Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1883

VrUdag 23 N S899 1883 FIIVALE UITVERKOOP Door quiteering der MODEZAAK van Gez KOOREVAAR TiendewegD 79 worden alle voorhanden Goederen è comptant tegen zeer lage prijzen verkocht Gouda 20 Maart 1883 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblact voor Gouda en Omstreken ADVERTEI iTIEl in alle Binnen en BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Tooneel voorstelling in het HOTEL TIVOLh op MAANDAG 26 Maart 1883 te geven door de GOUDSCHE CLUB PROGRAMMA Tooneelspel in 2 Bedreven Daarna Sergfeant Kwelgpeest Blgapel in 1 Bedrjjf Aanvang half acht ure HH Leden der Clab hebben vrgen toegang met ééne Dame Entree Ie Rang 49 Ct 2e Rang 30 Ct steideluk Museum van Oudheden Op den Isten en 2den Paaschdag 25 en 26 MAART zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prgs van 10 CENTS de persoon voor een ieder toegankeiyk zgn DE COMMISSIE Daar ik heden een KOE voorde Paachen gekocht heb die de PRIJS gehad heeft op de Tentoonstelling te Rotterdam blgf ik mg minzaam aanbevelen J W BRAKEL Ontvang en de Nieuwste mm ENDis Rijnaarts Canevascini St Anthoniesiraat G 138 j de ppijg Ossen Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling ROITEBDAM De ondergeteekende noodigt een ieder nit WOENSDAGAVOND een bezoek te brengen in zgne Vleesohhouwerg ter bezichtiging zgner 08 en KOE Hg beveelt zich tevens aan tot de levering van diverse stakken Vleesch Hoogachtend C VAN VEEN Az GOLWE C 222 Meid Huislioudster ten spoedigste GEVRAAGD en ter adsistentie in de WINKEL Brieven franco onder No 816 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN In een BANKET en KOEKBAK KEBSWINKEL verlangt men om DONDERDAGS en ZATERDAGS taassisteeren een BURGER MEISJE goed rekenen ia vereischte Franco brieven onder No 815 aan het Bureau dezer Conrant Openbare Vrijwillige Verkooping op VRIJDAG den 30 MAART 1883 des morgens ten 11 ure ten huize van L de BRUIN in het gemeentehuis te Langeruigeweide van EEi HUIS ingericht tot Koffiehuis en Tapperg met SCHUUR ERF en GROND staande en gelegen aan Driebrugge onder WAARDER Te aanvaarden 1 MËI 1883 Breeder bg biljetten en inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Bg de Boekhandelaars A KOE COMP Kleiweg alhier is de inteekening opengesteld op het Êijljelscli Woordenboek voor ontwikkelde Lezers der Heilige Schriften nitgegeven onder redactie van Dr RIEElMmet medewerking van BlIJSCHLAG DELITZ8CH KAMPHAUSEN e a voor Nederland vrg bewerkt onder toezicht van Dr C H van RHIJN met vele illustraties plannen en kaarten Prospectus wordt op aanvraag franco toegezonden Te HUUR GEVRAAGD met primo Mei een HUIS MET TlIAi of BOVENHUIS op goede stand Huurprgs 200 niet te boven gaande Adres franco brieven letter U ter Kantoor Boekhandel van Maet A f DRESCH Rotterdam Zeker middel TEGEN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies 1 1 pgn Verstgving in deleden rB0NB0N530Zt£P25CT Huidziekte enz J verkrggbaar te j Gouda Wed Bosman T u iiri i i i r 1 Wewi L Vakossiau Zn CEZOHDHFIDSKimnOT Bodegraven P Veu ot yi Boskoop J GOUDKADE SSMIUIICIIAAMSD P Logman Harmeien W G Kubvees Hazerewoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Lieïland Waarder Bouthooen Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A dk Wilde Zegwaard A Hekkeb Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwolartikelen van een bruine Ueur zgn als zgnde bereid nit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bg M J 0 HAM te Utrecht INKTPBEPARA TEN Nederland Schrijfinkt Alizarin Eci zer Schrijf en Copieër inkt Salon en andere inktsoorten onderscheiden zich door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikateu Emmerik a d Rgn H von eiHRORN Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN F C MAAS B H MAASKANT A KOK k Co H C EDiUW I IETS BETEK voor het onderhond vu dea MOND en de TANOË f van den menich 113 zuo croot btflani dnn de aEZOïTDHEISS TANDiaBDELIN T n D J G POPP K K Hof Taudartt Ie W ctim welke reedt door geheel Nederland bekend ryn aU de beate Mondmiddeltn 2000 Ier beroemdite enecaheeren van Buropa aohrijveu loor en hechten baune goedkeuring aan de Tandmiddelen van Dr Popp alt ie bette die bettatn voor mond n tmMH K K HoUandarts Dr Popp s SOjarige beproeving ANATHERIN MONDWATER van Dr J G POPP K K hoMandarU te Tw lieneeat tandpijn iiekelgk tandilcHoh ondwlioudt en reinigt dé tanden voorkotnMféii onaangenamen reuk bevordert het tandeukrygey kleine kinürren dieut all voorbehoedmiddel V en diphiberitli keelziekte en is onontbeerlyk bg Uef gebruik v n minerale wateren In fleiBoben vanlV 1 76 ƒ 1 20 en 0 60 Plantaardlf TandpOMer maakt de Tanden schitterend wit zonder ze aan tl taaien in doozen ran 080 ADatherin T nd m8n in glazen doozen a 1 20 erkend middel lol reiniffiiig der landen Aromatische Tandzeep maabt de tanden zuiver wil zonder hel émail aan te doen bewaart ze voor z ekeiyke aandoeningen en houdt den mond friach Het atuk koat 40 cla en ia toereikend vooreen halfjaar Tandplombeersel praktiach en meer zeker middel tot het zelf plombeereu vauholl tanden Pr t in étui ƒ 2 60 POPP 8 medlc Kroidenzeep het voortreffel kale toiletraiddel legen vlekken uiialag levervlekken en zomeraproeteu tot bevordering en behoud van een zuivere en blanke huid tegen mede elera huidworm onreine huid en pukkcia a O 85 Allien zy op zUn hoede tegen namaakseK Va welke door velen worden verapreid die zieh niet ontzien om keoleekeneu der firma ua Ie maken zoadat z j de eohie naby komen Tevena geven zy aan hunne namaakaela naar het uitwendige het aanzien van de eohte artikelen van Or POPP Bg den aankoop daarvan wordt ieder dringend vrrzooht vooral te letten op de kenieekenen der eohte artikelen Verkrggbaar in de onderalaande dep6ta te Gouda bg L Sohenk winkelier op de Hoogatraal A 123 ie Eotlerdam bg P E vnn Santen Kolff npoth en A Sohippereijn Co blauwe porceleinwinkel te e Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bgn te Schiedam bg C Mnlln Gï j te Lelden bg E Noordgk ie Amaterdam bg F van Wiudheim Co en H H Ulolh Co apotheek j Ie Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bij L Voroaaleau en Zoon tr Uirehij bij G H N vnn Spanje idem Lnbry Porton Droogiaten Snelpersdrtik van A Bbinkhan te Gonda W Êj t Met 1 APRIL I MpB begint eennieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Noramers tot dien datum GRATIS BÏÏJNmLAND QOUDA 22 Maart 1S8S De rrohlbank Ie Kotlerdam heeft op 19 Maart vonnia gewezen in de door ona medegedeelde procedure van Vliet contra de Lange Zg overwoog dat eerat moest worden bealiat omirrDt de iucidenleele coDoluaie van den gedaagde lot mededeeling van alukken Eiacher zou moeten worden veroordeeld tot die mededeeling maar dat tou ia cnm uiels baten daar hij heeft verklaard geen prigineel Ie bezitten Hg heeft dua het beroep op dat atuk laten va enen mondelinge huur beweerd Deze wgziging ii niet ongeoorloofd want er ia hier geen verandering van bel onderwerp van den eiach fttilum maar alcchta van bewijamiddelen Het bcwija echter van die huur ia niet geleverd De bekenteuia van den gedaagde moet in haar geheel v orden aangenomen of verworpen In het rerale geval brengt dit nfwgziog von den eiach mede In het tweede ia er geen bexga hoegenoaiad en geiuigenbewga ia hier niet toelaatbaar Op deze gronden werd den eiacher rgne vordering ontzegd en het aanbod van den gedaagde van waarde verklaard Onlanga werd te Ameide tot ouderling verkozen een persoon die inilerlgd aan zQne achuldeiaohera gerechtelijk afaiand zijner goederen heelt gedaan zonder hei geheel afbeia ld te hebben tegen die benoeming is door enkele alemberoegde lidmaten opgekomen met t gevolg dat bedoelde persoon niet ala ouderling toegelaten en dientengevolge d kerkeraad op dit oogenblik nog onvoltallig ia Hierin moet naar men verneemt de reden gezocht worden dat toen de consulent II Maandag avond daar ter plaatse verscheen tot aanneming van de nieuwe lidmaten de laataten een oogenblik v r den aanvang dier plechtigheid verwittigd werden dat daartegen zoodanige beiwaren waren gerezen dat de aanneming tot later moeat worden uitgesteld De sensatie bierdoor in die gemeente teweeggebracht was groot De consulent begaf zich dadelgk naar het Ie Oudewoter ge eaiijde lid van het dassioaal bestuur da Margadant De boerenknecht nil Papekop bg Oudewater die in de vorige week voor het gerech ahof te Amsterdam ter zake van diefstal van een paar lamme door hem op het erf zgiia mceatera geschoten eenden terechtstond ia deawege veroordeeld lot eere celalraf van 46 dagen Het hof heeft de argliat beoezen verklaard o a op grond van de bekentenia van beschuldigde dat hg de gescholen eenden had opgenomen met het doel om ze te verknopen De vice admirnal jhr F de Casembroot heeft verklaard dat hg zich in Juni aaiiataande niet herkiesbaar stelt voor het lidmaalachap vnn de Tweede Kamer De Kivsvereeniglng Bur erplieit te Amaterdam heeft gealeld tot caniiidaten voor het lidmaalachap der Tweede Kamer de heeren A Gildemeealer en J Dirka De heer van Rees hrefi de opdracht tot hel sameiisii llen van een Ministerie nedergelegd Naar men verneemt ia daarop de heormr J O Gleichmau met de taak belast Ann het thnna verschonen jnarvcrsliig over 1882 ler Noord en Zuidhollandaohe Reddingmniiischappg opgrnohl in 1834 onlleeuen wij het tolgeude De werkkring drr Mnatschnppij strekt zich uit langa Ie geheple Hollandsche kual vnn Loosduinen lot ann II iiaiii I iiii a iiMWlirtiilil III iHifi de Waddeii cilandeii terwjljt zich ook een elation j bevindt te Moddergat onu de Pricache kust In het geheel werden personen door de booten 1 der Maalschappg in 1882 red waardoor het totaal der geredden sedert haar ofriehltng tot 2900 klimt De reddingen hadden piafia 3 April te Hollum Amel 8 man 26 April te Nieowediep 6 m 30 April te Nieuordiep 5 m 29 Oct Ie Pelten 1 m 17 Nov te Pelten 4 m 19 Nov Ie Scheveoingen 4 ro van de Marx eu 5 Dec te Callantaoog 32 m van de SirAihmore 7 Deo te Vlieland 6 m 8 Dec te Ooateud Terach 6 m Al drze tochten en pogingen om menachenlevena te redden werden met gnnatigen uilslag bekroond bg dien te Callanisoog sloeg helaaa de reddingboot om en verdronken 8 der Uivsrenden Dit droevig voorval waa echter waarachjulgk aan eigen onvoorzichtigheid te wijten daar zich 35 man in de boot bevonden en deze alzoo overladen was Aan de commissie welke zich gevormd heeft tot ondersteuning van de nafjelateu betrekkingen der omgekomen bemanning vMi de reddingboot werd door de Maatschappij 1200 uitbetaald Behalve de hierboven vermelde reddingen zgn de reddingbooten nog 18 malto uit geween om hulp Ie verleenen die onnoodii bleek aangezien het schip reeds verlaten was óf hulp niet verlangd werd of om andere redenen Een woord van dank ordt gebracht aan de plaataplgke cominisaien die meestal wederom groote blijken van medewerking hibben gegeven Beatourderen doiii opnieuw een rachtig beroep op de voortduring dier medewerl fig die voor de lïaatachappij lan het hoogate belksg eu tot het welalagen barer pogingen onmisbaar is Met erkentelijkheid worb melding gemaakt van verschillende giften en lefpnéa ia 1882 ontvingen tot een bedrag van ƒ 6844 Bcstuurderen Her Noord en Zuidhollandsche Reddingmanlsclinppij zgn de beereu S Dedel president C Roosmale Nepven penningmeester J W H Rulgirs van Rozenburg W Ö Prins A J an Vollenboven Secretaris De heer Jac P B Oalesloot bloemkweeker en meer bepaald rozenkweeker te Amsterdam is loornemcns bg gelegenheid van de Tentoonstelling een roaarium eeu rozengoarde aan te leggen op een gedeelte van zgne kveekerij achter het Tentoonalel lingaterrein gelegen Htt zal t eerate rosarium zgn dat op deze schaal in Nederland wordt aangelegd dat te Postdam is bet grootste Als meu hel Nieuice Schoolblad gelooven mag dan is een onderwgzer op het denkbeeld gekomen om het bekende gezelschapapel charade eu action eeuigszins gogzigd bg het onderwgs toe te passen Om de kinderen b v het oord karpet te doen lezen gebruikt hg twee teekeningen waarvan de eene een kar en de andere een pet voorslell Het woord lei van liggen stelt hg voor door eene lei Misschien wel achlboar door een 8 en eene Igkbaar en magazgn door eene maag en een fleach azgn Wie weet irlfa of hg hoofdonderwgter niet plaaliaoh door een rebua uitdrukt door een hoofd onder een nnr erkwgzir af te beelden Vermakcigk zou dit onderwga zeker zgn maar aan de leerzaamheid iHgfelen ij Arak Ct Ala eeu bijzonderheid werd dezer dagen uit Zondvoort gemeld dot bg de beproeving van de reddingboei petroleum is gebruikt om de zee tut bedaren te brengen het bigkt dat de Scheveuingsche viaachers dit reeda bg herhaling bg atormwecr deden soms ook met loer Bij de Inalsten hevigen storm op 6 dezer maakten onderscheidene aohepcn bg de landing van dit middel gebiuik Dtzer dagen hebben B en W v in Amsterdam verguuninz verleend om bij elke anngifie van de geboorte tan ten kind uit den behotfiigen stand een eiemplaor af Ie geven run de enken ann ouders o mil cut de behandeling deroogea van hunne kinderen Het Hof van Caasatie heeft te Brussel gisteren verworpen de voorziening van Lean en Armand Pellzer tegen het arrest van het Hof van Brabant waarbij zg ter dood zijn veroordeeld Voor het eerst is een volbloed roodhuid voor de oommissie uit het Huia der Afgevaardifrden van de Vereenigde Staten verschenen Het was Roodwolk hoofdman der Ogallala Sioux Recht ala een kaars 1 85 M lang in t zwart verscheen bijen sprak in de taal der Dacota s t volgende Ik ben hoofdman Roodwolk Zie me aan Ik ben niet beschaafd maar ik bezit verstand De Rrgeering heefi in 1876 mg en mijn volk door generaal Crook 605 paarden laten ontnemeu Ik heb verstand e mijn volk heeft t ook Ik verKgenwoordig mijn volk Ik heb schuld en een lalrgk gezin Gij hebt erkend dat mg schadevergoeding voor de ederrechtelgk mij ontnomen paarden toekomt Maar minister Teller heeft me op uw raad verzocht koeien en bouwland in plants tan paarden te nemen Als de Regeering me zooveel koeien geeft als ze me beloofde zullen we er meer hebben dan handen om ze te melken Ik ben een man van verstand Ik wil geld hebben om mqu schulden te belalen Ik ben nu in mal laat me in vrede blijven Zander zich bgiocder ongeruat te maken antwoordde de cominiasie dat Rooilwolk maar eens terug moeat komen zoodra het volgend Congres bijeen was het tegenwoordige had geen tgd meer om deze zaak te behandelen Roodwolk wa met dit uitstel tevreden en ging voldaan heen Tul de gelrouwste bezoekers van de Champs Elyaées en het Bois de Boulogne behoort de ex koumgin van Napels die zieh door den sneeuwstorm der laatste clageu niet van haren gewonen rgloer te paard Het t mghondeg Het leven dezer onttroonde heetsd res in het schitterende Parijs is zeer eenvoudig Op de derde verdieping van hei hotel Bouillemrnt bewoont zij een bescheiden appartement en ontvangt sleohta weinige intieme vrienden van bare familie De heldin van Caeta leeft geheel teruggetrokken van de groote wereld en heeft steeds voor de invitation van adel van den Faubourg St Germain en St Honoré bedankt die niet weinig trolach zou zijn in zijne aalona eeu koningin in ballingschap te ontvangen Ook is de koningin vau Napela evenala hare zuster de keizerin van Oostenrijk eeu ware por nxMiiaii eu zg verzuimt geen enkelen wedren ie Auleail Lougcbampa etc Zeer tegen de gewoonte te Parijs dineert de ex koningin reeds om vier uur siggt dan te paard rgdt in het Bois en begeeft zich ten slotte naar een manege waar zij zich op de paardendresauur toelegt De gemaal dezer koninklijke amazone deelt niet hare hartatoohieu Men ziet hem dikwgis eveneens geheel alleen aan den oever van hel meer in het Bois de Boulogne eu in de Champs EIjrsées met een sigaar in den mond en de handen in den z k geheel ala een eenvoudig burger wandelen Orer de aardschudding deelt prof Buya Ballot het volgende mede Op vele vragen omtrent de aardschudding den 17 dezer in ons land waargi nomen kan ik slechts onvolledig antwoorden daar zou weinig berichten aaa mij ingezonden Eg ii vermoedelijk omdat men begreep dat aardbeving met meteorologie niet samenhangt And6rs zou ik reker vnn de waarnemers der onweders wel meer mededeelingeii ontvangen hebben De magneliBche insirumenlen te Utrecht hebben geei C aanwgzing daarvan gegeven hetgeen alleen daaruit te verklaren is dat de schokken slechts evenwijdige slingeringen in de naalden sullen veroorzaakt hebben die als zoodanig geen iuvlued hebben np de plaats waar de beeldjis worden gevormd en die geen draaiingen hebben teweeggebrachl waarvoor de toestellen zeer gevoelig zijn Behalve de berichten in de dnxbladen reeds opgeiioinen verneem ik nog dat ook iii Utrecht door verschillende personen die schok gevueld is dal te Amsterdam ten 6 uur 7 min een sleuielbo in beneging kwam ten 6 uur 8 min Ie Zaandan haiigUinpen sliug rdeii ten 6 uur 10 min Ie Leiilerdorp een schuddiiig vijf s conden lang nanhield ten 5 uur Ie Sassenhrim en Liase drie schokken werden