Goudsche Courant, woensdag 28 maart 1883

N S90S 1883 Vrijdag 30 Maart Natuurlijk KoolEUurhoudend Mineraalwater uit de Victoria Bron te Oberlahnstein bij £ ms is niet alleen voor gezonden een zeer welsmakende en verfrisschende drank maar tevens een uitstekend geneesmiddel in vele gevallen van ziekten in t bgzonder bg die der maag en ademhahngsorganen alsmede Djj zenuwachtige toestanden Oe verkoop van 1 200 0O0 flesscben en kruiken in liet eerste jaar der Exploitatie dezer bron is wel het beste bewijs van de voortreffelijkheid van dit Mineraalwater Verkrggbaar op heele eu halve kruiken en flesscben in de Hotels en Eofflehuizen alsmede bjj alle Handelaren in Minerale Wateren Visoh Comestibles en Koloniale waren Brochures en Prgs conranten gratis Eigenaren ROMMENHöLLEli Co Rotterdam Verkrijgbaar te Gouda SLOTEMAKER en Co GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zoo gU een man van Mken of werEnafa zljt door uwe daceUJIcscbe bedghedeo af remat vormijdl opweWiende dmnken en gebruikt Zoo gij letterkundUe tljt verkende tot midden la de nacbt en soo gU aw geheugen ea ffcUoel U W zenuwstelsel wilt verfrisscnen gebrullct Zoo Kil lijdtaanrerstoppmgoftercelgedronkenhebtorweluianoTerdaadhebtsclinldlc X geinaafcf gebruikt IBOF BXrT X EZt H Zoo Bij getrouwd zlJt of niet jong of oud rijk of arm en op het dekbed xljt ullgestrakt ff Wie gij ook zijn moogt waar gil u moogt bevinden wanneer glJ een nUveraid versMri i P ki Ud on opwekkend middel noodlg hebtTneemt eene Desch M die 11 meor goed zal doen als 50 Gld voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gU lUdtua J Terstopplng lendeiipljn of ziekten der waterloozlngsorganen pQnln de maag ln de Inga m M wandon m het bloed in de lerer of de zenuwen gij zult genezen door het v CiJ zoo glJ lUdt aan opgeblazenbeld rhumatiek of jicht of Indien glJ a slechts ongesleM Qu I j wak of ontmoedigd gevoelt beproef het Vraartaan uwen apotheker i n p£9 edSn zooal eimt reeos De inzending an advertentiën kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der lütgave I apotheker DU Bitter kan u het leven i e n zooalfbet cUt reeos aan velen gedaan heelt ti Verkrijfibaar 60 de voomaartute Drogitten en Apothekers BOP BITTERS Manulactnring C Breda n K LoidM litwom to Tlrt HTlMli Depot te Gouda bij THIIVE EZPOSITIE Hotel ZALM ingang achter de Waag De ondergeteekende neemt de vrgheid het geachte publiek van Gouda te berichten dal ifl aanstaande Woensdag Donderdagen Vrijdag morgen den 28 29 en 30 a s eene prachtige collectie Hautes Uouveautés voor het aanstaande saisoen zaIexposeeren ala Hoeden van de eerste huizen van Parijs en Bruxelles voor dames jonge jufirouwen en kinderen ook ongegarneerd BLOEMEN VEEEEN DASSEN LAVALUÈRES en alle andere Nodcgarnlturen Mg vleiende door een talrijk bezoek vereerd te worden noem ik mij met hoogachting ÜEd Dw Dienaresse H VELGEJV TeDtoonstelllng Amsterdam EENIGE BAZEN van Gouda wenschen zoo mogelgk hunne werklieden behoorende tot het Timmer en Metselrak deze zomer een nuttigen dag te verschafién op de Wereld Tentoonstelling te Amtterdam Zg noodigeu daarom nit al de Bazen die hierin mede willen werken om een Vergadering bij te wonen op de Bovenzaal van den Heer UARDIJZEB aan de Markt te Gouda op DONDERDAG 29 MAART s avonds ten 8 uur EENIGE BAZEN Eau de Gouda b genaamd Lonis P Welter s Bloemengeest verkrggbaar bg den uitvinder LOUIS P WELTER Fz Westhaven 193 in flacons van 20 en fl van 60 cent NB Ook worden Dames en Heerenflacons gevuld Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 2 APRIL 1883 voorm ten Elf ure in het Koffiehuis Hiekonie aldaar ten overstaan van Notaris Mr KIST Tan JSja t lj20g§ij oliede geb6Tfwd droog op den meest gezochten standgelegeo voor allerlei Affaire of Winkel gemakkelijk in te richten BIIEBiiaiilS met grooten TUIN breeden GANG negen KAMERS waarvan vgf fraaie aan straat of tuin verder BADKAMER goede KEUKEN SCHUURTJE WARANDE en WERKPLAATS aan het Water Staande en gelegen aan de Markt wflk A n 104 te Gouda kad bekend in Sectie C n 1470 en 1471 groot 460 vierkante meter met uitgang op den gemeenen Gang daarneven In eigen gebruik en te aanvaarden I Mei 1883 Te bezichtigen lederen werkdag vóór de veiling van 12 4 uur en op den dag der veiling van 9 11 nnr InUchtingen geven Mr KRANENBURG Advocaat en genoemde Notaris Mr KIST l n te Gouda De ondergeteekende beveelt zich beleeidelgk aan tot het MAKEN van MTSLS E COSTÜUES beloovende eene prompte en civiele bediening M vAji WILLIGEN boven H J VONK Lange Groenendaal Op een der beste standen wordt gezocht een ruim BENEDENHUIS geschikt voor Kantoor en Magasign liefst aan de Markt of in de nabgheid Franco brieven met opgave van fauurprgs worden ingewacht bg den Heer FRANK COLSON cLondon Works te i Hage TIUGSCHRTFT der gunstige werking van het AiVATHERI MONDWATER van Br J G POPP K K Hof Tandarts De oudrrgeteekeiide rerklaari door dezen aan het Anatherin Moodwater ran dr J Q Popp tc Weenen faet behoud te danken tfe hebben ran eene losse kies en een losse land welke door het i ebruik ran dat Hondwater de natuurlijke vastheid hebben gekregen zoodal ze tot het gewoon gebruik ten rolle weder geschikt zijn geaorden Dit mondwater hem bezorgd zynde doorT G ran der Wal dépSihonder te Koudum geeft aan dezen volkomen rryheid ran dit attest het iioodig gebruik te maken ten einde de heilzame werki jg van dit mondwater aan al e taiidlgdcrs bekend worde Koudum 9 Maart 1869 Mr H J de CARFENTIER Te verkrygen Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoih en A Schippeiegn Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J ran Egn te Schiedam bg C Malta Oz te Leiden bg Ë Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Sehouohoven bg S Wolf en Zoon e Alphen bü L Varoasiean en Zoon te Uirehl bg G H N van Spanje idem Labrjr Porton Droogisten Snelpersdruk van A Bbinkkan te Gonda § g 5 o Z Eau BUerveilleuse is het eenigste eu zekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrggbaar in flacons a 1 00 bij Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 AbVEliTEI ITIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda aUlNA LAROCIIË A OF KINA WIJN met CD zoDder gzer VAN KRAEPEUM HOLM Apothekers te Zeist is verkrggbaar in fl ns 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Onutreken bjj den Heer C THIM Apoth te Gouda GR O O TE BE LO O NI MS Ü llND OIV 19 de eenlge Engelsche or Amerlkaansche sjuuuaM TBKKaH die door bare roortrelTelIJkheid eene UedalUa verkregen heeft w d TentooiutaUiiic te anuacl In 1S 0 Het geeft onMIbrnsr aan grijze t £ M haren de natuurlijke kleur weder y U het belet onmlddslljk het uitval fl VI len van het haar geeft het een C r nleurMeven nkraöhtlgengroei aUo andere haarheratellen Het la geen verf VerKrilgliaar M htOt m atve ttmU tril Katteri en Parfumeuri lAintT Vu D W PnXETTE 10 BoalanftI dM lUlitM Pirlfi J e morteeltge mtnerkina van ie MmtI WlaOaw i ft twutie at a het voortturent aan mVM CUentHU tal aantevelen DXPOT voos BELAIE IN NEDERLAMD NÓRBERT DEKETN 57 Rai ri iii iiu Uu ii BRDMBL ieoiiieiM iittiitNkHiDf rnni r rniMiiriii Depot te Gouda bU B iiGHOLTEN Coifleur De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iü den avoQd van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND OOl DA 29 Maart 1SS3 VEIiGADEBING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 30 Maart 1883 des nnmidcjags ten 1 ure Aan de orde Het kohier der plaatselijke direclc belasting op de iiikomsleu dienst 1883 Een adres van de IJsel Stoorolramwcgmaat chappij houdende verzoek dat liasr een grnoier terrein worde afgrslaau ilun bedoeld is bij het Baadsbeilait van 13 Februari jt j Het verioek van de Wed So inling om pensioen Benoeming van eenen brugwiichler voor de brug op de Gouwe bg den Langen Groenendaal In de lergadering van aandeelhouders der Leidsche Stoombootmaalschappij Dt Fmardinf is het dividend over 1882 bepaald op 12 pol Verleden we k eindigde de cursus der Bgksnormaallesscn over hel studiejaar 62 83 met 56 leerlingen Vt nieuwe cursus al den 3n April aanvangen met 80 leerlingen daaronder begrcpeu de aspiranten voor de onderwgiersacle die in de maanden April en Mei zioh aan t examen zullen onderwerpen Van de Ie klasse gingen over lol de 2e H kwtekeliDgen van de 2e naar de 3e werdun U kweekelingen bevorderd eu al de leerlingen der 3e klasse zgiide 19 in getal eerden toegelaten tot de 4e In het geheel zgn slechts twee leerlingen niet bevorderd Gisteren middag omstreeks i uur is braud uitgebroken in de tlmmerroaiiswerkplaats achter de Geuzensiraat van den heer N Kouiugs alhier welke geheel in de asoh is gelegd De oorzaak waardoor de braad onlstann is moet gelegen zgn in het omvallen van ten lijmpot welke op het vuur stond Spnil No 6 heeft hel eerst water gegeven daarna de spuit vttu het garnizoen De Burgeineesier eu andere autoriteiten waren spoedig aanwezig Toeu deze brand gebluscbt was ontstond er een begin van braud bg deu heer N Tboolens op de Gouwe ïusschen het plafond bij den schoorsteen was een gedeelte der binten reeds verkoold dal gelukkig spoedig bemerkt geen ernstige gevolgen heeft gehad Bg beiden was pand en inboedel tegen brandschade vcr ekerd Naar men ons mededeelt beslaat sedert eenigen lijd het plan dat iloor de Onderofficieren Gymnastiek en Sohermvereeniging Kracht door Oefening met welwillende medeucrking van de vercenigiiig fcioelsior eene uiivoering zal worden gegeven len behoeve der Vereeolgiiig van gepensioneerde onderofficieren en minderen van hel Nederlandsohe Leger Bij de verkiezing van een lid van den gemecnieraad te Woerden zgn ingeleverd 191 biljfllen waarvan 1 van onwaarde Daarvan zgn uitgebracht op den heer dr O A I Hichelle 96 stemmen Verdir bekwamen er de heeren J Hametling 5 en J Brunt Jr 35 Eerstgenoemde is alzoo gekozen Uitslag der Dinsdag gehouden verkiezing voor twee leden van de Tweede Kamer der SlatenOene raal in het hoofilkiesdiitriet Amsterdam Bood stembiljet Vacature door bedanken van den heer Dirks aftreding Jluni 1883 Candidalen J Dirks lib cand van Burgerplicht A Gildemeester lib cand van de Grondwet en H W van Marie cand der anti revol en katholieken Uitgebrachte geldige stemmen 1927 Hiervan verkregen de heer Dirks 787 de heer van Marie 569 d heer Gildemeesier 483 Herstemming tussoben de heeren Dirks en van Marie Geel slimbiljel Vacature door a treden van den heer Holtzman aftreding Juni 1885 Candidaten A Gildemeester lib cand van £ rgerplichC mr J Kapiieyne van de Coppello lib oaud van de Grondwet eu A baron Schimmelpeoninck ran der Oye cand der anti revol en Katholiekeu Aantal geldige temn eB 19S6 Hiervan verkregen de heer Gildsmtestcr 819 de heer A Sobimmelpenninok van der Oye 588 de heer Kappeyce van de Coppello 475 stemmen Heistcmniing tusKchen de heer Gildemeester en Schimmelpeniiinck van der Oye Door de Eegeering is een wetsontwerp ingediend om 1 ton subsidie te geven voor de internationale Undbouwleutoonsielling in 1884 te Amslredam Volgens de Jmiierdammtr zal er op het tentooiislelliugsterrein Ie Amsterdam een aardige bierkueip verrijzen een reusachtig biervat Dat vat een concurrent van het Heidelbergsche zal een middellgn hebben van niet minder dan zeventien meter Het Panorama in de Plantage Ie Amsterdam werd gedurende 1862 niet zoo druk bezocht als in 1881 voornamelijk door de concurrentie vnu het Panorama Garnitr en ook wegens de gebreken aan igureu enz thans na restauratie neemt het bezoek toe Ontvangen werd ƒ 24000 de uitgaven beliepen ƒ 12000 zoodat na afschrijvingen 14pCt dividend wordt uitbetaald de exploitatie van l et Broekerhuis leverde een zuivere winsl van ƒ 4000 hel dividend is 4pCt Het centraal comité van deu Nederlandsohen Weerbaarheidsbond heeft met algemeene stemmen beiloten in den loop van deu zomer vnu dit jaar een nalionnleii sohietwedelrijd Ie doen houden en tot deelneming daaraan als gewoonigk ook leger marine en sohutterg uit te noodigen Pogingen zullen worden aangewend om den wedstrijd Ie honden te sGraveiihage Het HandeUUad deell mede dat op Dinsdag 1 Mei e k mevr Sarah Bernhardt inet het gezelschap de Vaudeville te Pargs in deu Siadsschouwburg zal optreden als fedora Bg het rpgiment Grenadiers en Jagers doet zich het volgende qu ieslieuse geval voor Eenigen lijd geleden schoot een jager destijds van de kotnpagnie tan den kapitein tAC L od na van het schgfschleten leroggekeerd te zgn zich een vinger af wa irdoor hij ongeschikt werd oor den notieveu dient Thans wordt hem de keu geluten tusschen een emplooi of pnsporleering inei een gratificatie van ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ƒ 40 Beiden weigert hg echter en motiveert dit aldus heeft hij zich met optet verminkt dan is hy strafbaar volgeus de krggswetteu zoo niet of is men althans niet bij machte om hem dit Ie bewijzen dan is noch een emplooi noch een gratificatie vau ƒ 40 voldoende voor een verminking in en ifoor den dienst Te rckeileu van 1 April e k zullen alle plaatsen in Nederla id welke tot dusver nog niet in den dienst der pakketpost waren opgenomen voor dien dienst woeden opengesteld In verband met de artt 11 12 en 18 der wet vao 21 Jdni 1881 Staaltilad no 70 is dientengevolge hel port der gefrankeerde brieven met gemeld Igdstip voor het geheele Bgk als volgt Voor een brief tot 15 gram 5 cent boven 15 lot eu met 100 gram 10 100 250 15 250 500 20 500 1000 25 Cnr In den nacht van 26 op 27 dezer vond de Botterdamsckd politit op k den Hoogen Zeedijk bij de Hofl iau onder Kralingen bijeengepakt liggen een jas vest een paar boitines en een zilveren horloge Zij gaf daarvan kennis aan de politie te Kralingen die op deze mededeeling onmiddellijk begreep dat gemeljle kleedingstukken moesten tui bi huoren aan ecu persoon die even te voren in liet park gcJeehelijk ongekleed en met versnelden pas was voorbijgegaan De politie stelde toen een onderzoek naar den persoon in doch het mocht haar niet gelukken hem te viiidtn üe vraag rees un bij haar op of hier niet aan een zelfmoord moest gedacht worden Men nam dit voor zekerheid aan zoodat toen de dageraad aanbrak men langs het water op verschiliende gedeelten der gemeente ging onderzoeken Ook dat onderzoek bleef zonder resultaat Ongeveer ten zeven uur in den morgen kwam de Kraliugsche politie te weten dat een persoon in deu afgeloopeu nacht qp s Graveuweg in het water was gesprongen maar zich weer getracht bad te redden wat hem ook was gelukt Uit het water was hij in een hooiberg gekropen waar bij bletf totdat de boer hem daaruit verjoeg Vau daar had hij zioh befieven naar het café M Op de Vlietkade waar hy door den kastelein van droge kleederen nerd voorzien Dit nachtelijk tafereel sproot voort uit een liefdesgeschiedenis De heer G zoo heette de bedoelde persoon was uit Gouda naar Krulingen gekomtu om daar zijne dulcinea te spreken tusschen hen moet toen een woordennisseling hebben plaats gegrepen en dit zal vermoedelijk G aanleiding gegeven hebben tot de gedachte aan zelfmoord waarop hij zoo spoedig terugkwam Ueeds sedert geruimen tijd werd uit le geldlade vau een der buffellen aan het epoorwegstaiion Ie Leeuwarden geld vermist zonder dal inen den dader k n ontdekken E paar polilie beamblen zouden zioh iiu schuil houden op eene plnnts van waar zij alles kouden zien wai in de wachikainer voorviel zouder il ii zij Ie zien waren Zóó gisohicdilc het eenige dagen op een daarvoor uitgekozeii slil uur Eindelijk werd de moeite beloond het nas eeu pas elfjarige knaap zoon van een der spoorweg bennibten Toen de politie d n kleinen deugniet nchurhaalde