Goudsche Courant, woensdag 14 maart 1883

I enz Niemand noei dus verzuimen in zulke geval len tot dit heilaanbrengend middel zgne toevlnch te nemen De Zwilsersche pillen van Rich Brand ziju in de doozen a 70 ots te bekomen in alle goede Apotheken te Gouda bij den Apotheker Hoelhamer Burgerlijke Stand Gouda GEBORËV 9 Uurl Maria ouders M Sirre en G vaa Wezel 10 Jacobus JotiaDDes ouders D IJssalstijn eo J J Eiallo Elisabelh JohaoDS Triiitje ouders J P van Heusen vau Daiu en eu Ë du Weger Neelt e oodera C lan Veen en G F Welter 11 Olto ouders A Vurhart en J Groen 12 Marlinus ouders C de Vos en C Jongeling 0 BRI KÜËV 10 Maart C 1 A Tan Lodrnsteijn 2 m C de Ooden tiuiair van A l slggraaf 67 j S P Albers 8 in U P J llooin ts 4 ui 1 S Dries 10 m 12 H Kopïrberg ed B H tao Stralen 74 J J M de Jong 4 m C Krak 1 j 9 m W Hensbroek 11 J Burgerlijke Stand van onderstaoude gemeenten van 3 lol 9 Maan 18S3 Moordreoht OVEHI EOEN L Holvers 9j A BonWraan 24 j GEIiUHI P Stappeleoburg 26 j te Stolnijk to J Tainenbarg 25 j Stol wijk GEHOREN Maria ouders W Both eo J lerkaik OVEKl EDEN tan Eijk 76 j EHUWI A To uwen en P Kool ONDERTROÜ VD A Kapteija en E Dekker Haastrecht GEBOIIF N Grietje Mana ouders A Baars en A de Graaf OVERLEDEN A Uittenbogaart 56 j GEHUWD G v o Meijeren eu H Kloot T Boer en A C Uitteobogairt Vlist 1 OVERLBFlE Mi D Room 66 j GEHUWD K den Hartog eo Holdorp Reeuwijk GEBOREV Cornelia ouders J van der Wolf en J Schoalen Hendrik ouders W Blok ea M van Donk Jacoba ouders A Slootbart en J DoDselaar Jan ouders J aa Vliet ea A van Dijk Buiberla ouders P Kraan en J SUal OVERLEDEN J Sehonten 2 m A van Triet Sm J Verwaai li d Waddinxveen GEBOREN Bella ouders J Hoogeodgk en B Droog Johannes Wfliem ouders P Hoogerbrng en A Zwart OVERLEDEN J Scbellingerhout 9 w C Heoscfaop 20 n ÜNDERTBOUrtD Bij volmacbl J A au der Breggea Az wonende te Paaoeroean Ned Indien en W M vaa da Breggo GEHVtVD C van drr Torrei Ks en H J Hegt alle aanspraak bobben op gel ke rechten als de overigen zeer misdeeld zgn eu verkeeren in een toestand van slavernij die hoogst onbillijk is De groote klasse der werklieden heeft tal van plichten te vervullen en als er sprake is van rechten die missen zij uitgezonderd een dat om te verhongeren en te bevriezen Gelgk ket licht ons allen toekomt en ie luckt niemauds speciaal eigendom is zoo moet ooi de grond niet dezen of genen toebehooren maar het gemeeiischappelgk bezit zgn van alle Dit sohgut ons vreemd toe omdat wg opgroeiden in het denkbeeld dat het grondbezit in enkele handen behoort maar er was een tgd dat de mensch ook vrgelgk kon beschikken Tver zgu natuurgenoot eu even ouzinnig als thans de Igfeigenschap eu de ilaverng ons toeschgueo zoo natuurlgk achtte men die voorheen Intusschen de toestand waarin zeer velen onzer werklieden verkeeren staat nog beneden die Tan din slaaf De eigenaar van dezen hait er belang bg hem goed Ie voeden eu te kleedeo eveneens hem niet te ha d te laten werken opdat h niet te spoedig uitg put zou sgo maar de tegenwoordige patroon denkt er niet over na of zijn ondergeschikte genoeg heeft om zich te voeden het gaat hem niet aan of hij zich dood werkt voor écu die uitgeput neervalt komen er 20 in de plaats Alzoo staat de werkman beneden den slaaf Dat moet anders worden Door welke middelen Om die aan te geven spoon het socialisme allereerst de ooriaken op van de kwaal wat ter radicale genezing noodig is en het vindt de schuld van den slechten toestand bg M kapitaal Dat heeft de macht in handen Dot maakt wellen Dat onderdrukt den arbeider Die macht moet aan bel kapitaal worden ontnomen en daartoe wil het socialisme algemeen itemreohl opdat ook de arbeider voortaan iets Ie zeggen heeft opdat ook hg zijn slem kan doen hooren in regeeringszaken Daarvan zal het gevolg zgn leerplicht waarvan de Regeering uu niet weten wil algemiene Keerplicht waardoor indirect de oorlogen minder zullen wonlen en bovenal gemeexêckappelyk grondbezit Eeo dtr hoofddenkbeelden van het socialisme is nl wgziging van het eigeodomsbegrip dat thans gebaseerd is op fundamenten die nlleu redelijken grond missen De heer J A Forluijn uit Amsterdam was de tweede spreker Hg schilderde ons eveneens hel ongelukkig lot dat het deel is van het grootste deel van ous volk De werkman moet zwoegen en slaTen en mag zelfs niet een stem uitbreugeu TOor afgcTaardigden in de Regeering Arbeid adell roept de kapitalist uit en Toor zichzelf die adel weinig tellend weigert M ij zelfs die Ie dosn meestemmen Wat doet de Slaat Toor den werkman Nieu Wel heeft hel den schijn alsof men iets Toor hem doel b v men rioht een Rgkspostspaarbank op naar het heet om hern welvaart te bezorgen maar de arbeider die daarheen geld brengt ontsteelt dit rrouw en kinderen en wordt alzoo gedrongen tot iels onzedelijks Groote spoorwegmaatsohappgen worden opgericht naar het heet in het belang Tan allen ea wat ziet men daarbij gebeuren Arme wisselwaohters moeten daarbij van s morgens lot s avonds werken Toor een schamel loon en de Directeur geniet lïOOO iraolement eu zorgt slechts voor ééu zaak de nandeelhouders een 4 groot dividend te bezorgen Bij parliouliere werkgevers is het niet beter De patroon verdient schatten en dankt al veel gedaan Ie hebben als bij den werkman na 26 jarigen dienst een medaille bezorgt of hem een horloge vereert Dat komt dan in de oournnt met vele lofuitingen voor den patroon die ten slotte uiet veel meer deed dan zgn ondergeschikten uitzuigen Meu roept deu werkman toe ontwikkelt u doch ontwikkeliug brengt niet steeds br od hoe menig onderwijzer en hoe menig officier lijdt bijna honger I Maar zelfs die ontwikkeling wordt den werkman onthouden Nog zeer oiilan rs stelde de Tweede Kamer met algeraceiie stemmen leerplicht gelijk met slavernij Verbetering is dus dringend noodig en een eerste slap op dien weg is de verkrggiog van het algemeen ilemrecht waarop dan ook met kracht moet worden aangedrongen Daarop volgde eene korte pauze waarna gelegen heid werd gegeven tot debat van welke gelegenheid verscheidene der aanwezigen gebruik maakten Allereerst de heer C J C Hoogendijk die meende te mogen verklaren den werkman te kennen Hij had toch cersl mei hem omgegaan als zijns geIgke had vervolgens als Opzichter hem leeren kennen en ten slotte als patroon een diepen bl k geslagen in den werkelgkcn toestand tan hemen zijn gezin Na al het gehoorde vnii dezen avond moest hij het betwijfelen of de heer Domela Nicuwenhnis meer dan oppervlakkig faekeml i8 mtt den werkman immers de schets die deze gegci en heeft van diens ongelukkig lot is uiet overeenkomende met de werkelijkheid Spr voer e ons daarop in den geesl naar de huiskamer van deu werkman zooal er velen be laan en schetste ons hoe deze moê va den arbeid met het eerlijk verdiend loon in den zak thuis kont bg zijn vrouw ttroopen om hunne messen te trekken alt jd met een KeltdeD geweer in hun middeu bestond niet weinig geTaar tooi Terwonding tot het eindel k een der Ttldwachters gelukte bet betwiste geweer in de lucht af te schieten Een der stroopers die zich inmiddels gewapend nit de roeten had gemaakt om het schuitje in het Sloe tIoI te leggen kwam weder terug m igue makkers te ontzetten waardoor het den siroopers eindelgk gelukte Ie ontsnappen Hoe dapper de eldwachlers die gewond werden zich ook Tnu hun laak gekweten hebben ij moesten hun prooi eindclyk laten loopen ani OTermaoht doet wgkenl ü Ct Bg de opgraTingen Toor de fundamenten ran het standbeeld ran g aaf Jan rau Nassau op het OudMuiieterkerkhof te Utrecht Tond men dezer dagen het hoofd Tan een groot steenen heiligenbeeld Het beeld draagt een langen gekruldcu baard en een rooden mantel het is toed bewerkt Wellicht stelt het God den Vader voor Een kleiner kopje Tan den Christus aan het kruis werd daarbij gevonden Beide kunnen afkomstig zijn Tan eene Toorsteiling der H Drieëenheid ze hebben denkelijk in de Oudmunsierkerk geprgkt Orer de planlenbeurs te Ngmegen wordt gemeld dat deze hoe langer hocmecr de aandacht begint te trekken niet alleen van binnenlandsche firma s maar ook van bnitenlandsohe In de laatste weken toch waren zelfs geregeld Berlgnsohe firma s aanwezig of ertegcnwoordigd De handel bestond voornamelgk in stamrozen fijne denne sparre treur beuke kastanje en kerseboomen dennenzaad lorikzaad mangel wortelen hoogslamkerseboomen bloemkoolplanten klaverzaden gpen eschdoorn en een menigte andere planten en bloemen zoomede wat verder tot den tuinbouw en de bloemisterij behoort Wanneer er bears gehouden wordt geeft dit in de omgeving danrTau eene ongekende levendigheid en brengt intas ohen door de vele bezoekers die men anders bier niet aantrof Teel profijt voor de ingezetenen aan Het bestuur der beurs geeft zich dan ook alle moeite om den handel en den bloei der planlenbeurs te bevorderen Ëene Socialistische meetiog Zondagavond ten 7 ure had zich een zeer talrijke schare verecnigd in het hotel Timli Ier bijwoning der niigeschreven tergadering Tan het Sociaal DemocfiUixskt Bond Voordat wg een kort verslag geven van hetgeen er gesproken werd ga de mededeeling Tooraf dat deze vergadefiog zich kenmerkte door zekere woeligheid en opgewondenheid die geWooulgk op Goudsohe Tcrgnderingen Terre te zoeken zijn Er werd telkens gesist gefloten en geapplaudisseerd zoo nu en dan werd zelfs een exclamatie gehoord van iemand die zich niet bedwingen kon enz enz al hetgeen deze bgeenkoinst een eigenaardig karakter gaf Wij moeten echter ronduit verklaren dat de onhandige lening van deu voorzitter voor hel grootste deel schuld was aan de minder nensohelgke uitingen van het publiek Als Toorbeeld hel volgende nadat eeu der aanwezigen kalm en bedaard igne meen ing had gezegd over de zaak in qnaestie stond er een ander op die over een zaak ging uitwijden van geheel particulier karakter en daarbij beschuldigingen en Ter wglingen uitte tegen een bepaald persoon die natuurlijk hier allerminst Ie pas kwamen In plaats nu dat de voorzitter dergelgken onhebbelgken spreker het woord ontnam zooals men mocht verwachten liet hij hem kalm doorpraten Dit Tcrdroot het publiek en terecht Met oorTerdooveiid applaudissement dwong men den man te zwggeii en wal deed toen de Toorzitter Deze berispte de leveninakers eu zeide dat ieder het recht had te zeggen wat hij wilde Opnieuw daverend geraas en gesis Een stem uit het publiek zeide toen klaar en duidelijk dat iemand die hier geheel private zaken ter sprake bracht het woord niet langer mocht gegund worden welke opinie de vergadering deelde Toen eerst zweeg de man wien dus het woord ontnomen werd door de vergadering daar de voorzitter zulks niet deed De man die en presidentshamer hanteerde miste alle slag voor zijn betrekking hij slingerde van lijd tot tijd een scheldwoord te midden Tan het publiek weigerde iemand het woord dien hij echter toch voort liet pralen enz enz Wus er alzoo rp de Tcrgadering vnii 4 Pebr gebleken dat de bond sommige sprekers heeft welke de zaak die zg behandelen niet meester zijn thans toonde hel een voorzitter Ie hebbeu dieinpl nats van de orde Ie bewaren deze juist verstoort en He bcel in de war stuurt De heer F Domela Kienwenhuis uit s Gravenhage voerde het eerst hel woord Deze behandelde de vraag Wat willen rie socialisten Bij de beantwoording daarvan betoogde hij dat de tegenwoordige Baatschappg in een oiigezondco toestand terkeeri daar diegenen har r leden welke door hun arbeid hoe hij in t genot van een pijpje en eeu warme kopkoffie bij de gezellig brandende kachel lit en engezellig praatje houdt met haar die zijn lief en leeddeelt Deze man is niet ongelukkig verre van dien hij voelt zich recht gelukkig en is tevreden metzgn bescheiden deel Zoo zgn er velen en spr mankter de sooialisteu een grief van dat jaisi zij hetzijn welke die tevredenheid verstoren met hunneoverdreven theoiieën Hij maakt er hun een griefvan dat zg den werkman lokken uitigu eenvoudigdooh gezellig bnisvertrek naar de vergaderzaal waarhij allereerst tot ounoodige verlering wordt verleid maar levens hoogst gevaarlijke theorieën hoort verkondigen die hem welke tot hiertoe tevreden was ontevreden maakt Zeggen de socialisten het gelukvan den werkman op hel oog te hebben spr meent dal rij dan geheel verkeerde middelen daarlue aanwendeA daar zg naar zgn mtening hem eer ongelukkig maken Op dien spreker volgden een paar andere sprekers die in eenvoudige termen doch kort eu duidelgk lerklaarden niet mede Ie gaan met de gevoelens dtr hh Nieuwenhuis en Forluijn De eerste Kerper geheelen verklaarde wel te hebben hooren zeggeu dat het algemeen stemrecht hel middel moest zgn voor nigemeene verbetering maar de wijze waarop dat zou geschieden was spr verre van duidelijk en de tweede van de Kastecle genaamd was van oordeel dat ziju er nu meerderen en minderen b v bg de poslertjen spoorwegen enz ook na de nieuwe staat van zaken die de socialisten wenschen te zien ingevoerd zonden de verschillende belangen van t algemeen b T ook het gemeeuichnppelijk grondbezit moeten beheerd worden er bleveu lau uit den aard der zaak meerdere en mindere beambten en er was h en rond uiet aangetoond dat de nieuwe staat van zaken beter zou zgn dan die Tan thans Daarop voerde Mr J Fortugn Droogleevcr hei woord die aauving met te iKloogen dit er ten allen tgde mensohen hadden geleefd die ontevreden waren met den maetschappelijken toestand dooh als men deu toestand van heden vergelgkt niet dien vau vroeger dan is er z i groole vooruitgang op Ie merken Voorzeker nog is alles niet zooals het wezen moet doch op allerlei gebied zgn er verschijnselen Ie bespeuren die van den ernstigen wensch getui zen om verbeiering te brengen in den algemeenm toestand Men spreekt van het ongelukkig lot van den werkman Hoc beiJTert zich niet de slaat en ook vele parlioulieren om instellingen te doen rerrgien ten zgnen bate De socialisten erkeuuen dat echter niet en het spgt spr hier Ie hebben moeten Tcriiemen hoe men den werkman cie zgn geld brengt u ar de rgksposispaarbank gelijk stelt mei iemand die Trouw en kinderen het brood oulsleelt Het werd hier voorgesteld alsof de socialisten met hunne denkbeelden het geluk in den werkmanssland zullen brengen maar eerstens moet men uiet vergelen dat veel van wat op hun programma staat niet uilsluilend hun nensch is Er z jn vele voorstanders van het algemeen stemrecht Tan leerplicht en van algeineene weerplicht die geen socialisten zgn en zeer goed kan men zich daarmede rereenigen zonder iets te willen weten van het socialisme De hoofddenkbeelden daarvan zgn dan ook gemeenuhappelyk grondbezit en vrymahing van den arbeid van ket kapitaal en juiil op deze twee punten meent spr de socialisten te moeten bestrgden Spr acht do vervulling hunner wenschen onmogelijk en acht den strijd der socialisten eeu vechten tegen windmolens Onmogelgk maar ook onnoodig daar het inderdaad niet zoo erg is op dat gebied als Ie heer Domela Nieuwenhuis hel doet voorkomen Er zgn Toor den werkman verschillende middelen om in t bezit te geraken van een eigen woning en de arbeid en hel kapitaal zullen elkander steeds noodig bigken Ie hebben terwijl het laatsliienoemde z i alle recht heeft op het grootste deel der vrvchten van beider samenwerking wgl het uitsluitend de risico heeft 8pr keurde het Toorts ten hoogste af dat de heer Fortugn het had doen voorkomen alsof de Tweede Kamer onlangs had uitgemaakt dat leerplicht slarerng was terwijl die spreker zeer goed wist dat dit een vergieting was geweest een gerolg van de ook z i verkeerde gewoonte van de Kamer om niet de noodigc attentie Ie wijden aan de ingekomen adressen De heer H O van Stavereu trad daarop in een kort betoog tot opsporing der oorzaken van het gebrek aan maatschappelijke welvaart dat veler deel was Hij vond die niet da r naor de socialisten ze vonden maar vooral in de luxe die hand over hand toeneemt De heer P Goedewnagen Tzn stelde daarop de vraag wal bedoelen de socialisten eigenlijk met het oord arbeiders Hg had den gansolien avond hooren spreken over werklieden eu arbeiders maar wij allen arbeiden immers Hrt socialisme beoogt een verbetering te brengen in hel lol der arbeiders maar stellen wij ons nu eens voor oogen zegt spr een znak als de steiirine konrsenfabriek Daar arbeiden werklieden knotoorheeren opzichters di een technisch en een I tministratief directeur Die allen aibeiden wie nn hen beeft nn hei socialisme op het oog Met andere woorden waar i de grens tusscheo arbeiders en arbeiders P Teu ilolle beklaagde zich iemand die zgn naam giet op iaf over zijn treurig lot jaren lang had hij gewerkt bij een zeker patroon die uil de zaak was gegaan daar hg geld genoeg verdiend had en gu was spr londer werk De heer Domela Nieuwenhuis bcantwoordile kartelijk de verschillende sprekers terwijl de heer Fortuin die met deu laatslen trein naar Amsterdam moest intusschen vertrokken was en dus den tijd miste niet den moed zooals de voorzitter zeide waaraan nalaurlijk geen der aanwezigen had getwijfeld om het door hem gesprokene nader te veidedigen De heer Nieuwenhuis gaf het den heer Hoogeiidgk volkomen toe dal de socialisten den werkman ontevreden maken Met volle bewustheid prediken zij de ontevredenheid omdat daarin het begin ts Ie iMktji van een beteren toestand Waaraan hebben llevptbetciingeH en hervorm ngen hun ontstaan tedanken Juist aan de aiilrvreileuheid met den bestaandsn loestand Hg die tevreden is met het beslaande komt niet vooruit en nu moge het want zgn dat men daardoor dec werkman voor het oogenblik niet gelukkiger maakt voor zijn kinderen en kindskinderen wordt de toestand dnn toch beter Spr geeft den heer Fortugn Droogleever toe dat er vooruitgang is op te merken op verschillend gebiixl maar de giootsie klasse die der werklieden profileert daarvan weinig of iets Hij hoeft goed vertrouwen op het lucoes van het streven der socialisten waut genoemde pr moge dat eeu sirgd legen windmolens achten h heeft ecu breede rij van wetenschappelijke mannen aan zijn zijde die op goede gronden spr s hoop en opinie deelen Teu ilotle beloogde spr nogmaals dat het socialisme niet alleen vi belering van het lot van den werkman op het oog heeft maar lat ziju streven veel uitgebreider is en een veel grooier kring omval De heeren Forluijn Droogleever en Hosgendgk repliceerden nog kortetijk en verdnidelgkten hun opinie waarop de heer Nienwenhois opnieuw het woord voerde dooh ons bestek verbiedt ons daarover nit te weiden Ten half elf ure ohgeveer werd de vergadering geilolen Bultenlandscil Overzlclit Te Purije heeft eene manifestatie plaats gehod uaar aanleiding vau het verbod der Reigeering tol het houden det meeting wrik door ontevreden werklieden op het Plein Ier Invaliden wai belegd Etnige peraauep zgn in hcchtenia genomen Reeds lang t voren was het volk spgeroipen om dien dag op de Ktplanade det InvaluUi te verschijnen teneinde als éeu man te proteateeren tegen de onverschilligheid der regeering voor den alilsland van hel werk eu de ellende der lagere klassen en daarom te verzoeken dat er maatregelen zullen genomen worden om werk en brood Ie geven aan hen die beide missen Deze groote maniiestatie is op niels ai geloopen de politie heeft zelfs Louise Michel die voorspellen kwam dat de revolutie niet verre meer is niet laten uitsjireken Het gouvernement heeft wgseiyk gebruik gemaaki van lejeag dige wet van 8 Juni 1881 die bepaalt dat dergelijke openbare bijeenkomsteR alleen mogen gehouden worden in overdekte lokalen met open deuren Overigens waren onder de Ie zamen gekomen personen weinig werklieden zoodat de geheele manifestatie hel gewone anncieii krggt van een oproertje door leegloopers georganiseerd Garabelta ia na zijn dood in het bekende kiesdistrict van Parijs verslagen d adioale oandidaat Laoroix kreeg 3474 stemmen tej over 2342 op den opportunistisohen candidaat Meljwer oo nog radicaler eandidateu werden tegen de 000 s terameii nitge bracht die bij de herstemming meerendcels op Lacroix zullen komen De besloten meeting van do radioalen over de grondwetsherziening had plaats zonder wanordelijkheden er werd een motie aangenomen ten gnnslevon snelle herziening met afkeuring tevens van dehouding der afgevaardigden die in de Kamer vooroilBlel slemden De Donau conferenlie hield weder een zitting Al de gevolmachtigden waren aanwezig Naar men verneemt zijn nl de protocollen geteekeiid en loonden alle Mogendheden zich tevreden met den verkregen uitslag Bij de verkiezing voor een lid van het Engelsche wgerhuis Ie Wycombe werd Smith liberaal gekozen met 1105 stemmen tegen 667 elke op den coni eivatieven oandidaat Carson waren uitgebracht Hel hoofd der oppositie in het Engelsche Lagerhuis Northcole die vroeg of de Regeerii g hem ge genheid wilde geven zijn bekende inolie betreffende ® Kilraainham gesohiedenis in te dienen ontving n Gladstone het kort en bondig antwoord dat de Kegeering bg haar plan bleef de gelegenheid uiet te geven daar de zaak breedvoerig was behandeld en een nieujre discnssic slechts nadeelig zou kunnen werken Hierop gaf Nnrthcote te kennen dat hij na de derde weigering van de Regeering uiet verder op zijn motie zou aandringen Met de begrooting school het Lagerhuis Zaterdag goed op maar toen men aan de lersehe posten kwam regende het ameudcmenleu O Brien wilde Trevelyans tractcmenl van 2760 op 7£0 pd si brengen Sexton Pariiell Sullivan en O Donnell maakten van de gelegenheid gebruik den Minister aan te vallen Nadat de discussie drie uren geduurd had werd hel voorslclü Brieu met 166 tegen 15 stemme verworpen De Engelsche regeering heeft aan de mogendheden die de liquidalie wei welke zij Egypte heeft aan Ie hand gedaan hebb n goedgekeurd offiewus te kennen gegever dat de betaling der schailJver refl ol goedingen niet zal geschieden uit het ovi der gelden bestemd voor reuie en aflossing der openbare schuld maar uit de alueraeene inkomslen Daarom heeft men besloten de uitgaven voor de administratie in te krimj en De heer Colviu zal waarschijolgk 21 dezer uit Cairo naar Londen vertrekken om zich met zgne Regeering te verslaan over de liquidalie der Egyptische staats lomeineu Aan de Timet wordt verder uit Cairo gemeld Het vormen vai een nieuw leger in Ezypie stuit op twee groole bezwaren Vooreerst het gebrek van een betere klasse van mannen om daaruit inla dsche officieren Ie trekken en vervolgens den tegenzin waarmede de landlieden hun akkers verlaten De eerste moeilijkheid spruit voort nit het feit dal officieren en soldalen tol dezelfde maatschappilijke klasse behooreii en dit is klaarblijkelijk noodlottig oor de lochl bij een volk dat werkelijk communistisch in ziju denkbeelden is De officieren geven er uiet alleen de voorkeur aan om met hun minden n nau dezelfde tafels Ie eten maar veraoeken hnu stccd beleefd te gehoorzamen in plaaia v n Ie bevelen Eén middel zon er tlecbls volgens deu coVrespondeut vau de Timet lieslaaa daarin verandering te brengen namelijk de militaire loopbaan ie openen voor een hoogere klasse der bevolking b v voor de zonen der pacha s die thans hun leven in vadsigheid doorbrengen Wat het tweede punt betreft moest men de oude wet afschaffen waarbij de steden Cairo Alexandrië Damiette en Rosette van den krggadieust zijn vrijgesteld die daardoor wijkplaatsen iqn geworden voor bel aitsohot der bevolking dht steeds een hoofdelement van wanorde is LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie hetfl der maand Februari 1883 uit tiottda verzonden en door tusscheukomst van het Postkantoor temg te bekomen H Jnrrieos Elaeuburg niej A de Brngn Amsterdam wed de Smette Arnhem wed Niemeijer Boakoop P Booostra Dokkum Oonda den IS Maart 1883 De Directeur van het Postkantoor Ie Gonda SIMONS KBNNISOBlriNO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 160 der Wel op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 Staattbladfio 72 Noodigen de Loielingen uit die verlangen bg de ZEEMILITIE te dienen om i66t den Islen April aanslaande daarvan ter Plaatselijke Secretarie aangifte te doen VoorU worden belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvangen aanschrijving medegedeeld dnt het overbodig is aon deu Heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlijving bij de Zeemilitie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar de kenze van de manscUppen geheel wordt overgelaten aan de Officieren van de Marine die met de overneming van de Z erailioiene worden helitst Gouda 8 Maart 1883 Burgemeester en Weihouders voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER RECLAME u Duizenden zijn door hel gebruik der wereldberoemd geworden Zwilsersche pillen van Rich Brandt bevrgd van aandoeningen der lever gal maag darmen en nieren en derzelver aanverwante kwalen zooals hoofdpijn duizeligheid ofmalting pijn in het lichaom en m de Beleden gevoel van ongesteldheid ADVERTENTIÈN Heden outringen wjj de tgding van het overlijden van onze geliefde grootmoeder Me jufvrouw JOHANNA van HOOVEN Wed van den Heer C Abkntz te Oegetgeeet in den onderdom Tan mim 89 jaar Joh Q AEENTZ E J A AEENTZ Gouda 12 Maart 1883 geb Smazin Verzoeke van rouiobeUag verichoond te blijven Dankbetuiging De ondergeteekende betuigt bij deze zgnen hartelgken dank aan allen die tijdens de ziekte zyner Echtgenoote V ILHBLMINA BOND bigken van belangstelling en genegenheid hebben gegeven inzonderheid vooral komt die dank toe aan den WelEd Heer M SPRUIJT voor de goed gelakte operatie wieu hjj nevens God haar behoud te danken heeft Tevens dankt bg bg deze den Heer BAS Directeur en zgne Echtgenoote ziekenmoeder ahmede de ziekenmeid JEANNE van het St Catharina Gasthuis alhier die met de meeste welwillendheid en toewgding haar hebben opgepast en verpleegd Ook de Heer W F van GENDEUEN en familie komt mede dank toe voor de bgstand en hulp die ik van hen heeft genoten P VAN HENSBERGEN Een HEER zoekt te Gouda een GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer dadelijk te aanvaarden Franco brieven onder No 810 aan het Bureau dezer Courant