Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1883

waargenomen Van den Cntjuiia wordt gemeld half zsa ern aardbeving die oDgevrer vier secaudeo duurde lu het Meteorologiaoh jaarboek 1878 is van 26 Anfnatus een dergelyk rersohljnael gemeld Toen waa het voornan ieljik langs de Maas en aan de oostelijke grenien van ons land waargeuomeD en werd de ooriaak geioohl in neerploffiugeu iu bet Eifelgebergte Tot heden melden de waarnemingen mg uit de ooattlijke stfeken niets behalve heden ochtend dat Donderdag avond te Vorcble NederAssel en Wyohen tussohen lO t en 11 uur iles avouds een geweldige dreun gehoord is en ook te Utrecht een huis had geschud Ik voer dit aan hoewel dit met de aardbeving van Zaterdag niet onmiddcllyk samenhangt om alles weer te geven wat ik ontving Bg dagvaarding van 16 Maart is door mr M J de Witt Hamer te Mid lelburg als houder van 20 obligaiiên in de premieleening ad ƒ 1 260 000 uitgegeven door de thans failliete Maa sohappg van Laudoniginning gevestigd te Apeldoorn een eiach voor de Arnhemsohe rechtbank aanhangig gemaakt slrekkeiide tol liquidatie vnn bet wanrborglEapitaal hetwelk als onderpand sirekt voor de voldoening van aflossing en rente der bedoelde leening Gedagvaard zgn alle houders van obligation in die lecning de beide curators ii het faillissement der Maaticiappy va LandontgiuHtng en ten derde de heeren Westendorp Co te Arnhem J A Burlage vroeger handelende te Amsterdam onder de firma Burlage Zoon thans te Rotterdam en de Oommandilaire Veonooisohap Lens Bergsma Ie Arnhem welke laatste drie gedaagden krachtens notarieele akte van 28 Maart 1873 vormden de Commissie van toezicht op het beheer v n het waarborgkapitaal hetwelk beslaat uit zekere bg de akte omschreven en speciaal verbonden effecten in bewaring gegeven bg dt Nederlandsche Bank De eischer grondt zgn eisch op de overweging dat door het fkiillisseraeiit alle schulden der failliete maatschappij zijn opeisohbnar geworden en dat volgens de wet het pand ten behoeve van den sshuldeischer op zijn eisch moet worden verkocht zoodra de pandgever iu gebreke blijft om aan zijne verplichtingen te voldoen Eoodat de opbrengst van het waarborgkapitaal hetwelk ten pand gesteld is ten behoeve van alle houders van obligation ten bate van dezen geiameulgk moet komen Een plastisch tafereel van een paardenmsrkt in ZaltBomniel geeft hel duar verschijnend blad Donderdag morgen jl doemde bg t gemeentehuis te ZallBommel een man op die een gzeren paal op den schouder torsohte Vdór dat huis bg den trolloirsband lichtte de innn een gzeren roosier tnsschen de keien op en zette in de bloot komende opening den paal overeind De man verdween en baalde een tweeden paal en zette hem iets verder overeind de man verdween weer en haalde een derden paal en zette hem overeind j hij verdween voor een vierden en raogelgk voor een vijfden en zette hen allen overeind Daarop nam de man een dikke Ign en haalde die door de gzeren ooreu van de gzeren palen en maakte die Ign vast Toen kiek de man de straat op en de straal wier af Zg was ongezellig leeg Na eenigen tgd gewacht te hebben keek de man de straat op en de trant weer af Zij bleef ongezellig leeg Toen maakte de man de Ign weer los trok een der zware palen uit den grond legde den rooster weer terecht en den paal op den schouder en verdween met zijn kouden last De man kwam terug en haolde den tweeden paal en hg ketrde terug en haalde den derden paal en hij keerde nogmaals terug en haalde den vierden paal en mogelijk ook den vijfden Eu de man verdween daarop voor goed En de markt was nu nog lediger dan leeg Êii t was Donderdag vóór Palmzondag Voorjaarspaardenmarkt Op de terreinen von de tentoonstelling la Amsterdam zal een Javaansch dorp Ie zien zgn door Javannsche mannen vrouwen en kinderen bewoond die aaii hun gewoou dagelijksch werk zullen bezig zgn om dus een kgkje in lusulinde te geven Per Conrad zgn reeds een achttal Javanen aangebracht die voorloopig in hel Armenhuis onder dak zgn gebracht Ze zgn zeer iolelligent en hebben een zachttn aard De twee vrouwen vooral zgn vlug vau verstand en pogen zooveel mogelgk te leeren Nauwelgks zagen ze een der kinderen van den portier bezig met een Spa a leerboek of ze begonnen zelveii ook uit zulk een boekje te leeren Een der vrouweu he ft breien geleerd enkel door der vrouw van den portier die kunst f Ie kgken Ze geeft nu les aan hare vriendin Naluurlgk zgii de gewoonten der Javanen vrij primiiii f en oorspronkclgk Toen de waschvrouw verleden werk het rchoone goed bracht wenechten de Jaianen het gebruikte goeil mede te geven en iu eeii oogwenk hailden de mannen hun hemd uitgetrokken en Silelden dat vriendelgk glimlachend der verbaasde waschrronw ter hand Zelden ii een waaohvrouw zoo geschrikt I Beveiliging van ooftboomen bloesems tegen iiacblvorst Iu de N Or Cl doel Karpophilus bet volgende eenvoudige en onkoaibare middel aan de hand om den bloesem vnn appel en peereboomen tegen nachtvuist te beschermen Men neemt eenige plaggen vochtig veen en hangt die aan een touw bevestigd hier en daar iu een vruchtboom Dit middel schgnt jaren lang bekend te wezen en probaat te zgn Het kan natuurlgk dienen om fijnere vruchtboomen te beveiligen Zoo ook wanneer de abrikoos koosen perzikeboomeu langs schuttingen geplant iu bloei staan en men vrees nachtvorst dan is het besie behoedmiddel daartegen des uvonda op een hand breedte afstand der bcomen een natte dweil of natte slroomat te hangen en de bloesem zal behouden bigven Dezer dagen heeft een vermaard scheikundige de heer Sormanie te Berlgn een zter opmerkelgke ontdekking gedaan die te recht bevreemding verwekt er zijn kunstmatige koffirboonen in den handel gebracht In grootte vorm en kleur komen zij geheel met de echte koffiebooneu overeen en zij hebben nog deze bgzondere eigenschap dal de beste Javakoflie even gemakkelijk kar worden nagemaakt als de beste Brazil Aan de mindere soorten wordt door de verv aUchers geen aandacht geschonken z houden zich getrouw aan de betere en beste soorten Deze kunstboon die naar het uitwendige geen enkel verdacht versohgnsel aanbiedt laat zich evenals de echte boenen uitmunlend branden rn malen Gewooulgk wordt er bg de eerlijke winkeliers in valsche boonen op 260 gram ééa kilogram gezonde echte boonen vermengd zoodat maar een vierde gedeelte aan valsche waar wordt verkocht Bg de voueerlgke is echter geen grens van vervalsohing aan te wgzen Om te ontdekken of men een kunstboon of een natuuriyke koffieboon iu de hand heefi is eeu teer sterk werkend microscoop noodig bij het aanwenden van dit werktuig ontwaart men dat aan het kunstmatige product het hnidje of vliesje ontbreekt der natuurlgke boon Het onderzoek heeft geleerd dat de hoofdbeslanddeelen van de kunstboon zgn fijngemalen eikels en tuin of andere boonen van zeer slechte soort met nog eeu paar andere tot poeder vermalen plautaardlge stoffen welke vali oende tot een stevige pap gekneed daarna den oogbedriegelgken vorm van de echte koffiebooneu hebben verkregen Zoo goed als de zaak is aangelegd door de fabrikanten der vervalschtc waar om den onnadenkcnden kooper te bedriegen zoo gemakkelijk valt het aan de nadenkeude huismoeder om den gespannen strik te ontdekken Men legge de waar gedurende eenige uren in koud water de echte boon wordt daardoor niet geschaad de valsche vergaat er iloor als sneeu voor de zon en als een laag onoogigk poeder vindt men de valsche waar op den bodem teiug Riiitenlandscb Overzicht Het Fransobe Parlement is Maandag tot 19 Apiil a s uileeiigegaan Vooraf werd in de Kamer der Afgevaardigden een vrg levendige beraadslaging gehouden over verschillende onderwerpen naar aanleiding van interpellatiën welke tot de Regeering gericht waren De discussie eindigde op alle punten met eene overwinning voor het Kabinet De heer Baudry stelde voor om een onderstand van 2 milliocn le verleenen aan de werkliedenbevolking der hoofdstad welker toestand hg in zeer sombere kleuren schetste De hrer Ferry kwam op tegen de overdrgving waaraan de heer Baudry zioh schuldig maakte De Regeeriiig had in overeenstemming met den gemeenteraad besloten om eene belangrgke bestellingte doen van ameublement voor de departementenvan algemeen bestuur het stadhuis ent Zij hadook een plan in overweging genomen betrtffendehet maken van 6000 Woonplaatsen op slaatadomein Bij de hervatting der kamerzitting zou dat ontwerp ingediend worden De urgentie van het vooretel Bttudry werd door de Kamer verworpen De minister Kayiial zcide in antwoord op eene interpellatie van den heer Lelèvre dat de ongeregeldheden te Moucraox eer het gevolg waren van den druk der anarchisten dan van dien der clericalen Hij beloogde echter levens dat de wet van 1810 hi l ministerie onlwapend laat tegenover de Katholieke pressie van Aé directeurs der mgnen De Regeering wil de mijnMrkers beschermen en heeft daartoe de iuterpellalie t t nfgeivacht Zij zal aan de nieuwe concessionarissen der mijnen voorwaarden iu dien geest opleggen maar van den anderen kant moeien de werklieden hnune rechten niet overdrijven Na een levendig debat door de heeren Lefêvre Clëmenceau en Lockroy uitgelokt en waarbg tg zekere bewgzeu van geoefende pressie aanvoerden werd overeenkomstig den wensch der regeering met 201 tegen 116 stemmen de eenvoudige orde van den dag aangenomen De heer Manet diende vervolgens een voorstel in strekkende om aan de veroordeehien te Monoeaux en Lyon üiuneslie te verle enen Op verzoek van den minister Walileck Uousseau weril onmiddellgk tot beraadslaging overgegaan Da Minister erkende iu zijn antwoord dat sommige veroordeelden van Monceau eenige toegevendheid verdienden uit aanmerking van den lagen tiap van ontwikkeling waarop ag slaan Met die van Lyon was het eeu ander geval en lot bewgs las hg het programma der anarchisten voor waarin omverw rpiiig van het beslaande gepredikt wordt Hg verzoekt der Kamer het voorstel af te wgzeu niet uit vrees voor een maalschappelijk gevaar maar omdat deze veroordeelden geen medelijden verdienen De Kamer weigerde met 399 tegen 83 stemmen tot de discussie der Mikeleii van het amnestievoorstel des heeren Manet over Ie gaan Daarop diende de hrer Faure eeue interpellalis in over de ongeregeldheden in het tycée Loui Ie Oraud De minister Ferry had verklaard bereid Ie zgn om dadelijk te aulwoordeu naar de Kamer stelde de interpellatie een maand uit De minister Tirard verklaarde op eene vraag van den heer Daynand dat de Regeering krachtens de Snancieele ivet had beschikt over 1200 millioen door de Spaarkas in de Depdt en Consignaliekat gestort ten einde in de buitengewone uitgaven ta voorzien Zg had verder voor 120 millioen obligallen in 5 pCts amoitiiable giconverteerd en ze als onderpand aan dr Bank van Frankrijk gegeven Dit incident was hiermede afgeloopen Ouder de ontwerpen van wet wier indiening na afloop van het Paasohreces tegemoet wordt gezien bevindt zich een strekkende tot reorganisatie der f irefectuur van politie De minisier van binnanandsche zaken Waldeck Rousaeau meini naar aanleiding van zekere aangekondigde amendement op de ontworpen gemeentewei dat nieuwe bepalingen noodig zijn Of echter de regeling welke hg zal voorstellen in den smaak valt van de afgevaardigden en senatoren die voor het herstel der centrale mairie ijveren mag betwijfeld worden Het Kabinet wensoht dat vóór alles de begroeting van den prefrctuurdienst niet meer door den gemeenteraad behandeld worde het wil de bevoegdheid van den prefect beperken eu zeer veel afdeeliiigen welke thans onder zgn beheer slaan overbrengen naar de departementale prefeotunr zocdat de Staat vertegenwoordigd door zgn ambtenaar den prefect van hei depailemeAt eu ouder tgn eigen toezicht de werkzaamheden laat verrichten thans aan den prefect van politie opgedragen De heer Casimir Périer in het arrondissement Nogentiur Seiue die zooals wij vroeger gemeld hebben bedankt had als afgevaardigde omdat hjj niet tegen de pretendentenwei wilde stemmen ter wille der republiek en ook uiet daarvoor uil achting voor de familie Orleans is nietlegcnstaande hg voor eene vernieuwing vau zgn mnadaat bedankte met grooie meerderheid herkozen Ook het Engeleohe Parlement is thans met vaoantie naar huis hci Hoogerhuis tot 8 April het Lagerhuis tot 29 Maart Te Londen leeft men iu voortdurende oufemstheid over nieuwe dynamiet ontploffiogen de openbare gebouwen de huizen der Miaislers enz moeten dag en nacht wordeu bewaakt zoodat men lot een aaumerkelgke uitbreiding van het polilii personeel heef moeten overgaan Vele Duilsche bladen zgn nog weinig ingenomen met de verdagiiig van deu Pruisischen Landdag bij kuninkigk besluit de Landdag zelf had een eenvoudige verdaging wenschelijker geacht omdat in dat geval de commissies gelegenheid hadden in de vaoantie door Ie werken wat bg etn verdagiug bg koninklgk besluit niet geoorloofd is Twee redenen worden opgegeven waarom de Regeering aan de laatste verdaging de voorkeur heeft gegeven vooreerst meende de Regerring dat zulk een eigenmachtige verdnging van den Linddag in strgd is met het Koninklgk praerogatief nog meer echter zou men volgens sommigen het doordrgven van de Regeering te danken hebben aan Bismarck die niet wil dat de commissies in de vacantia werken De Rgkskanselier is van oordeel dat de parlrmeotnire werktaamheden vrgwat vereenvoudigd kunnen worden wanneer men twee begrootingen tegelijk vnststrlt maar daar wil de Rgksdag niet aan nu wil Bismarck door de gelijklgdige zittingen van Landdag en Rgksdag de afgevaardigden praciisch de onmogelgkheid van do tegenwoordige regeling aan het verslond brengen Men begrgpt dat in parlemen taire kringeu veel ontevredenheid heerscht t ver dexe htndelwgze van Bismarck De telegraaf bracht uit Beriiju bet bericht dat bet ontslag van den chef der admiraliteit von S osch gevolgd is men verwaohtte algemeen de benoeming van den vicr adroiraal Baisoh maar weer is de voorkeur gegeven nau een hoofd officier van de landmacht luitenantgeneraal Oaprivi De aliremeene beraadslagingen over de voorgetielde wet op het middelbaar onderwgs in bet üostenrijksche Huis van Afgevaardigden tgu ten eiiide gebracht na heel wat schermutselingen ten koste van vele heftige en vijandige woorden Men kent de naiionaliteilen quaeslie in hel land dat wij noemden deu minisier Tisia verweet men maar al Ie scherp door dete wet eeue algemrenc Magyareoraakerg op hel oog Ie hebben doch de heer Tisza ontkende dit ten stelligste Ook bewees hij dat de klachten der Sakseis eu anderen onrechtmatig wa en e Minister van onderwgs deed ten slotte uitkomen dat deze wet het noodsakelgk opzicht van den staal insielt eu hel aanleere i dt r taal van ilen slaat verlangi niet eveuwel bet geloof of autonomie benadeelt noch de schoolvrgheid aanrandt Na di ze krachtige woorden werd het ontwerp nis geheel aangenomen terwijl ije beraadslaging ovr de afzondeilgke artikclru na de Paa chvacantle zal aanvangec Deze uilsl ig is eeue overwinning voor de Magyaren en de Uongnarsche Duilsohers zijn er dan ook zeer gebelgd over Hel Fremienblatt over het Donau tractual van Londen sprekende geeft vrij nauwkeurig het oordeel der meeste Ojsirnrgksche dagbladen aldus weder Zooals hei ontwerp Barrère is aangenomen waarin wg om de waarheid Ie zeggen nooit iels anders gezien te hebben dnn een eompromis is hel een integreerend deel van het algemeeu erkend Europeesch recht geworden De qunettie van de regeling der scheepvaart op den BenedenDouau die van de samenstelling der gemengde commissie zoomede de qoaestie van den wettigen invloed van Oostenrijk Hongarge op de commissie zgn op eeue wgze lot oplossing gekomen welke truder ons zeer groote voordeelen te verzekeren doch geen afbreuk doet aan een enkelen ouzi r belangen Deze uitslag zou zelfs weinig van zgn waarde verliezen wanneer legen de verwachting der mogendheden iu Rumenié voortging zich te verzetten legen de inslellii g der gemengde commissie Het is waar dat in dit geval hrl iu werkingtreden der oommiisie mei vele moeilijkheden ton gepaard gaan maar h t tracia il van Londen verzekert der Ooslen rgkschHoiigaarsche monarchie voor aligd een onschendbaar recht waarop zg zich steeds zal knnueu berotpen om haar rechten te duen gelden en waartegen geen booger beroep staat RECLAME Daar men met hevige middelen het lichaam maar al te dikwgis vergiftigt zonder dat de pgnpu waartegen zg warden aangewend verdwguen too wordt hierbg an allen die Igilen aan storingen iu onderlgf enz aandoeningen vnn de gal maag lever en niereu aambeien pgnen in het ooderlgf ent zoo worden hierbg aan een ieder die aan een dezer kwalen Igdt de om hunne voortreffelijke werking over de geheele wereld beroemde en onsohadelgke Zwilsertche pillen van Rich Brandt aanbevolen Dezelve zgn In alle goede goede apotheken k 70 els de doos verkrggbaor te Gouda bg den apotheker Hoefhamer GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd een twart Sigarenpgpje met tilver gemonteerd een grgs Kinilerwantje een onderstuk van een glazen Oorbellelje met zilver een stuk zwart Leder en een Kindertak met verschillende voorwerpen Schuttersraad te Gouda By vonnissen van den Raad zgn veroordeeld wegens pliohtverzuim E Th J H in eeue boete van ƒ 1 J C V S in eene boete van ƒ 2 j J in eene boete van ƒ 3 H V d V in eene boete van ƒ 16 eu J IJ in twee boeten van ƒ 16 en boveuilien allen in de kotten heWWjsgWWTÏÏW INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER on WETHOUDERS vnn Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wel van den 2n Juni 1876 StaaUblad no 96 Brengen ter algemeeno kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verziek met bgingen van A J J de Kuiter om vergonning tot oprichting eener Smederg iu het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg Wijk D no 30 kadaster Sectie C uo 1460 Dal op Womsd ig den 4 April 1883 lit namiddags ten 1 ure op het Raadhuia gelegenheid ia om bezwaien tegen de gevraagde vergunning iu te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de Ier zake ingekomen Schrifturen kun worden keunis genomen Gouda 21 Maart 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJ2END00RN De Secretaris BROUWER MARKTBÈBICHTEJI QOUda 22 Maart 1883 De kouile scheen heden lusteloos op den graanhandel Ie werken Althans er was iteinig kooplust hoewel de houilers niets lager afgaven Zecuwsche tarwe tol ƒ 10 i f 10 60 minde e en polder ƒ 9 25 a ƒ 976 afwgkende 8 75 a ƒ 9 Getonde drooge rogge ƒ 6 76 è J mindere en wakke ƒ 6 a 6 50 Gerst als voren ƒ 6 a 6 nominaal Haver iets beier ƒ 3 75 a 4 26 Overigens weinig handel Bruine boonen allen vast en gevraagd De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten vlug vette varkens van 25 a 28 et varkens voor Londen van 21 ü 23 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen 1 30 a ƒ 1 60 per week Kaas aangevoerd 6 partijen handel vlug van 28 i 31 Noordhollandsohe f 83 a 36 Ooeboier ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ I IO 1 20 BarKerl lce Stand Gouda GEBOREN 21 Murt Petros Hcoaricoi oodrii P H Bonstniei eo O Rekker OTEBLEUEN 0 Murt k B J Hrcrlea 2 m M Zigen 5 m H Gibbon wed i iin Roon 70j 21 P tta d llnag 8j 11 m OEHUWUs 81 Maart W C Venchut ea h Gielhaii Waddinxveen GBBOKË N Harioai oudeis C Umoeoksdc en C vio der Wioden Jaa oodert DinK en M vtn Lmbwcd Jan oodert D Koster cd E tao Willigen Arie ooders H do Rooii ea H de Heer OVERLEDEN N Hoogendaorn 10 m A Eindhoico 72 j M Eiadhoteo 1 m ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon A M VA RIJN VAN ALKEMADE DiJXHOOBN Muntok Banka 20 Mnsrt 1883 Allen die iets te vorderen hebben van den ondergeteekende worden beleefd verzocht hunne pretentiën 2it nn n acht dagen in te zenden VAN HALTEEEN A VBIJENES ïN SLUIPWIJK Oosthaven 81 Omtda 22 Maart 1883 rriuÜR GEV KAAGD met primo Mei een HUIS MET Tll of BOVENHUIS op goede stand Hnurprgs 200 niet te boven gaande Adres franco brieven letter U ter Kantoor Boekhandel van Mart A F DRESCH RotUrdam Eau de Gouda bijgenaamd Louis P Welter s Bloemengeest verkrggbaar bg den uitvinder LOUIS P WELTER Fz Westhaven 193 in flacons van 20 en fl van 60 cent NB Ook worden Dames en Heerenflaoons gevuld De ondergeteekende bericht zgne geëerd BegHnstigers dat gedurende de PAA8CHDAOJEN zooals gewoonigk bfl hem verkrflgbaar is FIJN PAASCHBROOD 50 Cts hetkilo GEWOON 21 Verder zgn de Broodprflzen als volgt Best Wit Brood 21 Cents Bruin 18 Tarwe U Gebloemd Tarwe Brood 15 t Roggebrood U Krenten Roggebrood 16 Boonen Rogge 10 Best Tafelbeschuit 10 stuks 10 Gewone Beschuit 12 10 Koningskrakelingen 60 cts de 5 ons Verder best Kleingoed 50 cts de 5 ons A G OOSTBCmi Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat C ê DE GIDTS Notaris te Pijnackei zal in het openbaar VERKOOPEN 1 DINSDAG 27 MAAilT 1883 svoorm 11 ure in het Raadhuis te Nootdorp Tien HUIZEN op verschillenden stand aldaar b de veiling in bod gebracht op ƒ 8675 verhoogd met ƒ 550 2V WOENSDAG 28 MAART lis svoonn 10 ure bg A M van dee BURG te Berkel AFBRAAK en HOUTWAREN 3 WOENSDAG 4 APRIL 1883 svoorm 9 ure aan den Vlielandschen weg te Pyruicker aan de Bonwmanswoning B n 22 ItEUBELEN en HUISRAAD en BOUW en MELK6EREEDSCHAP 4o VRIJDAG 6 APRIL 1883 svoorm 10 ure aan Akkersdgk aan de Oude Leede te Vrijenban aan de Bouwmanswoning wgk i no 45 20 KALFKOEIEN 4 PINKEN 1 MERRIEPAARD Zes VARKENS ee zoo goed als nieuwen INVENTARIS BOÜWen MBLKGEREEDSCHAPPEN en eene MESTSCHUIT 5o WOENSDAG 11 APRIL 1883 svoorm 9 ure aan de Bouwmanswoning G n 34 in de Katwgksche buurt te Pijnacker nabg het spoorwegstation Zoetermeer Zegtoaart 12 KALFKOEIEN 6 VAARKOEIEN 2 PAARDEN en 1 VEULEN KIPPEN volledigen netten inventaris der BOUWERIJ en MELKERIJ6EBEEDSCHAPPEN HOOI STROO 80 meter MEST MEUBELEN en HUISRAAD 6o WOENSDAG 18 APRIL 1883 svoorm 9 ure aan de Bouwmanswoning cBouwlnst no 62 aan den Nieuwkoopschen weg te Pymcker 11 KALFKOEIEN 1 GUSTEVAARS 5 PINKEN 5 VARKENS 7 PAAR DEN waaronder 2 jarige HENGSTEN en 1 SCHIMMEL PONNEIJ KIPPEN volledigen netten inventaris der BOUWERIJ en MELKERIJGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD Breeder bg Biljetten en inlichtingen geeft Notaris db GIDTS voornoemd ADVEKTE TIE1 in alle liinnett eu Buitetüandache Coitranten worden dadelgk opgezonden doordeo Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda