bestuur werden gekozen de heeren P Srail Jr tot voorzitter jhr Quarles van üfford van Loosduinen tot ondervoorzitter terwijl de heer Enthoven te s Oravenhage tot se creiarispenningmeeslcr is benoemd De conlribulie voor het lidmaattobap w beilragen voor eigenaren van inlandsohe harddravers ƒ 6 voor pikeurs en honoraire leden ƒ 2 50 Inde volgende vergadering zullen de statuten ter tafel worden gebracht lerwgl velen ter bevordering van hel groote belang dat leze vereei iging op het oog heeft lot bijwoning dezer vergadering zullen uitgenoodigd warden Door den invloed der locomotieven zou gelgk de militaire docter Burg heeft po teii te bewijzen door middel van allerlei statistieke mededeelingen het klimaat in een reeds van steden in Noord Amerika met name van New York lot Philadelphia werkelijk zich hebben verbeterd De Fransche g uesheer Léon Colin valt over het algemeen zijn Amei ikaansohen collega bij een loont daarop aan dat bet ontsteken van vuren reeds lang als middel om miaemeu te verwgderen is bekend Te Rame heerschen in de volkrijkste buurten waar zich de measie vuurhaarden bevinden de koortsen het minst Ook de Civita Vechia en in den omtrek van het station Boine hebben de spoortreinen een gunsligen invloed uitgeoefend Dooh de schoorsteenen te Rome werken niet op het klimaat doch slechts op de kiemen van de malaria die zij als reulilatietoesteilen deu hoogeren luohtsirooroingen te gemoet voeren en door de ontsmettende beslanddeelen van den rook onschadelgk maken Hoeveel moeite de heer Heemskerk gehad geeft om zijn Kabinetsmnnnen bgeeu Ie krijgen daarvan weet de Haagsche correspondent der Zutpli Ci een en ander mede Ie deelen Hg sohrgft o a Een mijner vrienden die zelf in de crisis gemoeid is geweest heeft eens een lijstje opgemaakt van alle die door Heemskerk zijn aangezocht om in zijn Minitlerie zitting te nemen en hg is gekomen tot het cijfer eeu en zeslig I En dan durft men nog te heggen dut het hont waarvan men Ministers maakt in Nederland zoo achaarsch is Het meeste hoofdbrekens hebben blgkbaar den premier de porie feuilles van Justitie en Financien gekost Vooi de portefeuille van Justitie is door heer Heemskerk minstens niet acht voor de portefeuille van Financien mintens met zeven asn hel onderhandelen geweest Voor Financien kwamen naar volgorde in aanmerking de heeren van der Loelf Hartsen Bloem Schimmelpenninck vsn der Oye van Kuyk en firobbée terwijl er ook n g een oogenblik sprake van schijnt geweest te zijn dat de heer Heemskerk de portefeuille van Financiën zelf zou nemen Nog op het allerlaatste oogenblik dreigde de combinatie weer in duigen te vallen want de heer van Kuyk trok zich terug Vrgdag begaf zich daarop de Kabinetsformeerder naar den beer Grobbée en terstond was de vacature weer vervuld Dit nam niet weg dat er elk oogenblik opnieuw een afvallige kou komen en spoed te maken was das iu de beslaande omstandigheden teer raadzaam Dezer dagen heeft te Londen een algemeene vergadering plaats gehad van de aandeelhouders der Electrical Power storage Company De naam der vennootschap duidt reeds voldoende aan op welk gebied en hoe zij zich daarop beweegt Zij heeft om zoo ie zeggen elecirische kracht opgeslagen in hare magazijnen en die er van gediend belieft kan tich bg haar van grooie ot kleine hoeveelheid dier koopwaar voorzien In draagbare accumulatoren zoo heet men de werktuigen waarin i e elecirische kracht wordt bewaard en afgeleverd vindl men bg genoemde maaischappg t geen men noodig heefi om zijn hnis of zijtt fabriek Ie verlichten of te verwarmen of om er als beweegkraoht zich van de te bedienen voor een of ander werktuig groot of klein al wat het om een stoomboot in de vaart te brengen In bedoelde vergadering heeft de voorziller uitvoerige mededeelingen gedaan ten aanzien tan t geen de maatschappij heeft verricht iu de afgeloopeu vier maanden dat zg besloai eu daaraan ontleenen wij eenige bijzonderheden In de eerste plaats zg vermeld dat de maatschappij gedurende drie maanden een stoombootje in de vaart heeft gehouden op de Theems In alle weer eu wind heeft het zich uit muulend gekweten 2jOodra de maiitschappij door aankoop zich iu t bezit had gesteld van gemeld stoomschip werd de stoomketel uit hel vaartuig genomen en vervangen door accumulatoren en een molor van de maatschappij Sedeft doet het scheepje dienst eteu goed en even snel als toen hel nog door middel van stoom in beweging werd gebracht Binnen weinige weken zal ie Londen eene elecirische Iramwageo in dienst orden gesteld En gelgk I getal is met het stoomschip zal ook hier de accumulator de tereischte beweegkraoht aanbrengen Eeu groot aantal particuliere instellingen kantoren en dergelgke worden verlicht door middel van e elecirische kracht aanwezig iu sccnmulatoreii ouk openbare gebouwen van iirooien omvang te Jjonden worden verlicht dojr de elecirische kracht afgeleverd door de maattchappg en daartoe behoort onder anderen het nieuwe paleis van justitie Een der trans Atiantische stoomtchepen wordl verlicht door middel van elecirische kraobl afnomstig uit de magazgnen der tenuootschap Het Qrand Hotel te Londen onderhoudt 400 lichten gespgsd uit accumulatoren der maatschappij De Pullman wagons op den Londen Brightun spoorweg maken van deze electrisohe krnchl gebrnik om de rijtuigen te terlichien Ook op het vasteland v in Europa levert de maatschappij de benoodigdheden voor verlichting verwarming of beweegkraoht naar gelang vitn de beslaande behoeften Zoo wordt Ie Weeiien het Operagebouw op die wijze verlicht en in anderen Staten van het vasteland zijn accumulatoren dezer maatschappij insgelijks in gebruik Dezer dagen heeft de directie een overeenkomst gesloten naar de voorzitter mededeelde met een Franscben maatschappij welke met de Londeniche voortaan in rechttlreeksche verbinding zal slaan Het erlangen der noodige lichlkrncht door middel van accumulatoren verdient naar de voorzitter aantoonde in verschillende opzichten de voorkeur boven het gebruik van dynamo eleotritche machines Gedurende de maanden dal deze maatschappij lichtkrachl heeft geleverd la nog geen enkel voorbeeldaan te wijzen dat hel licht ie uitgedoofd tengevolge van gebreken aan de gebezigde werktuigen t geen herhaaldelijk heeft plaats gehad bij hel aanwenden van dynamo eleclrische machines Daarenboven heeft het nog een ander groot voordeel gestadig in de hoogste mate brandt de vlam welke bare liohtkracht ontvangst uit nccumulaloren H Te Brussel zijn berichten ontvangen van Stanley Zij loopen lot het midden van December Na zgu manschappen te Zanzibar met 223 inboorlingen onder bevel van den Belgischen reiziger De Camhier versterkt Ie hebbeu was Stanley naar Vivi getogen Van daar wilde hij een spoorlgn aanleggen tot aan de kust maar door volstrekt gebrek aan lastdieren vorderde het werk slecht Tol hidf December waren er echter reeds zeven pasten gevestigd Ie Vive Isanghila Manyangha Lutélé Stanley Pool Ibaha Nkoutou en Bobolo laatstgenoemde is nog 700 Enge sche mijten 230 nur van de kust Van de vier medegebrachte stoomsloepen waren er reeds drie ta wnter gelaten De zeven noslen oefeuden reeds een merkbaren invloed uit op de bevolking Hoornveo was te Vivi aangeroerd te Leopolds ille slaagde de BULLETIN BEB 600DSGHE GODRANT De UITSLAG van de gisteren plaats gehad hebbende VERKIEZING voor 3 Leden van de Provinciale Staten in het Hoofdkiesdistrict Goüda is als volgt 14 Uitgebracht werden 874 stemmen van onwaarde Alzoo geldig 692 672 667 116 115 101 st 860 stemmen Volutrekte meerderlif5iaT 4S stetamen Daarvan vereenigden op zich de hh Mr A A VAK BERGEN IJZENDOORN te Gouda aftradend lid G A VAK HOUWENINGE GzN te Moordrecht aftredend lid R BLOK te Lekkerkerk aftredend lid H W OTTO te Gouda P VAN GELDEREN CzK te Schoonhoven Jhr Mr A GODIN m BEAUFORT l j i V rJi WASSENAER vak CATWüCK 25 Jhr G J T BEELAERT8 va BLOÉLAND f S Baroil vak HEEMSTRA J C FABIUS te Delft V en nog eemge stemmen op verschillende personen Herkozen zijn dus de aftredende leden Mr A A van Bergen IJzendoom G A van Houweniijge Gzn en R Blok