Goudsche Courant, woensdag 21 maart 1883

du door lyne hsndteekentnK te bekrachtigen AdresMn Tan intlelnml no meer Tan beteckenis door de qnaliteit tan doof het aantal der handleekeningen lijn nil rerscitillende belangrijke gemeenten ingediend Intaaachrn Kyti ook minder aangename ervaringen opgedaan Van orthodox godadienalige zyde werd in het atr Ten der Vereeniging de wenBch gezien natir aitbreiding der taatsbemoeiing en daardoor gevaar Toor bemoeilijking der bgtondere aoholen Deie beschuldiging scheen te ougergmd om voor wederleg ging in aanmerking Ie komen Van meer beteekcnis was de gereserveerde bonding door sommige opToedknndigen en onderwijzers aangenomen en de van de andere zijde vernomen beschuldiging van overdrijving en van een streven naar verlaging van het peil van het onderwya Toch moesten de namen van zooveleu onder de oprichters die een groot deel Tan hun leven aan het onderwijs gewijd hebben een waarborg tegen alle verdenking van dien aard opleveren Opzettelijke bestrijding ondervond de Vereenijiing in een opstel van dr Vilua Bruinsma in de Vragen des Tydi dat eene wederlegging van dr Dekiug Dura op feiten en cgfers gesteund heeft uilgelokl Meer opziin heeft gewekt het rapport van den Geneeskundigen Baad van Friesland enGroniugen waarin beproefd werd als het gevoelen van geneeskundigen en onderwijzers voor Ie stellen dal de grondslag der Vereeniging onjuist as Dit rapport heeft echter meende de Vooriiller zulke degelyke wederlegging ondervonden in de geschriften van Jan Holland van de heeren Deking Dura dr Hnizingn en Roodh uiien dat de vereeniging alle reden heeft om den Geneesknudigcu Raad zoo niet voor zgne bedoeling dan toch voor de gevolgen van zyn rapport dankbaar te wezen Bg de behandeling der ontworpen statuten werd door den he r Abresch Toorgesteld in artikel 2 te laten vervallen als doel der Vereeniging de woorden verbetering van onderwijs methoden De voorsteller achtte die woorden te wqd en te onbestemd van strekking Het voorstel wird met groote meerder held na discussie verworpen Art 8 nerd op voorstel van den heerPgnappel aldus gewgzigd dat hej bepaalde plan tot uitgaaf Tan een tijdschrift daaruit vervalt maar in t algemeen het verspreiden van de beginselen der vereeniging in de dagbladen en Igdsohriften aangenomen wordt De overige artikelen der concept statuten werden met geringe wgzigingen aangenomen Het mandaat van het Toorloopig hoofdbestuur werd tot de volgende vergadering verlengd en het rapport van de commissie voor de uit te sohrgven prgsTraag goedgekeurd Bij de rondTraag werd door den heer Bientjes pog gewezen op bet internationale der beweging welke de OlympiaVereciiiging zich len doel stelt en op eeue pas verschenen brochure van dr von Holst te Kign waarin het verband tusachen de überbürdiing eu de zenuw en hersenenaandoeningec van onzen tgd duidelijk wordt aangetoond Volgens De HuUvrouK is de laatste nieuwigheid in vrouwentoiletten een voorliefde voor spinnen Uil allerlei grondstof zelfs uit diamanten enjuweelen vervaardigd ziet men op hoeden kragen jabols bracidelteu overal zitten Zelf bestond dezer dagen het gewone cadeau door een vermogend Engelschman bij gelegenheid van zgn huwelgk aan de bruidsmeisjes uitgereikt in meer of minder kostbare spinornementen Vermoedelijk dient dit versiersel tot waarschuwing Toor de mannen om op hun hoede Ie zijn voor de netten die hun door de schoone sekse worden gespannen Of zou het rijn om toch vooral de herinnering levendig te houden aan het dier waarvan het wgfje het manDelje zoo onder de plak heeft dat het er zeer dikwijls zgn inaaltgd me £ doet vraagt het Hhl De nieuwste lioedenvormen onderscheiden zich door iels puntigsen opstnands Sommige zgn geheel als die ouzrr Soheveningsche viaohvrouwen en een nieuw Engelsch model de Dolly Varzin naar een heldin van Dickens herinnert aan niets zoo teer als aau dehooge puntige mutsjes die onze Sara Burgerharts droegen De vergadering der Vereeniging lan leeraren aan inrichtingen voor middelbaar onderwgs departement Zuid Holland werd Zaterdag 17 Maart e Rotterdam gehouden Na behandeling van eenige huishondeIgke zaken leidde dr A van Oven uit Dordrecht de volgende stellingen ia Het is wenschelijk dat tegelgk met het middelbaar onderwgs ook het gymnasiaal onderwijs anders geregeld orde Wij hebben behoefte aan een middelbare school die aansluitende bij de lagere voorbereiding zij voor technisch en gymnasiaal onderwgs Sprekir begon met eenige opmerkingen over de ihana heerschende beweging ten aanzien van de overladingsvrang Daarna kwam hij lol zijn eigenlijk onder werp Hij schetste den tegenwoordige H B 8 on gymoBtia Wat ona legeiiwoordige H B 8 aangaat meende spr dat deze Tfog te veel hinken op twee gedachten Terwgl haar hoofddoel wel zal geweest zgn algemeene ontwikkeling Ie verspreiden dragen te thana al te veel een professioneel karakter Den tcgenwoordigen toestand dat ouders recdi met het twaalfde jaar beslissen moeten omtrent de beroepskeuze van hnnne kinderen keurt spr leu h oogsie af Wanneer ouders besluiten hunne kinderen een klassieke opleiding te geven zeilden zij hen naar bet gymnasium zonder dut men weel of er eenige aanleg tot studie bij hen bestaat Voortgesukkeld van de eene naar de andere klasse zelfs door het eindexamen gerold komen ze vaak aan de universiteit om er de treurige ervaring op te doen eeu weg te betrèilen dien ze niet kunnen voleinden Was de beslissing omtrent de beroepskeuze inet ISjarigen leeftijd gevallen de meerdere ervaring in studiezaken zou ouders en leerlingen behoed hebben zoo lang dien verkeerden weg te begaan Van jongens zonder aanleg zou d n niet gevergd geworden zijn zich bezig Ie houden met zaken die voor heu slochls als onbegrepen lasten op de agenda van dagelijksohe werkziamheden staan Spreker wil daarom eene middelbare school met 4jarigco cursus welke aansluit bg de lagere school Terwijl de jongens bier met hun 12e jaar op geplaatst worden liefst zouder loelalings exaraen doch p een attest van de hoofdonderwijzers kan in die 4 joren hun aiinleg en geschiklheid voor t een of ander beroep beier bigken jan op de lagere school het geval is Zg die na dien igd eene klassieke opleiding wenscheii kunnen op een gymnasium geplaatst worden Echter behoort er dan op het gymnasium in hoofdzaak slechts onderwgs gegeven te worden in Laign en Grieksch en oude geschiedenis terwijl er voor het onderhouden der nieuwe talen slechts weinig tgd mag besteed worden Door deze vermindering van het aantal rakken op het gymnasium tal men in korten tgd bgr 3 jaren de leerlingen rer genoeg kunnen brengen om de academische studiën te rolgen Voor hen die de Folytcohuisohe 8chool wensohen te bezoeken zou men een technische school kunnen inrichten waar ze door het onderwgs enkel tot wis natntiren scheikunde Ie bepalen in twee jaren gemakkelgk tot dat doel kunnen voorbereid worden Door deze regeling zou dus de beroepskeuze verplaatst worden ran het verlaten der lagere school naar het verlaten dier middelbare school met 4jarigeo cursus op p m 16jarigen leeftijd terwijl daarna eerst het onderwgs eene bepaalde richting zou aannemen Door de verschillende leden werden nog onderscheidene open aanmerkingen aan het gesprokene tocgeroegd doch in de hoofdtaken rond spreker teer Teel instemming De orer eenige Indisstie ingezetenen uitgestorte deooratieregeu dien de Slaatt Courant dezer dagen meedeelde komt te vroeg óf te laat Moeten die deooratiëii beschouwd wordeu als de gewone jaarlgksche uildeeling bg gelegenheid van a Konings verjaardag dan komen tg veel te laat moeten zg andere worden opgevat dan kom n zg te vroeg Want het ia zeker iels zeer ongewoons dat tal ran decoration worden rerleend onder een interimair demissionair Minister ran Koloniën Het is nu eenmaal een gewoonte om elk jaar eenzeker aantal Indische hoofdarabtenaren die een paarjaren in bun betrekking den lande gediend hebbeo metden Nederlandschen Leeuw te begiftigen deze decoratiewordt dan ook aldaar allengs al meer eu meer alseen noodzakelgk sieraad voor alle mogelgke hoofdambtenaren beschouwd Iedereen die eeu paarjarendirecteur is geweest of resident of roorzitter ran een hoog college krggt een ridderorde dat behoort zoo bg zgn belrekking Dat de waarde vanden Nederlandsche Leeuw daardoor niet is gestegen is zeker maar daar overigens de gewoonte weinigkwaad doet kan men er vrede mede hebbeu Dochhet rolgen Tan die gewoonte was dunkt ons nietzoo urgent dat niet op eeu Minister van Koloniêilkou gewacht worden Nu is het wat al te veel inhet oog rellend dat een aanvraag ora decorstico uitIndië daar zoowel als hier wordt beschouwd als eengewone jaarlgksche aanvraag om equipcmentsslukken of iets dergelijks rf Buiteniandsch Overzicht Te Fargs is het Zondag rustig zelfs buitengewoon stil geweest Geen ongeregeldheden zgn ter gelegenLeid van den jaardag der commune voorgevallen hoewel alles was voorbereid om met kracht de orde te handharen De Kamer kan gerust naar huis gaan want het blijkt dat de anarchislen het geheel doellooze van itraatmanifestaties hebben ingezien De uiterste linkertgcle was voornemens gisteren in de Kamer nog een voorstel Ie doen lol het verleenen ran graiie aan de veroordeelde anarchisten van Monlceau Ies Minet Indien hieraan gevolg gegeven is zal de dneerderheid wel zoo snel mogelgk een eind maken aau de discussie want de heeren willen graag naar huis De beide ontplofüugen die Donderdagavond te Londen plaala hadden hebben over het geheele land schrik en ontsteltenis teweeggebracht al bikwain niemand er letsel door Om zeven uur had de eerste op het redactie bureau van de Timet plaats en een paar uren Inter hoorde men eene zeer hevige in het ministerie van den heer Dilke Dit maakte deel uit van het grbole blok gouveruemenisgebouwen die oiizien op le Parlemeutstraot de fVHIeiall jBowm x straat en SM Jamet fiitk Het lagerhuis was juist bgeen eu de donderende slag bracht een hevigeu schrik in de vergadering teweeg De eerste vraag die zich aan ieder opdringt is wel deze wie is of wie zijn de schnldigeuP Sedert men heeft uitgemaakt dat het eene vooruit overlegde dynamiet outploffing is geweest valt als van zelf het oog op de broederschap der Feniane De Timei uilopenlgk dit vermoeden doch men doet wel den uitslag van het officirele onderzoek af te wachten hetwelk door den heer Trevelyao staattsrcrctaris van Ierland wordt bestuurd Tooh IS de bewering van de Time de meeuing van het Engcische volk raen herinnert zich de plannen der Feüiani 0 alle openbare gebouw in de lucht Ie doen springen en bovendien de rede door den heer Gladstone Woensdag gehouden bg gelegenheid van het ToorttelParnell lot herziening der Land act Er zgn dan ook flinke roorzorgamaatregelen genomen de wacht van het parlement is rerdubbeld in de verschillende ministeries zijupo uMOw ingekwart erd en speciale achildwachten honden een waakzaam oog op de woningen der ministers De lersche sluipmoordenuars hebben een nieuw bewgs vnu moed gegeven zij hebben een aanzienlijke vrouw op haar landgoed overvallen en getracht haar met dolksteken te vermoorden omdat tg in de kranten tegen de leriohe zaak getchreren bad Gelukkig had de dame eeu stevig korset aan waarop de punt ran den dolk afstuitte De Berlgnsche Pott verklaart het bericht dat de Pruisische minister van eerediensl de heer Gossler voornemens tou zgn een wetsontwerp bg den Landdagin te dienen betreffende het sinatkundig kerkelgk geschil en lie verplichte keunisgering der geestelijken van grond ontbloot Integendeel wordt thans verzekerd dat de Minisier van gevoelen is om yoat het oogenblik ten minste niets in de bestaande ntgeving te veranderen I Men verkeert Ie Berign nog altgd in het ootclerr of het verzoek om ontslag van den chef der amniraliteit Von Stosch zal warden aangenomen Volgens de laatste lezing weigerde de Keizer het verzoek van Von Stosch maar heeft deze te kennen gegeven dat hg niet verlangt te bigven De nieuwe Pruisische Minister van Oorlog Bronsart heeft bg zijn optreden in den lianddag een goeden indruk gemaakt hg sprak zoo vlug en gemakkelgk als telden het geval is bg iemand die Toor het eeral in het parlement optreedt hg verdedigde tevens met tact Ook de Belgische Kamer ia met de Paatchraeanlie naar huis en wel lot 3 April De Miuiater ran Financiën diende het wetsontwerp in tot het aangaan ran een leening ran omatreeks IB millioen fr tot voorltetting van de openbare werken De Mónitmr bevat twee koninkigke bealuiteu waarvan bet eerste op verzoek eervol ontslag verleent aan den heer Dubois Thorn als gouverneur der provincie Brabant met het recht om den titel ran dien rang te bigren dragen en tot zgn oprolger benoemt den beer Heyvaert gouverneur der provincie West Vlaandereii Bg het tweede besluit wordt lot gouverneur Tan deze laatste provincie benoemd de heer de Brouwer oud substituut bg het openbaar ministerie en oud lid van den provincialen raad Bedriegen wg ons niet dan is de heer de Brouwer eerst onlangs uit Egypte teruggekeerd waar hg gedurende een aantal jaren Ud is geweest der internationale rechtbanken I N O E Z O N D K N Mijnheer de RedaoUm Met veel belangstelling las ik het ingezonden stuk ran A waarin hg too rolkomen juist het ongelukkig lot der kantoorbedienden schildert maar begrijp niet waarom bg het nu zoo gelukkig vindt dat er personen gevonden worden die ran het sooialisme niet willen weten De socialisten toch deelen niet de algemeeneO dwaling dat alleen de handwerkslieden het ellendig hebben neen zg strijden niet alleen roor die maar roor allen die de slachtoffers zgn van onie kapilalistisc ie productiewgze en daaronder behooren zeer zeker de kantoorbedienden Er is geen grens lusschen arbeiders en arbeiders allen die op welke wijze dan ook heizij mei het hoofd met de pen of op andere wijze hun brood moeten verdienen d w z in hun noodzakelgk onderhoud voorxien tgn arbeiders dus zoowel de directeur de kantoorklerk als de werkman Maar het onreohtraarilige is dat de directeur 10 a 20 maal ineer krijgt dan de ondergeschikte lerwgl bij toch geen meerdoie aanspraken kan laten gelden omdat hg toch rechtene geen meerdere behoefte dan tgn klerk heeft En nu helpt het niets of de mindere man al om belere humaner behandeling rraagt al 18 eeuwen immers wordt het ook aau de kapitalisten gezegd lleu zgn uwe broedera wat gij uirt wilt dat u geschiedt doet dat ook niet aan anderen op Nulslezingen wordt rerteld doet uw plicht betracht bumaniteil rechtvaardigheid eerlijkheid enz maar zg tooren het wel maar doen het niet I En al zijn er enkelen ran goeden wille de conourrenten maken t bon onmogelijk beier te zgn zg worden genoodzaakt slechts zooveel loon te geven aan bun arbeiders ook aan de kantoorbedienden dat lij niet van honger omkomen meer niet Danrom laten wij gezamenlijk krachtig streven naar algemeen stemrecht opdat we lang Kettigen weg kunnen krggen wat niet goedschiks gegeven wordt Dan zullen e b v om maar ieu ie noemen kunnen vorderen dat de statuten van naamlooze vennootschappen niet worden goedgekeurd dan alleen wanneer daarin is opgenomen de bepaling dat de leintt gelijkelijk worde verdeeld onder allen die aan de inrichling werkznnin zgn Toen een paar jaar geleden het Centraal Bealnnr van bel werklieden verbond een adres richtte aan den Minister van Justitie om bg herziening van het wetboek van koophandel eene dergelgke bepaling of eene die de verplichting oplegde een zeker deel der winst te bestemmen roor een pensioenfonds der werklieden en oeambton ging er een kreet van rerontwaardiging op in de geheele ook in de liberale pers dat was een aanral op het kapitaal dat was sooialijtisch I Maar het was nog wat anders het was practisohe humaniteit die ran de daad en niet ran het woord alleen en dat wil het kapitaal niet En daarom arbeiders werklieden toowtl als kantoorbedienden en beambten zoo ge u al niet aan kunt sluiten waardeert althans het sooialisme I Bedenkt het goed ik eindig eren als A het geldt het geluk en de toekomst uwer kinderen I Eu Tan U M de Redaoleur die too n goed en eerlgk rerslag hebt gegeven ran onze meeting van uwe onpartgdigheid en rechtvaardigheid rerwacht ik met eeniga hoop dat U het borenstaande tuit plaatsen Amsterdak 17 8 88 J A FOITDIJN t f I I 1 I a Bs aagBgg De Eff6ctezi1 eiirs IX Amsterdam 19 Maart 1883 Sedert mijn vorig oreraicht ia meer tgd verloopen dan ik verwacht had Vrij algemeen zgn de fondsen sedert mgn brief van 26 Februari gerezen doch de omzet is niet toegenomen De hooge rentestand blijft nog altijd een groot beletsel voor meerdere inkoopen Wel heeft de Nederl Bk in deie week haar rentevoet i p verlaagd maar de prolon gatierente is nog zeer hoog Het mag een vreemd rersohgnsel worden genoemd dat overal tegen lager rente geleend kan worden dan hier en vooral dat dit reeds toolang het geval is BiNN NUND80Hi WAAMEK SUaU Proeincittleen Oemeenl ondeen Onze Staalsfondsen lijn nog niet geheel liekomen van de geringe reactie een week of vier geleden uitgelokt Slechts integraleu zgn sedert dien t jd 1 pCt gestegen en noteeren öi ij doch de overigen tgn Vs g f staan 78 101 Obl amori Syn noleeren QB t De 4pCt Ainsl obl ondergingen een verlies van 1 pCt 98 4 do 7 onveranderd 8 ii rt 3 pCl waren lager 92 Zoowel de obl der prov als die der gemeente Groningen waren j b ter en stegen tol pari doch do Roti A nder 981 8 Premieleeningen Amst loten noleerden 104V 110 Bolt 101 gemeeote or 94V Paleisl 119 SpoOTKegleeningen In deze afdeeling tiet het er nog al flink uit daar de roornaamste soorlen hooger noteerden Er is uitzondering te maken voor obl Aken Maastricht aand Staatnp en do Wettf die l prije gaven 97 118 129Vi en voor Centraalwaarden die lager sloten voor aand 86 oor gestemii 1 78 uilg sch iets hooger i Overigens verbeterden aand Haarl Zamir a s do Holl 8p 2 do N Ind Sp do Rgnsp 1 rrsp U6V U7 4 H9 ISZVi Ook in Boxielwaarden bestond meer animo waardoor alle soorten 1 2 pCt monteerden Tramwayleetiingen De aand der N en Z Holl iMm Bil gen 4Vj ten gevolge ran l rertrouwen in de nienve Directie geiteld 2 i do Arnh tram steeg 3 pCl eu noteerde 90 Onder de rerliezeu treffen we aan Gooitcbe met 8 Bott en Zuiderstoomlr met 5 pCl resp 101 100 70Vj ladiittrietle aarden Ook in deze soorten was de stemming rrg geanimeerd Zoo verbeterden aand Stoomr Nederland 5 l09 4 do Kol Bk 4 99 Afr Ht Bott Credietr Handelmij 18 Mei 3 207 i U7Va 105V belangrgkale rermindering is roor Harenslooniboolmg die over 1882 wederom niels uitkeert en 4 pCt rerloor 101 Een paar nieuwe fondsen ontmoeten we in deze rubriek nl 4VjpCt pandbr Amst Hyp bk die 100 en do a Graveuh Hyp bk die lUO i noleeren ËUB0PES9CHE WAABDEN StaoUJOndten Belgische cerlificaten noleerden iets minder De 4pCt staan 98 de 2 ipCl 66 Frsnsehe 3pCi s steeg 2 Hongaren verbeterde apierrente S 74 tipCt goudl Vs lOO Origineele Italianen profiteerden s S Vs Limaison cirt l slager 81 Oostenrijkers varieerden zeer weinig alleen gondrente was beter 81 Portugeezeucirci beier 53 89 Bussen waren in de laatste week in reactie zoodat de belere noleeringen voor i grootsle gedeelte refdlwenen zijn Onder de soorten die eeoig avans behielden treffen we aan eert Hamb 55 obl 2 74V8 5e Serie 65 64 94 72 86 73 SS s 86 60 £ 180 87 do £ 500 1000 86 CO 84 75 77 s i lager sloten oude Bussen 96 6e Serie 77 63 84 64 £ 90V 66 do 90V 77 89 Oosierleeningen 55 54 64 80 67 eert Hope 66 a 67 69 76 Spanjaarden waren ook in de laalste week minder geanimeerd zoodat zij meereodeels het gemaakte avans moesten prga gereA Buiteul noleerde resp 25V 26 i B8 4 Binnenl 26 24 71 58 Turken sloten nagenoeg onveranderd 5pCt 11 gereg 2l 6pCt lO u gereg 19 Egyplenaren sloten resp 2 eu 2 pCt hooger 73V 94 Premieleeningen Antw 95 Brussel 96 Hongaren 99 Siuhlw 92 ïheiss 91 Oostenr 54 99 60 109 64 140 Cred anst 144 Bodencr 81 Weenen 105 Buts 130 126 Sp 43 Turken 12 Spooneegleeningen Aand Tfaeitsjp sloten l pOt hooger 104 evenioo Viel Em Sp 62 obl Pr Uisi iets lager 72 doch Gisela lgn beter 77 Warschau Bromb 47 do Weenen 65 obl do 97 alle drie dus hooger Ook Butsisebe Sparen waren meerendeels hooger hoewel ook hier in de laatste dag eft étnrge reactie plaats rond Aand Gr mg waren 1 Jelez Orel a Kursk Ch do s l g C 24 86 86 a Baltische noteerden eO Jel Griati 83 Kursk Ch £ 83 do Az do 79 a 84 Los Sew 79Vt Mortoh Sysr 63 Sfosk Knrsk 101 Mosk Smol 89 8 aand Orel Vit 78 Poli Tifl £ 84 Biss Wiasra 61V Z W 58 Indtutrieele Kaarden ls gewoonlgk zgn hier de rariatiën geriqg doch de afd ziet er flink uil aand DuitscheXRb 148 Amsl eert do 148 Oost Hong Bk ll6 Baas Hyp bk 79 do Centr bk 64 AmibikaanscUe WAARDIN Staattfondte Van de Noord lkmerikauen waren Florida s 2 pCt hooger 25 Louisiana s 3 pCt lager 68 Mexicanen Ï5 U Van Zuid Amerikanen waren Brazilianen rerdeeld terwgl 65 en 69 avanceerden 99 89 waren 76 en 63 j e 9 t 98 De leeuing 83 noteert 88 Columbianen 29 Ecuador 9 Peru 15 II Venezuela 1 pCt 35 Het Bchgnt dat er van de roorgeuonfen conrertie wéér niets komt of lierer dat de tot stand gekomen oonrersie niet tal worden nageleefd Spoorwegleeninge Deze soorten onderscheidden zich meerendeels door ferme houding en willige stemming toch bigfl de animo zeer gering Men bigft en te reohl wantrouwen koesteren legen de meesten dezer fondsen De Canadian Pcaific eert r aand zgn thans in de noieeriog opgenomen zg sloten 69Vt Onder de soorten die aranceerden moeten rerneld worden Ontario Wabash en Rio oertifioaten die op Traag roor Londen 1 it 2 pCt stegen resp 28 49 46 Wegens rraag roor New York profileerden rooral Akron Mich Centr en pref Chic N W die resp 47 957 ên 161 sloten Induttrieele Kaarden Van deze soorlen is alleen Toor Maxwell s een rerlaging ran 1 i te rer melden P 0L0NGAT1E KENTE 4 a 5 pCt T P S Heden heersohte een willige stemming Van binnenl waarden sloten aand Centraal circa hooger Gooisohe tram rerbelerde I pCt doch Bgtnigr 3 pCl lager 46 Bolt Credietr proliteenle 1 doch Handelmg sloot lager Vooral Europeesche waarden rerkeerden in vaste stemming Bussen Metallicken Spanjaarden en Tur ken gingen iets roomit en 4pCt Egypte stegen i 1 Sporen ferm Warschau Weenen 66 Ook voor Amerik Sporen heerschte een willige stemming Prolongatie rente 4 B E C L A M E Heden is het bier gelukt Men ziet het aunonceeren D it Gouda heeft een nieuw product Voor Dames en voor Heeren Een water frisch met wond re kracht Een vloeibaar dal ran bloemen Die t eenmaal op zijn neusdoek bracht Zal t altijd blijven roemen I Hel zal ook A oude pijpfiielad Opnieuw weer doen herleven Doordien aan t wonder geurig nat De plaatsnaam is gegeven Eau de Gouda M Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN I 16 Hairl Beojainia Eliu oodcri A deu Braber eo A Verwey Jahsa tJirk Frtiderik osder M DortUnd en G W A Riddrrbot 17 Jaeobas LeooardoB oadert 1 Nobel en CL A vin Ryiwijk 18 Miria Margsretha oadera A Broijateaa eo J Voorbareodae OVERLEDEN 17 Maait L M Scholeoaar 56 j A C Sckriet 63 j 18 H J de Bruin 1 m R C en D Feauet J Hunik 1 j S m i LeeliDtield 4 a 19 A C vaa Vliet 2 m H Vaalenhoaw huiatr van I M GraeaeDdail 63j L Ouderkerkers wed C Ueowia 64 j Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 10 lol 16 Maart 1883 Moordreobt GEBOREN JooU Johan oadera C taa der Vooreg en J Verborg Grietje ouders J Stoppelenbarg en B de JoDg Klaaa ouders C vaa Vliet en K Vonk ON SERTRODWO W dec Ontfr 24j enJ Kasbergeo te Oooderak 19 j W fan der Hoeven 39 j en H van der Starre te Capelle a d I ssel 30 i Oou erak 6BB0RBN Unawina ondera U de Jong en W des Hartog Jannige ouders J van Wijk en F de Jong Jaona Alida oadera J Ment en T Boodesleijn Meindert oadera J de Bruin en T Zaal Tryatje oaderaW Mudde eo 9 Harreman OVERLEUEN M lan der Graaf 83 LvanEük37j ONDERTROUWD D Spekangder 31 j rn N Pols 87 j Stolwjjk GEBOREN Neeltji Diaaa oadera Cs dee H d ea H Hnarnian Pieternella ouders J Molenaar en H van Daas OVERLEDEN C Verdoold 61 j A van der Vlist t w G Sloof 33 j Haastrecht GEBOREN Anionia Geertmida ouders H Riet eld 1 Vergeer Gerarda Joaana Cornelie onders G J Pare en M E Donker Vlist GEBOREN Ingellje onders I J Romyn en G de Hoop Reeuwük GEBOREN Hendriks ouders J Anker en F van Dijk Arie oadera H Perdgk en C LrtholOVERLEUEN P van der Maat 15 m H Anker 1 d J R Veriaenleo 2j J Stolwgk 81 j ADVERTENTIËN Heden overleed onze jongste lieveling HENDBICUS JOHANNES slechts eene maand oud B C DB BRDIN D J DB BBUIN Fbnnot Qouda 18 Msart 1883 ËênDAGMEISJE P G been de 16 jaar kat geplaatst wordeu in een gezin zonder kinderen Adres onder No 814 aan het Bureau dezer Courant w FLiNSE mm kan geplaatst worden in de IJaerwtnkel precies over de brug bg de Waag van P ROND P Zooeven ontvangen een flinke partjj RAAMHORREN en andere Voorjaars Artikelen alsmede voorhanden een ruime keuze FORNliIZEN KEUKENGERIEP LEPELS VORKEN MESSEN eoz enz alles tegen concurreerende prgzen