Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1883

iSS3 Woensdag 21 Paart N 3898 QOUDSGHE COURANT JVteuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Natuurlijk Koolzuurhoudend Mineraalwater uit de iVictoria Bron te Oberlahnstein bij Ems is niet alleen voor gezonden een zeer welsmakende en verfrisschende drank maar tevens een uitstekend geneesmiddel in vele gevallen van ziekten in t bgzonder by die der maag en adembahngsorganen alsmede by vienuwacbtige toestanden De verkoop van 1 200 0O0 flessoben en kruiken in het eerste jaar der Exploitatie dezer bron is wel bet beste bewijs van de voortrefielijkbeld van dit Mineraalwater Verkrygbaar op heele en halve kruiken en Besschen in de Hotels en Eofflehuizen alsmede bg alle Handelaren in Minerale Wateren Visch Comestibles en Koloniale waren Brochures en Prgs couranten gratis Eig enaren ROMMENHöLLER Co Rotterdam Verkrijgbaar te Gouda bg SLOTEMAKBB en Co leeszaal hoopt men met medewerking van de uitgc vrrs eene verzameling te plaatsen van de voornaamste erkeu over Nederland en andere boeken die den vreemdeling nuttig kunnen zijn Voorla zal daar eene plaats worden gegeven aan alle dagbladen en lydschriften die tydens de teutoouatelling teu behoeve van bet Paviljoen der pers warden gezonden Het Cumité der Tentooustelling zorgt voor de rawe betimineriag lerwyi de journalistenkring de verdere versiering cu het meubelen op zich heeft genomen Het meende daarbg op den krachtigen stenu vau binoenen buiteulandsche indnslrieelen te kuanen rekenen daar zij die er loc medewerken niet alleen als inzenders op den officieelen catalogus worden gebracht maar ook genoemd zullen worden in eene afzonderlijke besehryving van hel Paviljoen die in verschillende talen voor de bezoekers beschikbaar zal zyn Ook kan het Paviyoen gedurende enkele uren van den dag voor het publiek worden opengesteld Naar men hoopt is de ruwe betimmering van het gebouw in het begin van April gereed toodat zy die tot de verdere afwerking en het meubelen willen bydragen zich tegen dien tyd dienen aan te melden De noodige plaatsruimte wordt kasteloos afgesta in De ligging van bet Paviljoen is zeer gunstig Het zal eene plaats krygen niet ver vau het post en telegraaf kantoor en wordt ook mrl het trlephaon net verbonden Men hoopt met de restaurateurs op bet terrein de noodige overeenkomsten te kunnen sluiten terwyl ook pogingen in het werk worden gesteld om den journalisten wat vervoer en logies betreft zooveel mogelyk te helpen Industrieelen die hunne medewerking wenschen te verleeneu en journalisten die de Tentoonststiiii wenschen te bezoeken behoeven zich slechts te richten tol den Seeretaria vaa deo Journalistenkring Boreet Mgem Haiu eltilai ten einde de noodige inlichlingeo te verkrygen Mr J P Amersfoordl te Haarlemmermeer sohryft de aardsohudding van Zaterdagmorgen toe an ds te zware belasting van den weeken ondergrond bü en om Amsterdam Het zou een grondverzetting geweest zyn De aardachok die Zaterdag morgen omstreeks 5 uur te Amsterdam gevoeld werd is in meer of minder hevige mate ook bespeurd te Haarlem Haarlemmermeer Heemstede Aalsmeer Beverwijk IJmniden Zaandam Akersloot maar niet te Alkmaar te Buaaea Leiden Lisse d ie schokken Alfen twee onmiddelyk op elkander volgende schokken eu vaarschyulyk op eenige andere plaatsen Van ongelukken of toegebrachte schade van belang hebben wy niets vernomen Menschen die oaakten raeenen gerommel als van veiwyderden donder te hebben gehoord en nauwkeurige waarnemers komen hierin overeen dat de schokken plaats hadden in horizontale richting en wel van Zuid naar Noord Wat de oorzaak is van den schok is nog niet met lekerheid te zeggen Zoowel aan het meteorologisch instituut te Utrecht als aan de filiaal inrichting te Arasterdam heeft men niets waargenomen de instrumenten van het instituut vertoonden eenige afwyking Waarschynlyk van een grappenmaker ia het bericht afkomstig in het N v i D dat by den aardschok op het land melkboeren in de sloot getuimeld zouden zgn van wien men den kreet moet vernomen hebben O Heere ik zal nooit meer wasschen I Zaterdag werd te Amsterdam eene vergadetiug gehouden van leden en begunstigers der Algeilieeue OlympiaVereeniging De voorzilier de heer R A Kerkhoven wees in eene inleidende rede op den toeoemenden bgval dien het streven iiaar het verkrygen van evenwicht tnsschen de opvoeding van den geest en ilir van het lichaam ullrrwepe mag ondervinden Z K H Pruis Alexander heeft naar aaulmling van de nniibieiling der brochure van den voorzitter zgn insteainiiiig inrt de dnariu vervntte denkbeelden uitgesproken Het Kamerlid de Brugn Kops heeft nog na de naiibiediug I van het bekend adres aan de Hegeerii g gewenscbt pakjes a 15 cent iiPakiesa27VaCenten heele ÜH BOERS Apoth Benthnizen bg Wed C den Bouwmees ter Woerden bg J F Sweerman Bodegraven by P Versloot Alphen a d Rgn bg L Varsosieau Zoon Boskoop bg J van Bergen Openbare Leesvergaderlng OKB HERV VEREEN Oranje en ITederland MAANDAG 19 MAART s av ten 7 ure Bovenzaal de Heer van SANTEN Markt met Dames en toegangskaarten van het Bestuar Spreker de Heer ZADELHOFF te Dordrecht wieua onderwerp is € t Protestantisme van vroeger en nn met betrekking tot ons Vaderland Wie Leden wenschen te worden of als Donatenrs de nuttige doeleinden dezer Vereeniging willen steunen worden beleefdelgk verzocht zich daartoe b het Bestuur aan te melden Namens het Bestuur W G v GEELEN President Eau de Gouda b genaamd Louis P Welter s Bloemengeest verkr gbaar by den uitvinder LOUIS P WELTER F2 Westhaven 193 in flacons van 20 en fl van 60 cent NB Ook worden Dames en Heerenflacons gevuld CEINA JAFAN JA7A THEE Directe aanvoer ONTVANGEN 1 HEEGEWAS 1882 Zgnde geurig en waterhoudend Luxe Theekistjes en bussen gevuld en niet gevuld PREANGER EN JAVA KOFFIE in verschillende soorten en pryzen Chocolade iti soorten en in alle verpakkingen ook uit de beroemdste fabrieken van Frankr k en Zwitserland Heden nieuw ontvangen de zuivere oplosbare van C J VAH HOUTEN te Weesp ProefBacons zijn gratis verkrygbaar heele bussen ƒ 1 60 halve 85 et kwart bussen 45 et Gebrs KAMPHUIZEN Hofleveranciers BOVENHUIS met VRIJE OPGANG te Huur ƒ 150 sjaara Turfmarkt Wflk H No 112a Een HEER zoekt te Gouda een GEMEUBILEERDE Zit en Slaapkamer dadeiyk te aanvaarden Franco Brieven onder No 810 aan het Bureau dezer Conrant BBOESEIEBEIT TE KOOP van verschillende prachtige RASKIPPEN Te bevragen bg FRANS db BRUIN in de eerste Steenplaats cdb Lindeboom te Gouderak SnêlpersdrSTvan A Brikkmam te Gonda Bg de Boekhandelaars A KOK Comf Kleiweg alhier is de inteekening opengesteld op Epelscli Woordenbek voor ontwikkelde Lezers des Heilige Schriften uitgegeven onder redactie van Ds RIEHM met medewerking van BEIJSCHLAG DELITZSCH EBER KAMPeAUSEN e a voor Nederland vrg bewerkt onder toezicht van Dr C H VAN RHIJN met vele illustratiën plannen en kaarten De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het aan huis bem rgen van MIDDAGETEN tegen over een te komen prgzen te beginnen met 27 MAART a s belovende eene zindelyke bediening M DE KEIJZER Turfmarkt H 156 Openbare iVerkoopingen te GOUDA r VIN I BOEDELS op Dinsdag 3 April 1883 ten huize van Mevrouw de KLERCK aan de Gouwe Wgk C No 103 op Dinsdag 10 April 1883 ten huize van den WulEerw Heer BARBIERS aan de Turfmarkt Wgk H No 72 en op Dinsdctgl ï April 1883 xini tihnize van Mevrouw pï Wed KOOREVAAR aan den Korten Tiendeweg Wgk D No 78 Men aanvangende des morgens te 9 uren De goederen zyn daags vóór de verkoopingen op de gewone uren te zien IN te Reeuwijk op Woensdag 4 IprtE 1883 des morgens te 10 uren ten huize van den Bouwman A OSKAM fti de Achterwillens Wgk H No 2 van 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 2 PINKEN een BOEREWAGEN een SPBELWA6EN een smalle SCHOUW eene partg HOOI BOUW en MELKGEREEDSOHAPPEN en eenige MEUBELEN en HUISRAAD Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DBOOGLEEVER te Gouda TJTJTPTTTnr TlT Volkomen genezing door SAiii U JQbJjiN ie Bandage Régulateurym Dr Waerseqbks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Anhverptn Openbare Vrijwillige Verliooping om Contant geld op WOENSDAG den 21 MAART 1883 des voormiddags ten 9 ure aan het sterfhuis van wglen den Heer C PANNEVIS te Ouderkerk a d IJtiel in het dorp van EENE PARTIJ waaronder BEDDEN en toebehooren KABINET KASTEN TAFELö STOELEN LEDEKANT en BEHANGSEL 1 KLOK SPIEGELS SCHILDERUEN TIN KOPER GLAS BLIK en AARDEWERK OUD PORSELEIN Delftsch AARDEWERK enz Te bezichtigen daags vóór den verkoopdag des namiddage van 2 tot 4 ure Nadere informtaiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaria O J 8PBÜIJÏ te Ouderkerk a d IJtiel In t depot der Amsterdamsche Wgnkooperg t N Lootsje VAK SLOTEMAZEZl en Co ISood e E= oxt Per flesch 1 10 GETUIGSCHRIPT over genezing van üinklioest Aan den Heer W H ZICKENHEIHEK te Halnz Mgn drie en eenhal arig zoon leed in zoo hevige mate aan de Kinkhoest dat wg elk uur het ergste verwachtten Opmerkzaam gemaakt op uw Druivenborathonig liet ik onmiddelgk eene Flesch halen en de Hemel zg duizendmaal gedankt reeds den volgenden nacht werd de hoest lichter de ademhaling ging zonder moeijelgkheden de slgm lostto zich op en mgne kleine ALFONS is thans volkomen frisch en gezond Met den harteiyksten dank enz Obergessenbach bg Osthoien 9 Dec 1880 J Nagel Onderwgzer Alleen echt verkrggbearinflesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg i Jonker Idenburg Bodegraven bfl P Versloot Stnlwgk bg C G v d Berg Universeel Zuiveringszout pakjes a 50 cent te Gouda bü Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VERSEELZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking llartwater enz is thans echt verkrggba r in j W m t M t 1 APRIL f HH r begint een nieuw j Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonïieeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND aWI A 20 Miiart 1363 Bij Zr M bMhiil i benoemrl tot M joor Gommandaut thd het Se bat nul Schatterij in ZaidHolland de keer A K van der Garden gfpeas Ie luit der lafasterie De Ie Initi nant J H de Wildt van de 2e comp 5e bat 4r reg inf wordt op den Uien Mei a i orergeplaatit bg de 4e oomp 3e bat e Haarlem 1 heer 8 F Orebe predikaut Ie Edan heeft het beroep naar de Evang Luthenehe Geineeute alhier aangeoomeD Uit het door den kerkeraad der Chriitelyk Gereformeerde gemeente gemaakte drietal ii door de Gemeente tot baren Leeraar beroepen de Heer A H iezeïle Meerbcfg Predikant te Baarn De eurnuoMrair by de poatergen J M Faatsen zal lyne fnnoliën uitoefenen aan het poitkantoor ie O da 4 Tol alaliuniohef van den Ned Khijnapoorweg Ie Voorborg ii benoemd de beer Lanlermana thans ambtenaar op het nation Gouda Het Weekblad Secht voor Alle het orgaan der Sooialiaten in Nederlanil geeft een kort er lag van de Zondag 11 Manrl te Gunda gehouilen vergadering in Tmli Daarin wordt melding gemaakt van het rumoer dat het publiek maakte en het geaie en getrap dat men telkens boorde waarna de vraag wordt geuit Is bet niet treurig dat de burgery die het voorbeeld moest geven van besoharing eo outwikkeling lioh loo gedraaztf Wg betreuren het met Recht voor Jllen dat het publiek op bedoelde Socialistische vergadering niet wat rustiger was maar moeien opnieuw evenals in ons rerslag der meeting verklaren dat de onhandige uitlartende houding van den rooreitler grooteudeels aanleiding gaf tot het mraoer Waar men in het orgaan der Sooialiatisehe partij op afkeurende wyte meende te moeten spreken oier de houding van het publiek bad de eerlykbeid billijkheid en reohlTaardighetd woorden die de Socialisten aoo dikwerf in bun mond nemen medegebracht dat ook de houding tan den toonitler deter vergadering wars gebrandmerkt looals deie dit in alle opiiehten ten volle verdiende Heeft men dit bij ongeluk veriuimd dan hopen wy in het volgend ur van Recht voor Jllen dit versuim te zien hersteld Bij kon besluit van 17 Maart is aan den heer C C Krom op zijn daartoe gedaan verzoek vergund met ingang van 1 Mei 1S88 zijne nolarieele standplaats van Woubrugge over te brengen naur OudshooFn De kiesvereeniging ie Grondwet te Amsterdam heeft gisterenavond candidaat gesteld voor de 2e Kamer de hh U Oildemeester eu mr J Kappeijoe van de Guppollo oud raintster Ouder de feestelijkheden waarvan de opening der Koloniale Tentoonstelling in tegenwoordigheid van den Koning en de Koningin vergezeld zal gaan zal ongetwijfeld wel de meest indrukwekkende zijn de uitvoering van een Feesicantale voor gemengil koor waarvoor de levering van den tekst aan den Nederlandsch dichter j J L l en Kule en van de muziek aan den Nederlaudaoheo componist Joh J H Verhulst is opgedragen Door de wmmwerking der muziek eu zangvereeuigtOKen te Amsterdam hoopt meu het grtal uitvoerende musici zangers eu zangereasen tot ongeveer duizend te rullen brengen Hel bestuur van de Amsterdamsche vereeniging ie Dageraad is naar aanleiding van hel bekend incident in de Tweede Kaner voorgevallen by de behrinrieling van een adrM over den leerplicht opgekomen teiien de bewering iu de rapporten der commissie voor de vereoekschriften dat leerplicht met slavernij gelijk te stelleu is Het vraagt dat de weltelyke regeling van de i leerplicht zoo spoedig mogeiyii lot oplossing mag worden gebracht Omtrent den stand der werkzaamheilen op het leutoansiellingslerieia Ie Anstenlam meldt het B6I dat van bet koloniaal gebouw op den gevel en enige versieringen na bel bniuuwerk gereed is terwijl de liweudige deooratiën die ia moorschen tyl wordea aangebnohl ook weldra zullen gereed zijn Het gebeele gebouw it op t oogeublik opgevuld met kisten manden en vilrioea die in orde zullen worden gebrvcbl loodra bet wtder dat zal toelaten Achter hel koloniaal gebouw lol de machiuegalery verrijzen Of de palen aa is san dit gebouw nog zoo goed als iliels te zie omdat de tutendera roo lang hebbv n gewacht metdejuisie opgave hunner inzending waarvan de grootte en hechthrid der fundamentatie af hing Het hoofdgebouw is Wt het groote werk betreft in gereedheid De twee lierkante houten torens reobia en linka van bet gtteaw zyn van indrukwekkende armetiiiK Er mllfa wenteltrappca in wordea aangebraoht oot aan mensoheo die van uit de hoogle op de tenloonstelliug wenschen neer te tien daartoe gelegenheid te geven Aan de achter ijde van het gebouw wordt de laatale hand gelegd aan de uilbeiding van de Dnilaohe afdeeling Hel gebouw van sehoone kunsten reebts van hel hoofdgebouw is inwendig geheel iu gereedheid Hel ia mei zorg en naar de eisohen des tijds gebouwd en zal zeker de binnen en buiteulandsche schilders goed bevallen De zalen zjju niet te hoog eu te groot Het lieht is nilslekwid ei getemperd terwyl de kleur der wanden hier donker groen daar donker rood a n de verkiezing der inzenders is overgelaten De gevel van hel gebouw wordt nog gemist Behalve de Hollandsche afdeeling tal ook de Belgische voor rekening der Belgische inzenders van buiten warden versierd De rechterhelft van het terrein zal hel park worden en daarin sullen tevens de gebouwen van bescheidener omvang een plaala krijgeB Tweeschilderaohtige paviljoena zyn reeds verrezen terwyl twee andere gebouwtjes in wording zijn Ook het koningspaviljoea is nan die zijde gelegen het staat onder kap Vreea dat de cpeuing der lenloouslelliug niet zal plaats hebben op 1 Mei beataat er voor t oogenblik niet naar het oordeel van het HU Het voornaamste wat nog moet gedaan worden hangt af vau de inzenders Zoo zij zièh haasten met het inzenden en uitstallen hunner zaken komt alles tereohl Het Bestuur vsn den Amsterdamsohen Journalistenkring bestaande uit de heeren A 6 C van Duyl Voorzitter H de Veer Dr A Knijper F A van den Heuvel J de Koo C B £ Euklaar Secretaris heeft de volgende circulaire verspreid die bet ois rerzooht ter kennis te brengen van onze lezers Onder toezicht van den journalistenkring die zich Ie Amsterilam heeft gevormd om tijdens de Intern Koloniale en OitvoerhanJel Tenfoouatelling den vertegenwoordigers der binnen en buitenlandsche bladen het verblijf hoofditad zoo nuttig en aangenaam mogelijk te maken zal door het Comité der tentoonsttlliug met welwillende medewerking van den nrohileol der Ryk Ma ea den heer Cuypers op het terrein een Paviljoen voor de per wonien opgericht Dit paviljoen al bevatten een ruime leeszaal een ziial voor correspondentie een salon een bureel voor het bestuur en eenige kleinere vertrekken In de I