Goudsche Courant, zondag 25 maart 1883

i TMI 1882 12470 13733 769 12065 13141 281 26962 25477 1 Woensdag 28 Maart N S901 1883 GOUDSGHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l J GfJii ZXJ lyT VEEREN en KAPOKBEDDEN Wollen Gestikte Piqué en Molton DEKENS Houten en IJzeren LEDEKANTEN WIEGEN en VUÜRMANDEN met toebebooren ME UBELSTOFFEy en Cretonnen TIJKEN Looxe Ttjken nr FRIB8CHE BONTEN aPBING veÈb en Paardenhaar Kapok Zeegras en Stroomatrasen GUTTA PERCHA KUSSENS eo HOSPITAAL LINNEN BEDKWASTEN EMSBASSE8 VBANJES AGBAMEyXEN etUH Oe inzending van advertentién kan geschieden tot Ö4n uur des namiddags van den dag der uitgave Speciale STOOM INRICHTING voor het reinigen e n zuiveren van besmet BEDDEGOËD NB Wollen Dekens worden te Leiden gewaaschen H SO Ct per stuk GEOOTE UITVERKOOP Wegens overgave der Zaak zie advertentieiV iJ Cburanteni aoficx van 17 Maart zullen ALLE GOEDEREN van af heden beneden inkoop worden nitverkocht op onüe bekende lage prjjzen is dus nog eene belangrijke vermindering het beste wat bestaat 110 De nieuwste Halfisvollen Ruit jesstoffen 10 en 127 Ct Ë£fen Stoffen vaq af 8 4 Merinos Beddebont 8 4 Matraslinnen GEMAAKTE GOEDEREN Vriesbont Schorten l s O Kinderhemden Zware Vrouwen en Manshemden 37 1 Diemet Onderbroeken Pilou Jongensbroeken Pilou Mansbroeken Engelsch leeren Broeken zwaar de besteMouwvesten van af 175 Pilo Bopzeroenen 100 Jongens 35 Mans 80 Verders AVONDDOEKEN en DOORGEWERKTE DOEKEN voor de helft van de onskostenden prgs Stoombooten Zeilschepen Tonnenmaat Bestellingen boven ƒ 10 worden onder rembours verzonden Uitstekende gelegenheid voor wederverkoopers om hun inslag te doen De uitverkoop begint 27 Maart en duurt slechts vier toeken A B E IJ N A R D HOOGSrRAAT 13 6de huis v d Oostpoort ROTTERDAM TooneelvoorsfeUing in het HOTEL TIVOLI op MAANDAG 26 Maart 1883 WINKMPFROUW ten spoedigste GEVRAAGD tevens genegen huiswerk te verrichten Brieven tranco onder No 818 bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN PROGRAMMAi 1 M P Tooneelspel in 2 Bedrijven Daarna Se Ridder van liet Scheermes Comique Scène en Sergpeant Kwelgfeest Blgspel in 1 Bedrgt GORDUN GARNI TUREN Aanvang half acht ure HH Leden der Clab hebl n vrijen toegang met ééne Dame Entréeicaarten zgn te bekomen aan boven f emeld Hotel van s morgens 10 tot s avonds uar Entree Ie Rang 49 Ct 2e Rang 30 Ct Zaal BCJI STJIIII Sociëteit ONS GENOEGEN BOELEKADE Utrechtsch Variétés Qezelschap Directie JEAN CHARLIER J G STOETE op MAANDAG 26 MAART 2de PAASCHDAG 6 4 Wit Cassa 6 6 4 zwaar Geel Katoen voor Hemden 12 Oxford voor Boezeroenen en Kleedjes alle patronen Boezeroenstreep Satgnstreep Vriesbont 8 4 Kettingbont 8 4 houdend 8 4 geel Katoen voor Gordgnen enLakens 8 4 Blauw Katoen 10 4 geel Katoen zwaar Fijn onopgemaakt Graslinnen Servetten en Handdoeken Tafellakena 8 4 bg 6 4 Luijer en Servetgoed per el Blauw Dimet 14 Bruin Pilou Geschulpt Neteldo Neteldoek voor Ondergordgnen Vitrage Geel en Wit Damast Flanel Basin in alle dessins WoUe Tricot voor jongens en mansbroeken Alle soorten nieuwe Bukskins Engelsch Leer Dito DE GOUDOOM of de terug komst uit Califomië 25 27 15 13 30 10 Oroot Kluchtspel met Zang en Oans in 6Tafreelen naar het Hoogduitschvrü bewerkt door J BOTH Jz Met nienwe Coupletten Quodlibets Kooren enz Muziek van CONRADL Nieuwe decoratiën Nienwe Costumes van den Heer MULDER Aanvang ten HALF ACHT ure Entree ƒ 0 75 Leden der Sociëteit ƒ O 50 Plaatsen kunnen besproken worden op den dag der Voorstelling aan de Sociëteit a lOCts extra per plaats van 12 3 ure 17 7 10 15 15 15 40 65 40 Programma s des avonds aan het Bureau verkr gbaar De ondergeteekende maakt bjj deze bekend dat hij is VERHUISD van de WESTHAVEN naar de BLAUWSTRAAT en bljjft zich aanbevelen tot het leveren van Binnenen Btiitenlandsche Bieren en hoopt tevens met druk bezoek in zijn NIEUW LOKAAL vereerd te worden ÜEd Dv Dienaar F VAN UTRECHT 10 16 Museum van Oudlieden Op den Isten en 2den Paaachdag 25 en 26 MAART zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prjjs van 10 CENTS de persoon voor een ieder toegankelijk zijn DE COMMISSIE 20 65 80 90 125 200 250 400 BEOEDEIEBEN TE KOOP van verschillende prachtige RASKIPPEN Te bevragen bfl FRANS db BRUINin de eerste Steenplaats cde Lindeboom te Gouderak Wordt GEVRAAGD als iVoodAMi of voor vast om dadelijk in dienst te treden eene Tweede Dienstbode Adres Westhaven B 163 te Gouda TE kOOP eeu Platte PIANO voor 25 Adres franco letter P aan het AdvertentieBnrean van A KOK COMP Boekhandel Gouda Snelpersdrnk van A Bbinkuan te Gonda Op de Snipperfabriek van H NtVan SCHAIK kan voor vast werk een Jongen geplaatst worden tuaschen 18 en 21 jaar GAREN BAND EN MODE ARTIKELEN 6V c 72V Brooks Machmegaren dozgn 500 I7av 6 6 20 200 4 42 2 52 IV 80 18 20 8 5 20 27 17 22 12 25 9 15 55 55 65 120 171 5 10 35 7 10 10 20 6 7 10 15 100 27 27V yards Gekleurd Machinegaren klossen Machinezijde per dozjjn Knoopsgaten Zijde per dozgn gros Klossen Naaigaren j Kloentjes Naaigaren per doos 48 stuks Zwart Feterband per el Per stuk 96 el Bngelsche Saget per knot zwart Leidsche Saget per ons zwart en grfls Watten per vel Fantasieknoopen in alle kleuren per dozgn Viergaats Knoopen per gros Beste viergaats Kuoopen onbeschadigd Wit Cassa Kinderhemden met feston Witte Kinderbroekjes m t feston Witte Kinderschortje Grgslinnen Tricot Kinderborstrokken Kinderbroekjes Vrouwenborstrokken Vrouwenbroeken Mansbroeken Overhemden Half hemden Zwarte Colletjes Heerenstrikken Fijne Heerendassen Plooikragen EngeUche Kragen Damesmanchetten Witte Kmderkapers Chemisettes Witte Kinderkouseu Alle soorten gekleurde Kinderkoueen Witte Vrouweukousen Fgn Graslinnen Dameshemden MoireP Schortjes Fransche Mutsen De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 iranco per post 1 50 n Ê Ê 1 APRIL W K begint een nieuw f Kwartaal van de GOUD8CHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 27 M rt 1888 B j kou betluit it beDoemd lot dykgraaf van bet booghecmriiiultcknp de Krimprnerwaud de heeer F vau l Hoff Stolk Aan bel Venlag van de Kamer ran Koophaodel eu fabriekaa alhur aier 188S antlMMn y nog het volgende Van bh Commiuariaaeo over de pypenfabrjeken en den pgpeahandel ontviDg de Kamer bet volgend cbrijven Het jaar 1882 keomerkte lich door voortdareaden vraag naar lauge es korte pijpen zoodat de fabrikanten geregeld afnemers vonden Hoewel de concurrentie door de lagere arbeidiloouen in Dailiobland eu Schotland Mer beiwarend ia worden de Gondscbe pijpen om hun betere kwaliteit iteeda meer getocht De aarden tabakspijpen worden bofen die van andere gronditoffeo verraardigd verkozen too wegrui de meer iai ere en aangename amaak der tabak alt door bet onichadelgke voor de gezondheid Er wordt dan ook ateede meer vooraitgang waargenomen in het gebruik van lange pijpen De tiearine kaarsenfabriek werkte met volle kracht doch kon niet dan met moeite wioatgevende pryten bedingen Het reinltaat zal de aandeelhoudere looh bevredigen De vennoottobap plakt nu de vruchten van een vijf en twintigjarige eoliede wijie van werken en van de i roote vorderingen gedurende de laatatejartn op ohemiach en techniach gebied gemaakt De fabriek van waikaarapitlen had geregeld orden eu werkte niet ongnnitig De gaifabriek diatilleerde 82tC6 HL Engeliche iteenkolen 3064 HL meer dan in 1881 De slappe winirn drukten de prijten der ookei die bg groote hoeveelheden tegen lagere pryten moesten worden verkocht Teer en ammonia water vonden geregeld debiet De fabriek werkte met 26 man Het gelal jnblieke lantaarns bedroeg 298 De sigarenfabrieken verkeerden in gnusligen toestand De houthandel verminderde door het afnemen vau de bouwlust 16 128 34 243 3 126 107 12 597 45 8U0 2 879 675 De houltageryen verkeerden in denielfden toestand Er tijn groote voorradeu getaagd en geschaafd hout ingevoerd waarmede het moeielgk valt te ooncurreeren Vergel kend overtioht van de soheepvaart ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN 1881 1882 7248 8978 2387 2770 1 S 6 52 14 916 05 478 485 2 964 65 2 961 96 180S 3377 197 107 6 290 85 9 198 64 4 023 77 epartement Gouda d r Monsters K itantieo ter invorder lot een bedrag van Kwilautiën onbetaald tot een bedrag van Venooden pakketten Ontvangen Uitgegeven spaarbank boekjea Ingelegd bedrag Terugbetaald bedrag De Spaarbank van bet Departement Maatschappij M Ntitnm t Alf emten gaf 227 nienwe boekjes uit ontdng ƒ 67828 39 eo gaf terug 63393 19 De Huipbank verleende 61 voortcbatien tot een gexameniyk bedrag van ƒ 11670 Het aantal telegrammen bedroeg in 1882 aanmerkelijk minder bU 1435 Vertonden Ontvangen Opgenomen en verder geseind ie Ofoucni 1 en I 7tMt 92 lOtOOO t t ue 41000 geene Van bet corres iondeutsoklV Ie klatae alhier der Nederlandsche Bank ontving dj Kamer svm het boek jaar 1881 82 bel volgende o enicht Gediseonleerd Nieuwe effecieulMleeniiigen F goederenbeleeningen Afgeloste efiecleobeleeningrn j ir goederenbeleeningen Bente voor disconto s 50fctl t belecningen 310 8 3813 79 41428 66 Bedrag der verschafte kaa kwiiiaiièu Wiaaeia door de Ned Bank gtdia couteerd en betaalbaar te Gaada 9846S 8B Speoie aangsb ter verwiu in banINIj n 671500 Baokbilj aad 4682000 f tm 402600 Speoie ingevoerd 12000 nilgevoerd 202000 Kleine baukbiijctlen ingevoerd 62000 ailgevoefj f IttHM De oorzaak deter belangrijke vermindering ia niet met eenige zekerheid op te geven Het terscbgnsel is trouwens op alle rijkskantoren waargenomen In antwoord op het adres van eenige iagezeteiitn van Schoonhoven om het aanwezig zijnde Buakruit nanr elders geplaatst te zien heett de minister van Oorlog besloten dat aan dit verlangen wel niet kan worden voldaan maar dat de reeds bestaande en voldoende geachte maatregelen van voorzorg tegen onheil nog zuUen worden vermeerderd door het doen graven van eene 4 Meter brecde sloot op het eiercitiebaetion zoodat het buskruitmagazgn van dat baation zal zjjn afgescheiden en geheel door water omringd Uit eene vergel jking met de cyfers van bel vorig jaar bigkt dat i thans aanmerkelijk hooger tgn behalve de alhier betaalbare door de Bank gediaconleerde wissels die 62501 32 minder bedroegen vermoedelijk tengevolge van een paar failliatementen in den graanhandel Hen kan uil bovenstaande ogfers besluiten dat de handel in dete gemeente vooraiigaat vooral het aniienlijk bedrag van apecie uilvoer is daarvan hel bewys Vergelijkend oveniobt van het vervoer van reizigers en goederen van en naar het station Gouda van den Nederitndschen Rijnspoorweg in 1881 en 1882 18 8 1 18 8 2 opbrengst opbrengst hoeveelheid Omschrijving i 1 38 882 61 363 062 2S3 628 11 348 756 Reizigers Kg Kg Beslelgoed 951 076 18 194 88Vi 834 559 Vraohtgoed 7 567 066 18 872 34 8 468 067 Rijtuigen 17 tt 245 8st Vee 7 734 4 411 31 8 510 Staat van verzonden brieven enz door bet Fostkanloor Ie Gouda over 1881 en 1882 14 243 76 17 384 40 74 4 814 80 jj j p komt legen hel adres 1882 580915 2363 6116 821 421 491 39 45332 170400 1260 237644 11894 198 419 63 4 i 9 659 78 11247 2U 307 87 503 26 893 83 1881 667644 1942 6209 Gefrankeerde brieven Ongefrankeerde Aangeteekeude met aangegeven waarde ten bedrage van Dienilbrieven Enkele briefkaarten Dubbele Gedrukte stukken Gestorte binnenl postwissels tot een grtaroenl bedr v Gestorte buit postwissels tot een gezamenl bedr v Uitbetaalde binnenl postwissels tot een gezamenl bedr v Uitbetaalde buitenl postwissels tut een geiamenl bedr v 457 924 44 62003 161200 1355 206351 11426 192 473 76 429 5 886 19 9946 188 S 8 83 453 24 967 12 op dat onlangs door een grooi aantal grossiers hindelaara en algters in gedistilleerd aan den koning getonden is om te verzoeken dat de draukwet in dien tio moge worden gewijzigd dat het verbod om gedistilleerd in het klein te verkoopen in eene localiteit waar een andere winkelnering vordl uitgeoefend worde ingetrokken Het berinnen dat die bepaling op aandrang van de Tweede Kamer ia de wel is opgenomen en dat rie redenen die daarvoor werden aangevoerd kort saamgevat deze waren lo omdat de sterke drank als faü ook verkrijgbaar wordt gesteld in winkels waar mea levensmiddelen koopt leel spoediger dan anders een volksdrank wordt en als lenulling van eene eerste levensbehoefte wordt beschouwd 2o omdat de ver koop van sterken drank vooral op die plaataen moet worden geweerd waar lal van peraonen om andere redenen moeien samenkomen 3o omdat drankverkoop in winkels vooral Toor le vrouwen en kinderen em bron van verleiding is want dat vele vrouwen ofschoon schromende telkens een tapperij of slglerg binnen te gaan er niets io tien om bij hare gewone boodschappen ook de brandewijnflesoh Ie vullen of om haar kiade