Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1883

iSJ S92io VrUdag uHel t i i 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Architect L F RBDEKER te Schoonhoven zal namens zgn principaal den WelEd Heer G P SANTMAN op Donderdag den 10 Mei 1883 des middags ten 12 ure in het Koffiehuis van J P HIEFF in de Lopikerstraat aldaar publiek besteden HET BOtVi EiV van een en WINEELHÜIS ter oppervlakte van ± 225 M I Het bestek met de teekeningen liggen van of iets gf Woensdag 2 Mei a s in voornoemd Koffie WOON huis ter inzage Exemplaren van het bestek met de teekeningen zgn op dien datum a 1 50 per stel te verkrijgen Aanwijzing in loco Dindsdag 8 en Donderdag 10 Mei telkens om 10 ure Inlichtingen dienaangaande zijn te verkrijgen bg L F REDEKER Architect Schoonhoven April 1883 Snelpersdruk van A Bbinkman te Gonda Lokaal Mt eo Vermaak OOSTHAVEN Iste UITVOERING Qoudsdie Zangvereeniging i8 op VrUdag 11 Mei 1883 dea avonds ten 8 nre Programma Frühlinosbotschaït Nieli W Gade DAS MÜRCHEN V D SCHONEN MKT r siNE Hofmann enz met welwillende medewerking van de dames T Th sopraan M S mezzosopraan en de heeren J M O barilon Pel Dr bas Joh G ArenU viool Volledige Tekstboekjes van alle uit te voeren zangwerken zgn des avonds aan het Bureante verkregen tegen 15 Cents Aanmelding van buitengew leden contributie ƒ 2 50 donateurs en donatrices minstens f 5 sjaars bü HET BESTUUR STEDELIJK IHJSEUII van Op den Isten en 2den PINKSTERDAG 13 en 14 MEI zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prgsvan 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelük zün DE COMMISSIE Omnibus Onderneming ICoordreclit Gouda vice versa De ondergeteekende bericht dat van heden af alleen en uitslnitend geldend egn de plaatskaartjes die door hem onderteekend zgn doch dat tot 20 MEI a s de ongeteekende kaartjes nog in betaling worden aangenomen Moordrecht 5 Mei 1883 J k PERK De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van H STARK is gelegen aan den Amsteldgk 96 Zoowel van het Centraal als van het Rgnspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje BOEKHOUDER Een JONOMEN8CH P G bekend met de Fransche en Duitsche taal Boekhouden en verdere administratie van gunstige referentiën voorzien wenscbt tegen 1 JULI a s van Betrekking te veranderen Fronco brieven onder No 836 aan het Bureau dezer Courant f Mevrouw van BERGEN IJZENDOORN vraagt zoo spoedig mogelijk EEN die ook huiswerk moet verrichten Er biedt teich aan een jong GEHUWD PEESOON als OPPASSER WINKELKNECHT dergeljjks van goede getuigen voorzien Adres onder No 837 aan het Bureau dezer Courant m WITTE ZWAAN met een dwars schrap over de bek In den linkervleugel geleedwiekt Tegen betaling der advertentie kosten te bevragen bij J DE BRUIJN te Gouderak GROOT BADHUIS SCHEVEIHITGEIT 1SS3ABONNEMENIM voor INGEZETENEN van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prgs tot Fransche en Hollandsche Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementsprijs is per jaar f 10 2 50 Voor een Persoon Voor elk lid der Familie bovendien als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende o nog niet meerderjarige inwonende mannelijke Personen b alle vrouwelijke inwonende personen en vrouwelyke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrijen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn etreng perioonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar zgn handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald 5 Hoofdkaart ƒ 15 Hoofdkaart 8 Seizoen 5 8 Bijkaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dames onder hnn geleide een dagkaart tegen betaling van O 50 afgegeven De abonnemenskaarten zgn verkrggbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriftelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSON Tournooiveld te s Gravenhage Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrggbaar aan het Badhuis De prijzen van de Zee en Binnenbaden blijven even als voorgaande jaren HET BES TITTJK Zoo gij een man van zaken o wettman zljt door uwe dacelUksctae bezlojiedea ainmat Termljdt opwekkende dranken en gebruikt Zoo glJ letterkundlle tljt werkende tot midden In de nacbt en zoo U uw gebeiina geheel uw zenuwst sel wUt Terrrlssclien gebruikt Zoo gij lijdt aan verstoiniing ofte veel gedronken hebt ofwelnaanoreniaadbeblscbuldlt gemaakt gebruikt SOlP BXTVXSR Zoo gil getrouwd zlJt of niet Jong of ond rijk ol arm en op het Hekbed zlJt uitgestrekt gebruikt ECOX aiXrr X JBZe Wie glJ ook zijn moogt waar glju moogt bevinden wanneer gij een zuiverend verster kend en opwekkend middel noodig bebLneemt eene flesch die u meor goed zal doen als 60 GId voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gU Uldtatn verstopping lendenpijn pf ziekten der waterloozlngsorganen pljnm de maag In de loge wanden in het bloed In de lever of de zenuwen gij zult genezen door het ZOO gij lijdt aan opgeblazenheid rhnmatiek of jicht o indien glj n slechts onfesteU rak of ontmoedigd gevoelt beproef het VraagUan uwen apotheker vi ud aan velen gedaan beeft 4 VerKrViiliatir Uj at momaamtte DroQUten en Afolhekerl HOF BITTERS Manufacturing P Breda n te iMdn Umofn In Tstk m TmM Depot te Gouda bij THIKE Zoo gij lijdt aan opgeblazenbeld rhnmatiek of jicht i wak of ontmoedigd gevoelt bcprcjef het vraagt aan uwf Mevrouw SAUERBIER Oosthaven RAAGT voor dadelijk eene flinke DIËi STBODE 6R0QTE BELOONING il lTlND OIi Dit Bitter kan u het leven redden zooalOet t reeds i Is de eenige Eniblsche of Amerlkaansche L nuiiBB die door hare voortreCTelIJkheld eene Medaille verkregen beeft m diTaaMonatelllBc ta BnuHWI ia 1S 0 Rct geeft ontBÜbamr aan grijze haren ae natuurlijke kleur weder het belet onmiddelijk het uitvallen van het haar geeft het een nieuw leven en krachtigen groei De SoT ml VlBdaor vervangt alle andere haarbersteller t Hel is geen verf Yerlriltibaar M heele en Kaive luueht Ui Xaaperi en Parrumeuri lAmtr ViD D W PILLETTE 10 Boalanrd du llali u ParVl Dl voorteeUge uilwerMne ran ie Soval Wlndao ii tot giuuHt iat a het voortaureni aan milne CUenleüt tal aamneun DIPOT VOOa BELSIE IN NKDER AND NORBERT DEK£TN 57 Rol Foné au Loa i BRUSSEL liniittki tiMtaiknlu Flriaa rnicoiliTlifl Depot te Couda bIJ ii SCHOLTEN Colfleur BINNENLAND GOUDA 10 Mei 188S De uilalag vnn de Dinsdag plaat gehad hebbende verkiriing voor 3 Leden van de Provinciale Staten in het hoofdlcieaclUtrict Gouda ia als volgt Uitgebracht nerden 874 itemmen van onwaarde 14 alemmen Alzoo geldig 860 atemmeu Volitrekte meerderheid 431 temmen Daarvan vercenigden op cich de hh Mr A A van Bergen IJienclooru alhier aftredend lid 692 O A van Hooweuinge Gin te Moordrecht aftredend lid 672 K Blok U Lekkerkerk aftredend lid 67 H W Otto alhier 116 P van Gelderen Czn te Schoonhoven lU jhr mr K A Godinde Beaafori 101 J D baron van Wassenaer van Catw ck 35 jhr 6 J T Beelaena van Blokland 34 8 baron van Heemstra 23 1 0 Fabina Ie Delft 16 en nog eenige stemmen op verschillende personen Herkosen zgn dns de aflredeicle leden mr A A van Bergen IJzendooru G A van Hoaweninge Gin en B Blok Reedt giiteren bg a tonderlgi Imlktin mh mu ahmnA iinntn de ilad medtgedeetd By de Dinsdag gehouden verkieifrig voor 3 Leden der Provinciale Stalen is in de verschillende gemeenten van het klradialrict Gouda hel volgende aantal stemmen uitgebracht Getal Getal uitg Kiezers stemmen 340 46 46 S3 15 20 80 17 25 66 13 61 8 16 23 9 10 32 14 80 27 25 65Ï 88 18S S6 £ 3 33 107 64 47 163 139 180 38 113 88 35 51 131 26 134 42 Gouda Haastrecht Woerden Waarifn Barwonlswaarder Rietveld Ondewater Hekendorp Lange Buige Weide Woddingsveen Beeutvgk Schoonhoven Vlist Slol r jk Ouderkerk a d IJsel Berkenwoude Oouderak Berg Ambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek 874 237 3 De heer mr W Hemsing ontvanger der registratie eo domeinen alhier is benoemd tot lid der Staatscommissie belast met het afnemen van het notarisnamen dat tal aanvangen op Maandag 2 Juli e k te sGravenhage Naar wij vernemen is de heer R P M van Alderwerell fan Roseubnrgh benoemd tot eere voorlitter van het bestuur der afdeeling Gouda van de Vereenigiiig van gepensioneerde Onder officieren en minderen van het Nederlandsche leger Woensdag 16 Mei e k beeft eene vergadering plaats der afdeeling Gouda van het Ned Onder wgirrsGeuootioliap des avonds te 7Vi Sooielcil Ons Genoegen alhier Op de agenda komen o a voor de volgende punten o Door Ie kruistochten is het gebruik der raoederlaal zeer in de hand gewerkt in te leiden door den heer R Leopold 4 Hoe moet het onderwgs in den tang op de lagere school ingericht worden opdat het ook vruohlen dragp daarbuiten in Ie leiden door den Heer A Willers c Hoe moet de natuurkennis in de sohofl onderweien worden in te leiden door den Heef P van Trotseuburg In ons vorig nr deden 1 opgave van hetgeen er op de Amsterdamsohe teulduittelling uit Gooda was ingetondeu Wij noemden dnarby ook de keurige inicndiug van haarwerk van iitii heer van de Pavoordt i o h diens voornaam bleef i de pen Wijl er meerdere heeren van dieu naii aiju in drze stad vermelden wg daarom thans f bedoelde étalage is van den heer George van de Ptlpordt Toen wij in ons vorigi r het op de Amsterdamache tentoonstelling Miitjponda ingezoudeiie vermeldden is abusievelgk eeW étalage onvermeld gebleven die toch allesiins geptemd verdient ie orden Wg bedoelen die der hh J Kortenoever en Zoon garenfabrikanteu alhier Dsze teer smaakvol opgemaakte iniendiug verdient niet over hel hoofd getieo te worden maar is iene bezichtiging ten vollewaard Verder is nog tentaongefleid een leer fraai biljart van den heer A W DietlUhorst alhier dat alle aanspraak heeft om vermcU te worden 80HAAK X REBBPONDENT1E Wit 25slc iet H ï H 3 Zwart 26ile H S neemt G 4 en indien door wil ternggenoii n wordt f Zwart 368te iet B 7 B 5 Te Gonderak is tot pndikant beroepen de heer J A Loois te Aalsmeer Benoemd te Haaalrechl tot onderwgten aan de openbare school de heeren ê de Rooij Ie Balk en M A A den Toom te ZitrikiM Dintdusvond ia de bU m gadbgen m dfp wltn ivan den heer v d Werve 1 Waddingsree n met net gevolit dal deze en een gedeelte der daarbg staande gebouwen verbrand lyn £ eo en ander was tegen brandschade verz kerd Bg de verkieting au een lid voor den gemeenteraad te Krimpen a d IJsel in plaata van wijlen den heer C Hoogendgk verkregen de heeren Ant Teeuwe 14 stemmen J Hoeflaken 12 stemmen H de Jong 11 stemmen en de heeren A Teeuwe en W van der Linde ieder één slem Herstemming tussehcn beide eerstgenotmde i De uitslag der verkiezing voor de Provinciale Staten is in de navolgende districten aldus jllfen Verkiezing loor twee leden ter vooriiening in de gewone aftreding Uitgebracht 1027 slemmen Hersleromiug tnssoben de heeren J v d Breggen 402 J J Dugnstee 402 en tussohen de heeren 3 van Beek 262 J Herrewjjn 366 De heer Bupke verkreeg 241 en de heer Zaalberg 149 stemmen Verkiezing van één lid ter voorziening in de vacature omslaan door het overlijden van den heer mr C van der Vlies Uitgebracht 962 stemmen Herstemming lusschen de heeren J Herrewiju 246 en J J Dugnstee 206 stemmen De heer A P Zaalberg verkreeg 154 stemmen Rotterdam Uiigebrichte stemmen 1424 van onwaarde 6 Volstrekte meerderheid 710 stemmen Herkozen de heeren H de Bie met 847 mr 8 A Veiling Meinesz met 863 G van Siolk met 860 mr J A Vaillaut met 850 mr C van Vüllenhoven met 836 en mr D van Weel met 838 stemmen Allen liberalen Voorts zgn uitgebracht op de heeren J B Altona 662 mr M Bichon van IJselmonde 674 P GiHssen 6S2 mr W H Jansen 534 mr L W C Keochenins 569 en J M Voorhoeve 563 stemmen Ridderkerk Hrralemming tus chen de heeren mr H M Barendrogt aftr en mr M Biohnn van IJsfilmnnde aiilir Zoetermeer Aanlal kiezers 1451 Uitgebrachte geldige stemmen 1043 Herkoien de heeren C J van der Ouderraenlen met 934 en mr P L F Blussé met 576 stemmen loeiden Uitgebracht 693 stemmen Herkozen de heeren mr J T Buys 476 P J de Frrmery473 mr P du Bleu 476 De heer Dooner verkreeg 206 baron van Heemstra 186 baron van Wassenaar 192 stemmen Staten Generaal Tweidx Kames Zitting van 9 Mei 1883 In deze zitting zijn ingekomen verschillende stukken meest allen reeds bekend en een voordracht tot vervulling eener vacature in den Hoogen Raad De heer Heemskerk leidde het nieuwe kabinet met een korte rede in Hg deelde mede dat hij aau vankehjk aan den Koning bad geadviseerd een mi materie uit de meerderheid te kiezen doch nadat dit mislukt was had hg de opdracht daarvan volbracht Dit ministerie is dus een extra parlementair en niet een anti parlementair ten bewgze waarvan kan strekken intrekking der kieswetten omdat het niet voegiaam en nuttig kan iijn zoo kort voor de periodieke verkiezingen deze te behandelen De kiesrecht iina 8tie vordert nochtans oplossing hetgeen zal geschieden door de benoeming eener commissie tot grondwetherziening welke behalve over de voor het onderwerp noodzakelijke ook over andere punten zal loopen Inmiddels zullen eenige onderwerpen worden afgedaan echter niet de aanhangige fioantieele betten en ook niet die betrekkelijk het wetboek van strafrecht Maar het Ministerie zal vooral zorg dragen voor s lands finantien het zal ernstig streven naar herstel van het evenwicht der Staatsbégrosting door zelfbeperking des noods ook door versterking der middelen maar zeker door tempering van de uitzetting der uitgaven Van de tegenwoordige bgeenkomal wenscbt de Regeering slechts dal zij alleen administratieve zaken zal afdoen Door den heer van der Hoeven werd gevraagd het debat op heden t be aleii Aan bH a ol der zitting tqn d sntien benieawd die lot centrale afdeeling koten de heeren Wybengs Waasenaer Gratama Beaufort en Blussé De 106e algemeene vergadering en het 26e Congres der Nederl Maatsch Ier bevordering van Nijverheid lullen op Dinsdag den lOen Juli en twee volgende dagen te Rotterdam worden gehouden Tot de punten van behandeling behoort de vraag over de vestiging van een haiidelsmuseum in Nederland Het departement Amstenlam was door de algemeene vergadering van 1883 uitgenoodigd om de middelen te overwegen die tot de vestiging van zoodanig museOm in Nederland kouden leiden Dal depar ement heeft zijn rapport daaromtrent uitgebracht dat ie dien aanzien ongunstig luidde Naar nanIcidiiig van dat verslag wensohen directeuren der maatschappij het gevoelen der departementen te vernemen omtrent het door het departement Amsterdam geopperde denkbeeld van een nader overleg met het bestuur der internationale koloniale en uilvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam Onder begeleiding van een der leeraren tallea de luitenants gedetacheerd bg den intendanten cursus van de kr gsschoul voor officieren in den Haag eene reis naar verscheidene fnbriekssteden doen lot het in oogenschouw nemen an verschillende indnstrieele bedrijven Gisteren morgen maakten twee militairen in den Haag door een geweerschot een einde aan hun leven namelgk de sergeant der vcldarlillerie v L en de sergeant Ier grenadiers B Gisterenmorgen werd op ecu terrein bij da Van Baerlestraat in de oniniddelgke uabgheid der tentoonstelling te Amslerdam een tent geopend die een hoogrtbehingrijk beeld Ier aanschouwing geeft namelijk do Zuiderzee ingedijkt drooggemaakt en in cultuur gebracht volgens hel plan dat vóór 20 jaren door den heer Wenmaekers bij de regeering is ingediend De nieuwe provincie zou in 16 polders worden verdeeld alle door kanalen afgescheiden waarvan het water doo op de hoeken der polders staande sloomwerkluigcn op de vereischle hoogte zou warden gehouden Elke polder zou daarenboven door lalrgke kanalen wegen en graohleu worden door