Goudsche Courant, zondag 25 maart 1883

1883 Zondag 25 Maart l y 2900 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Huis of Winkellmis Op de drukste stand te Gouda TE KOOP gevraagd een WINKTSLHÜJS met Pakhuis en flinke WONING of een Huis daartoe geschikt Aanbiedingen met opgaaf van koopprjjs groote van Winkel en Woonhuis worden ingewacht onder Letter B bjj den Boekhandelaar ADR ROLLER Hoofdsteeg 19 Rotterdam Snelpersdruk van A Bbinkman te Goi da Levensverzekeringf ÜIaatschappij te Stettin Bedrag der verzekeringen op 1 Maart 1883 J33 586 PolUten met 168 246 288 Kapitaal en ƒ 180 253 jaarlyksche Lyfrenten Nieuw verzekerd sedert 1 MaaH 1882 tot 1 Maart 1883 9013 Personen met 17 763 872 Ontvangsten aan premiën en renten in 1881 6 816i276 Gezamenlijke Activa ultimo 1881 32 846 405 Vermeerdering der Actica in het jaar 1881 2 698 548 itbetaalde verzekeringen en lijfrenten sedert 1857 27 651 806 De Maatichappg luit nlle aoorten vnn Kapitaalverzekerlng by overiyden van Uitzetverzekerinit en Toor Vcrzorgfiiig van den ouderdom roornamelijk ook Uitzetverzekeriniren voor welke de premiën by ontydijr overiyden van den verzorger slechts tot aan diens dood behoeven te worden betaald nUuok Lyfrente verzekerlngen De met aandeel in de winst verzekerden der GERMANIA aan welke ƒ 3 232 lii6 sedert 1871 als Oiridend werden uitgekeerd treden van het begin der verzekering at reeds na 2 jaren in het genot van het dividend Uitgebreide verslagen prospectussen en alle gewenschte inlichtingen zjjn gratis verkrggbaar aan het Bureau der Uermania Singel over de Paleisstraat 286 te Amsterdam en by de Heeren Correspondenten HOOFDACEKTEK i te Gouda de Heer H JAQEB Fabriekant te Ilotteidam de Heer C M C OBBEEN Assuradeur OC OmiOTIE VAN HET BUBEAU DER GsRHANIA G LLTTENBERG Haar groeimiddel Haar kleurmiddel Middel tegen levend onrein Kiddel teken klier worm of huid zeer enz fiaard groei middel enz 3 Gouden sn 1 Zilveren medailles PRACHTIG HOOFDHAAR 789 Getuigschriften AFSCHRIFT M Wij hebben de Eer U deze getuigenis te schtnken aangezien mijn zoon gedurende 2 jaren zijn Hoofdhaar kwjjt was welnu zjjn hoofdhuid is door uw middel geheel zuiver geworden en hg bezit thans een prachigen haartooi UEd knnt met dit Getuigschrift naar willekeur handelen AmsUrdam 10 Sept 1882 Is Get G DRIESSEN Uitval van Haar Hoos ot Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn in de Schedelhuid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Ontwikkelingsbalsem Binnen korten tyd verkrygt de behaarde huid hare vorige groeikracht en glinsterende schoonheid weder ƒ 2 de flacon Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleur houdend en onschadeiik Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een j ar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel of 42 bl postzegels of tegen rembours bjj THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein No 32 Amsterdam NB Er bestaan geen Depots noch reizigers voor myne firma u ontvangt uwe biiei terug en de bestelling wordt geheim verpakt Z o gij een man van zaken of wcAman zljt door uwe dagelljliache bezigheden afiremat Tcmiljdi opwekkende dranken on gebruikt op BxrrrrExi zoo glj lelterkundljo zijt werkende tot midden n de nacht en zoo gli uw geheusen engeheel uw zonuwstelsel wilt verfrisschen gebruikt w u k ii u i m zoo gil lijdt aan verstopping ofte voel gedronken hebtofweluaanoverdaadhebtschuldlB gemaakt gebruikt 3HOP BITT3ESH SmiËV e Wd zljt of niet nong of oud rijk or arm en op het ziekbed zlJt ultgealfeM irJS ÉL JV Si Pïoe bevinden wanneer gl een zuiverend versterkend en opwekkend middel noodig hebt neemt eeno nesch SUJ V B edjzal doen als 60 Old voor andero medicijnen uitgegeven Zoo gij lUdtaan riS B of ziekten der waterloozingsorganen pijnln do maag ln de ingswanden In het Woed m de lever of de zenuwen glJ zult genezen door heT 20 P 3X7rf X3XK i 2P opgoblazenheld rhumatlek of jIcht of lndlen glJ u slechte ongesteld wak of ontmoedigd gevoelt b epro ef het Vraagt aan uwen apotheker uu o i Dit Bitter kan u het leven redden zooal et t reeos aan velen gedaan heen i VerkriiuMar Mi ie voornaamste DrooUten en Apothekers HOP BITTBRS Manutactnring C Breda n ta leiln lit erpe Itw Iork n Twnla Depot te Gouda bij THINE EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co Te Utrecht wordt tegen 1 MEI gevraagd in een klein gezin een nette DIENSTBODB P G Zich in per soon te vervoegen Gouwe C 241 s morgens vóór 12 uur Tooneel voorstelling in het HOTEL aïIVOLI op MAANDAG 26 Maart 1883 PROGRAMMA 1 Pi Tooneelspel in 2 Bedrgven Daarna De Ridder van het Scheermes Comique Scène en Sergfeant Kwelg eest Blgspel in l Bedrijf Aanvang half acht ure HH Leden der Club hebben vrgen toegang met ééne Dame Entréekaarten zjjn te bekomen aan bovengemeld Hotel van s morgens 10 tot s avonds 6 uur Entree Ie Rang 49 Ct 2e Rang 30 Ct Wordt GEVRAAGD als J oodftufi of woor vaat om dadelgk in dienst te treden eene Tweede Dïenstlsode Adres Westhaven B 16S te Gouda Mejuffrouw C VAN DEE DOES Oosthaven B 86 VRAAGT tegen MEI aanstaande eeüe tevens geschikt voor huiswerk TEGEN MEI e k WORDT Te Huur verlangd Eene zeer kleineBE NEDEN of BOV ENWONING met pomp en doorloopend privaat Opgave van Huurprgs onder No 817 aan het Bureau dezer Conrant i Ontvangen de Nieuwste iFAKASOLS EHCASi Rijnaai ts Canevascini Si Anthonieairaat G 138 RIJRS ZEGELS alsmede zijn te bekomen in den Boekhandel van A BBÜ KMAN te Gouda WAAR O mT zoudt g langer Igden aan Rhumatiek Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten hebben reeds vele jaren bewezen die kwaal te verzachten en bjj langdniig gebruik geheel te ontnemen a 30 ets per pakje b de volgende depóthouders Te Gonda biJ F H A Wolff Boskoop b J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bij F Jouker Idenbnrg Bodegraven by P Versloot Stolwijk bg C G t d Berg A BBEETVELT Az Delft W a l Met 1 APRIL MpH K begint eennieuw Kwartaal van de G0ÜD8CHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDil 14 Maart 1883 De Oondache Gymnattiek en SohermvereeDiging heeft üonderdagarood ia hare ilftemeene vergMleriag op Toontel f u den president den heer U sn der Laar Di bclotea eene nittoering te gereu ten behoeve itn de nagelaten betrekkingen der verdronkeiwn te Moddergat Uit t middeo der leden werd eene CoanniNie benoemd aaa wie de regeling der rkzaamhedrn ii opgedragen O91 een meer varieerend programma te rerkrijgen ui ijj de medewerking inroepen van eenige dilettanten Men verneemt dal de heer Gleiohmande opdracht tot forming van een Kabinet un hebben nedergelegd De Pooaage aan de Prina Hendrikkade te Amitefdam ral op 15 Mei e k eeitel jk warden geopend Aan hel Venlag ran de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier over 1883 onllMnMi wg het volgende De aanvoer op de markten bedroeg in 1881 en 188S AaMOIVOEKD 1881 1889 Paarden 67 10 Koeien 1898 886 Kalvrren 884 6979 Sohapen 8877 9746 Lammeren 2041 1186 Varken 1868 4102 Biggen 1S788 18978 Bokken en Geilen 364 382 Kilogrammen Kaaa U310 900635 Boter 68976 67120 Uil deze cijrcrt blijkt opuiea de ochleruilgang van ome markt De veibeleiing der middelen ran verkeer waardoor het bezoek der niiddelpunlen van den handel gemakkelijker wordl tal hieriau de Toornaamtie oortoak wel zyn De prys der kaaa waa gemiddeld ƒ 2 60 it ƒ 3 lager ilsu verleden jaar doch door meerdere opbrengit en door hel aanhoudend koele weder waa de unlileil beier toodat de finanlièele locsiand gunatiger oor de landbouwera woa De handel waa tonder groote fluotuutiea op hrt laaltt vnn het jaar kwam er rarer levendigheid Amerika ofsohoon hooicere pryten kunnende bedingen blyft op de EngeUohe en daarmede verwante markten onto grootate conourrrnl De opriohlii g van erii wcekmarkt in de naburige gemeente Bodegraven was ran weinig Invloed op deu aanvoer onter markt De miirgHrine hoteifaüriek werkt annraukelyk niet ouguiiiug De hooge rrchten in Frankryk en Uuitiohland geheren beletten den invoer in die landen Wordt vervolgd De nrrundiaaementa reohtbank te Uotterdam veroordeelde Donderdag Th S wonende te Gouda ter take van het zich feitelyk vergrijpen tegen de teden met er haar werk ran Ie maken le ongebondenheid of onzedelijkheid v in jonge Inden beneden den ouderdom van 21 jaren van de vrouwelyke kunne op te wekken te bevordeien uf behulpzaam te zyn tot eene crllulnire gevnngeniaalraf van Va ja 26 boete aubs 1 dag ovlslraf De Haagsche coöperatieve bouwverecniging ten doel hebbende den v erkinnn te en een matigen hnurprijt gedurci de eenige jaren eeu eigen woning te veraohafTen hield Dinsdag avond eene vergadering ter nadere bespreking van de w jie van handelen De gedaohlenwiaarling had rohter een t 5d socialielisoh karakter dat de fungeereude voorziter de heer van der Velde uit Haarlem die ablaar met goed gevolg eene gelyke vereeniging beeft in hel leven geroepen tich ferplioht tag de vergadering te alniten alvorena er eenige besliaaing wa gaaamen Naar wy vernemen heeft h bettunr van het departement Delft dei Nederl Uaatachappij ter bevordering van Nijverheid hel voornemen opgeval om Ie dier atede eene tentoonstelling te organiaeeren van voorwerpen die door Delftoohe ingezetenen naar de Internationale tentoonalelling te Amalerdam tullen warden getonden Hen vleit tich met de gedachte de tentoocatijlling in d eiMa dagen der volgende maand te kunnen openttelbat Hel model volgen miuiilerieele keuniageviug dd 3 Murt jl aangenomen voor de in te voeren officierakantinet ia 1 volgt Em langwerpig vierkante beslagen kist nitwendig op ten koperen plaat van het nummer ent van het onderjed waartoe zy behoort voorzien Inwnidig bevinn n h legen den deksel behalve Mn inventaris e n i gevonwen twilkeo tafellaken Verder bevat d kist 10 afdeelingen of vakken Er bevindt tiok m No 1 een pctrolenmkan pelroleumtoeatel watcrlelel l mpjti Lmpkatoen schaar en theedoekje no 2 Unnenvakje 1 veldflesoh ty vakjes 2 kaarMn in VMtlOek no 3 vijf linnen drinkbeker en I glu in l wen koker no 4 blikken soepterrine tevens tot hérging van kond vleewh no 6 blikken trommd voot Inffie enz met maatje no 6 blikken trommel voor brood ent blikken bak waarin slecht 5 servetten links 5 meaaen 6 lepels 6 vorken 6 eierirpeltje 1 klein me 1 nootmnskaalraap no 7 blikken trommel voor thee ent bl trommel met potje roor beter id ckooolade no 8 blikken koffiekan waarin lampegloa 1 apona 1 bl doo voor tont en peper M 9 blikken Iheekan ook oU oaalkkan te b gBsQta tO ueplipd fleewhsobolel sehaal voor aardappelen 1 voor groenten I vleesohbraadpan 6 diepe borden I trechter Waren er nog een ankertje fijne wyu en wat manilla s by men ton vreeten dat die oorioga nitm llng hu 1 1 t oaalokkelyk ware De art mej dr A H Jacob heeft deu gemeenteraad van Amsterdam vertocht haar op de lijst der kietert te brengen en daardoor hel oude vraagstuk weder te berde gebraoht Heeft volgens de Nederlaudaobe wet de vrouw kiesrecht P De Baad heeft ontkennend geantwoord op voorstel van den burgemeester die aanvoerde dal de vronw volgens den geest outer staatswetlen geen kiesrecht faeefi als niet in het volle bezit van burgerlijke en burgerMhapsreohten daar ty byv geen voogdes kan tijn over andere dan hare eigen kindereu De laatste reden is tegt bel HmitlM weinig afdoende Wie jonger is dan 30 jaar mag geen lid der Tweede Kamer eyu is daarom geen enkel Nederlander onder 30 jaar in het volle bezit zyner burgersohapareohten Neen volgens de regelen der wetauiilegging gelden van vrouneu zoowel als van mannen alle bepalingen waarbij geen uitzondering uildrukkelyk gemaakt wordt bjj de militiewet wordt geaproken van nuinnelijke ingezetenen of t in den aard der taak ligt Zulke uilzonderingen bestaan niel bij het kiesrecht zoodat de vronw thans reeds wettelyk stemrecht bezit als men alleen op de Koorden let Maar de bedoeling is het niet geweest en ook diebcdotlng heeft by wdsuillegging wat in te brengenvooral by sinalswellen Volgens het verslag der Nederinndsohe Eleotriciteil Maatschappij over de b eerste maanden van haar beslaan 0 Juni l 82 is versterking van de Knanoiéele krachten der Maatschappij noodzakelijk en tullen commissarissen eerlang gebruik maken van het hun by art 4 der statnien verleende recht en de inschryving opensielleu op éen of meer der volgende Seriën van het kapitaal elk ten bedrage van tweehonderd dnizenri gulden Eleotripob licht is door de Maalschappij aaogebraohl in café iCrannopolsky te Amsterdam stoommeclfabrick De Weichscl aldaar Westersuikcraffinnderij aldaar suikeraffinadery van de hh Spakleren Tetlerode aldaar machinale wolspinnerij 1 Groningen In aanleg zjjn de verlichting van de tetterij van het Hild Ie Amsierdnm van het Leesmuseum aldaar en van de zelterü an de N S Ct Ie Rotterdam Centraalstations zullen opgericlit worden Ie Amsterdam achter het café Krasnapolsky welk station lOUO A lampen tal kunnen voeden Het gebouw is ontworpen door den architect C B Salm De ketels die reeds gereed zyn werden vervaardigd door de maalscbapoij de Atlas te Amalerdam lerwyl de stoommachines in bewerking zijn bij de Kon Ned Stoomboot Maatsehappij te Peijeuoord Uver bet stichten van een Centraal Station in het blok tusschen de Heeren Keizers Leliegracht en Uarlentlraat aldaar is de Maatschappij nog steeds in onderhandeling Te Bollerdam heeft de Haatschappy terrein gehuurd alwaar een Centraal Station wordl opgericht dat binnen korten tyd tal gereed tijn Het terrein op een gedeelte waarvan tich pakhniten bevinden die voor het beoogde doel teer geschikt tijn is gelegen aan de Baan op ongeveer 200 meter van de passage De stoommachine met daaraan verbanden ketel voor dit tation ty o besteld bD de firma Button Proctor it Co in Engeland Voorloopig tullen 4 dynamo s van 250 A lampen elk worden opgesteld Verschillende bewoners van de Passage en van de Hoogstraat te Botterdam hebbeu hun wenach te kennen gegeven om voor de verlichting ie worden sangcaiolen ZooWel daar al te Amsterdam tullen zoo spoedig mogelijk de electrometers in toepaasing worden gebracht ten einde de afnemers in de gelegenheid te stellen na te gaan hoeveel eleotriciteit door hen wordt verbruikt en hen ook naar evenredigheid daarvan t doen betalen Een eenvoudig landbouwer sedert een lange reeks v u jaren gevestigd in een eenzaam oord in het verre westen van Noord Ameiika bezocht onlangs op een marktdag de naostbij gelegen stad Heel wat vreemd bod hg vernomen betreffende de wonderen v n den telephoon Voorzichtig in het aannemen van alle hem vreemde denkbeelden schudde hy ongeloovig het hoofd zoo dikwerf men hem nieuwe wonderen van die toi derbare uitvinding mededeelde In de stad tal ik er wel achterkomen tei onte vriend en bij tyn eerste betoek aldaar deed hij de noudige navraag Toch bleef hij nog twijfelen toen hem de venekering werd gegeven dat hij door den telephoon met ver verwyderde personen kon spreken Neem er de proef van zoo voegde men hem toe en vraag t een of t ander aan je vronw Hij plaatste zich voor hel werktuig bracht deu koker aan zijn oor en riep met luide stem Holah Sarah I Op dal oogenblik ontlastte tich een bevige donderbui de bliksem trof den telephoonVIraad en wierp hem op den vloer Toen hij van den schrik en den ontvangen schokwas bekomen riep hy uit Nou weet ik er alalles van t is precies baar manier van doen 1 Innig overtuigd van de wonderen van den telephoon verliet hy de lad BuiteDlaiidsch Overzicht Terwyl de pailemenlen op reces zijn en de staatslieden onder ijzige koude zich tol hel Paaschfeesi voorbereiden is van zelf het polifieke nieuws schaarscb Het Belgische parlement heeft nog teekenen van leven gegeven De Senaat beeft na eene korte redevoering van den minister generaal de Gratry de begrooting van oorlog aangenomen met 35 tegen 5 stemmen terwjjl 6 leden huilen stemming bleven Na afdoening van een aantal zaken van ondergesohikt belang is de brgrooting n onderwijs aan de orde gesteld De ontploffing in Westminster zal als eerste gevolg hebben eene versterking van de Londensche politiemacht met 500 man legen eene jaarlijksche uitgave van ongeveer £ 60 000 Een Iweede gevolg tal welliohl wezen de verwijdering van den academischen roeiwedstryd naar een stuk van de Thames wat verder buiten Londen Immers de minister Harcourt klaagde in het Parlement bitter over het ontzaglyke ongemak en kwaad dat er voor de overheid uil zulke volksvermakely kbeden voortvloeit De roeiwedstryd die juist met de ontploffing samenviel was oorzaak dat er 1600 man politie van hunne posten in de stad gemist moesten worden Ds tiordd Allg Zl zegl dal de vrrklaringen door den heer Manoini in het Ilaliaansch Parlement afgelegd betreffende de buituilandsohe politiek van Italië overal gunstig zijn opgenomen en vooral in Duitschland en Oostenrijk