Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1883

ADVERTENTIËN groeutererboaw uitstekend Te Bobolo hod meu en frachtbare welbetolkte treek geraudea die lioh Teel nriler dnn de Brasta a reiatoohten niiatrekte Orer bet doen en Uten van laatsigeaoemdc bekoinmerde men zioh weinig wel orer aanaprakeu die Portugal lou kunnen doen gelden waardoor de Tr e handel alliebt bilemmerd lou worden De Bchiyrer der brieten uit de hofstad in de Anhevucheit Courant ïegt in lyn laatalen brief o a et volgende Men ia hier benieuwd at op 9 Mei de politiek oas brengen tal Van Terschciilen kanten heb ik reeds de rersekeriug gehoord dat de heeren Kamerberaleu roornemens ign eens duchtig an leer ie leken eu menig politiek en half politiek man t zich met leker minachtend schouderophalen traliën dat dit Ministerie t wel aeker niet lang 1 maken Indien men daarmede bedoelt dat het bij e eerstkomende gelegenheid lal worden doodgestemd an verklaar ik bet politiek inlicht dat tot zulk eene npolitieke daad leidt niet te kunnen vatten In een teller opzicht zou mg de val van dit Ministerie leed doen omdat het ons het sedert eeuige jaren vreemd verschijnsel oplevert dat een Minister van koloniën optreedt die do kolonie kent envooral opde boogje is van het inlandsch leven De heer van Bloemen Waaudera is een echt kolouiaal van den ouden stempel en in zooverre gevoel ik voor hem niet veel tympathie maar vooreerst hoodt ik het er voor dat het koloniaal bestuur niet anders dan winnen kan bij grondige kennia der Indische huishouding eu van aard zeden gewoonten en meening der te besturen bevolking in de tweede plaats is nu eenmaal de stoot aan eenen met den geest des igds strookende koloniale politiek gpgereu is voor reactie geen vrees meer Maar wat mg vooral in den nieuweu Minister aanstaat is dal hg jriemand is Keeds zijn niterlgk verraadt een eigendommelijk man Zooals hg daarheen stapt met den hoed aohter op het hoofd zgn twaren knevel die bem t ailerlgk geeft van een gepensioneerd tergeantmajoor zg ne gebrilde oogen onder twee wenkbrauwen en door de rook van een steeds aanwezigen sigaar rondstarende ziet hg er volstrekt niet uit als een Minister en menigeen dié hem van uiterlijk alleen kent zal zioh ovrr s mana optreden hebben verbaasd Ook ik verkeerde in dit geval eu heb mg om beter te knnneu oordeelen lot hel lezen van t mant geichriflen over koloniale onderwerpen gezet Zoowel zijn Moet ludië contcrvatief of liberaal geregeerd worden uit zgn Indische schetsepii en zgne korte monografie over de odnversie hen ik niet doorgeworsteld gelgk maar al te dikwglt Modig is maar met zier veel genoegen gelezen Al wat daarin ttaat van polemischen aard het sinnlen op nameo als Bastial Smith Say e tutti qumti gelgk er mintoliteud bgnevoegd wordt als geleerden die in de laatste kwarteeuw in de mode zijn gekomen het noemen ran het conservatisme eu liberalisme met de namen vau bedaohlzameu en roekcloozeu vooruitgang de bewering dat het contervaiisme ia gebouwd op de keunis van feiten het liberalisme op tbeoriën toniler die kennis dit allet en zooveel meer van denzelfden aard reeds honderdmaal gehoord en even dikwglt onhoudbaar gebleken laat mg geheel koud Dete denkbeelden zijn oiel bestand tegen de eisehea van het bestuur en van des tgd Maar bet deed mg genoegen in deze boekjet een man te leeren kennen die zonder frasemakerg loniler schelden en beleedigen van ndert oordeelenden tonder ziehtelf altoot op den roorgroud te tiellen eene gronjEtige kennis ran inlandache toestanden eo een warm hart roor den inlander toont en daartoe een aangeoamen rorm weet Ie gebruiken Iemand die iljne kennia ran Indie hreft geput uit een soort rau samenleving met de bevolking roor wier heil voor wier ontwikkeling wg hebben Ie zorgen aan het hoofd van het Departement van Koloniën dat hebben we in zoo langen Igd niet beleefd Van die verandering kaa dunkt mij wel wal goeds komen al ware t alleen daarom dat deze Minister eens een anderen blik op vele dingen hebbeu zal dan bareancraten en liandeliiars ulieBlandscli DvërzichtT In Frankrijk bigft de politieke toetland minder behaaglijk al giiut uiterlgk allet goed evenals schier alles op Ie wereld is ook de politiek roor een goed ilerl een financiëele quaettie en deze is nog aliijd K opgelost de gevolgen vau de 5 pCt conversie zgo steeds voelbaar de Rente daalt en gedwongen verkoopen werkt een verdere daling in de hond Het tweede Tooronme punt ia dat de Begeering t niet eens kan worden mrt de groote spoorwegmaaischappijeu de tgd daartoe dringt met het oog op de begrooting Beeda is de begrootings comraissie benoemd De meerderheid der budget commissie wensclit be perking der groote openbare werken dringt op bezuiniging aau en betreurt t dat zg nog onbekend is met de overeeukomsi welke met de groote spoorwegmaatschappijen is gesloten lu den Senaat werd de Miuister van Justitie Martin Feuillée geïnterpelleerd over het inhouden van de tracteioenten der opposante geestelijken de Minister antwoordde dat de Baad ran State het concordaat juist heeft opgerat wat het inhouden ran de bezoldiging der bissciioppen betreft hij wees op het gebeurde onder bel keizerrgk en de restauratie de Staat moest niet ongewapend slaan tegenover de geeslelgkheid Üe Miuister verklaarde verder dat de beweging tegen de wet op hrt onderwijz liegint te bedaren Naar men zegt zal de Fransche minister roor het poelweZen in de eerste dagen van Juni a s aan de Kamer van Afgevaardigden een ontwerp van wet voorleggen strekkende tot invoering van eene nieuwe soort ran dienst elke thans aan zgn departement wordt onderzocht Het voornemen bestaat namelijk briereu in de slad zelve te Pargs op de post gedaan om in Pai s besteld te worden over te brengen door den middel van pueumalische buizen d i langs ondergrondschen weg zooals mei de telegrammen geschiedt en ze uiterlgk eeu uur na de afzending aan de geadresseerden ter band te stellen Zulke brieven moeten gefrankeerd zijn het bedrag ran het porto is nog niet bepaald maar zal waarschijnlgk 50 ccntimea zijn e brief mag niet zwaarder zijn dan 15 grammen Beeds tegen bet einde ran het eerste jaar zal naar men rerwacht het porto tot 30 ceutimi t rerlaagd kuunen worden Het Ëngeltche ministerie had ran de eedwet geen kabinetsqnaeslie gemaakt en toen den conservatieren hun orerwinuiug met zulke krachtige juiehkreten begroetten bleef de premier met wgsgeerige kalmte aan eeu brief schrgveo De overwinning van de opposiiie kwam niet onrervracht de Begeering had in het bette geval gerekend op een meerderheid rau 35 stemmen maai in de laatste dagen waren die stemmen weggesmolten en achtte men de nederlaag waarschgiilijker dan de orerwinuiog iladetone heeft blijkens zgu eigen verklaring alleen zgn sleuu verleend aan de eedvet om hel Huis te redden uit de raoeilgke positie Nu de meerderheid ran het Httit er anders over denkt moet tg zelf maar weten hoe tg verder met Bradlangh handelt üurgerlijke Stand Gouda GEBOBEN 4 Mei Kluiaa uttm A Vingerling ea K Huebrock Maris Msg lalKQa ooders 6 Kielligtr en M sa Leeuwen 6 Coruelia Maria uudtTS O vin WingerdeQ eo C M Kulto Boudewijn oaders A de MIdÜ en N Prevoo 7 Jobaooa Paulina ondera J van Boeren en J holten Maria oudere ï C van Mugeo ec M tan Pijlen Wonterui Heiidrikus oudere A van Peaacni en M Kraoeudouk OVËBl EDËN 4 Mei A Arrnda S ra 5 M J de V iaaeher 7il j S C kramer huiavrouw van A J van Manen 37 j II m 6 A F van Riiijn 6 m Burgerlgke Stand vau onderstaande gemeenten van 28 April tot 5 Mei 1883 Moordrecht OEaOREN Rika ondera A l alm en C Nobel Johaana ondera B van Grieken en A Perk illemina ondera VV Verboom en H Verstoep OVERLEÜKN M den Toom 19 j T de Jong 69 j ONDERTROUWD J Kool te Slolwijk 30 j ea N Burger 21 j H Admiraal 25 j en I Kol 26 j I C Kreedveld te itevenhuizeli 21 j eu £ Tober 26 j Oouderak GEBOREN Maria Geertruida ouders A Berman en M Beandera Leendert ouders L Verstoep en A Beyen Cbielu Johanna ouders N van Dugveudgk en A de Joag Neeltje Harmgntje oaders L de Kvraadsteniet eo T vanden Hove OVEHLEDEN C van Vliet 78 j GEHUWD T van Eijk en fl van den Berg Reeuwijk GEBOREN Cornelia ouders H Hegneman eu C Boaland Theodora ouders A Maize en A van Scbaik OVERLEDEN J Bogsait 81 j J Boslnod 37 j C Heijneman ld A J de Groot 15 j GEHUWD A Rn irok en G Bnanik K van der Heiden en J ean dtr Lecq Waddinxveen GEBOREN Gcrardus Johannes ouders G Bakker en C Grendel Adrians Pieternella ouders A Boere en E Vergeer Bertha ouders L van Vliet en A Boere Cornelia ouders J Vermeulen en T Braakman Jacoba ouders A van Gulik eu J Suppers OVERLEUEN A Alphensar 81 j r G Fenseo 7 m G J an der Peijl U j D Degenbardt 63 j O N DERTROUWU A Braakman en J tan liijn Assenberg en H van Hoogdslern DP Verheul en A vao leeuwen GEHUWD G Both en G Vis iJ Ot iJ Ondertrouwd SBS C W 80UTENDIJK M Wed van C Haktog i H HOOGENBOOM Heden overleed jn den ouderdom vanmim 72 jaren onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejnftrouw MARIA JOHANNA DE VISSCHER Bi naam A J B VAN DER DOES Omda den 5 Mei 1883 Emige en algemeene kennisgeving Heden overleed in den ouderdom van ruim 37 jaar mgit innig geliefde Echtgenoot SOPHIA CAROLIl A KRAMER na reeds een smartelgk ziekbed lau 3 weken met geduld te kebben doorgestaan A J VAS MAANEN Gouda 5 Mei 1883 Heden overleed op het onverwachtst tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer YSBRAND JOHANNES DE JONG Lbendertzoon in den ouderdom van bijna 70 jaar J Dï JONG A de JONG Bebkovwee S DE JONG Moordrecht S G de JONG 3 Mei 1883 L EXALTO J H EXALTO DB Jong E A DE JONG Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene tevens als bijzondere kennisgeving aan te merken Heden nacht overleed na kortstondige ziekte ons innig geliefd Oudste kind NIZETTA JOHANNA 12 jaar oud Mr P J SNEL W SNEL BrsKEs e Gravenhage 7 Mei 1883 1 Voor de vele en harteljjke bewgzen van belangstellingbg onze 40iARIGE BCHT VEREENIGING ondervonden betuigen wg daarvoor onzen hartelgken dank C L ROND G ROND DoBSBOEG Gouda 8 Mei 1883 De Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN betuigen hunnen dank voor de belangstelling bg de geboorte van hunnen Zoon ondervonden T5üT TTTrPTff Volkomen genezing door IjÜbJU U éXJUiii ie Bandage Régulateurraa Dr Waersegers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 30 te Antwerpen