Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1883

De ondergeteekenden betuigen door deze hunnen hartelgkeu dank a allen die blyken van belangstelling hebben gegeven bg de geboorte van hun Zoon Joh G ARENTZ E il A ARENTZ Gouda 27 Maart 1883 geb Shazex T3Ü Tj TTTTTJ TVT Volkomen genezing door fiXUÏi U SXSAJA de Bandage Régulateuri n Dr Wabrseokrs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandenren Sidder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Anttcerpen len Toor dat doel nanr den winkel te tenden 4o omdat aan eene opruiming au gewone kroegen alt jd dit ge aar erbonden ia dat het drank erbruik in hui olijken kring er door ermeerilert en bet dus Tan het grootste belang is dat tegelgkert d ook de gelegenheden om Oor huiselijk gebruik de drankflesch te uilen erroinderoD Om detelfde redenen heeft men ook in Zweden en Schotland de combinatie van drankverkoop met andere neringen geheel verboden en men denkt er niet aan op dat crbod terug te komen Zelfs waren er bij de parlementaire enquête die oor enkele jaren in Engeland is gehouden ersoheidene getuigen die er op aandrongen om het verbod op geheel Engeland toepasselyk te maken Hoe het verbod bij ons eal werken is vooraf natuurlyk niet met zekerheid te leggeo maar er ia sedert 187S niets voorgevallen waardoor zou gebleken zijn dat de maatregel ilio toen algemeen wensohelijk werd geacht thans tonder nog in werking te igri getreden wel zonder schade weer kan worden ingetrokken Het aantal gecombineerde drlinkwinkels tvordt op tien dnitend geschat Stel uu dat daarran acht duizend op 1 Mei 188 + verdwgnen is het dan niet meer dau waarschijnlgk dat die maatrei el op de vermindering van drankmisbruik in buiselijken kring een gunstigen invloed zal uitoefenen Het zou dus zeer te betreurtu zijn indien aan het verzoek vau belanghebbenden werd toegegeven Een van de grondslagen van de nauwlijks ingevoerde draukwet zou worden ondermijnd en ook de uitvoering van de andere overgangsbepalingen zou er in hooge male door bemoeilijkt worden Een onzer berichtgevers achryft de Amh Ct liet naar hij ons mededeelt een plakzegel in water vallen Hij wilde het met zijn zakdoek afdrogen en bemerkte toen tot zijn schrik dat het geheelc zegel als sneeuw voor de zon verdwenen was Wij hebben er een stuiver aan gewoagd om onzen berichtgever te controleeren och dat redacteurs van dagbladen altijd op zoo eenvoudige wgze hunne berichtgevers controleeren konden en bevonden dat hel verschijnsel volkomen waar was Na behoeven de voorwerpen in kleurendruk die van overheidswege worden uitgegeven niet juist met peinture Bogaerts te wedijveren maar zij moeten toch een proef kunnen doorstaan waaraan bijna elke kinderprent knn worden onderworpen Ter orimineele terechtzitting von het gerechtshof te Arnhem deed zich Donderdag jl het zonderlinge geval voor dat twee beschuldigden boerenarbeiders uit Keent gemeente Balgoij achter Nijmegen die wegens valsohe getuigenis in eene bottslraffelgke taak ten voordeele van een beklaagde waren gedagvaard en daarvoor terecht moesten slaan elk hunner een broeder zonden om de zaak voor hen uit te maken Volgens drzeu vonden beschuldigden het zoo naar onpleizierig voor den rechter te verschijnen door het Hof werd toen de zaak uitgespeld tot 19 April e k tfrwgl de onmiddellijke inhechtenisneming van de banngste boertjes werd gelast In het negerslaatje Cayor dat afhankelgk is van de Pransohe kolonie Senegal in Afrika heerschte tot heden hel dwaze bggcloof dal een lid der koninklijke familie de zee niet mocht zien De tegenwoordijie koning AmailyN Goné F l II heeft eindelijk over dit vooroordeel gezegevierd en is een bezoek komen brengen aan den Pranschen gouverneur Ie Si Louis Hy was vergezeld door een groot gevolg en werd met saluutsoholen en de grootste eerbewgten ontvangen De vorst woonde een bal bij waar alle nnnzienigke Frausche ambtenaren en mililairen tegenwoordig waren De verschillende militaire inrichtingen de spoorweg en dergelijke zaken vervulden hem met de grootste bewondering Hg gaf bewgzen van groote vriendschap tegenover de Franachen en was guiisiig gestemd voor de westersche beschaving Het land waarover hij regeert levert een rgk veld op voor nieuwe ondernemingen En politieazeni Ie Parijs Destaiug genaamd werd 8 December gebeten door een zoo het scheen dollen hond De wond werd dadelijk uitgebrand maar Destaing bleef ongerust Bij het minste ongeval of onbehaaglijk gevoel dal hij bespeurde meende hij dat de verschrikkelijke ziekte in aantocht was Onder den invloe l van den zenuwachtigen toestanil die het gevolg was van die vrees leed de gezondheid van den man zeer en hij kwam in het ziekenhuis Daar verleide hij aan den geneesheer wat er 8 December met hem oorge allen was en het mocht den geneesheer niet gelukken hem gerust te stellen Destaing werd intussoheu al magerder en magerder kg bracht de nachten slapeloos door en eten kon hg niet binnenkrijgen Hij werd nu in eene afionderlijke kamer an het Ziekenhuis gebracht Den 10 deur lievinï hem eene tware koorts Hij slaakte he ige kreten eu maakte gebaren alsof hg zich tegen een hond wilde verdedigen Men werd geuoodcaakt hem vast te binden aan zgn bed ten einde hem te beletten zijn hoofd te pletter Ie stoelen tegen den muur Zondag jl is de man overleden na een nieuwen en nog heviger aanVal van koorts De l eneesheer houdt zich overtuigd dat de wond vaujden hond volkomen uitgebrand was en dat Destaing gestorven is als gevolg van de vrees dat hij dol zou worden Foenca maakt in zgn bericht over de alephoon aan de Britsche associatie kort geleden afgezonden opmerkzaam op de geweldige anrdstroomen die somtijds door de telephoonleidingen gaan en hare werking staren Twee nieuwe voorvallen hebben zichopgedaan waarbg die aardstroomen voor de gebruikers van den telephoon gevaarlijk worden Zoo werd op den Siraasburger Dom een man der brandweerbedwelmd terwijl het door zgn hand omvatte instrument uit elkander sprong Een dergelijk geval deed zich voor te Philadelphia alwaar een heer die juist in den overdrager sprak zulk een bevigen slag voor het voorhoofd ontving dat hij een half uur bewusteloos bleef Toen hg tot zichzelven kwam was zijn horloge totaal vernield Het eerste ongeval kwam voorbg een onweder het tweede bij een heldere lucht Deze feiten bewijzen dat het een ereischie is deuoodige voorzorg bg het gebruik der telephoou inacht te nemen en vooral de leidingen met bliksemafleiders te voorzien In Weenen den zetel der hooge chirurgie waar Billroth tot verbazing der geneeskundigen verleden jaar zijne resecties iler maag voor een deel met goed gevolg verrichtte hetfl dezer dageti eder eene zeer belangrijke operatie plaats gehad Eene moeder bespeurde bij haar kind van aohltiei maanden een tegenzin in alle lp js en dit verwonderde haar te meer wijl het kind overigens gezond was en goed ontwikkeld Het eenige verschijnsel dat zij den geneesheer kon opgeven was dat haar kind des nachts opeens een hevigen kreet had geslaakt eu daarna onrustig in het bedje was blijven woelen De geneesheereu beslaten door den maagkijker gastroskoop van Mikulier de maag electrisch te verlichten om te tien of een of andere mechanische storting de oorzaak van dit lijden was Toen tij in de maag keken zagen zij een grijsachtig lichaam in eene bedding van slgm liggen en herleenden het voor het lijk eener muis Men bracht door den gastroskoop een haak in de maag maar de opening van bet Instrument was te eng voor de muis Men bracht daarop een ander instrument in de maag een zoogenaamde i Muutearanger waarmede de muit in twee keeren uit de maag werd gelicht Het kind is volkomen wel en zal binnen enkele dagen volkomen hersteld zgn Mile Samary de beroemde iBjAi e van het Theatre Francais ontving eenige dagen geleden eene schriftelijke liefdesverklaring van een pyranaaiasl de zender smeekte daarin om baar portret en ai twoord poaterestaute aan het bureau van den schouwburg De naïeve actrice is echter in het burgerlijk leven de gelukkige vrouw vnn een jong bankier en de moeder van een bekoorlijke bébé Toen nu de jonge Komeo zich aan hel bureau van den schouwburg vervoegde vonil hij er den volgeuden brief van den man van mile Samary ifMijobeer daar mijne vrouw juist bezig is ons kleintje te helpen een meisje waarde heer verzoekt zg mij U antwoord te zenden en zendt als het dierbaarste wat zg bezit mijn portret Het hare kunt gij in den winkel van Nadar vinden Ik meefl U zelfs Ie mogen verwittigen dat deze uitstekende industrieel aanzienlijke korting toestaat als men de photographieën bij het honderd neemt Ten slotte meld ik U nog dat mijn dochter zes maanden oud is Later wellicht zoudt gij de liefde van de moeder op het kind overdragend mijn schoonzoon kunnen warden Volgens een telegram uit Brussel aao den i i aro beeft de koning van België de doodstraf tegen de gebroeders Peltzer uilgesproken veranderd in levenslange gevangenisstraf Ten bewijze dat de Pargzenaars het gas veel Ie duur betalen kan strekken dnt de gaamaattohappg die het monopolie heeft behalve een nitkeering van 17 millioen aan de stedelijke kas nog 27 milliorn francs overhield mt den dienst van 1882 en den aandeelhonders 83 pCt uitbetaalt De omnibusmaatschappij keert er 14 pCt uit Bultenlandsch Overzicht De Fratische minisier van oorlog generaal Thibaudin zal bij hel hervatten der parlemeutszitting vier ontwerpen van wet indienen betrekking hebbende op de recrnteeriug de bevordering de organisatie van het koloniale leger en het oprichteu van scholen voor regimentskiuderen In de drie rerstgcuoemde ontwerpen neemt hij van de besluiten der legercominissie die over waarmede hg zich kan vereenigen als zijnde niet in strijd met de door hem voor te stellen nieuwe maairegtlen dusdoende wil hij de behandeling an de ontwerpen zooveel mogelijk bespoedigen Volgens het vierde zullen er zes lalke scholen zgn vier voor infanterie een voor de cavalerie en een voor de artillerie Bij de regimenten zullen die kinderen zich niet meer mogen bevinden In de XlXe Sitcle wordt de instelling van een nieuw ministerieel departement aanbevolen De raadimanneu van den president der Kepubliek moeten volgens dit blad nog een ambtgenoot krijgen en wel een miniilre cChygiène et d auiitaiice Het beheer van en de zorg voor alles wat de volksgezondheid en de ondersteuning van behoeftigen betreft louden aan een ufzonderlijlcen titularis opge lr gen worden Thans bestaat niet bij het departement van binneiilandsche taken waar men het zou verwachlen maar bij dat van Koophandel een bureau ciweultatif d ij i ihte puhlique dt la France in de hoofdstad van elke academie is een gezondheidscororaissie gevestigd alles wal de verpleging van krankzinnigen de verzorging van jecgdige kinderen belrefi behoort tot den wekkring van den prefect van politie de zorg voor de verlaten kinderen is san den jirefeot van het Seine departement toevertrouwd maar deze versnippering van den dienst belet den arbeid van een centraal bestuur Een leidende gedachte ontbreekt een duidelijk omschreven en rechlstreeksche versntwoordi lijkheid bestaat met De schrgver van het artikel betoogt dat er geen verhcener maatschappelljker roeping denkbaar is dan het beschermen an de openbare gezondheid en brengt in herinnering dat de primitieve godsdiensten met name de Mozaïsche eeu goed deel van hunne krachten luister hebben ontleend aan de beschermende en waaktame rol welke zg op hygiënisch terrein ver ulden Ook bij de heidensche volken die kracht en schoonheid vereerden had de wetgever gezoudhcidsvoorscbrifien gegeven Bij de Eumeinen bestond zelfs een gemeentelijke overheid welke tot taak had voor de getondheid der burgers te waken Na vervolgens te hebben gewezen op het vele dat in dit opzicht gedaan behoort te worden op het gebrekkige bg het vcrieenen van onderstand meer bepaald van geneeskundige hulp aan behoeftigen beveelt hg met den meesien nadruk de verwezenlijking van ttjn denkbeeld aan Evenals een min sterie van openbaar onderwijs werd ingesteld om de oinwettjudheid te bestrijden is het billijk en uoodig dat een ministerie van gezondheidsleer en van onderstand kome ter bestrijding van ziekte en ellende AlvoroGS uiteen te gaan heeft beeft het Engelscbe Hogerhuis bij derde lezing bet regeeringsontwerp van wet aangenomen waarbij het verbod van sterke dranken op Zondag te verknopen wordt uitgestrekt tot de vijf groote steden van Ierland alwaar de verkoop op dien dag nog geoorloofd is Alleen aan die verbruikers welke krachtens de wet als reizigers te beschouwen zgn mag daar op Zondag aterke drank verkocht worden Twee amendementen werden verwoipen Het eerste van lord Milllown had ten doel als reiziger alleen te erkennen de personen niet metterwoon gevestigd in de plaatsen waar zij zich bevinden en die gekomen zgn uit plaatsen gelegen op een afstand van minstens twintig mijlen in het ontwerp staat drie mijlen De voorsteller betoogde dat indien met belrekking tot de rreizigers geen strengere bepalingen gemaakt werden de dorpen die nabg de groote steden liggen weldra op Zondag de plaata van bgeenkorast voor droukenmanspartgen zouden worden lot ergernis vgn de fatsoenigke bevolking Hiertegen werd door lord Carlingford aangevoerd dat een wet die te draconisch is gevaar loopt overtreden te worden en dat iemaiid die vooral des zomers een afstand van een mgl te voet heeft afgelegd wel het recht man hebben etn slokje te nemen Het tweede amendement strekte tot bepaling van den afstand op zeven mijlen Uit Varnn wordt aan Daily Neu gemeld dot de Porie de gezanten te Konstanlinopel gepolst heeft over het bijeenroepen eener conferentie aldaar tes einde de uitvoering der artikelen van hit traoHat van Berlijn waaraan nog geen gevolg is gegeven te bespoedigen Frankrgk Oostenrijk en Duilsohland tonden zich volgens genoemd blad tegen dit denkbeeld hebben verzet Zg doen daerbg o a uitkomen dat het artikel van het tractaal van Berlgn betreffende Armenië niet meer van loepassing is Uit Kaapstad meldt men l en gevolge van het binnenvallen der Boeren in Tembuland en huuue weigering om naar hun gebied terujt te keeren is de Eegeering voornemens tot krochtige moatregelen over te gaan Men gelooft dat ernstige onlusten ophanden zijn De Efecten bexLrs X Amsterdam 26 Maart 1883 In de afgploopeu week was t al bijzonder stil op oiite beurs De koersen der Staatifondsen verschillen weinig met die der vorige week Amerikaansche Sporen wari n gedrukter Het eenige vertier gaven sommige lokale waarden vooral Afr Handelsv Parkschouwb en Boxiel s BiNNlNLANMCHE WAARDEN Staalê Provincialeen Oemeenlefondien Intregraleii sloltii it l er drieën en vieren s hooger dan de vorige week Obl am sy i gingen achteruit De Amslerdamsche obligatiën die in de vorige week lager noteerden hei wonnen iels Premieleemngeh Amst loten profiteerden ii Rolt en Paleisl j minder Spoorteegl eninge Aand Holl Sp waren l i do Slaalssp Jt lager doch do Ind en Rijusp hoogrr i Centraalwaarden schier onveranderd doch in B xtelwaar len is een belangrgke rijzing vermoedtitgk door speculatie veroorzaakt te oonstateeren Aand stegen i f obl 1V gestemp 6 eu 2e Hyp 6 alleen obl 75 bleven onveranderd 16 4 19 60 laVs 6 Tranmayleeningen Aand Ainsl Omnibus mg noteerden ex div 228 aand Rgtnigv verloren 4 N en Z Hall 2 Guoische 2 pCt beter Induttrieele waarden Aand N Afr Hv sloten per saldo 14 pOt hooger eene iprculatie uitgelokt door de geruchten omtrent het diiidind dat 28 pCt zou bedragen Amst Hv verbeterde 3 Haveust 4 Indische Handelsbk 2 pCt Panopt l i Java l t lageri De speculatie in aanJ en opriebters aandeelen Parkachouwburg was vooral teer aanzienigk De laatsten vlogen van 40 tol ƒ i 10 en daalden daarna tot ƒ 70 Edhofkebche waarden Gemakshalve nemen wij de verschillende soorten deter rubriek ditmaal bij elkander t valt zoo weinig van mede te deelen Fransche pCt daaMe weer l i doch overigens was de stemmibg algemeen willig zoodat de meeste soorten 4 s hooger noteerden Aand WarschauWeenen 681 4 Amehikaansciie waakden Slaati ondien Brazilianen waren vrij vast evenals Mexicanen en Venezuela s doch Peruanen flauwer SpooTKegleeningen Sommige soorten zgn I i 2 pCt hooger zooals Chcsap Ohio obl Denv Rio obl geouiis dO Kans Pac Xx Disv Nashv 2e hyp en sink fUid eii prcf Oregoir s 4 pCt verbeterden St L en S Francisco Ie pref lerwgl 8t Paul Minn C i A 11 pCt verbelerden lB6J Deraresten zgn efihler 1 a 2 minder PBOLONOATiB itENTE varieerde tnsschen 4V en 5 pCt T LUST van BRIEVEN geadresseerd nan onbek nden gedurende de tweede helft der maand Februari 1883 uit Gouda verzonden en door tusschenkomsl van het Postkanto or terug te bekomen Van Zutphen Alfen NielhuS eu Brouwer De enter t Hart Rotterdam j Snappeiibtiig in 3 stuks Wed Beijerman Waardhuizen H van Buureu niet vermeld Uil OOUDERAK J Willems Amsterdam STOLWIJK A Trenzp Amsterdam ZEVENHUIZEN C Voormolen Haastrecht Wolmerstedt Zoeterwoude BRIEFKAARTEN Vermoole s Graveuhage De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Gouda den 26 Maart 1883 GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een onderstuk van een glazen oorbellelje raet zilver een zwerie handschoen een nit zakdoekje een sleutel eeu klein sleuteltje een roomsoh katholiek kerkboekje KEKi ISGEVII G Verkiezing van een LID voor de Kamer vaü Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen Ie weten dal de Vergadering lot bet kieten T EEN LID voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ten Raadhuite tal plaats hebben op WOENSDAG den 2 MEI 1833 welke verkieti g gesohIciU Ier voorziening in de vaeature onl r door het nemen van ontsUg door deh Heer H 1JS8EL BiSCHEPPEE Da inlevering der stembrieQes door de kieigereohligden in de ter vergadering aanwezige stembu zal aanvangen des middags ten tviaalj ure en voortdurend lot des namiddags ten drie ure ns welk tijdstip Kieue stembiljetten meer zullen worden aangenomen dan die van in de ziial tegenwoordige kiezers zullende onmiddelijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht da eu v ór den dag der verkiezing een stembiljet worden bezorgd Wanneer eeiiig kiezer dit niet mooht hebben ontvangen zal hij t r bekoming daarvan zich ter plaatselijke Sicrciarie kunnen vervoegen De lijst der kiesgerechtigden zijnde zij die ter zake van eenig bedrijf van handel ot fabriekwezen in bel patenireohl tot eene hoofilsom van zes gulden en hooger zijn aangeslagen ligt ter Gemeente Secretarie ter lezing tusschen des voormiddags lu en des namiddags I ure Gouda 23 Maart 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN IW Secretaris BROUWER KEi i l8GEVl G HBRUK van Maten en Gewichten BÜRGEMEESTERen WETHOUDERS van Gouda Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Stalen der provincie Zuid Holland van 19 December 1882 No l l Prov Blad No 74 brengen ter kennis der Ingezetenen dezer Gemeente dat de HERIJK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebbeu van 9 APRIL tot 9 MEI op alle werkdagen uitgezonderd den 3n Mei aanstaande van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal aan den Groeneweg naast de Eerste Openbare Burgerschool vor Jongens dat de letter S iu den gewonen drukvorm schuin netteld bestemd is tot goedkenriugsmerk van Maten en Gewichtec zoowel bij den hieuwen IJK als den HERIJK I dat voor de verdeeling der werkzaamheden lot beI vordering van den geregelden gang van den HERIJK naar volgorde der wgken aan de huizen der IJkplichtigen briefjes tullen worden bezorgd houdende opgaaf van den dag en bet uur waarop zij hunne Maten en Gewichten tot het Ondergaau van den I Herijk tullen kunnen aanbieden terwijl zij die onvoorziens zoo lanig briefje niet mcchten ontvangen I zich tot het bekomen daarvaq op de boven aange wezen dagen en uren voor den Herijk in deze GeI meente aan het bovengenoemd IJklokaal kunnen j vervoegen I Worden le belanghebbenden voorts herinnerd i dat rg verplicht liju hunne Maten en Gewichten bekoorlijk SCHOON en teikomeii DROOG tol bet ondergaan van den Herijk aan te bieden dat na I October a s bet gebruiken of voorhanden hebtwn vnn Maten en Gewichten niet voorzien van de vereiechte stempeiiuerken verboden en strafbaar is dat zij die van deze gelegeuheic voor den Hergk in deze Gc neente geen gebruik gemaakt hebben alsnog hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Hergk kunnen aonbieden aan bet IJkkantoor te Rotterdam op Diusdag eu Vrijdag van lke week van dts voormiddags 10 tot des middags 12 uren eu des namiddags vin I tot 3 uren dnt de onderdeelen van het Gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Rotierdom geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulk mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegenheiil voor den Hergk ten nutte te maken ten einde te oorkomeu de onaangei ame gevolgen die bg verzuim daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda den 27 Maart 18S3 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING Nationale Militie TWEEDE ZITTING van den MIIITIERAAD BÜEGEMEESTER en WETHOUDEES van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTING van den Militieraad bedoeld bij art 86 der Wel van den 19den Augusrus 1861 Staattilad No 72 zal plaats hebben op het Raadhuis te LEIDEN en wel lo Op MAANDAG den 9 April 1883 des namiddags ten l i ure voor de Lotelingeu omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon norden gedaan en voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken NOG persoonlgk moeten wordei onderzocht ïo Op DONDERDAG den 19 April daaraanvoir gende des voormiddags ten 11 ure a Voor de Ixjtelingen die een Plaatsvervange of Nummerverwisselaar verlangen voor te stellen b Voor hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De Lolelingen die voor bovengenoemden Militifraad moesten verschijnen doch niet verschenen zgn worden gehouden geene redenen lot vrijstelling te hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bgzondere kennisgeving uf van een oproepingsbiljet ontheft geenszins van ile verplichting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen vnn de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsslukken De Loteling omtrent wien de Militierr ad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft NIET in de Tweede Ziiting te verschijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar mocht willen voorstellen Gouda 28 Maart 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER tiurKerlijke Stand Gouda GEBOREN 2i Maart Ueudert Aotoon Pieter ouders P Lsfeber en M Hrockhoizen 24 Jofaanaci Ggibertas Joiephos onder J G Sleenlind en E Ekendoorn Ggs bertoi Jahsones coders S de Jong en M Vermeoteo Hatia Catliarina Agnet onders L L Taminiin en P Maitenaer 25 Gerardna oodcra C J an der Want u J M Larivelt Francina Huberts ooderj M F Verzijl eu H M van den Anker AntoDia Araotda Comeha oodera A A C vau Aich en E Sparnaaij 26 Cornelia Adrianua oudera C van Rhijn eu K van Leeuwen OVERLEDEN 23 Maart J Scbarff 80 j K Verkaik hnivr tan A Verborg 64 j 84 A P do Ruljter 11 m r 6 Verblanw 78 26 P Jaapers 1 j 5 m I de Jong 4 m F C Damste bumr van P Brona Middel 61 j Urn GEHUWD 27 Maart P J Hofman en W H A de Klerek Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 17 tot 23 Maart 1883 Moordrecht GEBOREN Gerritje Hendriks ouders F an Kranenburg en G B van Bliiderveeu Aagje oudera A de Vriea B N Fgn OVERLEÜEN K an Vliet 4 d Stolwijk GEBOREN Cbriatiaan Marmni ouders J P Honkoop eu K van ram OVERLEDEN J 1 da Vreugt 4 m GElU WDi A Kapteijn en E Dekker Haastrecht GEBOREN Heujamin oodera F de Jong en N de Bruin OVERLEDEN P G Teene 17 m Reeuwijk GEBOREN Cornelia ouders C Ëpgdemau co K Mak Antje ouders G Beijeu eu M H Hoogenboooi Bernardus oudera F Knijf en E Vermelj Pielernella ouders G de Jong eu A Schouten Vlanous oudera G Zuidaoi M J en Oezrlle OVERLEDKN T van Dijk 38 j M Yogtlaar 19 j J van Ea 79j L Brause 72 j Waddinxveen GEBOREN Pieije ouders A vfU Vliet en J Koster Gernt ouders G J de Rooij en C Alblas Leendert ouders W van Leeuwen eu N van Hoogd leo Adriana oudera J an Dijk en A van der Ben Pieter oudera L van Klaveren en C Boer Johanna Christina ouders J Kueiizer en E Drubbel Willempje onders A vau Os en G Via ONDERTROUWD A Schrama n M Janmaat GEHUno Bij volmacht J A ijin der Dreggen en WM van der Breggen ADVERTENTIËN Na eene korte onfesteldheid overleed te Groningen in den ouderdom van 25 jaren onze geliefde jongste Broedel en Behowdbroeder HEBMANUS BONIFACIüB GLEUNS Dr J a G GLEUNS A GLEÜNS ZoBLi i