Goudsche Courant, zondag 18 maart 1883

inrloeden i omilandighedeu tot de jsren dei onder okeidt ign gekomen dan is hel vermoeden geoorloofd dut voor dieüeuen onder ben die lich na hun ontslag teer goed en goed hebben gedragen in casa raim 53 pCt hel verblyf aan De Kruiaberg eeu WMt weldaad ia geweest Zeer zeker Is het t betreuren dut omtrent 47 pCt der ontslagenen 43 f 134 onguualig wordt gerapporteerd Maar de overtuiging dat met den meesten ernst naar het vrrkrggen van nog betere reaullaten moet worden gestreefd raag met waardeering der reeds verkregen reauttaien gepaard gaan Door den heer C de Moo offioier van gezondheid Ie kl Ie Doesburg zal een zeldzame verzameUna verbanden chirurgisolie instruraenlen en nabootsingen in was van verschillende lichaamsdeelen opgezonden worden naar de te Amsterdam te houden teutoorslelling De verbanden welke voornamelijk Ie velde gebruikt moeten worden zgu van pinangbladeren of bamboes gemaakt en hel eerst bij ons leger in Oost Indiè door den vervaardiger gebezigd die tot dat doel een veldtocht in Aljeh medegemaakt heeft De chirurgische iiisirumenten naar eigen ontwerp vervaardigd schgnen alle aan de daaraan gestelde eischen te foldoeu daar zg door den uilvinder zelven jaren lang en met het beste gevolg gebezigd zgu Tot de verzameling behoort een 2 ruderige brancard die aandacht verdient wegens zijn lichtheid en draagvermogen Een persoon kan met gemak het voertuig in beweging brengen wanneer het met 100 KG bezwaard is In onze koloniën wordt het dan ook als zeer doelmatig bij het leger gebezigd Ken RoMisoh priester die de wereld omreisd heefi antwoordde onlangs op de vraag wat hem toch wel het meest getroffen had op al zijn reizen dit De voorrang allerwege ingenomen door Kugeheh sprekende volken Het Engelsch is de internationale laai geworden Met mgn gebrekkig Engelsch ben ik er op al mgn tochten veel beter aan toe geweest dan eeuige ragner Fransche en Duitsche vrienden liet Eigelsch heeft een heerlgke toekomst Het moei worden de algemeene taal van wetenschap handel en nijverheid Kr zgn drie voorname tgdperfcen geweest waarin al de geleerden Orieksch Latgn of Frausch spraken Nu reden wg het tgdperk van t Eugelsoh in Engelsch sprekende volkeu leiden de wereld in de hoogere staatsnangelegenLeden en in handel en ng verheid en door geen volk worden zg overtroffen in wetenschappelgke godsdienstige of wgsgeerige gedachten Onze Duilsohe vrienden z n tegen i Engelsch op grond daarvan dat bet volgens hun mecniug geen oorspronkelgke taal is zijnde veelrer eeu mengsel van Duitsch en Latgn Volgens mgn meeniug is dat te eerder een voordeel want het Engelsch is niet juist een vreemde laai voor Duitsofaers en vcor de volkeren van Latgnsche afkomst en kan daarom des te gemakkelijker door al dezulken aangeleerd worden Men kan omtrent de werkelgkheid van de verwezenlijking dier denkbeelden met dezen priester verschillen maar dat hij in veel juist ziet is zeker t Moet lrouwe is er bg erkend dat de invloed der Engelsohe letteren op de onze evenveel goed heeft gedaan als die van andere buileulnndsche ouze taal veelal geschaafd heeft eu t nog doet Vuor enkele dagen werd gemeld dat in Limburg een landbouwer geheel vrijwillig c jn levende have met mildvnurbacteriën inentte lhans kan dit bericht worden aangevuld Nu zullen op laat van het Hoofdbestuur der Maatschappg van Landbouw in Limburg inentiugsproeven met miltvuursmet tof methode Pasteur uitgevoerd worden op de pachthoeve Dt Bieten bg Geleen toebehoorende aan den beer Russel notaris aldaar De eerste inenting zal plaats hebben den 3den April de tweede 14 dageu later en de contraproef met doodelgke smelslof op 30 April Waar in den vreemde speciaal in Fraukrqk het inenten zulk een degelgk middel bigkl te zgn tegen het mildvuur daar kan het niet anders of ook de landman in Nederland lat deze konatbewerking in z jn voordeel steeds meer en meer gaan toej assen Buitenlandsch Overzicht Tn Frankrijk spreekt men bgna over niets anders dan over de manifestaties van Vrg dag en Zondag die waarschgolgk Zondag a s den jaardag der commune nog eeus zullen herha ald worden De commissie door de Kamer belast met het ontwerp vai wet betreffende de recidivisten heeft een belaogrgke zitting gehouden met den minister Ttn buitenlandsche zaken die gehourd wenl over den vorm waarin de wet de plaatsen van deportatie moet aauwgzen De heer Challemel Lacour verlangde dat alleen genoemd zonden worden Frankrijks tegenwoordige bezittingen ten e iide de oplossing der thans bij lie diplomatic aanhangige vraagstukken niet vooruit te loopen De oommissie voldeed aan s minisiers weiisoh en dus worden da Nieuwe Hebriden niet in het ontwerp ingenomen Alleen MieuwGaladoniË en zgue aaihaorigheden zijn aangewezen Op Madagascar wordt natuurlgk niet eens gezinspeeld In het Engelsche Lagerhuis deed Pa uell weereed poging om door middel van de lersche zakentot een parlementaire werkstaking te komen Gladstone wilde echter van zijn ontwerp tot wijzigingvan de lersche landwet mets welen co met groote meerderheid werd liesloten de lersche zaken te laten rusten De premier verklaarde noch in ceue omwerking der Landaet noch in eeue wgziging die in strijd zou zijn met de fuiidamanteele elumeuten der wel te kunnen toestemmen Hg achlle eene beperkte herziening der wel wel noodig maar op dit oogenbllk kon hg niel het initiatief nemen daartoe noch zijn steun hechten aan voorstellen van dien aard Deze pertinente weigering zal men meeiieu is zeer in strgd met de opwekkende taal die de liberale bladen kort geleden aansloegen om den erschen afgevaardigden maeil in te spreken Doch men moet niet over het hoofd zien hoe ZA aar de lerscbe zaak geleden heeft door de onthullingen van het Dublinsche proces en vooral door de verhouding der Paruellisten tot en hunne houding tegenover deze ontdekkingen Waarschijnlijk heeft als antwoord op die rede eene ontpluffiug moeten dienen die Donderdagavond te Londen heeft plaats gehad in het bureel van een der ministeries bet Local Board Algemeen is men vani gevoelen dat zg bet werk was vdn Fenians Met bet oog op de ooIplofBiig is de poliliewachl voor bel Parlement verdubbeld b j de versohillende Ministeriëu zgn talrijke wachten opgesteld eu voor de woningen der Ministers nog speciale wachten De Engelsche bladen z n voor een deel volstrekt niet ingenomen met de neutrale houding welke de Regeering tegenover Transvaal wil innemen men beschouwt die als een bewijs van onmacht tegenover Transvaal De Regeeriug van haar kan ziet in een directe inmenging slechla verlies van veel geld tegenover weinig winst en aanzetling van den haat tnsschen het Holt indscbe en Engelsohe ras in ZuidAfrika De lord provdost van Elimburg beeft aan den heer Gladstone een schrijven gericht waarin hij aandiingt op het aanstellen viui een afzonderlgken minister voor Schotland In zgn antwoord zegt het hoofd van het Kabinet dat de Regeering er stcüRi naar streeft om aan het bestuur van de verschillende deelen der drie Vereeuigde Koninkrgken dep hoogsten graad van volkomenheid te verzekeren en de vraag door den lord provoost van E limburg gesteld nauwkeurig zal onderiocht worden De verkiezing van den liberaal Smyth in hel district Wycombe die een zeer groote meerderheid behaalde op zijn conservatieven tegenslauder heeft geene verandering in de partijvorming gebracht Minder zeker is het resultaat van de verkiezing die beden plaats beeft in bet district Mid Cheshire Hier hadden de conservatieven langen tgd een machtigen invloed dooh telkens stelde de liberaal Lalham zich als tegenstander en telkens won hij veld Bg de laatste verkiezing bedroeg het versohil slechts 300 stemmen zoude het thans worden geëffend f De liberalen hopen i van harte Bg de wieseliug van minister van oorlog in Dnitschland verwachtte men algemeen nog andere veranderingen en ia d verwachting is men niet bedrogen geworden De gewichtigste verandering is wel deze dat het kabinet voor krijgszaken dat tot nu toe den naam droeg van afdeeling van persoonlijke aangelegenheden en dus ook uilerlgk lot het ministerie van oorlog behoorde eene zelfstandige plaats heeft erlangd zoodat generaal von Albedyll die wilde heengaan na de wgziging op zgn post blgft Verder is de luitenant generaal Verdy du Vernois afgetreden als directeur van het algemeen oorlogsdepartement en opgevolgd door generaal Hanisoh Bdlangrgk is ook het zoo goed als zeker gerucht dat de minister vnn marine Von Stosch zal aftreden In een der bladen vinden wg als reden daarvoor opgegeven het feil dat een gebrek aan den voet deu minister verhindert verder de werven te inspeoteereu Doch steeds dit weet men bestond er groot verschil van meening lusscheu hem en den rgkskanseller bovendien is de toestand van het hoofd der admiraliteit een zeer bijzondere immers hoewel h j rang en titel draaft van staatsminister mag hg toch niet de zittingen van bet staatsministerie bewonen De heer Von Slosoh was zeer bevriend met den ontslagen minister van oorlog V Karaeke Deze heeft zich voorloopig in het ainbtelooze leven leruggeirbkkcn De Ilaliaansche Minister van Buitenlaiidsohe Ziiken Mancini is in leind met zijn begrootiug er glansrijk in de Kamer doorgekomen de Minisier legde in een groote rede vooral nadruk op het bondgenootschap met Oosteurgk en Dnitschland tegen de Irredentisten liet de Minister zich krachtig uit tot ergernis van de uiterste linkerzijde De Grieksche staatsman Commoundouros is te Mhene ter aarde besteld de Koning sloot zich bij de kerk aan den Igkstoet aan terwjjl bet geheela garnizoen aan de pleohtigheid deelnam redevoeringen werden uitgesproken door den minister president den voorzitter der Kamer en eenige vrienden van den overledene De Belgische Kamer nam met 69 tegen 41 stemmen de begrooting van Onderwgs uan Paul Jauson hield een warme pleitrede voor hel verplicht onderwijs Kantongerecht te Gouda Terechtzitliug van Woensdag 14 Maart 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIËROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J v M timmerman te Gouda tot ƒ 3 of I dag wegens afscheiden van een door hem gedempte sloot gelegen achter hem toebehoorende woningen in de Boomgaarditraut te Gouda van den openbaren weg door een brining zonder daarvan keunis te geven aan Burgemeester en Wethouders van Gouda H V ï H veehouder te Waddinxveen tot ƒ 2 of 1 dag wegens doen plaatsen van een hoop mest op de kade langs de Gouwe binnen Bgnlacd onder de gemeente Waddinxveen W de V landbouwer Ie Rteuwgk tot 2 of 1 dag wegens ongeoorloofd baggeren in eea boezemwater van ItgnUnd onder de gemeente Reenw jk Stein j E W de W dienstbode Ie Gouda tot 1 of l dag wegens uitklappen van een vloerkleed op de Turfmarkt te Gjuda op ongeoorloofden tgd lusscheu 11 uur des voormiddag en 1 0 uur des avonds C de K louwslager te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens te Gouda rijden met eeu kar bespannen mt ren hond die niet was voorzien van een muilkorf N P Z koopman re Gouda tot 1 of 1 dag wegens Ie Gouda rgden over de klinkerstraat H H sjouwer te Gouda tol ƒ I of I dag wegens te Gouda wateren op den openbaren weg buiten eenen openbaren waterbak VRIJGESPROKEN H B landbouwer te Gouda van de aanklacht aan den Us ldgk binnen RgnUnd onder de gemeente Gouda boomen Ie hebben gerooid of te bebben doen rooien Op de zitting bleek niet voldoende dal de boomen werkelgk door den beklaagde of op diens laat zgn gerooid TWWWTsgWWTWg BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA gelet op de Wet lan den 4den Julg 1850 Slaattblttd uo 37 regelende bet Kiesrecht Brengen Ier algemeeoe kennis dat de Igslen aanwgzeude de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de lieeede Kamer der Blaten Oeneraal ran de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd z jn zoodanig als die Lgaten nu zgn herzien alsmede de Slaat hen aanwgzende die van deze Lijsten zgn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaatulgie Secretarie zgn nedergelegd terwgl bovendien deze Lgslen en Staten zyn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Anthonieetraat bg den Kleiweg de tweede in de Pateriteeg bg het ff eethnii en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Oroenendaal bij de Markt Voorls wordt herinnerd dat elk de vereiachieo van Kiezer bezittende bevoegd is tegen de Lgslen bezwaren in te dicoen wanneer daarop lo Zgn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorlijk voorkomt io De naam van iemand is gebragt die hetzjj een of meer der in de Kiezers gevorderde vereiscbten mist of uitgesloten is hetzij op de Kiezerslijst eener andere gemeente staat En ciiidelgk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dagleekening dezer kennisgeving bg verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewgsslakken gestoafd a iu den Gemeenteraad brhocrea te worden ingediend Gouda den 15 Maart 1833 Burgeineesler en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen tir openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 Slaatihlad No 37 afschriften van de Processen vjerbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 eu 67 dier Wel z ju aangeplakt aan den ingang van den Oroenendaal alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van dei morgens tien tot des namiddags een ure Gouda 16 Maart 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris f BROUWER KOEPOKINËNTiMG De BURGEMEESTER van Gouda Brei gi Ier algimeene kennis dat aanstaanden ZONDAG den 18 MAART 1883 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bislaaii om zich geheel toitelooi rechtstreeks van bet kalf ie doen inenten of herineulen Gouda den 17 Maart 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Keboorteeu Sterfte tatlstiek der gemeente GOl Oi Februari 1883 Oeboebm 30 Jongens en 41 Meisjes totaal 71 OvEBUDIN beneden 1 jaar 7 H 6 V totaal 13van 1 5 4 4 8 ff 5 14 ff fl V ffff 14 20 ff ff ff ff ff 20 50 ff ff 1 ff ff 1 60 66 ff 8 ff 8 ff ff 5 ff 65 80 3 3 ff ar 6 boven 80 1 1 t 17 M 13 V totaal 35 LïTENI X S AAKGBGETEN 2 M 1 V totaal 3 Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Murt Cuuelii ouden J O Areati eu £ J A SfMZea 15 Alida UercDdiaa oadert J Hoer co i Zeaftrt Willm e d rv A Schriek en P vso der Bgl Citb riiM oadert A Snoek co C de Gresf I jdis Grietje ouders C P Krijgimsn en M C Sebippcr 16 Aotooioi ooderi W J vao Oostea ea M in Doodewssrd Lioa Jotlaa oaden J H Doniiii en A M Radder 17 Msrgaretbi JohsDiii ouders P 3 vao At ta Jj via Tnet I OVERLRUEN IS Miart M Msiu wed A GratJileija Sij T vaa Moirik U ia 1 I P Ootttrbmli 1 j 1 m J P Mabl lcde 88j 17 C F tan dt Pavoord 2j 10 b ADVERTENTIËN j pjeaaS ÖS jcE 37 JARIGE thtb ei ntgtng VA C Q VAS DER GARDEN m H W TAK DiR GARDEN Lirm Gouda 17 Maart 1888 BeraUen van eeu Dochter S E WBL8CHEN ROZINST RATEN Rotterdam 15 Maart 1883 Zaidblaak 88 V Voor de vele blyken van belangstelling onderronden bg tyne verkiezitig tot LID van den GEMEENTERAAD betuigt Mr van MIEROP zgn harteiyken dank Heden overleed tot onze diepe droetheid onze geliefde JAKOB PIETER in den aanvalligen laef van 14 Maanden M P OOSTERBEEK OvRRHBïii Gouda 16 Maart 1883 Heden overleed onze geheide Vader de WelEd ZeerGel Heer J F MAHLSTEDE in den ouderdom van cirsa 80 jaren A V7 MAHLSTEDE P MAHLSTEDE Aalbebtsbïeo K N HBNGEVELD J P HENGEVELD Mahlstedï H C MAHLSTEDE J P MAHLSTEDE J P MAHL8TEDEGouda 16 Maart 1883 v d Steaatkn Bezoeken can rouwbeklag kunnen niet vorden afgewaclu De ondergeteekenden betaigeu bg deze bannen hartelgken dank aan Familie Vrienden en Bnren voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg hnnne 25 JARI6E ECHTVEREENIGING H GERRITSEN C GERRIT8ENGouda 17 Maart Birhas oe Groot Voor de vele blgken van deelneming voor de iwoorden van troost eo bemoediging die wg mochten ontvangen bg bet overlgden onzer geliefde Ecbtgenoote Moeder en Bebnwdmoeder Vrouwe LYDIA HILLEGONDA BLOK Smits ook van ben aan wie wg verzuimden eene bgzondere kennisgeving te richten betuigen wg onzen ionigen dank R BLOK W F ZEQERS VEECKENS Blok J E J ZBGER8 VEECKENS Lekkerkerk ig Maart 1883 Vlaardingen Zy die iets te vorderen hebben van of verschaldigd zgn aan de Nalatenschap van Mejnffionw ANNA WOUX Weduwe van denHeer Simom Suikbr worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of opden 16 APRIL 1883 ten Kantore van denNotaris W J PORTUIJN DROOGLEEVERte Gouda Ondergeteekende maakt belanghebbenden bekend dat tegen 1 April NIEUWE LEERLINGEN kannen geplaatst worden op de bghaar bestaande G7MASTIEZLES J P M H GORDON ONTrANGEJS Nieuwe Zömerstoffen FRAN80HB en ENGELSCHE PANTALONS en een ruime sorteering geschikt voor Jongeheeren Costuums Spoedige aflevering en billgke prgzen B BEGEER GOUWE 177 Tailleur Mejuffiouw BEGEER WIJDSTRAAT vraagt met MEI eene P I E3 TSTB01DE Een Tapperij en Slijterij met Vergunning op een der beste standen van Gouda TB HUUR Te bevragen onder No 813 aan het bureau dezer CouraAt Openbare Vrijwillige VerkoopinJ op VRIJDAG den 30 MAART 1883 des morgens ten 11 ure ten huize van L db BRUIN in het gemeentehuis te Lanaeruigeweide van EEl HUIS iugericht tot EofSehuis en Tapperg met SCHUUR ERF en GROND staande en gelegen aan Driebrugge onder Te aanvaarden 1 MEI 1883 Breeder bg biljetten en inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG 9 APRIL 1883 der morgens te elf uren in het Koffiehuis Harxokii aan de Markt van Een HEERENHUIS en ERF met een fraagen TUIN daarachter en een Gang daarnevens aan de Oosthavei te Gouda Wgk B No 111 Een HUIS en ERF met een een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan het Molenpad bg de Oosthaven te Gouda Wgk B No U en I14a Een perceel WEILAND in de Onde Gouwe te Gouda kadaster Sectie I Nos 410 tot 413 en 515 groot 3 Hectaren 16 Aren 75 Centiaren Drie perceelen WEILAND aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda kadaster S tie H Nos 590 591 592 605 tot 608 en 833 groot 8 Hectaren 35 Aren 22 Centiaren Een HUIS en ERF met een vr en gang daarnevens aan den Flnweelen Singel te Gouda Wgk R No 519 Een HUIS en ERF aan den Tarfsingel te Gouda Wgk P No 70 Een HUIS en ERF met een een vrgeo opgang hebbend BOVENHUIS aan het Plant soen van den Kattensingel te Gtuda Wgk C No 91 en 91d En een PAKHUIS en ERF met een een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS taande en liggende als voren Wgk C No 91a en 916 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen PORTUIJN DROOGLEEVER en MONTIJN te Gouda VrOwlilige openbare Verkoopiog De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 28 MAART 1883 des voormiddags ten 11 uar in het Logement HET PosTHOis aldaar bewoond door de Wed C DEN BRABËR in het openbaar bg veiling verhooging en afslag te verkoopen Een goed onderhouden HEERENHUIS ook zeer geschikt voor Winkelzaak bevattende vier KAMER6 KEUKEN GANG watervrge KELDER ZOLDER eu verdere gemakken benevens twee SCHUURTJES voor bergplaats alsmede BLEEKVELD en ERF alles gelegen te Moordrecht op het dorp Strekkende van af den dgk tot aan de rivier denIJssel belend ten zuidwesten aan den eigendom van A P FIJN eu ten noordoosten aan dien van J VAN GENNEP kadaster Sectie B No 1240 groot 3 Aren 3 Centiaren Grondbelasting over 1883 12 51 Betaling kooppenningeu op den 20 April 1883 Te bezichtigen ran af heden tot den dag van den verkoop iederen werkdag mits voorzien van een toegangsbiljet te verkrggen ten kantore van genoemden Notaris