Goudsche Courant, zondag 11 maart 1883

Woelsdag 14 Matrt 1 § N S895 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblaa voor Gouda en Omstreken m BAKKERS Een JONGMENSCH 20 jaren oud van de P G zag zich gaarne GEPLAATST als Broodbakkersknecht het liefst in Gouda er zal minder op groot loon dan op eene goede behandeling gelet worden Brieven franco onder No 809 aan het Bureau dezer Courant 1 dea doakcna aroad va Wocaidag II bad ia ete hMt aaa de BPerddapoUer te Xirowkwl eea geaaehl plaala Hii ia 3 awvaUea jachlilioapcfa Mca ca 1 veUwachitn dea atatcale vddwaehter F ea dea eobesddigdea rddaaitiar v B ddaar Tawfl te bereleu f rooraï bij den aaorang raji den be voor ome tad Hel hier ondaakt aOaa wal er de atraopcn werdta angcvat om boa dciithl i UU Amm A iA A nü4 ma A m renaimd voor deccluk oodeTwi w dt gedaan c a aoegcad te sataeaHa oautaad oese waraieiaig ap ktaa Orer de levaedBalic le l mes ia Xéfem UuÊti Naar Kene cenie inenting loader goed gerolg of eeoe eoje verroiging n lagaaieid t inenting weia ge oogenUikkea a de geboorte maakt wegeat bet aitoefeaec nm bH bedr ene beitaeniing binaea leker tgdtrerloop noodtakrlgk wordt ra daar am bel A a i C EcBeberhahagderherioeBliDgdlelOalSiarenitaan meene niet dal dit fm ran genage daagden leeftgd mag dete niet wordea rertaimd roor degtlgk ooderw wwdt godaan Pokke e dem ei be ateeda de oamidddgke lerma roor wunegalen fWe d f P fX hereating wd Ie eerder aaarmale een groeier ïde Veao of Kmoartraal hd bca aaa gemaakt i i bg de r 1 grgpe bet beptoevca vaa de Kiesvereeniging Gemeentebelang In de Vergadering van 5 Maart 11 is tot CANDIDAAT voor de VEREIEZIN op 14 MAART e k van een LID van den GEMEENTERAAD gesteld Mr J H van MIEROP die als soodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen Het Bestnur Db H USSEL dk schepper Prendent G J STEENS ZIJNEN H W F BONTE J POST VAN ÜEE ÈURG J A ROEST VAN LIMBURG Secretaris heeh in hare Vergadering van 7 Maart il tot CANDIDAAT voor LID van den GBMEENRAAD bö de VERKIEZING op 14 MAART a s gesteld ll J H VAr IIlËll0P en beveelt hem als zoodanig aan j L Het BESTtJUIt ZUIVERE PRANSCHE WlOJiNEN De bekende BORDEAUX ƒ 37 per 48 Flesscben met scijns firanjso huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half aiikera belettenverkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prüscouranten gratis eaj tï anoo i Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaair j Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE f 13 Gouda Eenig Depot van Welle a s Boonelsifimp Elizter MAGAZIJN iD TAPIJTEN GOEDUNSTOFFEW en BEHANSEESAETIEELEW B de JONG Behanger Gouwe O No 200 J H VAN HASSELT MARGHAl O TAILLËUR 272 HOOGSTEAAT ÏÏABIJ DE VIADUCT 272 ROTTERDAM heeft de eer te berichten dat hg zich alhier gevestigd heeft Sedert jaren als Ie Couoeur bö de grootste Firma s waarvan de zes laatste jaren by den Heer M OOSTMEIJBR werkzaam geweest zgnde kan hfl door veeljarige ondervinding hg vlugge coupe en nette afwerking ook deugdelpe stoffen garandeeren die door hem met de meeste zorg uit de beste Engelsche en Fransche Fabrieken z n aangekocht Tevens neemt hjj de vrpeid op de onderstaande Prijscourant voor Abonnement te wiizen welker conditiën iiiderdaad veel biUijker mijn dan die vaa andere firma s hier te lande tg het ook dat deze annonoeeren dat zjj de voordeeligste voorwaarden aanbieden wat biieene vergelflking met ijne Prijzen en Stoffen zal blgken onjuist te zgn Alle goederen onder een der onderstaande conditiën gekocht bljjven het eigendom vanden kooper en vertegenwoordigen na afloop van het seizoen in de meeste gevallen noeeenewaarde van 10 a 12 By noodigt beleefd uit hem met een bezoek te vereeren Bij verbintenis voor een geheel Jaar ontvangt men k 32 50 in het kwartaal 2 Kostuums Demi saison of Overias 41 50 2 en I 52 50 3 en Bij verbintenis voor twee Jaren ontvangt men 4 Kostuums 1 Demi saison 6 Kostuums Overjas saison a 32 50 a 37 50 2i T 43 j per kwartaal J per kwartaal H ver as Aanbiedingen van afgeroomde Melk alsook van versche Koemelk voor dagelijksche evering worden gevraagd Brieven onder opgave van hoeveelheid en prgs worden ingewacht onder het motto cMelk aan het Algemeen AdvertentieBureau van NIJÖB VAN DITM4R te Rotterdam per kwartaal q R K Eiesyereeniging Recht voor Alle Voor de aanstaande VERKIEZING v GEMEENTERAADSLID wordt met aai aanbevolen de Heer L J EÏÏIJGEEi Gouda 9 Maart 1883 w g Namens de Veree HET BESTüd Soclaèl Defflocratische B Openbare Vergaderihg Vil opZO DA llJIIA pT des avonds I om 7 uur ia Hotel Til vol ÖPOO TÖAiT te Gouda Spreker F BonLla lfteuwen0 Onderwl Entree i ui öij n en anderet f f ƒ i n de SoHalUtlL h h r jffotMtyBlImlgWÉ Opeiiibare l j€lèn oi op DINSDAG deri ififMAAIW l l a iae8 avonds te 7V unr in een der Lolwlen Wd de Sociëteit DK RÉUNIE óp de Havon Spreker de Heer Hr A EERDUE I Algemeen Secretaris der Maatscbappg T N V tA uit Amitérdam Tot deze bgcenkomst hebben ook toegang de Leden der Vereenigingen voor Volksonderwgs de Leden der Maatscbappg tot Bevordering van Ny verheid en de Leden der Hollandsche Maatscbappg van Landbouw met hunne dames op vertoon van hun Bewgs van Lidmaatschap en voorts andere belangstellenden op vertoon van eene toegangskaart koiteloot te bekomen bg den Secretaris van het Departement D S BROUWER De ondergeteekende heeft de eer Zijne Stadgenooten en verdere Begonstigers teb richten dat hij verhuisd is van de KuIPERSTRAAT naar de Peperstraat K 9i3 nevens JANSEN en bip zgnen SIGARENWINKEL op bet vriendelgkst aanbevelen D DE BRUIJN Is RUIM VOORZIEN van eene nienwe sorteering diverse SIQABHV EINDEXAMEN BüSeEBiMOSCEOOL De COMMISSIE voor het EINDEXAMEN brengt ter kennis van het Publiek dat het openbaar Haeamen zal plaats hebben op den 3d 4d en 5 APRIL a s des avonds te 7 uren in bet Schoolgebouw op de Hontmansgracht Zg die aan genoemd Examen wen schen deel te nemen gelieven vóór den 15ii MAART a 8 daarvan opgaaf te doen aan den Directeur der School De Secretaris der voornoemde Commissie A VAN UVEN Gouda 10 Maart 1883 BBOEUEIEBEIT TE KOOP van verschillende prachtige RASKIPPEN Te bevragen bij FRANS db BRUIN in de eerste Steenplaats de Lindbboom te Oouderak Snelpersdnik van A Beinkmab te Qoi da I GOUDA 13 UMTt 1883 jlren kieier d l de verfcieiiof voor den Cl Meaterud pluta beefi moricen Mtun u mtftm lot mt nre drietal Ier vemllu t der MBtijlte Geel geinceate ie Oooda u ali rol t dd i Ir pantib u MoMter A 1 OneUe Mrer ea I C Hederbofd Ie iddtlilam i H erJL4 i llwi ia ip n i Kmttaia de ede rinrnUiHl fiaat v b Réaier fiaaaen dnma ZwAtTE fGmr Mdat tbifiaj BA nul Mbteieea it opgeroerd ifa beacbojawing die wy B de rerti iO MMeUi Mrato IWi bette gates kunnen g t jra bi atca mei te eonMateereo dat bet ook then ailéfkend tol eed I c beer F Mn in de i ran Putoor de beer Poolman in die ran ie iregltr de beer Lerameu al Jot en Mrj de Grooi U Amam maakien niet weinig iiidrak door ban eobaoa pet doob borru allcB voldeed Merr Beenaai d r de aaagnj ende rertolking raa de titelrol Hcrbaaldelgk verriea de aelenrt aa letnota lernggeroepeB en na het Se tafereel waar oa tyne moeder reriaai deaa ia wanboop ter aarde valt en ten ilotte bg den pattoor tiooet toekl mrt de ooidea Letr wuj hjdn werd Merr Bammani een aeboone boaqnat vereerd dooi a a der aanwcaigen AU gewoonl k werden veleo bg de aaadocuiqkc paaaagN tot trancMtorlent toe bewogen doeb wat miiidei raak gebeort geaebiedde tbana ren der unnelgke banekera kreeg bet b bet tterven vaa Zwarie iriet vói op ly u nnwen en maakte nilk een miibaar dat de aandacht daardoor mm of meer ran het toontel werd afgrlrokkea aa bet effect der lot aeène voor vertobeidese tocaeboawen ma af meer fcrlorao ging De ProriDoiale Statew vaa Z id Ho laad bebbra ia hnaae baiteagewoac rergadrnag ran Zaterdag met groote neerd lwtd beajotea neb tot de Tweede Kamer te wenden awt reraock bel wetaontwerp lol rerUadiag ran den Holbuidaebea Uael met de Gouwe il mderderlen ran den vaaraeg Amtterdam Bottctdaai ia dier roege te wijngea dat de raart de koo der gemerute Goada dichter nadere Teieu werd met i legea 17 temmen op vooratcl ran dea beer Palyn in orerccoatemminf iKt dat raa Oadep Stales beaioteo dal de ererweging der vraag of bet labtidie aanbod va t i Billioearoer de rerbeiering ras dea aterwegi de in der door da Staten rootgrataae nchiing ral wonlea geitand gedaan aerrl te pat komt aadat door de etterende maobt omtrent de lichting tal iqa beabtt De oommittie ait de Staten weatcbte aatr ik weet ook ia geral de riehtiag door de gtalea gewentebt aial weid gevolgd tubiidie toe te leggen Anb ta au tarif ar birUpi meJfedfU Naar mea oaa bericht werden er in de laaUiedagea pogingea aangewend tot bet rormen laa ee Kabinet waarin geen libtialea tilting toaden hebben Hoe oawaortchgnlgk bet ona ook voorkomt meumeest dat dete pogingea lelb tpaed kaat vanaUge soaden bebbea Jmdtri Volgeot paniealiere berieblea U a Hage oatvaage it de Btlilaire bevelhebber der troepen ia Aijeh kolosd Schater crattig oogtateid e tal hg met rerlof rertrckkea loodat cca vetvsager ouiet wordea beaocmd lydarerloop tedert de l aj f i lr ineniiog plaalt bad Daar de hertirlde poklvfen aiel toor immer legen pakiickia bereiligd tü Tonia o k af Ikb na rerioop ra ezaige jare de iaea ia toegpptat iPe gsattige gero a eeser geiroawe befeali gi le t wg ü ait d aeUede ü ra brt pokkc hostaal te Loaden heaaaB BenJi tedert bgna SO j rea worden aldaar alk taaeelgke m rroaweigke iiendea j banu iwlienattRdug beraat e tot den huidige dag i bq detc aaa beamelliag looblootgcatelde tiadaa geea Cbkel geval raa pok roof omea Het gereformeerd bafgcrwceakaii Ie Botterdam m t eea ilotlende bevotUogru raim 350 kindefea ogtiaaaert ent Ueef gedaickde de laattie 36 jatea ran pakken berrgd aitt uaeadenag va tcac oppaaterrt dir eh niet aa de kaBilfcewerkiag on darwierp Zg leed tao pekko doch gaf ge aanleiding tot reiapreiding dor Bcfce ia het gtatiebt Uc vaemaatie woidi daar atat ioi t tte geo aa t e u be I kwaaer tgd beibadd 1 I Met I Mei a t taUea Mh ie Waateaaar weder sieave gtaulgui ra itm 4ami na Piiaa tnioA doen gevnele Koet na da d Ni dea priaaa werica de aiaite arbeiden toiakaaobla kuaitiata a adaskt waardoor rrlea kaaser attbao v af t aafB b ik broodelooa wcnie T aaa u wedtr aa ara twiatigial arbndert te keaocs gefevc dal tg met 1 Mei dea I dieatt van dea Pn i Vaa Wied tallea feiUlea j De boerdetgea roer fcfcariog dea pnaten gcdrere tallea vooriaaa verpacht ar awl i eveaak het graalaad waardoor de tigi tld a bnlr fbaetca baa j vowdtdigea toeataad vaand ilt aggca De igaadmw baalaaa b b i t i rfi l t wdc haettei boodentea biilina laad ab de a i la ai aib l grea de Pon n i aid ni Groei Ha eabnek BaapboM KkcaboaM ca bM praebiige aieaae jaiAtalot rerboisl eaoraw aebatic aaa aati tmten bevat i Al dete plaouea tga door bccrigka laaca ea dnvea BKl elkander rrrbonde en rwaca daa ala t w e éeo gebeel met aitgciuekte wUdrgke boaaefae peaeblige tebildertcbtige rgrert en aierlgka koepd waar I oadct vooral de Senagea koepel uiimaat Doeataat op rca 39 M kooge bearrl coo Ut bk i dea I biooitgd der acriage daar eea waree bioemeaberg I aaaaebeawt At da jtianemdr betitiiagea waica totnogtoe iazC maar tcbgaoi tb te Btaelea wordea ar delM De bckcBde la oaia vroegere laadgxaoa ia TeatooaMdliag te ta expoiteerea Saeda berbaaUclgk m gcklai d ottr bet fait dot door rek onier twi u ai r b rt i baailrl wmii goirma Bg de apoorwcg eaqaète kwam dit paal iMar apeci aal ter iprake es aa de 44 pnaonca die de aic hoor 1e rerklaardea er och 36 ugica Oaleea groote maaiiehappg rerplickt ia bare aatbteaarea op dele wgie ie betalen ia iiada op tiebaclf Ie faetrtana aar brt it Ie oMcr te bij amat wi daar de chel ook tonder het te willea vo iiehitlgk paeigd tg dwge I nsa t certt te beipea wat bet vervoer baticft bet bcaebikbaar atelle ra mfmtt iirfta aa loaaca j die ook baa begaaatigeB t Weidl tgd to I aa deaea toetiaad eea ttode kaait ea mra tal I oagctvgMd tact geooegea veraemca dat de f aita nt j bg de Tweede Kamer ter eprake wordt grbracbt De Kamer vaa Koiqibaadel w Uarderwgk he per R aeM aaagtdroi ea op eea verbod legca b t baadd aaakeidiag vaa bet bericht dal te l treeht agarieU legca tcee ma drgrea der ttalioaaebefa op dit gebeiBouuiig gebied Bg de ligcte roikaklaaae waar okb bg genieere oaiwikkeliog BMcr bggeioof mag rerwaehtea u bet raa lplege ra kaainlegtlert eet aieu baiteagewoeoi maar dat deftige bargervroawea e daiaea tarooda ab ia bet geaiep de rerda te italpen ioilaipes tal wel ntet oreral het geral tgn la Utrecht is dat gaeae acUtaamknd Ea alt rroaw E met haar waanegttert patent bealaaede ia eea maadje met atroeaappelea aaa de dear komt da weet iMaig dieaaiBMMje dat ala atgabccr aid theia ia aaa mevroaw gezegd awet worde wie aaa de dear alaat Ea bet u leker dat eaie rroaw K i eaige tebgabear deftige woaiag ee groote rol tpedt Va de Zoitaencbc labab bnkaatea ia eea rer toekaebrift ailgegaaa aaa dea Baoderaod om de t akaindaatrie door boitecgewooa booge rtehtea te beaebermea Zij rerlaagrn dat de iaroeneehie op tabak ia bladen weike thasa fr 2S per 100 loiapaA bedraagt tal wordea reriaagd tot tr 10 doeb i t daorcatagea het lakomead rec t i tigaica ea aigateite tal moriea rerboagd raa fr 100 lat f 200 WoMt dit renoek iagewfliigd do toa de reikoadi der nchtee op tabak ia Uadea let die op bereide tabak tgn alt raa eea tot 10 Daatia toa Zwitaeriaad dfa aa bet Daitaebe Bgk rem de loef aialeken arp daar de verhoodiag oogereet ca lol drie ia asavkenrig 8S 2SQ Zalk eea Buairegel vaa de Zwitaetaehe wetgevcode macht ao vowal r a swaic olag tga voor de Zaid Doiitcke tgarea bbrikmitea die red roor Zwiiaolaad ait rocrea De Zwitaertche tabnkaateB weotebea aA Ie wapeaea irgea bet tgduip waarop i DaitteUaad de itroer pcoüe loigcaa de wet vaa lïT tea v iia ia aeikiag ad tatdca bee anadiakilgk het I Hoe oauellead groet hel aastal i f lagcawoardv tgd I m dot ook ia NoMad ee oadenoek i i ootoke worde gedeaa bi t eoder aaderea vt I de alalitrirke opgarta omtteat de pialkn waafia vaa OOMbcr IS l tot Octobtx ISSi oadenack daarB ar werd i Hild door de Wnakeommia oaera ia Eqpiaad 4Ji aecrampea weidea oadcno l ea ia S2 gevalka werd de tekaid vaa dea gtxagToerder ai raa eea of meer der iibiipaidfii iiiia too dgidrigk beweaeo dat de b ii j ud b iii l ia dra raag vaa kapticia al ataaroma te rara werd pa t aWb ta ge tdeieade Ijaar 9 maasdea C maaadea e 3 maaadca t eagnekcad aag de gerallea aatia of de tcMd awt ToUocade bewtaca werd ea tea beriepüg of waoncbawiog wetd gegcvea af de geiagivoeider ca de uÊ Êü tna bf de treraay baa levca rcilarea Bavtadica aica er bg die 421 acroayea mtf die veroonaakt werdea daar de ickald vaa de of ialader die bet aeUp orrtlaiiitr af waardig aaar aee aoad af wel de acbaidife aaa de lo Ut tterm der Uataie dagea bccA oat weer er aaa daea deakea koe aoedig het it ptcreatieve anmlre telaa te atmi a ca hel aaatal temaipia laa teri dacalgk ie hetfatdca iM eia miaiBaa Doattta behoenica alle paitgea de kaadea iaeea Ie lUte Daarvoor il het aaodig dot vaa SciaUwcge ooafb nMT pertoaea mol het oadertaek aaor dcoor Dtytginiidiit ea oCeieKanika er bg wiaaca aal ook V bca xii aa ca das ja miaaehica mU worda gea d dal tj hu ptiehl tea voBe dedcB aeodat de rommitair vaa sadotsek eveadt ia R daad haar rerdag nl kaaaea eiadigca met de oooadoi Maaier empiimcotadifoa hit I aadcr the tiyiag