Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1883

N 0806 Vrijdag 16 Maart 1883 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken rest ons weinig meer dan de hoop dat zijn opvolger bet in genade aaunrme en zich met de verdediging daarvan zal willen belasten Een merkwaardige aanklacht van eenden diefatal Herhaaldelijk hebben personen ter zake van diefstal terecht geslaan die op tamme eenden geschoten bodden Gisteren stond voor hel gerechtshof te Amsterdam een boerenknecht uit Papckop bij Oudewster terecht omdat hij op het land san zijn baas een paar eeudf ogels van een banrman had geschoten De baas die als getuige gehoord werd verklaarde o a dat hij veel laat en ook achade bad van die eenden welke volgena een gemeente rerordenijjg door den eigenaar moesten worden vastgehouden Hg bad dan ook zelf wel dergelijke eenden doodgeslagen maar verfolgens laten liggen Hü bad er niets van gewelf n dat zgn knecht een geweer van een ander had geleend e op de bewntle eenden geacholen Ëerat nlffilt het tchot bad plaala gevonden had hij daarvan kennia bekomen De beschuldigde beweerde dat zgn baaa wei last had gegeven om die voor zijn land nadeelige eenden te dooden en zelfs eens zou hebben gezegd dat hij niet zoa weten waarom men ze niet zou opeten als men ze op eigen erf schoot De eigenaar der eenden verklaarde dat de eenden gemerkt waren en dat men bepaald kon en moeat zien dat bet geen wilde eebdeu waren en dat Ixachuldigde atellig had geweten dat bet eenden waren van hem getuige Hg bezat 82 eenden waarvan hij na het schot twee miste Nog slechts één peraoon in die gemeente hield eenden Hg kon nirt ontkennen dal er ook wel eena een koppel wilde eenden aldaar was geweest Door zijn nicht op hel schot opmerkzaam gemaakt was hij zijn woning oitfatlagu en had kjj den beacbnUigde herkend en toegeroepen ho eendeodief Deze had de eenden eerst opgenomen maar toen laten liggen Alleen had dete de vuiaten tegen hem gebald en bem toegeroepen kom er eena aan als ge durft Besohnidigde had eerst in de instrnclie ontkend te hebben gescholen later bekend De advocaat generaal mr Jolles oordeelde in deze toepasselijk art 886 alinea 2 van den Code Póial dielstal door een persoon voorzien van een wapen De arglist oordeelde hij bewezen Als verzachtende omstandigheden nam hij in aanmerking het goed gedrag van beschuldigde het geringe nadeel en den hinder dien zijn baas van de eenden bad Zijn cisch luidde veroordeeüng tot een celstraf van drie maanden De adfoooat mr Egb O Goseling hield vol dat de eenden ook des winters schade veroorzaakten en dat beacbuldigde alechta bad bedoeld die dieren onachadelijk lo maken of te verdrijven onverschillig nf het wilde of tamme eenden waren Er was hier geen arglist De eenden toch waren ter beacbikking van den eigenaar gelaten Art 386 alinea 2 spreekt alleen van wapenen om geweld te plegen of rich bg ontdekking te verdedigen Hier was het wapen onmisbaar Zonder geweer toch ia het schieten op eenden onmogelijk Er is dus in geen geval een veriwalende omstandigheid Pleiter vroeg vrgspraak en ander de geringst mogelijke straf De achade bedroeg alechta veertig cents het verschil in prgs der doode en levende eenden De uitspraak deelen wij later mede Naar men verneemt ia de heer Heemskerk Az met de samenstelling van een Ministerie belast geweest maar beeft die taak weder neergelegd Reuter aelnt dat de Parijsche Gemeenteraad een som van 10 000 fr heeft toegestaan om twintig gemachtigden van werklieden aan te wgsen door de syndicale kamera van arbeiders Ie Pargs naar de tentoonstelling ie Amsterdam te zenden Geen vnn de rampen uit de Inalste jaren is ïn hare gevolgen zoo difp iioodlottijf geweest als de storm die op 5 en 6 dezer maand lang onze kaslen woedde De lezers hebben achlereeufolgens de ougeluksberichleu uit Scheveningen Katwg k Noordwijk Maassluis en Urk gelezen en nauwelijks kon men Is de ccnige Ëogelacho of Amerlkaansche BAAXHBRBTMXmImMXL die door hare voortreiTolIjkheld eene Medaille verkregen heeft op deTentoonctalUng M BnuMl In laao Hel geeft onfeilbaar aan grijze haren de natuurlijke kleur weder het belet onmlddelljk het iilUallen van het baar gettfl beT n nieuw leven en krachllgen grdel Ce BoyKl sriBOsor vervaifgt alie jpdere baarhersteilers Het Is 889 verf VerÜHigtpar in heele en halve Hesschm tij Kapttri n Parnimeurs ATTI8T Via li V PILLETTE 10 BouIeTard de Ilalietis Panji He vooraeeHae1iil rHnil vn i Boyal Windsor is loa ftmttle iat ihM voortiunni aan mijne CUentelle Ml aanievelen v DBPOT VOOR SELOIE KN NEDERLAND NORBERT DEKETM Rm FoisJ aui Loup BRUSSEL MiBtisiAe liaiidteekeiiJDE Cd mNDberyi Depot e fiouila bij SCHOLTESf Coiflenr Kiesveroeniging Gemeen tebelang In de Vergadering van 5 Maart 11 is tot CANDIDAAT voor de VERKIEZING op 14 Maart e k van een LID van den GEMEENTERAAD gesteld Mr J H van MIEROP die als zoodanig den Kiezers dringend wordt aanbevolen Het Bestaur I De IJSSEL de SCHEPPER President G J STEENS ZIJNEN H W BONTE J POST VAN DEE BURG J A ROEST VAN LIMBURG Secretarü MM LITVERKOOP Door quiteering der MODEZAAK yan Gez KOOREVA AR Tiendeweg D 79 worden alle voorhanden Goederen a comptant tegen zeer lage prijzen verkocht Gouda 13 Maart 1883 Natuurlijk Koolzuurhoudend Mineraalwater uit de Victoria Bron te Oberlabnstein bij Ems is niet alleen voor gezonden een zeer welsmakende en verfrisachende drank maar tevens een uitstekend geneesmiddel in vele gevallen van ziekten in t bijzonder bg die der maag en ademhahngsorganen alsmede by zennvfacbtige toestanden De verkoop van 1 200 0O0 flesschen en kruiken in liet eerste jaar der Kxploitatie dezer bron is wel het beste bewijs van de voortrefielijkbeid van dit Mineraalwater Verkrijgbaar op heele en halve kruiken en flesschen in de Hotels en Eofflehuizen alsmede bij alle Handelaren in Minerale Wateren Viscta Comestibles en Koloniale waren Brochures en Prös coaranten gratis Eig enaren ROMMENHöLLER Co Rotterdam Verkrijgbaar te Gouda bg SLOTEMAKER en Co Zoo gü een man van zaken of wewman zUt door uwe daeielljkscbe t ezlghedep alkenut Ttnidjm opwekkende dranken en gebruikt zoo glj letterkundUe iljt werkendo tot midden In de nacbt en 200 glJ uw gebeugen ea geheel uw senuwstelsel wüt verfrlsschen gebruikt BCOP BXOrTaXt Zoo gij ujdt aan Terstoppingoflevcel gedronkenhebtof wel uaasoTerdaadbebtschuldlc gemaale gebruikt OP BxrrrTXlR Zoo gij getrouwd zilt of niet jong of oud rijk or arm en op bet dekbed züi uitgestrekt gebrullf KOP BXOETTEXK Wie gij ook zUn moogt waar gij u moogl bevinden wanneer gij een zuiverend verstec kend en opwekkend middel noodlg hebt neemt eene flesch die u meer goed zal doen als 50 Old voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gij UJdt aan verstopping londenpljn of ziekten der watorloozingsorganen pijnln de maag in de Inge wanden In het bloed In de lever of de zenuwen gij zult genezen door het ISOP BX X O BXe Zoo gij lijdt aan opgeblazenhcid rhtimatlek of Jicht of Indien gij u slechts ongesteld 5 k of ontmoedlgdgevoelt betmiel het Vraagt aan uwen apotheker Dit Bitter kan u het leven redden zooalsnet dit reeda aan velen gedaan heelt VerkrljiiDaar b j ie voornaomste Droauten en ApotAeXeri HOPBITTERS Mannlectnring C Breda ai U Lnlea lilwttf n w Iork n TKrali Depot te Gouda bij THI E GR O O TE Te Gouda wordt met 1 MEI in een klein gezin zonder kinderen iemand als KEUKENMEID VERLANGD ook genegen huiswerk te verrichten niet beneden 25 jaar en van de P G Loon ƒ 90 a ƒ 100 en goed verval mits voorzien van goede getuigen Brieven franco onder letters M Z aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boek en Eantoorhaudel te Gouda welke het v TOÜWSLAAWI verstaat zag zich gaarne op eene Touwslagerij GEPLAATST eventueel aanvankelijk zonder salaris De beste getuigen staan ten dienste Adres met franco Brieven onder letters D W Z aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGB va5 DITMAR Rotterdam De R K EIESVEEEENiama Recht voor allen Voor de Verkiezing van een Gemeenteraadslid wordt met aandrang aanbevolen den Heer L J EÏÏIJGEES Namens de Vereeniging HET BESTübR Gouda 13 Maari 1883 SCHHOEFSTOOMBOOT DmST TUSSCHBl Gouda Moordrecht Ouderkerk CapeUe Yssel en Rotterdam ZOMERDIENST met de Schroefstoomboot StadGOUDAr VERTREK VAN ROTTERDAM MAANDAG middag ten 12 ure WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 VERTREK VAN GOUDA DINSDAG voormiddag ten 5 uip DONDERDAG namikdag 1 ZATERDAG 4 Openbare VerhoriDg te Waddinzveen op VRIJDAG den 16 MAART 1883 dea morgens ten 11 ure in het Eoffihnis van den Heer D van NIEKERK aan het Dorp te Waddinxveen ten overstaan van den Notaris MOLENAAR van 1 De SNIEP We land gelegen vlak bü het Dorp binnen WADDINXVEEN in den Zuidplaapolder Poldernummers 2 tot en piet 10 In negen perceelen 2 Ruiin 27 Hectaren Weiland gelegen tusschen het land in hnor bj de Wed van EIJK en den grindweg in genoemden Zuidplaspolder binnen Waddinxveen Poldernummers 165 tot en met 173 In negen perceelen 3 De Laan van genoemde Sniep in één perceel De Verhuring geschiedt voor het Weiaaizoen van 1883 van de sub lo en 2o genoemde Wndergen alleen om te worden beweid en van het sub 3o genoemde om 2 malen te worden gehooid Voorts geschiedt de verhuring BIJ OPBOD ALLEEN en verder op de gewone conditién en bepalingen Alle nadere informatiën geeft de Notaria MOLENAAR genoemd ten zijnen Kantore D No 3 aan de Kerkweg te WADDINXVEEN Snelpersdruk van A Bbjnkuan te Gonda BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1BS3 De nit la t tier verkiezini voor ern lid van den Oenranterud racalore Dr Luyieu it all volgi Uilgebrsoht werden 418 atemiDen Van onwaarde ♦ Geldige slemmeii 4U Volatrekle meerderheiJ Ï08 Daarian vereenigden op tioh de hh Mr H van Hierop 222 L J Roqgera lil ü Metaemakcr 11 L P Hoogend ijk 4 SohelliDir 2 en de Lange K Janker v de Velde en Sleena Zqnrn ieder 1 ttem Tot lid van den Oemeeateraad ia dua gekoien M J H VAM MisaoF Bg Zr Ma bcalait ia benoamd lot kantoDreohler te Heerenveen mr A Ureebe thaua griffier bij bat ktDlODgarrdit alhier en tot griffier bj het kantongerrobt atkitr nr U i van Uenade thai te Gariockeai Da F van Spall te Lrimaiden ia beroepea tot pre likant b de Hervormde gemaente te Ooaderak Dan heer 1 de Brujjn Ha te Ooaderak waidea op de leutooDatelling van de afd Bolterdam Sohiedlm en oniatreken der Hollandtohe Maalaohappq van Laudbonir rertcheidcoe prljiea toegekend voor ingeiouden pluimgedierte Van af hedan kan men een nboDnemenl neoenvoor den ganachen daar van de Inlersationale Koloaiala en Üitvoeibandel Tentoonatelliug te Amaterdam De prga dnarvau ia foor een hear ƒ 30 voor eeneHUM f an voor aen kind 10 dH iwlata Mtmi geldig op Woeaadag Zaleidag en Zondag en alleenvoor kinderen beneden de 12 jaar Mui wende tick daartoe tot het burtao der TentoonalelUng PaUitvoor FcUsvli l terw jl alle abonnementen permonlyk v a en indiening van twea photugrapbiiohe poriretten veniecht wordt Na 15 April a a wonUa de ryzenmet 60 pel verhoogd f lW Het bealunr fan Apollo venoekt oW het volgeode ter kennia onzer leiera te brengen i Bg den Dioadag gebonden wedatrgd tti hel voordragen van gedichten door de leden der afdeeling Uiterlijke Welaprekendheid der lledertafel Apollo werd in de eerate afdeeling de eerale prqt behaald door het lid H Bobberte da tweede prga door hel Hd K Ë C Pelelier en de derde prüa door hel lid i Willera Hat aantal mededingera io deie afdeeliug bedroeg aoht In de tweede afdeeling in welke drie mededingen deelnamen werd de prqa verworven door hel lid W van Vooral Da prgien bettondeo nil boekwerken Mr A Kerdijk hield Dinadagavood de door ona aangekondigde voordracht in eene vergadering vanhet Dep Gouda der MaaUeiapfV tol Nut va tAlfeme ditmaal toegankelgk geateld voor de leden van feraoheidene andere teraenigingen waar genoegbelangalelliiig mooht worden tooronderileld in hel te behandelen onderwerp om hen het verlangen tedoen kocaleren deie voordiaobt te booten Debelangatelling bleek eohter niet groot en daraet op de nntalezingen gewoonigk de meerderheid thani wae aleohle een tweetal opgekomen bet minder guntligo weer de vuile atraten en welliobtook het onderwerp dat toch in de hoogate matebelangrijk mooht worden geacht het igne bgbracht Mr Kerdgk aprak over it wetjtmig op im arhtid Zgn in Engeland reeds aederi lang beperkende bepalingen op den kinderarbeid in het leven geroepen in ona land heeft het hctf l wat moeiteen tgd gekost alvorens men daartoe overging Wel is reeds vroeger op de wenschelgkheid daarvan geweien el werd reeds in 1866 in de Econonut een Uns voor die taak gebroken wtl wist de nof ellist Cremer door zijn werkje Fahrukikaitre fele sympathie te wekken voor die ongelukkij f misiMiidelde kleinen wieh epeel noch leertijd werd gegnnd en die liag in da uit moeaten werken lot achade fan lichaam en ge al wel wrrd een Gommissie benoemd die de zaak onderhanden nam een onderzoek instelde en een rapport uilbraobt maar tot 1874 zon het dnreu a voreua ren wet op den kinderarbeid in het StaataUad prgkte en welke tot aland kwam op initiatief van den rolksffriegenWoordiger van Houten d a een wetsvoorstel deed dat hoe dan ook beanoMd en gewijzigd toch aanleiding gaf tot een wet die tot zekere hoogte althans paal en perk aleUe aan de verregaande mishandeling van het kind uit one volk De wet van 19 September 1874 was een eersteschrede op den goeden titi Ha e nuttige werkingviel niet Ie miakennen Op allerlei plaattea o a ook in Goada waa dat het getal gingen verscheidene kinderen die neds op fabrirkea werkzaam waren weer terug naar de aehool Doch voldoende waa zij allet bchaUe Vooreerst warende bewoordingen waarin hel verbod van kinderarbeidwaa gekleed cdddanig dat de kinderen in diensthunner oudere wel moohtei arbeiden zeer legen debedoeling van den wetgever en voorta waa de veldarbeid uitgezonderd Dit laatste zon hoogatwaartchijnlgk nirt geaehied aün zoo niet hel kamerlidSaa mana Vader zelf landbonwer op tielligea too had verklaard dat kinderv4ilarhe d weinig of nietvoorkwam dat roeo leW aan kinderhanden ophet veld weinig bad tensyi de beraadslaging nauwl ks waa afgcloopen of d heer Pické het tegenwoordig lid der Ie Kamer toonde aan met alatialiteheopgaven dat jniat in da atreek waarop de beerVader bad geweten ruim 13 pCl der leerlingenvoor den veldarbeid gedarttd maanden de adiool Uddth nmiiDél Doch zelfa met die leeattea had de wel nog beter kunnen werken dan zij deed zoo men haar beter had loegepaat en hart vooraebriften aaawkeuriger had nageleefd Aan den eenen kant overtehilligheid aan den anderen eigenbelang deden het hanne om de goede bepalingen hoc kracht te ontnemen In verscheidene plattelandagemeeuten waar de overheid levene werkgever is werden veel overtredingen door de vin era gezien en reohU en links liel de toepaaaing veel te wenachen over ook aan gebrek aan deugdelgke conIrSle Is verbetering van de bealaande wel altoo dringend noodig dit ia van regeeringswege ook ingezien en da Uiuiater Modderman beeft een wetsontwerp ingediend dal in de meeste opziohleu tegemoetkoml aan alle bezwaren tegen de wel van 1874 Hel kind mag volgena dal ontwerp ook niet in dienti der ouders arbeiden echter wel hnishoadelgke dienaten verleenen en reldarbeid ia daarin ook onder den verboden kinderarbeid begrepen Een hoofdreden waarom het nieuwe wetsontwerp aanbeveling verdient is dal hierin wordt voorgesteld de aanstelling van aftonderlgke peraonen met het toezicht belast Dat is een eerste voorwaarde om een wet op den kinderarbeid goed te doen werken en de heer Kerdgk hecht aan dergelijke inspecteurs zó 5veel dat h j liever de wet fan 74 zou behouden mét inspecteurs dan een nieuwe wel met de meest doeltreffende moairrgelen zdiider hen Htl ontwerp bevat ook enkele voorachriften wier aanneming niet wenscheljjk is b v dal de maximum werktgd vo r ieder kind verschillend is naar tgn leeftgd wat met het oog op de practgk onuitf oerbaar ia doch over t algemeen zon het een groote aanwinst zgn too dit ontwerp lol wet verheven werd o a ook om deze reden dal dan spoedig meer en meer aan het lioht zon treden de neoiizakciykheid om leerplicht in te voeren Velen blüv4n dmm n nl tegenstanders zoolang hun niet nogMlaidelüJ r dan tot heden gebleken is dal talks inmigba it en onder de nieuwe wet tou volgens l r dat bewijs spoedig geleverd tijn Is hel alzoo te bopen dnt bet wrtsontworp spoedig wet worde de politieke toestand is uiet van dien aard om te verwachten dat dit weldra het geval lal zijn De Minister die hel indiende tal hoogstwaarschijiilgk niet in de gelegenheid komen het te midden der volksvertegenwoordiging Ie verdedigen en derhalve