Goudsche Courant, zondag 25 maart 1883

SLOTEMAKKR en Go WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WUNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 76 0 0 1 10 DRY V ƒ 1 40 PORT i PORT 1 25 1 75 Fgne Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder eiqnis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY ei CHAilPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegefionden m EZPOSITE Bekendmaking De hter Manoini oegt het blad er bij heeft ter cht veriilaard dat zij die duifden beweren dat de tefcemoetlcomiug van Itnlie te Berlijn zoowel als te Weeneo waa afgeweten bét land en de reKeeriug lasterden De ariikelen der TeordMmste Weener organen 1 Hen geen twijfel o er of de woorden yaii den heer Maueiiii in het beUiig au den aluenieenen Trede ceaproke hebbeu warme ontrangit in de bcToejtile kriugen gevonden Hetzelfde geldt voor Diiitsohland waar ieder staatsman eu ieder verstandig alaatkUDdige met wezenlyke vutdoenlng de goede verstandhouding tusscheii Duitachlaud Oostenrijk en Italië beschouwt als eeu krachtigen waarborg voor het behoud van den Ëuropeescben vrede ilie sedert lang het hoofddoel bijna zuu men zeggen het eenig eu onveranderlyk doel der buitenlaudsche staatkunde vau Duitsohland aedert de laatste 12 jaren is geweest Spanje en Duitsohland leven op voet van oorlog ten opzichte vaa hunne wederzijdsche tarieven Nu er nog geen nieuw hnndelstractaat tuasohen beide rykeu is gesloten passen beide we lerkeerig de hoogste ioen uitvoeVrechien toe By den Duitsohen bondsraad is een wetsontwerp IngekomeD wanrby ee nieuw tarief wordt toorgesteld Door Frankrijk is met Servië een handelsverdrag gesloten dal by de wetgevende macht zal ingedien l worden zoodra deze baar zittingen hervat De onderhandelingen met Griekenland eu Nederland over het sluiten van een handelsverdrag worden vdortgezet Per telegram wordt medegedeeld dat de Zwitsersche Bonilsraad doorausscheukomst van ingr Merinillod eene nota van kardinaal Jaoobini heeft ontvangen waarin de Roomsohe Curie haar besluit int ekt betreffende de afscheiding van Geneve van het diocese LausanneFreiburg en aan de regeeringen der bondsstaten wordt keunis gegeven van de benoeming van ragr Mermillod tot bisschop van Lausanne en Geneve In zijn endbrief aan den Bondsraad merkt mgr Mermillod op dat de nota er Roomsche Curie getuigt van s Pausen verlangen om den godsdienstvrede in Zwitserland te herstellen Hij wijst er op dat door zijne benoeming het onlangs opgerichte vicariaat van Geneve opgeheven en een einde gemaakt wordt aan zijne verwijdering U verklaart dnt de bondsen kanlonnale regeeringeii rekeuen kunnen op de vaderlandsliefde waarmede hij bereid is de vredelievende ïnzichten van Leo XIII te ondersteunen en zich van zijne zending te kwijtep Naar men verzekert zou de Geneefsche regeerilig niettemin bepaaldtlijk weigeren de benoemiig van mgr Mermillod te erkennen Het olScleuse Journal de St Peleriburg is met het nieuwe Donautractaat zeer tevreden Het blad is van oordeel dat Rusland thans alles verkregen heeft wat het had kunnen wenscheu Nu toch rijn de laatste sporen van het traotaat van Parqs verdwenen Rusland heeft voorlaan volle vrijheid om van de natuurlijke voordeelen van den Kitia arin zuoveel partt te trekken als het maar weiischt mits het slechts geen misbruik make ran zijne rechten tegenover iqne naburen aan de Sulina mondiug Ditbclet Rusland echter niet dien naburen een rechtmatige concurrentie a n te doen wanneer zijn belang dit medebrengt U t Weeuen wordt aan de Morning Pott gemeld dat Rumeiiie tol zijn vertegenwoordigers in het buitenland len nota zal richten waarin de redenen zullen worden uiteengezet waaróm de regeering geweigerd heefi de besluiten der Donau conferenlie te bekracHtigeii INOBZONDEN C lossing der Trichipenkwestie Rotterdam 23 Maart 1383 Mg heer de Redacteur Ouder dankzegging voor de my betoonde welwillendheid in plaulsing ran ecnige regelen over de bovenslaanne kwestie toen deze in haar begin was verzoek ik thans nog het volgende ter opname aan te nemen In het eerste Bijvoegsel tot de Nederlaiidache Staat courant ran Vrijdag 3 November 1332 No 260 komt roor een Verslag van een onderzoek betreffende het voorkomen ran trichinen in uit Gedurende eeuige maanden werden onderzocht 1800 monsters Amerikaansch varkeusvleesch of spek Tnprjf in in 33 Iriohii en bevonden werden Dat is dus I ï3 pet In vele gevallen gelukte het niet de stukkeu waarvan de trichineuse monsters afkomstig waren machtig te worden en aldué te rerhinderen dat xq lu comsoraptie werden gebracht hoezeer er onder woren die blijkens de roonners zeer sterk met trichinen moesten bezet zijn Intuateien toerd niett vernomen van trickinemwkte Oedurenile hel onderzoek drong zich het vermoeden op dat de trichinen in het gezouten rleesoh uit Amerika niet meer lerend aankomen Het werd daarom wenschelgk geacht ora te trachten door proefnemingen op zoodanige dieren die roor het löeerendeel zeer vatbour lijn voor trichinenciekte het antwoord te vinden op de vraag of de trichinen in Amerikaansch gezouten en gerookt varkensrieesch nog gevaarlyk zijn en zoo ja of koking in verschillende graden voldoende zekerheid geeft dat tiichiuenhoudend vleesch zonder nadeel kan gegeten worden Met goedkeuring van den Minister van Binnenlaudsche Zaken werd besloten dat bet onderzoek JOU plaats hebben aan s Rijks reeattscnijschool waarheen rerzonden werd een partij Iriohineus rarkensrleesch bestaande uit groote en kleine deelen ran vier zijden spek van verschillende varkens en uit twee geheele roorharamen De proefnemingen lererden de volgende uitkomsten op Met gedurende drie uren gekookt tamelijk sterk trichinenhoudend rarkensrleesoh werden gevoederd een jong varken en twee ratten Met ongekookt Amerikaansch trichineus rarkeusrleesch werdea geroederd twee jonge rarkens een jong konyn en rier ongeveer tweejarige honden Bij nauwkeurig onderzoek bleek dat al deze diereu in geen enkel opzicht aan de trichinenziekte leden of geleden hadden Op grond van deze onderzoekingen en ran het feil dal nog niet gebleken is dat het gezanten en gerookte rarkensrleesoh zooals het uit Amerika in den handel wordt gebracht roor de gebruiken hier te lande geraar oplevert voor trichinenziekte in 188U wertien te Rotterdam meer dan zes millioenen kilogrammen rarkensrleesoh uit Amerika aangevoerd meeneii de Heeren iijgeling en Dnpont te mogen vermoeden dat het sterke zouten en rocken van Amerikaansch varkeusvleesch een zoodanigen invloed uitoefent op het leren van de trichinen dat deze gedurende de vele weken of maanden die verloopen lusscfaen het slachten if trichineuse dieren iii Amerika en het gebruiken van het vleesch hi r ter lande het leven hebbeu verloren Over de onderzoekingen betreffende hel Hollandsch spek hoop ik nog nader bericht te kunnen geren doch komt het waarsclHJnlijk roor dit door te tpoedige conitimplie zooals Irooral in den slachttijd het geval is met niet minder geraar als het Amerikaansche voor de consumptie geschikt is Met rerschuldigde hoogachting teekeiit Ued dw dienaar J G Tiramers A z Importeur en Grossier ran Amer Vctwaren kantongerecht te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 21 Moart 1883 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar run het Openbaar Ministepe Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD VVegeos in kennelijken staat van dronkenschap zich op den openbaren weg Ie Guuda berinden Maarten de Vleiier 39 jaar inkclier te Gouda lot 45 gulden of 3 dagen Hermanns Boenink 46 jaar sigarenmaker te Gouda tot 3 boelen van 6 gulden of 6 dagen Jan Boenink 52 jnar sigareiiraaker te Gouda tot 5 gulden of 2 dagen j Johannes Vlot 37 jaar arbeider te Gouda tot 5 gulden of 2 dagen Reinier Laforce 49 jnar opperman Ie Gouda tot 5 gulden of 2 dagen Maltheus Bool 54 jaar pijpmaker te Gouda tot 5 gulden of 2 dagen Jacobus Adrianus Janknegt 48 janr visscher Ie Gouda lot 6 gulden of 3 dagen Wilhelmus Hermanns van Sark 39 jaar smid Ie Gouda tot 5 gulden of 2 dagen Johannes Olasinus Prys 36 jaar sigarenmaker te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Willem Boon 18 jaar touwslager te Gouda lot 1 gulden of 1 dng Daniel Gibbon 31 jnur sjouwer te Gouda tot 1 gulden ol een dag Pieler van Luype 59 jaar winkelier Ie Ooudn tot 1 gulden uf 1 dag Leeudert Buitelaar 41 jasr arbeider Ie Gouda lot 1 gulden of 1 dag Coriielis Bons 42 jnar touwslager te Gouda tot 5 gulden of 2 dagen Samuel Tuiloo 66 jaar louwsliigtr ttf Gouda tot 50 oeols of 1 dag Johannes Luitjes 18 jaar sjouwer te Gouda tot l gulden of 1 iiag Adrianus Jacobus Simönis 30 jaar schilder te Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag Gerardus Ho piiiUi jri 46 jjiar koopman te Gravenhage tot 1 gulden uf 1 dag RECLAME De slechte werking der Nieren en Walerloozings iVHm lopBÏÏftr Organen rerrorzaakt vHmste ziekten Hop Bitler geneest ze Met Hop Bflftr meer gezShiihtid vreog de en opgeruimdheid dan met eenig ander middel Gaat voort met te Igden te aleunen tiek Ie zijn en te sterren loo gy geen Hop Bitler gebroiken wilt SÜPPLETOIRE PATEMTBN KE iI 18GËVl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplkktige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registers voor bet dienstjaar 1882 83 lat zijn zij die na Mei 1882 zich iu deze Gemeente hebben gerestigd of na dien tijd zich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat de PATENTBLA DEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente rerkrygbaar zyn wuueer lü lioh daartoe persoonlijk aanmelden vao den 27 Maart 1883 lot en met den 7deii April daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags I ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien eentt worden uitgereikt terwgl de nalatige rerrallen in eer e boete ran vijftien gulden bijaldien tg aitngerrsagd wordende hun PATENT of een ajtckrift ran helzelre niet kunueu vertoonen Gouda 24 Maart 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOOHN De Secretaris BROUWER Burger Tij k e Stand GEBOREN 21 Miart Johsnns oadtri J Waanet ea l nwerier 23 Juhanoa Maria oudera I Poutois ea A A Tuinman ïrictje oudera J au Leenwea en H vaa Each Fraofoia Victor oaderi J 11 A Ueamera co M van Rompaeu Jan ornelia Willem oudera J Weaterman ea E Veraclioor 23 Sijtje ouders J de Jong eu R van Waaa Frank oudera N Eaaebaggera en M van Leenwea Mgntje oudera C Loman eu C Kupptra OVEKLEUENi 21 Maart P tan Biliouw 2 n J Befieer 73 j M Ooatingb 1 j 5 m 22 M de Jong 12 w H van der Stam 2 m A Heu 8 w ONUERTROUWU 28 Maart A de Vtit te Reeuwijk 31 j eo M Streng 26 j J Hoffman te Reenwgk 29 J en J Streng 2Sj C Eggink te VoonchoteD 25 j en H P Hornei 28 j tV J Dereksen 28 i en M H ran Wijk 20 j I ♦ Ondertrouwd f I CHRISTOFPEL BGGI G i ADVERTENTIÊN BARBARA PIETERNELLA HORNES 22 Maart 1883 I Voortcholen Oouda Bezoeken zullen liefst Maandag 26 i Maart gewacht worden t De Heer en Mevrouw REMY te Hengelo betuigen hunnen welgemeenden dank aan de vele vrienden en kennissen te Oouda die hen binken van belangstelling deden geworden op hun GOUDEN FEEbT 28 Maart 1883 V De Heer en Mevrouw TERPSTRA d Gediiter Bols en de Heer én Mevrouw VERBRUGGE Mkes betuigen hunnen dank voor de deelneming bjj het overlijden van hunne Dochter en Schoondochter ondervandeu Men VRAAGT te koop eene bespeelde met opgaaf van prgs Adres franco brieven onder No 820 aan het Bnrean dezer Courant Openbare Verkoopingf De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DINSDAG den 10 APRIIj 1883 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van de Wed W 8 van DAM in het Beijersche onder in het openbaar te verkoopen 12 KOEIEN 3 PINKEN 1 PAARD 3 KALVEREN 5 VARKENS SPEELWAGEN BOERBNWAGEN SCHOUW BRANDHOUT BOUW en MELKGEREEDSCHAPPBN en ïöUedigen INBOEDEL ÖN TVA GEIN ïTieuwe Zomerstoffen PRANSCHE en ENGELSCHE PANTALONS en een mime sorteering geschikt voor Jong heeren Costanms Spoedige aflevering en billgke prezen B BEGEER GOUWE 177 Tailleur In een BAVKBT en KOEKBAK KEBSWINKEL verlangt men om DONDERDAGS en ZATERDAGS te aisisteeren een BURGERMEISJE goed rekenen is vereischte Franco brieven onder No 8l5 an het Bureau dezer Courant Attentie Sy deze heeft de ondergeteekende de eer aan het geachte publiek te berichten dat voor den vtrkoop van het zoo gunstig bekend staande MAASTRICHTS BIER de Heer F van VTRMCBX al Agent voor GOUDA en OMSTREKEN zal werkzaam zijn J H RUTTEPi MaaUridd Iti een Tabaks Kerverg wordt GEVRAAGD een flink JONGELING van 17 tot 19 jaar oud om in bovengenoemd vak te worden bekwaamd eenige kennis van het vak strekt tot aanbeveling in persoon te adresseeren b 1 F HERMAN ZOON Lange Tiendeweg alhier Tentoonstelling Amsterdam EENIGE BAZEN van Gouda wenscïten zoo mogelgk hunne werklieden behooï nde tot het Timmeren Metselvak deze zomer een nuttigen dag te verschaffen op de Wereld Tentoonstelling te Amtterdam Z j noodigen daarom uit al de Bazen die hierin mede willen werken om een Vergadering bü te wonen op de Bovenzaal van den Heer HARDIJZER aan de Markt Gouda op DONDERDAG 29 MAART s avonds ten 8 nui EENIGE BAZEN Te Huur gevraagd voor een ongehuwd Heer twee a drie GEMEUBILEERDE KAMERS liefst op of inde nabgheid der Markt Brieven franco onder No 819 aan het Bureaudezer Courant OntYdngf lïetaalkantoor L Droog leever Forluijn Rotterdam stand der Depo sitorente Opvraagbaar na één maand é twee maanden rf i Io i drie s 4 7o zes 4V twaalf S 7 De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda Hotel ZALM ingang achter de Waag De ondergeteekende neemt de vrpeid het geachte publiek van Gouda te berichten dal zjj aanstaande Woensdag Donderdagen Vrijdag morgen den 28 29 en 30 a s eene prachtige collectie Eautes Uouveautès voor het aanstaande saisoen zalexposeeren al8 Hoeden van de eerste huizen van Pq riJ8 en Bruxelles TOOT dames jonge jnfËronwen en kinderen ook ongegameerd BLOEMEN VEEREN DASSEN LAVALLIÈRES en alle andere Nodegarnlturen M vleiende door een talrqk bezoek vereerd te worden noem ik mij met hoogachting DEd Dw Dienaresse H VEüGEN GOUDSCHE De ondergeteekende he de eer te berichten dat hg wegens het bedanken van den vorigen Directeur thans als zoodanig is aangesteld en neemt dus de vrgheid zich bg voorkomende gevallen aan te bevelen tot Regeling der Begrafenissen terwgl hij niets onbeproefd zal laten om door eene accurate en nette bediening zich het vertrouwen waardig te maken Met hoogachting UEd Dw Dienaar A J van der Sanden DIRECTEUR der Goudtche Begra enie Onderneming Korte Tiendeweg Oouda Maa rt 1883 BOVENHUIS met VRIJE OPGAN i te Huur 150 sjaars Turfmarkt Wijk H No 112a 01INUAPÏN4M THEE Directe aanvoer ONTVANGEN THEEGEWAS 1882 Zgnde geurig en waterhoudend Luxe Theekistjes eu bussen gevuld ea niet gevuld PUEANGER EN JAVA KOFFIE in verschillende soorten en prgzen Chocolade in soorten en in alle verpakkingen ook uit de beroemdste fabrieken van Frankrgk en Zwitserland Heden nieuw ontvangen de zuivere oplosbare van O J VAN HOLTEN te Weeap ProefSacons ijn gratis verkrggbaar hcele busseg 1 60 halve 85 et kwart bussen 45 et Gebrs KAMPHUIZEN Hofleveranciers Het Polderbestunr van de Nesse onder Ouderkerk a d JJsel brengt ter algemeene kennis dat van af den 2 tot en met den 16 April a s de zoogenaamde LAGE WEG AFGESLOTEN zal zjn voor rgtuigen paarden en ander vee en de passage gedurende dien tgd alzoo moet plaats hebben langs den IJseldgk RAAUMAAEERS HAVEN Verschillende 17 17 voorhanden gedurende de Paaschdageu Ouderkerk ajd IJtel den 21 Maart 1883 Het Polderbestunr voornoemd Van WANING Voorzitter F NOORDHOEK Io Secretarie De ondergeteekende heeft de eer zgnen geëerden Begunstigers te berichten dat hg VEIU HüISD is van de Nieuwe Haven naar de Turfmarkt H o 69 en blgft zich minzaam aanbevelen tot het leveren en maken vau HEEREN en KINDERKLEEDINGSTUKKEN J BE MOL Tailleur AANBESTEDING Op WOENSDAG 4 APRIL 1883 des voormiddags tea half twaalf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den Weg van de Hoflaan nabg Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der gemeente Moordrecht bg enkele inschrgving worden AANBESTEED Het onderhoud van de met klinkertsteen bestrate en begrinte gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Rotterdam naar Oouda tusschen de Hoflaan nabij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 18U3 en eindigende den 30 April 1886 De biljetten van inschrgving moeten daags vóór de aanbesteding uiteilgk des avonds te 8 uren worden ingeleverd op het Raadhuis der gemeente Kralingen of op het Raadhuis der gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuizeder gemeenten Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsel Capelle a d IJeel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Znid Hollandsch KoflBehuis en de Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Café Vrede Best Inlichtingen ign te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht en bg den opzichter J OÜDIJK te Nieuwerkerk a d IJtel De Commissie voornoemd G VAN SILLBVOLDT Voorzitter A Che snel Secretarie