Goudsche Courant, zondag 18 maart 1883

A N S897 1883 Zondag 18 Maart u wmn m LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parijt in haar Botel 15 me de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Millioen Francs VERZEKERIiNGEN bfl Overiyden op hetgeheele leven GEMENGDE VERZERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN UITZETVERZEKERINGEN 50 andeel in de winsten der Maatschappg Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bg den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 VAN VOLLENHOÏEKS STOKT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAK GEKEESKUKOIGEN AINBEVOLEK wegens rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitneme nd versterkende drank l De HU reeds tfevestij de trunstige reputatie levert het beste bew g dat boreagenoeiude biersoort geschikt is om het buitenlandsche fabrieliaat te vervanfen GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ï A TiTn in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prgi Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene KruidepAzUn Dragon en qualiteiten Bordeanx Azyu KruidepAzUn Dragon en wyo JizUn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GfEEROONDE VALE AMSTERDAAI DORDBEGHT Oa itT7 a 3 i grea WSSTFAALSCEE M B L VAN VEEl BLAÜWSTRAAT MlEBOlN ter overneming eene sinds jaren bestaande en beklante WINKEL in KRUIDENIERS en GRÜTTERSWAREN en aanverwante Artikelen met flink ruim HUIS PAKHUIZEN en OPEN GROND zeer gunstig gelegen op gooden stand alhier Ook is de Winkel over te nemen en het Huis te HUUR of het Hnis met Pakhuizen en Grond zonder Winkelzaak te KOOP Adres franco onder No 811 aan het Bureau dezer Courant AGEITT gevraagd Eene gunstig bekende fdlN ek van Marga rineBoter wenscht voor Gouda en Ometreken een geschikt PERSOON om als AGENT in bovengenoemd artikel werkzaam te zgn Brieven franco onder No 812 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 2 i PRIL 1883 voorm ten Elf ure in ééne zitting in het Koffiehuié cHabmomie aldaar ten overstaan van NoVu is Mr KIST van een royaal hoogst soliede gebouwd droog op den meest gezochten stand gelegen voor allerlei Affaire of Winkel gemakkelgk in te richten met grooten TUIN breeden GANG negen KAMERS waarvan vgf fraaie aan straat of tuin verder BADKAMER goede KEUKEN SCHUURTJE WARANDE en WERKPLAATS Bun het Water Staande en gelegen aan de Markt wgk A n 104 te Gouda kad bekend in Sectie C no 1470 en 1471 groot 460 vierkante meter met uitgang op den gemeenen Gang daarneven In eigen gebruik en te aanvaarden 1 Mei 1883 Te bezichtigen v f werkdagen vóór de veiling van 12 4 uijr en op den dag der veiling van 9 11 uur Inlichtingen geven Mr KRANENBURG Advocaat en genoemde Notaris Mr KIST beiden te Gouda Haarbalsem of Eau pbilocome kan het beate middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons 45 en 90 cents Eau capillaire de quinine In flacons i 60 ets en 1 Anatfaerin mondwater flacon 75 cents E au de Botot In flacons a 75 ets en 1 25 Salioylzaurmondwater In flacons a 75 cU en 1 25 ets Salicylzunr tandpoeder per doos 60 ets Engelscbe Tandpoeder In elegante dozen a 25 en 45 cents Te bekomen Gouda J C ZELDEN RUK L SCHENK H VON GIMBORN Emmerik SOO belooning Sedert 10 FEBRUARI 11 wordt te Rotterdam VERMIST EEN HEER circa 45 jaren oud Koopman kort en zwaar van gestalte lang ongeveer 1 6 Meter aangezicht rond kleur bleek haar en wenkbr bruin knevel donker en dun oogen donker voorhoofd hoog neus dik mond gewoon kin rond kleeding lage phantasiehoed donkere grgze of zwarte broek zonder bretellen zwarte gekleede jas bottines overhemd met liggenden boord zwarte strikdas groote manchetten flanellen onderherad zonder mouwen havannakleurige onderbroek gestreepte sokken bruin lakensche overjas hg droeg tevens een gouden horloge met gouden schakelketting eene kleine portefeuille en een bos sleutels waarvan enkele met koperen ringen Eene belooning van ƒ 500 wordt uitgeloofd voor dengene die juiste aanwgzingen doet tot het ontdekken van dien persoon hetz levend of dood Inlichtingen worden verzocht te verstrekken aan het Hoofdbureau van Politie te Rotterdam ABSHAUBBIN S of Anti Rhumatisclie Watten Zeker en onfeilbaar middel tegen alle Rhumatische aandoeningen door koude ontstaan kramp aangezichtspgn kiespgn verstijving in de leden enz als ook huidziekte van eiken aard Zg nemen dadelgk alle scherpe deelen uit Vleesch en Bloed weg zonder eenig orgaan stoornis toe te brengen Prgs 30 cent per pakje Verkrggbaar bg den Hooiddepöthonder A BREETVELT Az te Delft en verder bjj r A G van Deth 0 B Verheul Oudewater Ilej de wed Bosman A Bos Berkel Gouda Ij var Dorp Zoetermeer W F J den Ugl Sohoonh A Kanling Alphen A PriuB Zevenhuizen J B E O Sohlattman M J Ooudknde Boskoop Bode rBfen O Hoogendijk Cnppelle K Oüsterling Haastrecht g y d Kraals BleUw k W l Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Brinkman te Gonda SCHBOEFSTOOMBOOT DIEHST TCSSCHBN Gfouda Moordrecht Ouderbrk Capelle d Yssel en Rotterdam ZOMERDIENST met de Schroefstoomboot StadGOUDA VERTREE VAN ROTTERDAM MAAfNDAG middag ten 12 uie WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 VERTREE VAN OOUDA DINSDAG voormiddag ten 5 ure DONDERDAG namiddag 1 WATERDAG 4 J FOT Een HEER zoekt te Gouda een GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer dadelgk te aanvaarden Franco brieven onder No 810 aan het Bureau dezer Courant aUlXA LAROCHË OP KINA WIJN met en xonder zflr VAN KRAEPELIEK HOLM Apothekers te Zeist is verkrggbaar in flacons h f 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omttreken bij den Heer C THIM Apoth te Gouda H gÊ m APRIL I H begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 17 Murt I88S Door wglea Mrj de wed Saiker osliDgi Ihio OTerleden is gelegateerd asn het Armbetlaur der Bemonstrantsohe Gemeente 8000 voor de arano tOOO voor het fonds v n Weldadigheid of klceding beiden met vruchtgebruik belast en uu de Werkinrichting 500 Naar j vernemen zal de verklraiug van een lid voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier BOod g geworden door net bedanken van den Heer Dr H IJssel de Schepper plaats hebben op Woensdag Mei van lï 3 oren Op 16 April tullen de gevrone verkleiingea worden gehoaden voor de colleges van beheer van en toniobi op de goederen der Ned Herv gemeente itlhier Aid de beurt vau ftreding lijn van kerkvooglies W Fortugn Droogleever en G Siraver via Nolab Mr J Fortuiju Droogleever 1 Merman de Oroot C Lmenburg H 3 Nederhorst en W de Joog van de leden dirCommisaie van Qppertoeiioht Dr M A O VonInMui A DortlwHi L F HoagsMiyk i 3 BraggMJ en F J van der Want Ai terwijl in het laalsigenocmde college eene buitengewone vnoatnre moet aangevuld door het vertrek vau den heer J A Bemf 8 K lohipperskneoht alhier had tioh Donderdag voor het gercohtshof t s Hage te verantwoorden ter eake van diefstal van een portemoontie met ƒ 4 87 Vi ten nadeele van A v A gepleegd in den naoht vau 26 Januari op een bewoonde sleepstoomboot liggende alhier Beschuldigde legde eene volledige bekentenis af Adv geu mr Oregory eiaohte 9 maanden oelttraf De verdediger mr Uagnatee voerde als venachtende omstandigheid aan dat beaoh uil armoede het feit h l bedreven Het Hof legde den beeoh de gegisohte straf op De Locomotief meldt dat de lechnisohe directenr der IJsel sloomtramweg maattohappy de heer J H Muller in ontslag tegen Mei a s heeft aangevraagd Benoemd tol onderwyteres Ie Wageningcn Mej T M Kmiiheer te Moordrecht Z M de Koning heeft het paleis Ie Amsterdam 4er beiohikkirg gesteld van den Prins van Wales ter gelegenheid van diens voorgenomen befoek aan de Internationale koloniale tentoonstelling Naar men verneemt ign er by het Oemeentebestuur van Rotterdam plannen in bewerking voor een anderen afvoer der fueoale stoffen uit de polderstad en wel door middel van een gemetseld riool naar de Maas beneden Dclfshavon Door het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is een circulaire verspreid betreffende een van harentwege te houden examen voor bewnarsohoolhouderessen Het programma van dat examen is van den volgenden inhoud Het examen tal zich bepalen tot T leten en schrijven 2 kennis van Ie Neilerlandsohe taal 3 rekenen en vormleer i geschiedenis in aardrijkskunde 6 kennis der natuur 6 tingen 7 teekenen i 8 gymnastiek 9 opvoedkunde Kennis an nuttige handwerken en bikwaamheid om ze klassikaal te onderwgten alsmede het leten nntaan van eeu vre mde taal tullen tot het niet vavpUchte gedeelte van het examen behooren De dreliieming aan het examen dat op een nader te bepalen dag eu plials Amsterdam zal gehouden worden aMwt tegen betaling van 6 open voor een Wder die dain lèefigd nn 19 jaren heeft bereikt Zg die het examen ttttt goeden uitslag afleggen ontvangen een diploma wiwbij de Maalschappg lot Knt van t Algeaweo i voegdheid erkent om aan brt hoofd ecner bewanrMVol te slaan Op dal diifoma zal o q van het voloMn aan de gestelde eisohen tea opichte van nuttig wadwerken in een vreemde taal aitonderlijk melding gorden gemaakt Oiitaren arriveerden t Aasterdam de heeren Sentientfnng Tsien Teh Pei B Gu Suyung de laatate secretaris van legatie es attaché bg het Chineeaehe gevantschap te Berlijn die last zijn met bet taezioht óp de Chineesohe ofdeeting Ier Tcntoonstellii g In den namiddag bezochten tg d Tenloonalelliogaterreinen en waren bien contente Inderdaad al is er nog reuzenwerk te verriohlea bcd vordert Met name in onze koloniale tfdeelin i Hel bekleeden der wanden en het veraieren d J pilaren met Indische ornamenten is voor een goM mel gereed De zoldering is met een fraai gewelfaal van gecupltonneerd neleldoek bedekt wat leer airdig staat Van de vele kisten ziju er reeds vciietii dene uitgepakt die o a modellen van Indisobe Miles eu tempels aan het lioht brachten Men is bezig aan reo der oliftiiten die aan den ingang van bet koofdgeboov verrijzen inllen ReuiaiAlige lichaamideelen vao pden en dieren liggen daar verspreid Voor de retrasM ilicT j4iaifpa lel ng vBi onde komt welke tegelijk met de internationale te Amslerdam tal worden gehonden is de beroemde schat der sint Servaas kerk van Maatiricht loegexegd Geen Nederlandsohe verzameling is zoo rgk aan middeneenwsehe knnataiukken Ook de Lieve Vrouwe kerk van Maastricht staat hare kerksieradrn al Vele kerkbesinren in Limburg hebben hunne medewerking beloofd Van verscheidene tgden ismen aan t werk om deze tentoonstelling te mak n tot een der schitterendste die op dit gebied hebb plaats gehad De heer D van der Keilen directeur van het Ncderlandaoh museum neemt een werkzoairv aandeel aan de bemoeiingen der uitvoerende commissie In den voormiddag van den 3n dezer vertoonde zich boven het Wettermeer en grootssh fata morgana De luchtspiegeling deed Ich als een groene vlek voor die zich spoedig ontwikkelde en de omtrekken van een idyllisch zomerlandsohap met verschillende gebouwen deed te voonchgn komen Groene vlakten wisselden af met groepen sehoone loofboomen en men zag hoe aan deie laatste de bladeren door de wind bewogen werden De landweg waarop menschen schenen te gaan liep midden door het landschap hetwelk ook oen troischen waterval had Het ongewone verschgnset deed de toeschouwers opgetogen staan Een inzender In de Stmitutrd geeft aan hen die liefdegaven schonken voor de nagelaten betrekkingen der verongelukten bg de ramp der Jdder in bedenking per briefkaart het Centraal Comilé mede te deelen dat zg gaarne zogen dat de resteerende ƒ 20 000 overgemaakt werd aan den Commis9 ris des Konings in de provincie Friesland om te worden verdeeld aan de in armoede nagebleven bttrekkingeu der visschers Ie Moddergat Aan een handelsreiziger uit Puseeldorf lich deze week in het Z H0II Koffiehuis te Breda bevindende werd door den eigenaar gevraagd of hg de heer Murine uit Dusseldorf was welke vraag door hem beveslidend werd beantwoord Doorop deelde de kofllehuishouder hem mede dat de politie er luo even was geweest om hem Mutino over zekere zaak te spreken welke mededeeling door den aangesprokene werd met de mededeeling aangehoord niets met de politie uit te sloan te hebben en bare komst gerust Ie kunnen afwachten Bg de vele habitués van het café rees reeds hel vermoeden dat men hier met reu boosdoener Ie doen had loen eindelijk de politie terug kwam en de heer Murino haar bekend gemaakt erd En wat bleek nu het geval te zijn Dat de politie eene portefeuille roet eene groote waarde aan papier enz gevonden had vóórdat de eigenaar die nog vermist had Na de identiteit van zijn persoon enz Ie hebben aangetoond werd hem het vermiste ter hand gesteld en tevens door hem een goede beloouiug aau den ijverigen polllie ageot gegeven Door de aanhouding der twee Dnittche koedieven zich noemende August Jurgens en Frilz WIrdemijer op Maandag jl heejt de politie te Venloo eene goede vangst gedaan De eerstgenoemde heet eigenlijk Angnst Wiedcmejer en is n broeder van den ander Hij was eenigen tijd als slachter te Nijmegen onder den naam van Jurgens gevestigd en had goede redenen zooala en Is gebleken om zich achter dien naam voor de politie te Hannover van waar hij afkomslig is te verschuilen Na zich te Nijmegen en omstreken aan allerlei bedriegerijen te hebben schuldig gemaakt had hij zich van daar verwijderd Hij was ook in relatie met lekeren Dttitsofaer Joseph Benedïx vau wiens oplichtingen in d omstreken van Wgohen en Nijmegen onlangs il melding gemaakt Deze ia nn te Kleef zooals men verneemt geva zoodat dit drietal vooreent is onschadelijk gemaakt Wederom brengen de buitenlandsche bladen het bericht van den moord van een brievenbesteller die geldbrieven rondbracht ditmaal te Berlijn De man heette Kossath en had 30 jaren trouwen dienst achter zich Toen hij niet op zijn j ODen tgd aan het p istkutoor terag Wat begreep mèn M er een ongeluk gebeurd moest zgn en ging men zjjn spoor na Men vond een aantal hulzen waar hg zijn brieven gebracht had en eindelgk het huis waar hij was binnengekomen maar dat hjj niet verlaten had De posladmiolslralie wisl dat hij daar 30 mark voor een postwissel te brengen had aan een man Sander genaamd die daar eerst sedert weinige dagen ene kamer bleek gehuurd te hebben die thans gesloten was De deur werd opengebroken en Kossaths lijk log op den grond De moordenaar waa met de brieven die ongeveer 1000 mark inhielden verdwenen Hg had een dag te voren den postwissel van 80 mark te Postdam verzonden aau zijn eigen adres te Ëerlgc ijn signalement ia bekend zoodat de politie hoop heef hem spoedig in handen te hebben Het aanlal aanvragen ter plaatsing bij het inslr bataljon te Kampen blijft toenemen Beeds voor eenigen weken was over de vacatures van 4 April a s beschikt legen dien datum zgn dan ook meer dan 100 jongelingen lot dienstname opgeroepen Op 3 April zullen er een groot aantal korporaals titulair naar de reg inf vertrekken tot aanvulling der kaders De Minister van Justitie heeft aan de procnreursgeneraal bij de gerechtshoven de volgende circulain gezonden Ouder dankbetuiging voor de invulling der labellen u te dien einde bg mgn scbrgven van 9 November jl no 76 toegezonden heb ik de eer n te berichten dnt daaruit thans is gebleken lo Dat het getal jongens die tot aan uit December 1880 van de Kmisberg onIsUgen werden na er een straf van minstens 2 jaar te hebben ondergaan en die thans nog in leven zijn en een bekend verblijf hebben bedraagt 382 2o Dat van dezen zich na hun ontslag hebben gedragen teer goed 94 goed 111 redelgk 43 en sleoht 134 Totaal 382 Werd door mij de uitslag van uw onderzoek met belangstelling tegemoet gezien omdat hel mij was gebleken dnt door enkele rechtscolleges Ae doelmaligheld van een opzendiiig naiir de Kruisberg werd betwijfeld tot mgn geruststelling blijkt uit bovenstaande ogfers dat dete twgfel niet is gerechlvaardigd Immers wanneer men in aanmerking neemt dat in den regel de jongens die nnnr De Kruisberg worden opgezonden onder de meest verderfelgkc i