Goudsche Courant, vrijdag 16 maart 1883

den amartclljken indrak van het lerlarcn gaan fan nofele mensoheulefem ten folie gevotld hebben of daar kwam uit het hooge Nouirden fan ons land e n nog schokkender tyding De fiwohersiloot tan het teedorp Moddergat ougireer totaal fernield de f isschenüe bemauniug op weirlben nn omgekomeui Geen pen kan de ellende en dejranhoop beschryveu dia in het kleine dorpje heersoui 83 nonnen in de kracht fan hun lefen folden han dood in de golven en SO tal vrouwe werden weduwen veel meer dan honderd kinderéh weeceo i Hartferseheurend tyn de tooneeleii dif voorrullen Handenwringend liet men de rrouwen het strand op en neer loopen om te zien Ibf de ssee nog ieta teruggeeft ran wat tij eiachte Een vrouw verloor bg de ramp 3 toons en een sofaftontoon ei andere man en twee zoons In een der gestramle aken vond men het lyl van een klaapje van jaren dat voor pleizier met zijn vadj was meegegaan De visscjiery helij middd v bfislaa ii is geheel vernietigd de acbte eblevaien yn allenibroodeloos De waarde ran elke aak wor I berekekt op 6 it 7000 een kap al ran mi d n f 100 000 ging dus verloren Maar wat etei kend verlies van kapitaal bg het rerlies ra too eel me isohenlere08l De Nederland ohle liefdadigheid die nog uooittevergeefs werd tkifroepen zal ook hier moetenhelpen Te Qo ¥fm heeft zich reeds e h commissie gevormdj Ite tich belast met het np amelenvau gelden voor de arme achtergeblevenen Dezecommissie bestaat üit de heeren p de Vriea Burgemeester van D okkum Adolf rati Slooten Wethouder 1 L Barnereld Wethouder ds m M de Vries Predihan by de Reihonstr gemeewe dr A H de Boer J M Goslingi Notaris j an deryeen T Kuhiijaan Gisteren herdaloht het Nederl Gynastiekrerbond tgn vijftienjarig besftian Se lert de vestiging vnn het verbond tijn twaalf openbare uitvoeringen in verschillende deelen des lands gegeren niet alleen om rerbroedering te berorderen maar ook reld te winnen roor lyne gronddenkbeelden en te getuigen ran zgiie beginselen Door d in de laatste jaren ullgeaohreren prijsvraag strekkende om een weienschappelgken leiddraad voor mannen turnvereenigingen in het leven te roepen beeft het getracht de eischeo van eene methodische beoefening der gymnastiek te doen samengaan met het rrye vereenigingsleven De Frausche minister van onderwys heeft een aanschrijving doen toekomen aan de directeuren der middelbare en hoofden der lagere scholen om elke maand minstens eenmaal gedurende een half uur hunne leerlingen te onderhouden over het nut der vogels en initodien over de bescherming die tg aan dete dieren te verleeneo hebben De onderwijzers tullen in de scholen bekend maken dat het verboden is vogeluesljes uit te halen dat zij dit doende niet alleen met gevangentetting kunnen worden gestraft maar dat ook de oudere die civiel verantwoordeIgk tijn voor de handelingen hunner kinderen veroordeeld kunnen worden tot eene tware boete Den leertingen moet duidelgk worden gemaakt dat de vogels door het verslinden van wormen rupsen larven ent een onschatbaren dienst bewgten aan den landbouw Ook tal hun ouder t oog worden gebracht dat het uithalen of vernielen van rogelnestjes rerboden is in omheinde toowel als in open plaatsen Men tal hen bekend maken met de Igst der scbadelgke vogels die door alle mogelgke middelen gedood mogen worden tooala de ekster raaf sperwer riscbarend houtduif ent Borendieu heeft de Minister bevolen dat eene Igst der schadelijke vogels en de door bun gegeven instruction gedrukt en ter Irtiog opgehangen zullen worden in elke middelbare en lagrre school Vermelding verdient bierbg dal deter dagen het Ëngelsche schip Tinter Abbey uit Londen is vertrokken naar Nieuw Zeeland met 1200 vogels van verschillende soort als meerlen roodboritjes spretn wen vinken putters mutschen ent Die vogels tullenbg hunne aankomst in Nieuw Zeeland oamiddellgkin vrgheid gesteld worden om op Ausiralisohen bodem aan den landbouw hunne gewone dieoilen te bewgten Voor de liefhebbers van tabakrooken is een zoogenaamde igetendheidapijp in den handel gebiacht In den kop dier pjjp bevindt tich eeu spiraal veer die de tabak zachtjes naar boren dringt het trekken geschiedt niet tooals bg de tegenwoordige pgp van onderen maar aan den bovenrand de rook gaat dus niet door de tabak heen maar langs een dubbelen cilinder die tich rondom de kop bevindt Daariloor bigft de tabak geheel droog en kan men i pijp tot het laatst toe uitrooken Bij sommige ambtenaren van hel openbaar ministerie b j de arrondinemeiits reehtbsnken bestaat de vaste regel om loodra tich een beklaagde vermeet in hooger beroep te komen van een tegen hem dnor de rechtbank geweten vonnis aanstonds mede te appellesren zelfs al is hel requisitoir van het O M door lie rechtbank volkomen toegewezen Door dat apMl van de zgde van het O M wordt dan de hoog e rechter in d gelegenheid gesteld oiqi op den amiellant nog een iwaardere traf toe Ie Ipassen dabj hein door den eersten rechter was I opgelegd hetgeen niet kan gesohieden wanneer het p M niet appelleert Als de volle ritoh van bet 6 M door de rechtbank toegewezen is kan men liet zeggen dat dit eeoige reden geeft om met het vwnis niet tevreden te zgn Waarom dan appèlF Dn wordt dan eenvolidig gebruikt fnls eeu boeman al l ren Widd l lom dm veroordeelden af te schrikken van het gebruik lukeu van een repht hem door de wet verleend tljn rec t 4an a p 1 door hem aan hel igevaar bloot Ite wHen van e n nog zwaardere straf te beloopeu l dI aftreden e minister van justitie heeft aan d k misbruik e u einde willen maken door iltijn afktti pig daarovr li kennen te geven in een kg oer Itlialpte circniaii Hl gericht aan ie agibtenarenlian het meubaat iniitl jerie i i i I I De Dog juill bgtgds Ihgevallen i vdrst fordt doei de Undbouweis en inKHlderneid door c i eigenaars van onze talitjke b omKiard3ji met onverdeelden bgval begroet Mi l hel onnatiuirlgk woht Weder van Februari iaog laagerjl geduura en Wf iaarna de vorst en d koude siaeuw en hagenUien evenals verleden jaar later nli het voorjain gekomen dan zonden de boomgaarden die jiu Hfdt tfWaar begonnen Ie knopped weder veel te verdnven hebben gehad Ook voor de landergen is dit Winterweder teer gewenscht Het land droogt goed wordt door de vorst losser en gemakkelgker te bewerken en wordt zooals de boeren zeggen natuurlijker De zoete hoop keert dan trouwens ook eenigermate terug dat eindelijk eens een beter bcuwjaar zal komen Dit mag dan ook waarlgk wel want aan lUes is het te bespeuren dat het den boeren in de laatste jaren atles behalve voordeelig is gegaan Ook de tabaksplanters een kleinere laudbouwerstand iu OverBetuwe kennen de goede jaren van vroeger haaat niet meer Wat tg voor hun bedryf jaarlgks op de publieke veilingen koopen moeten zooals hooi bout stroo enz bleef steeds duur terwgl het tabaksgewas verscheidene jaren achtereen tegenviel door koude en natte zomers en lagen prga Gelukkig besteden de tabaktverkoopert nn voor t eerst weder hoogere prgzen waardoor het vooruittioht voor de planters iets gunstiger is ten nste als er een droi e en warme tomer volgen mag De Pekinger Qmraat a ontegenzeggelijk de oudste courant van de wereld Onlangs heeft zg feestelijk den dag herdacht waarop zg i6ót vijftienhonderd jaar het levenslicht aanschouwde Ondanks haar hoogen ouderdom is zg onveranderd dezelfde gebleved en is hoegenaamd niets verbeterd Zij was en bleef een conservatief blad het eerste nummer gelgkt het laatste op een haar toodat men zou kunnen meenen dat eg door al de eeuwen heen dezelfde uitgever heeft gehad Eenigeu tijd geleden kwKm er bg het Ministerie van Wateritaat van eene builenlandsobe regeering een verzoek om mededeeling te mogen ontvangen van de wetten en verordeniogeo waardoor hier te lande zulk eene uitbreiding van de stoomiramway s verkregen was terwgl dete elders nietlegenstaande alle pogingen van den wetgever maar niet konden gedgen Onze regeenng kon niets anders antwoorden dan dat er hoegenaamd geen wetten en verordeningen op dat stuk bestaan en dat niettemin ze had gerust kunnen teggeu daarom het stoomtram wegstelsel geheel uit het particulier initiatief voortgesproten was Het doet ons genoegen dat ons anders genoeg met de reglemenleer manie besmet vaderlanil in dit opricht nu eens een goed figuur raaaki en toont dat particuliere krachten toch altoos boven bure ncwtisobe wijsheid gaan Arnh 01 Oladttme ah bUfafttpeln Uit Parijs wordt gemeld De heer Gladstone heeft tich tgdens zgn oponthoud in de Fransche hoofdstad niet alleen met politieke quaestiee ber lg gehouden maar ook toen hij als gast op het Dlysée vertoefde met den president der Fransche repnbliek een wedstrgd op het biljart gehouden Op eene nilnoortiging van den heer Grery rolgde Gladstone wien de hartstocht van tgn gastheer wel bekend was deten lachende naar de biljarttaal en wgdde tich een uur lang aan het carambolspel dat met eene schitterende meerderheid van punten door Grevy behaald geëindigd werd Interessant was hel om de Tcrtchillende karakters der beide Spelers hierbg waar Ie nemen Terwgl de Ëngelsche premier tgne ballen met een onveranderlijk flegma richtte behanilelde Grevy tgn queue met jeugdige vj rkracht B j hel spel wat men intusscheu in tiMc een vuur geraakt dat toowe Gladstone als Grevy de jassen ailtrokkeu Misschien neemt Gladstone bg gelegenhei4 revanche en noodigt Grevy wanneer deze eens naar iionden komt uit gezamenlijk met hem in het park van tgn huis een boom tte vellen Het ia bekelid dat de chef ran het Ëngelsche ktbinet i i i jn ledige uren een hartslochtfelijk houthakker is Ook zij rerineld dat de beer Gladstone met tijne rrouw en doohter onder geleide fan generaal Piltié de aloopingswerkeu ran de ruïnen der ïui leriën belichtigd hebben De aannemer die de kleine kerk ie Edam rerrangt door e p school deed alvorens m t de werkzaamheden Ie beginnen aan alle arbeideri welen dat bij hen die gtfdurende den arbeid niel iuileii sirrken drank konden liefst onmiddelijk tag veilrekken geen enkele trok ziph den schoen aan en tonder drankgebruik gaat nu bet werk Ju tmnnieu4 Üe gemeeulergpd van 1i Hertogensosah b feU besloten Het verzoek van i cn minister vatf bi n ul udsqhe zaken om een lokaal UesebikMar testellen totj het geven van Ijks iiorraaallessen nietin le williken Ij j Het r jli ens hte te s UWgeul h normaalletftnte geveu eii hJd gevraagd Jf de gemeente genegen was daarvoor Hpsteloos nin lokaal f e slaan Hat dagelijksclt beswur vond eeit ge iUikt lokaal eil deed aan dbn rwd het voorstel toti kostelooze iogs bruikgevin da van Met il lego stemmlenverwierp de raad dit voorstel bg S wilde geen gelegenheid geven ijtot aankweeken van meer onderwyskrachton Ëea der leden kwam f rond voor it dat de bestaande opleidiugscursusj voor bijzondere onderwgtert tou if orden geschaad De vraag pf ook niet de bgp dere ouderwgters van de normaJJIessea voordeel zonden trekken sohgiit geen overwegingwaardig te ign gekeurd flA Men leesi in het DagUai De minislitr nn financiën heeft sedert eenigeu tijd de uoodige voorbereidende maatregelen genomen om eeu inrichting in werking te brengen ressorteereude onder het buitengewoon zegelkantoor waar de pUkeegels zullen vervaardigd worden Hiervoor zal een pers volgens nieuwe vinding in gebruik worden genomen waarop in twee kleumen te gelgk zal kuunen gedrukt worden Z j zal daarbg voorzien tgn van een mechanieke controle waardoor niet alleeoj op de reeds meer in gebruik tijnde wgze eeu verklikker aanwgsi hoerele exemplareu met de pers tgn gedrukt maar ook op elk afgedrukt vel het volgnummer wordt afgedrukt toodat ook daarmee nog de aan wijting verkregeu wordt dat geen vel gedrukt au tgn hetwelk oiet wordt afgeleverd Eigenaardige hoedanigheden van papier inkt ent tullen voorts rolledigen waarborg verschaffeu dat een eenmaal gebezigd zegel niet roor de tweede maal bruikbaar kan worden gemaakt De grootte der plakzegels zal gelijk zijn aan die in Ingeland worden gebruikt d i met onze postzegels overeenkomende Zg tullen in geperforeerde bladm worden afgeleverd en in behoorlijk gommen toodat tg gemakkelgk en stevig op te plakken tgn vertrouwt men te tullen slagen Dooir dete nieuwe inrichting tullen in weerwil van groote verbetering in de vervaardiging de kosten aanmerkelgk minder worden De capaciteit vaa da pers en der verdere inrichting tal toodanig weten dat een millioen tegels daags kan worden afgelerord Naar wg vernemen beeft het Ceotrasloomilé voor de ineameling rac liefdegiften ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de bemanning der monitor Adder besloten eene som van ruim 20 000 die nog van de ingekomen gelden besobikbaar is aan te wenden om eene Vereeniging te stichten i ten doel hebbende het scheppen Van een fonds tol ondersteuning lo van de nagelaten belrekkingen jvau hen die in s landt teedientt door eenig ongiivai aan een van s Rgka marineschepen overlcomeu het teven hebben verloren en io van hen die in s landa zeedienst door eene dergelgke oortaak voor den dienst ongetohikt tgn geworden en builen staat t jn in hun onderhoud Ie roortien I I i ii 3BS Buitenlandsch Overzicht De manifestatie van werklieden die Vrgdag te Parg is gehouden en die Zondag tich op de Plaee de l Hotel de Fille heeft herhaald is ook in de kamer ter sprake gekomen De beer Deluns Montand is de tolk geweest der republikeiiitche meerderheid toen hg over deze gebeurtenis een vraag richtte tot het goUTernement Dete vraag was noodig daar het te vreezen waS dat het oi reel beduidende oproert a door tekere tegenstanders der republiek gretig zoudft Jgn geëxploiteerd in de provincies De heer Paul X Gassagnac wilde liever eene interpellatie dan eene raag en bet kabinet teket van de goedkeuring der Éerrderheid nam die aan De minister van bioneiiïindsobe taken Waldeck Bousseaii waa kort in tgn twoord en werd zeer toegejuioht daarna werd met nagenoeg llgemeene stemmen besisten de gewone werktaaphéden te hrrvatleii Er waren belangrijker i ken af IA handelen Hrt plan va bet noordelgk kanaal wairover wy reeds vroeger meer uitvoerig hebben gejliroken mosht ds goedkeurinjf der kamar ffrwerveu Nog een besiryder de heer Giraull trad oh dele ifat van meening dat de uitgaven voor dit kanaal tuirer verliet tonden zyn uil het oogpunt V4D algenflten belang de bijzondere belangen meende bij wordffl gehuldigd ten kotle van het nationale brlnn $ deMtitvoeriug van een groot icheepvaartkanaal dat voor wosch Frankryk moei dienen wordt door dit plf u Mieminerd Het opsommen van nog andere plaalselgk lbezwareu kon evenwel op 4e eindstemming geen iurloill uitoefenen Het ontwerp werd aangenomen De senaat hield eene niet minder belangryke ziltiug Na een ob werp wet dat maatregelen voorschrijft legen de uitbreiding der pliyUoxera in Algerie te heblien aaogenomeii beraadslaagde de vergadering over de voorgestelda wet tegen het duel De commissie in wier band É het ontwerp gesteld waS had zich verdeeld in fier leden voor en vier leden tegen de wel terwgl hel negende lid dat niet besluiten kon de rapportejur de hrer Grife zelf was Hg had lang geaArzeld djooh eindelyk ten gunste ran het ontwerp tijn stem uitgebracht De strgd uver de voorgestelde wet duurde niet Uug Alleen de minister van justiiie voerde het woord bij begon met te erkennen dat het duel een overblijfsel is van barbaarschheid hg noemde het betreurenswaard dat men tyae taak onderwerpt aan het toeval of de handigheid in de letterlijke beteekenis laat beslissen Maar de politieke opinie is eener regeling van het duel niet guistig teide de minister En het it niet goed wetten te maken die men spoedig tiet schenden telfa door hen die er de rechtvaardigbetd eu de noodtakelgkheid van erkennen De minister bestreed voornaroelyk de artikels 7 en 8 en bg besloot tgne rede met de verklaring dat een wet op de genoemde zaak of ounoodig of gevaarlyk is Hel eerste artikel Ie d el ett délit werd verworpen en daarmede het geheele ontwerp De telegraaf heeft ons de doodsiijding gebracht van twee staatslieden die in de politieke gescbiedenie van onzen Igd ieder iu renefaillende mate een voorname plaats hebben bekleed prins Gortehakoff en de Grieksohe mioisler Conmonndonros De laatste die niet op een uitgestrekt terrein werkte beeft in de Ëuropeetche politiek niet de rol van den OBdkaneelicr van Rusland kunnen spelen Haar Griekenland tal een dankbaar aandenken bewaren aan deu uitnemenden redenaar het parlghoofd den minister president wiens naam verhouden is aan de meest belangrijke gebeurtenissen van onze dagen Met betrekking tol den reeds vermelden uitslag der verkieting Ie Belleville voor een opvolger van wylen den heer Gambella wordt door Le Tempi opgemerkt dat ds onmacht der anarchisten daarbg opnieuw gebleken it De beide oandidaten der sociale rerolntie hebben te tarnen slechts 1661 slemmen op tich vereenigd en bovendien is bet een bekende zaak dat de aanhangers van den werkman Dumay het gecniziui eena tgn met die vail Jules Guerde A1 neemt men aan dat teker aantal kiezen die der tegenwoordige maaliohappelgke orde v andig tgn hunne stem uitbrachten op den heer Sigismond Laoroix wiens programma rekbaar genoeg is om aller verwacbtingen te bevredigen niettemin blgft het waar dat te Belleville telf hetwelk als de Arenlgniohe berg ran proletariaat wordt beschouwd bet leger van wanorde en burgeroorlog ter nauwernood 2000 man onder de wapenen lou kunnen brengen Zooals men weel moet er een herstemming gehouden worden tusschen de heeren Sigismoud Laoroix van de uiterste linkerigde en Métivier radicaal Het ontwerp van wel lot vaststelling der sigemeene begrooting voor UU is in handen der afgevaardigden Voor het loopende dienstjaar tgn tooals men weet de uitgaven op SOSO raillioen geraamd de raming van 188 bedraagt 8103Vi millioen en overtreft dus met 63 j millioen het cyfer voor 1883 Het vermoedelvjk batig saldo beloopt sleohU fr 269 660 Ue buitengewone uitgave maakt buitengewone inkomsten noodig De Staat kan ze zich niet anders versohaffen dan door middel van een leening die volgens de berekening rsn den minister niet hooger tal zyn dan 818 milioen en uitlegeren erenals de i 0rige 4 fr iM De bijzondere commissie ran den Zweedschen Byks aag is den 8slen dezer in plenum rergaderd geweest om over de hoofdpunten der wel betreffende de P e K ng te besU en T e meeniugen waren 104 verdeeld en de discussie was zóó levendig da bij het tluiteo der vergadering nog vele spreken waren ingesahj even Uit Chrisliania wordt bericht Hel protocoloonilë beeft met 6 stemmen tegen 3 besloten het ministerie voor bet rgktgericht lë dagen wegens 1 weigering der sanctie van hel besluit vau het Shorthing waarby de deelneming van de ministers aan de beraadslagingen in bet Thing bepaald werd het beruchte besluit van 9 Juui 1380 2 weigering van goedkeuring aan een aantal besluiten van hot oentraat bestuur voor üe spoorwegen 3 weigering van erkenning der vereenigingen voor de volksw ipening Ouder de ministers die in slaat van beschuldiging tyn gesteld wordt niet genoemd de geweten minister Stang die aan de sanctieweigering van het besluit van 9 Juni deeluam Het bericht dat ook de ohef der admiraliteit of Minister van Marine in Pruisen vou Stosch zal aftreden wordt bevestigd Men noemt als zijn opvolger o a den vice adra raal Batsch Met het onderzoek van bet Rija Ëins ksnaal komt men niet veel verder het lid der commissie Hammacher verlangde van de Begeering de vertekering dat in het volgend jaar bet ontwerp voor het kanaal naar de midden Elke in verband met dit kanaal ton worJeu ingediend de Minister durft die vertekeriug uiet geven om firantiéele redenen hg vreest te veel hooi op eens op de vork te nemen INGEZONDEN Mijmieer de Sedaeltur I De vergadering der Socialisten in Tifoli heeft niet weiuig de algemeene aaadacht gelrokken eu het mag gelukkig worden geacht dal de heeren Domela Nieuweubuis c s hier iu Gouda personen hebben aangetroffeu die hun toonden dat w j niets weten willen van hunne Ideejn Onder de vele ware en goede woorden die op bedoelde vergadering gesproken werden verdient bijzonder de aandacht hetgeen de heer Goedewaagen teide Het is toch een algemeene dwaling alsof de werklieden d w t tg ijie met kuniu handen ket brood verdienen too bgtonder beklaagd dienen te worden Er ia een klasse van menscheo die een reel ongelukkiger lol hebben nl de kaaloorbediendeu Voor een gering loon moeten tg werken tich kleeden als heeren tich niterlgk als toodanig voordoen eenige noodtakelgke verteringen maken die zg niet kunnen bekostigen en meer dergelgke zaken Ik ken er M de Redacteur die op straat een goede vertooning maken als ware heeren daarheen wandelen door mruig werkman onderdanig gaRroet worden en die met dat al zich op het kantoor zulke grove woorden moeten laten welgeralleu als geen ambachlsman ton willen aanbooren Tbnis een schrale pot op het kantoor een inhumane behandeling en roorniltiohteu weinig of geen Zg moeten in hun lot berusten Er is orerrloed fan jongelui die zich le roornaam roor een ambacht rekeneu en lierer als heei hun leren slglen dan dat men aomplimenten ran hen tou afwachten Stipte onderdanigheid woidt vereischt tegenspraak niet geduld of anden Een goed werkman is overal zgn loon waard Een kantoorbedieojile moet bet toeral zegenen als hg eenigstins goed onder dak is Zësr terrcht rroeg de beer Goedewaagen waar is de grens tussehen arbeiden en arbeiden P En het is goed dat men t hoore dat niet de werkman er het ongelukkigst aan toe is maar reeleer de kaoloorbediende met tyn halve kennis tgn vernisje besoharing tgu ktntoor knapbeid die met werkelijke kunde weinig gemeen beefi tgn fier nilerlyk en tgn leeg innerlgk Pete is iu waarheid bestemd om eeu droerig lot te sl ten Werkelgke herren tellen hem niet En hg acht zich boren zgn vroegere kennissen n verwanten verheven eu op die wgie bevindt hg tich in den treurigen toestand van de kip waarvan Hildebrand in tgn Oiiaura OUomm spreekt die in eentaamheid of in bn vervelend geselschap van enkele lotgeaooten in de kippenloop tgn leren moet sigten Waar dete regelen toe dienen Eerstent de aandacht der wereld te vestigen Op het treurige lot dat bun deel is tweedene hen 8 h er wat aan doen kunnen om een humane behandeling te vertoeken derdens om een billgke beoordeeling van hun persoon in de iiand te wjfken vierdens om ouden toch le waanchuwen oh goed te bedenkeu alvorens hunne jongens al schrgven zg nog too mooi en al tgn tg nog too knap voor een kantoor te bestemmen Twintigmaal liever een goed timmermansknecht dan bediende of geemploieerde of hoe men het noemen wil op het grootste kantoor I Bedenkt hel goed het geldt het geluk en de toekomst uwer kinderen GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie ge deponeerd Een Kinderwanlje een twart Sigaren pijpje met tilver een Kiuderonderbroe icje een Ijzeren achientuk van een stootwagen staande op Siolwgkersluit RECLAME Het Hop Bitter verwydert met gemak koorts slapte galachtigbeid en geeleucbt Het Hop Bitter mat niet af maar bevordert d gezondheid geneest en geeft nieuw leven Het Hop Bitter geneest Builen Pimpels Wratten Varigte der huid UitaUg en onzuiver Bloed Beproeft het Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 ataaltblad uo 97 ter openban kennis dat bg ben is ingekomen vau den navolgendac persoon een vertoekschrifl waarby vergunning wordt gevraagd om in de bij dien naam vermelde localiteit sterken drank in bet k ein te mogen verknopen als Volgnr Nmio tso den verzoeker Aanduiding der locihteit 8a Aothonia Bach Jeruzalemstraat F 2 Gouda 13 Maart 1883 Burgemeester eu Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBEBICHTEN Gouda 16 Maart 1883 Granen in kalme slemmi ig De beite Urwe bracht fliuk vorige prijzen op en kan men noteeren van ƒ 9 76 a ƒ 10 60 mindere flauw 9 25 ƒ 9 en lager Rogge ƒ 6 40 a ƒ 6 80 mindere 6 J a ƒ 6 26 Gerst ƒ 5 20 ü 6 Haver ƒ 4 i 4 26 de zware ligte 3 60 a ƒ 3 75 Erwten en boonen met weinig handel Ter kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 16 partgen kaas handel vlug van ƒ 29 a ƒ 38 Noordbollandsche 35 ü ƒ 36 De veemarkt met goeden aanvoer den handel vlug vooral in beste kalfkoegeu varkens voor Londen van 21 a 23 cl vette varkens 25 a 29 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen van ƒ 1 30 a 1 60 per week Goeboier 1 2 i ü ƒ 1 40 Weiboler ƒ 1 a ƒ I IO Burgerlijlce Stand GEBOREN 12 Miart UmberUi oaderi P in der Pol en A C OulmiDB 13 Oemt onder G van den End en C B I Smit 14 Joaepkui onden P J Jetlrr en P M Sckialnl OVËKLEDEN U Mssrt J Blom 43 j 15 A Geitel ad ADVERTENTIÈN Geboren CORNELIS Zoon van Joh G ARENTZ en E J A ARENTZ geb Smazkii Oouda 14 Maart 1883 De Heer en Mevronw J NIERSTRASZVAN ScuBBKBEKK betoigen hunnen dank roor de belangstelling bg han j 1 verlies ondervonden Qouda U Maart 1883 Er BIEDT zich aan met MEI EEN BSOODBASEEfiSENBCIT eenigsinds met de Eoekbakkerg bekend Brieven franco onder lett 0 A bg A vah DBB LINDEN Boekb te Alfm a d Rijn Een FatsoetUijk JONOMENSCB welke het TOÜWSLAAN verstaat zag zich gaarne op eene Touwslagerj GEPLAATST eventneel aanvankelgk zonder salaris De beste getuigen staan ten diebste Adres met franco Brieven onder letters D W Z aan het Algemeen Advertentie Bnreau van NIJGH van DITMAR Rotterdam