Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1883

liCTond tg dat h j vyf tiencenlstukkea in den m nd gMtoken en twee weggeworpen had Hg gebruikte hfrt gestolen geld voor snoepergen zonder dat iemand er iets van afwist Het Fransohe blad 1 1 Gauloi geeft nu zgn lezers een voordeel dnt recht in den geest is van onzen t d van premiën Alleen door abonné van het blad te zyo nl is men voor een bedrag van ƒ 2400 verzekerd tegen spoorweg Irani of andere rijtuigongelukken Ui direolia betaalt in geval van overladen die som uit aan dcerfgenamen en bg verwondingen een iianr evenretligheid op vertoon van de laatste qnitnntie Zelfs de kooper van een enkel nummer kan zijn leven voor genoemde som verzekerd nchteii indien hem gedurende dien dng een of ander ongeluk gebturt Volgens een mcMieeling in De Vrijheid wordt hel zuiveriugsprooes in den kerkernad en kerkelijke CüHiinisfiien der Amslerdiimsche hervormde gemeente door de bovendrijvende partg met ijzeren oonsequentie doorgezet Het geldt nu niet meer alleen de modernen maar al wat niet zuiver gereformeerd is moet er uit Dit jaar werden niet slechts enkele ouderlingen door het kiescol lei e de er der herkiezing onwaardig gekeurd maar ook de algemeen hooggeachte predikant Adrian werd door den nigemeenen kerkeraad èn uit de commissie voor het verkiezingswerk èn uit die tot hit bestuur over de kerkgebouwen goederen fondsen en inkomsten der gemeente gebannen De Vrijheid vreest dat de lankmoedigheid der Amsterdamsche gemeente wanneer zij zulk een ovrrheersching dulden kan spreekwoordelijk zal worden Een Amerikaan heeft een atoom velocipéde uitgevonden De velocipede heeft drie wielen en de kleine stoommachine is aangebracht beneden de zitplaats Om litt rijwiel niet te overladen met gewicht laat de uitvinder den stoom maken van petroleum die leer licht is Bovendien is er dat voordeel aan verbonden dat de wielrijder door middel van een kraan waaruit hij de petroleum laat loeien gemakkelijk meester wordt van de hoeveelheid stoom Een rijwiel van deze uitvinding vooizien van de noodigp hoeveelheid water en petroleum voor vier uur legt 18 kilometer in het uur af De temperatuur die gekookte spijzfcn welke der maag worden toegevoerd moeten hebben om de spijsvertering niet Ie verstoren is ongeveer lOOo Fahrenheit Voordat het voedsel tot deze hoogte verwarmd is kan het niet verleerd worden Is zulk een warmte niet op kunstmatige wijze aangebracht vóórdat de maag de spijzen opneemt dan moet dit orgaan er die aan verleenen Hierop grondt zich ook de nadeeligc werking van zeer koud water op de spgsvertering Ook de groote liitle der spijzen ia nadeelig daar zij de maag prikkelt en verzwakt daargelaten nog dat de tanden er iloor bedorven worden ïluiavroutc In het stadje Raksko op het eiland Laalord heeft men naar rle Indualr Blatler berichten in het groot proeven genomen omtrent de uitvoering van het gas ter vervanging van haardvuren en kachel welk een gunstig gevolg hebben gehad en waardoor het gnsgebruik tot 9 + cb ni per jaar en per hoofd is geklommen Daartoe had men de volgende bepalingen vastgesteld lo den prgs per eb ra lichtgas op 20 pgf gesteld 2o dien van kookgas op 13 pfg 3a de gnsbnizen gratis tot in de woning gelegd 4a de gazomeiers tegen inkoopsprijs geleverd 5a de kookstellen zoo goedkoop mogelijk vervaardigd en in 5 jaarlgksche termijnen te laten voldoen Go de eerste maand wordt liet gas gratis geleverd daarna bg de maand betaald Uit de winst worden dividenden aan de beambten en arbeiders der gasleiding uitgekeerd Het gevolg dezer maatregel is dat de fabriek tegen weinig geld zoowel licht als kookg is leverende gratis de stad verlicht en nog ruim i3 pCt winst opbrengt Vooral voor de arbeidende klassen en kleine winkeliers stand is deze regeling buitengewoon Toordeelig De meeste arbeiders hebben dan ook hunne haarden en kachels door gastocstellen vervangen De totaalprijs door de arbeiders ano het gas tot verlichting en verwarming besteed bedraagt volgens de IndiutrieBlatter van 1 3 mark Vooral vour dicht opeen gebouwde dorpen waar niet voldoende hoeveelheiil verlichlingsgns wordt gevraagd om de oprichting eener gasfabriek te verzekeren verdient déze dubbele toepassing der gas aanbeveling Voor eenigen tijd deelden wij mede dat het weekblad SieMdia onder den titel Qroote omKenItUig onder de bloemen een verrassend bericht be loofde Het laatste nummer van dit weekblad geeft thans de oplossing Het ontving namelgk een mon sterprijs couranl van een Fransohe Maatschappij zich noemende Tuinbouic vereeniaing van de reizigers door Centraal jé rika waarin verschillende bloemen op zeer verdachte en reolarae achlige wijze worden geprezen en te koop aangeboden en waarbij o a genoemd worden de Tulp van Oentraal Afrika CU de Afrikaansche Hyacinth Besiellingeii op een en ander moeten vergezeld gaan van het bedrag plus de vraoht De redactie van Sieboldia in dezen voorzeker een bevoegd beoo deelaar noemt de geheele zaak oplichterij en ten nutte onzer lezers waaronder allicht bloeinenliefhebbers die zich zouden laten verleiden nemen wij hare opmerkingen over Men vraagt zich met verwondering af hoe t mogelijk is dM zelfs onkundigen uoj dupe kunnen worden van een dergelijke oplichlerij Maar wat nog meer verwondering wekt dat die Firma zulk een circulaire durft zenden aan specialiteiten op het gebied van bolleuknltuur immers wij ontvingen dit komische sluk ter kennisneming enz van een onzer eerste firma s Dat die Franschman te dom is om te weten dat hg met zijn geïllustreerd Prospectus de grootst mogelijke dwaasheid debiteert Is te begrijpen innnr t is zeker al zeer nnief te geloovcn dat werkelijke deskundigen duardoor ingepalmd zullen worden Zoo het geen familielid is van de kwakzalvers die een jaar of wat geleden hier voor veel geld de meest ordinaire dingen als wonderen verkochten maar die toen door ons en andercr toedoen begrepen dat bet zaak was hun biezen te pakken dan is het toch zeker een leerling maar dan heefl hij bet in zgn kunst van reclame niet minder ver gebracht Men zou bijna geneigd zijn nnar zulke bombastische aankondigingen de kennis der Franschen in het algemeen te be te veroordeelen immers een Hollander zou t niet probeeren wttende dat hg spoedig aan de kaak zou worden gesteld zoo niet nog erger In Frankrijk schijnen zulken dingen onopgemerkt te blijven en schijnt het debiet zelfs verzekerd En dat wel in Pargs I Wij meenden onze lezers hiermede in kennis te moeten stellen Het zou toch kunnen gebeuren dat de aanvoer van deze nieuwe wonderen uil Centraal Afrika zoo groot was dat de bovengenoemde ürma met een wagonlading iinnr Nederland kwam en de ondervinding heeft vroeger maar al ie vaak geleerd dat er ook hier zelfs verstandige lieden zijn die zich dour hel marktgeschreeuw van een rondreizend kwakzalver laten vangen Voor het Jlux de bouche van een handigen Franschman schijnt in sommige gevallen zelfs de gezonde rede te wijken Op het gebied van Faasoheieren was te Parijs dit jaar weer een nieuwigheid bedacht die zeer in den smaak viel Men verkocht ui groote choco ladeeiereii met een lot er in van de Tunis loterij Deze loterij heefl een zeldzaam succes Men is thans bezig met het derde millioen loten Men weet dat de opbrengst zal strekken om in Tunis scholen hospitalen en dergelgke onmisbare instellingen in l leven te roepen Het onderwgs in het leger Van de 172 or derwijzers bij de 8 infanterie regimenten en het keurkorps hadden slechts 14 de bevoegdheid om onderwijs te geven bij de cavallerie hadden van de 31 onderwijzers slechrs 3 de bevoegdlicid terwgl van de 91 onderwijzers bij de artillerie slecht 5 in dit geval Verkeerden Van de 4908 miliciens bij de infanterie ingelijfd kouden 1478 niet of slechts gebrekkig lezen en aohrgven Van de 48 leerlingen bij de cavallerie konden slechts 46 gebrekkig lezen en schrijven Bij de artillt rie daarentegen verkeerden van de 898 leerlingen 423 in dit geval Te Kolhorn hebben verscheidene personen 10 20 of 30 cent per week betaald aan eene firma C v d Leune ie Schoonhoven om hiervoor een artikelin goud of zilver te ontvangen Nadat de keepers30 weken betaald hadden werd de ngenl belastmet het ophalen der gelden ontslagen en ontvingen de koopers bericht dat een andere agent zou worden aangesteld thans na 5 maanden is er nog jiiemandbij de koopers geweest om bedoelde gelden inontvangst te nemen Aaiigetien iemand het bedragdnt nog betaald moest worden op B Februari perposiwissel aan de firma overgemaakt en nog nietsontvangen heeft vreest men dat de gelden verloren zijp Een nieuwe oircusbrand heefl onlangs lp NewOrleans plaats gehad Do r een rondreizende ker mistroep die zijne teut uit eenvoudig zeildoek beI staande aldaar had opgeslagen werd Zondag een buitengewone voorstelling gegeven waaraan mannen vrouwen en kinderen deelnamen Een leeuwentemmer liet de wilde dieren in een groot hok door brandende hoepels springen en bg bet terugtrekken van een dezer hoepels geraakte een gordgn in brand Daardoor outslond een ware paniek onder de toeschouwers die onder het uiten van angstkreten naar de deuren snelden De brand was spoei ig gebiuscht en niettegenstaande een clown spoedig op de schouders van zijne makkers sprong en aan het publiek het half verkoolde gordijn toonde om te bewijzen dat het gevaar geheel geweken was was het niet meer mogelijk de orde te herstellen Het gedrang was onbesohrgfelijk en aan de uitgangea vormden zich een barrière van personen die in onmacht gevallen waren Hiermede was het ongeluk nog niet ten einde Velen die de uitgangen niet bereiken konden sneden groote gaten in het zeildoek en wierpen vrouwen en kinderen op straat Aan een zijde braken eenige mannen in hunne yerlwgfeling de palen waarop het doek rustte zoodat de tent daar instortte en ongeveer 60 personen meest vrouwen en kinderen onder den zwareu last begraven werden Door de pogingen die de ongelukkigen aanwendden om weer in t vrije te komen geraakten zij nog meer in het zeildoek verward zoodat velen stikten Hel aantal doodeu Is nog niet geconstateerd meer dan hondtrd personen werden z aar gewond Zooals men weel heeft Noord wijk een goede toekomst Daarover schrijft men aan het Leidtche Oagbl o a het volgende De onlang opgerichte Maatschappij Noordwgk tot exploitatie van duingronden waarvan directeur is de heer J A Bientjes thans leeraar in de wiskunde aan de B H B S te Utrecht stelt hel zich ten tank Noordwijk aan Zee tol eene badplaats van den eerslen rang te verheffen Langs het voormalige VInkeveld thans nog slecht in naam bestannile begeven wij ons nu in den zomer naar de duinen Een ruime toegangsweg voert on tot de terreinen der Maatschappij Noordwijk ten zuiden van het dorp Noordwijk aan Zee De weg aan de linkerhand leidt langs de ryk begroeide duinen naar den koepel van het vroegere Vinkeveld door de zorg van den burgemeester in t vorige jaar hersteld Langs met smaak aangelegde wegen gaan we nu naar de alrnndreep waarover een flinke breede rijweg met voetpad eveneens met klinkers bestraal Een klein lind zijn we de strnndreep o gewandeld daar ziet ge eenige hoogten aan uw rechterhand san de linkerzijde hebt ge naluurlgk de zee up deze hoogten ziet ge t ee hotels en een kurhaus in aanbouw welk een prachtig gezichtl Vóór de zee en wendt ge uwen blik om dan ziel ge den dorpstoren van Noordwijk binnen en het vriendelijk dorp in de verte In de laiterle lokt alles uit lot rustig en aangenaam verblgf Men zet er zich onder de nette halfboogsgewijze gebouwde warande of in een der koepels die hare beide eindpunten sluiten Vlak voor u de genoemde weide en aan uw rechterhand eene vooral hier te huis behoorende rustieke brug over deze bergkloof ouder die welke de voor ons liggende met een andere weide verbindt heeft men een zeer interessant gezicht Links weer treft uw oog de hotels en het kurhni s Recht voor u uil iels verder dan de weide ligt de trambaan die u van het station Pietgyzenbrug in slechts weinige minuten over Noordwijk binnen naar haar voert Blijkens het eerste jaarverslag oiutreni het Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland werd in 1882 ten behoeve van dit fonds ontvangen 1347 60 als van 43 leden ƒ 230 102 begunstigers ƒ 210 aan giften in eens ƒ 807 60 Van dnt bedrag werd ƒ 900 tot kapitaalvorming gedeponeerd terwgl de uitbesteding van 12 kinderen in verschillende plaatsen van Friesland een uitgaaf van ƒ 346 elschle Aan alle aanvragen tot plaatsing kon met met het oog op de financiën niet worden voldaan In Januari 1883 werden hiervan echter weder 6 geplaatst zoodat op dit moment aan 18 kinderen onderwijs voor rekening vnn hel fonds wordt verstrekt van welke zonder uitzondering gunstige berichten om trent schoolbezoek en vorderingen werden ontvangen Een 15lal eorrespondenten bevorderen de belangen van het fonds in Pri sland met de oprichters do heeren H G Dornseiffen en H Kulgers te Terhornc Door tusschenkomst van den generaal Frebault is aan den minisier van oorlog te Pargs een geweer van geheet nieuwe vinding aangeboden De uitvinder noemt dit wapen miirailleuie geweer en de genoemde generaal beveelt het bg den Minister in de warmste bewoordingen aan Wat zal men na d bekende woorden Lei Chaasepot ont fait meneille wel van deze vinding zeggen als het waar blgkt wal er van getuigd wordt nl dat wie mede weet om te gaan 30 man per minuut overhoop schiet De weKlnener van het meuschdom die dit ivapen heefl uilgevonden is geen militair geen geweermaker of ingenieur maar een geestelijke I De heer Louis Charles de Bourbons Naiindorff wonende te Teteringen bij Breda verklaart in een ingezonden stuk voorkomende in de Nieuroe Bredasche ec Ooaterhoutscbe Courant van 25 dezer dat het bejijilen de waarheid is wat de Evenement mededeelt omtrent hel inden van een kistje in de bouwvallen der Tuilcrieën en waarvan de sleutel in het bezit zou zijn van eene hem onbekende Prinses de Bourbon te Amsterdam Die sleutel verklaart hij is in zijn bezit terwgl hel tevens onwaar zou zijn dat het bekende halssnoer van Marie Aciloinelte zich in dal kistje bevond daar Lodewijk XVIII er reeds eene aiidere bestemming aan hail gegeven Ten slotte vraagt hij waaroifi ile Fransohe Republiek aan de Hollandsohe Bourbons eigen hun eigendom Ie komen halen waaruit zij bewijzen konden de eenige en ware eigenaars te zgn van den verbjigcn schal van Lodewgk XVI Een merkwaardig geval van gernnedsbevwaren heeft zich te Lyon voorgedaan bij een aantal boekhandelaren Dezen hadden namelijk bij aanbesteding de levering gekregen van de leerboeken voor de openbare school doch verklaarden toen hel op de uitvoering vnn het cjntract aankwam zich bezwaard om boeken dojr de kerk veroordeeld te leveren deze waren schreven zij eene schending van de neulraliteil der school en vielen daardoor buiten de vooranarden der aanbesteding Hel is echter niet iioodig geweest de gemoedsbezwaarden tot naleving van het contract Ie dwingen daar zij zich tegelijk bereid verklaarden om lerwgl zij zelf niet meer dan één derde van de bedoelde boeken leverden de overige op hunne verantwoording door anderen te doen leveren Daarmee was het geweten gered I Hel centraal AddereomM heefi verslag uitgebracht van zijn bemoeiingeu Ontvangen werd a tn gifien ƒ 80 862 85 waarvan ƒ 29 819 van de commissie van Nieuivediep ƒ 21 264 van die te Amsterdam ƒ 12 800 uit Java y 10 911 te s llageenz Aan 3 weduwen is een inschrgving Grootboek verstrekt van f 9358 aan 21 weduwen moeder weduwen en gebrekkige ouders lijfronien ad ƒ 33 067 aan 34 betrekkingen ineens ƒ 17 080 uitgereikt Het saldo na aftrek van nog een post wordt besteed voor Stichting van een biijvend fonds volgens de wenschen der sub commissie van de Marine te Amsterdam Bij de uitvoering stuitte het Centraal Comitó op eene moeielijkheid namelijk de keuze der Inrichting tot welke men zich zou wenden vuor den aankoop der coniracleu van lijfrente Van meer dnn eene zijde waren daarvoor inrichtingen aanbevolen die op verschillende punten des lands haren werkkring hebben Het H fls vour het Oenira l Comitó niet doeiiIgk om aan al die aanbevelingen te beantwoorden en ten einde den schijn van eenzijdigheid e vernigden heeft het Comitó zich gewend tot de oudste dier instellingen hier te lande en de uitgereikte contracten aangekocht bij de Hollandiehe Sociëteit van Levensverzekeringen te Amsterdam Het heeft een onderwerp uitgemaakt van nauwgezette overweging eiken weg het Comllé zou volgen omtrent de organisatie van het Fonds waartoe voorloopig de som van ƒ 20 717 49 beschikbaar blijft In de vergadering vun 3 Maart jl is besloten lol die organisatie te komen door het stichten eener Vereeniging wier doel is een Fonds te scheppen tot ondersteuning lo vnn de nagelaten betrekkingen van heu die in s Lands zeedienst door eenig ongeval aan s Rgks Marine schepen overkomen het leien hebben verloren 2o van hen die in s lands zeedienst door eene dergelijke oorzaak voor den dienst ongeschikt zijn geworden en bulten staat zijn om in hun onderhoud te voorzien Aan het stichten dier vereeniging wordt gevolg gegeven Wg eindigen dit verslag zegt de ouminissie met een woord van dank voor hel verlrou iec dnt in ons werd gesteld en waaraan wij hopen te hebben beantwoord maar ook met een woord vnn dank aan allen die door hunne milde gaven leniging hebben aangebracht bij diep geslagen wonden De uiloefening der taak die wij hebben aaiivaaril moge ons met weemoek hebben vervuld bij het aanschouwen van zooveel rouw en ellende wij waren opnieuw getuigen van de zucht bij het Neilerlandsohe volk om Igdeuden landgcnoolen te hulp te komen en van de onvernnderil warme belangstelling in het zeewezeo de bakermat van ons volksbestaan Bultenlandsch Overzicht De herslemmiiig voor een afgevaardigde in het 20e arrondissement van Frankrijk zctel Gninbeilu heeft den uitslag gehad die te voorzien was De radicaal Sigismond Ijacroix is gekozen met 3795 stemmen terwijl op zijn tegenstander i en candidaat der Jamliettislen Méiivier 1897 stemmen waren uitgebracht De heir L icroix is wat men noemt positivist voorstander van meerdere machtsuitbreiding van gemeente en provincie Nu deze beslissing gevallen is wordt de gtondwetsherziening wedeiom het eenige onderwerp waarmede niel zoozeer de openbare meening als wel de politieke mannen en dagbladen zich bezighouden t Is gelijk men neet de quaestie van eene onmiddelijke herziening al of niet Voor hel eersie schijnen velen wenschen te koesteren daarvoor val men vuur en agiteert meizich maar voor leu sprong in de duistere toekomst blgfl het land tamelijk kalm Frankrijk heeft een politiek man verloren die sedert verscheidene jaren bijna voortdurend deel heeft uitgemaakt van zijne regeering In de nationale vergadering was Varroy een der bestrijders van het vredesverdrag In 1876 i eril bij senator en voornamelijk bij het debat over het groote plan van den j heer Freycinel betreffende ile openbare werken ouiler scheidde hg zich hieraan had hg waarschijnlijk de I portefeuille van openbare werken in het ministerie Freycinel ie danken Mei dezen trok hg zich terug toen de heer Jules Ferry optrud doch ook rnct den heer Fnycinet k wam Varroy lo het vorige jaar wederom voor korten tijd aan het bewind Het schijnt zeker dat Gladstone hel premierschap zal neerleggen vermoedelijk is hij niet geneigd gedurende zijne nog weinige levensjaren als pair in het lloogerhuis een zetel te hebben Daily Nem laat zich hierover uit als volgt De omstandigheden waaronder Gladstone de diplomatieke loopbaan zou kunnen verlaten zijn een onderwerp van discussie Hel is mogelgk dal Gladstone om zijnen hoogen ouderdom zich niet in staat gevoelt eene nieuwe reformbül in hel Lagerhuis lol stand te brengen Zulk een werk kau niel In een of twee zittingen verricht worden en als Gladstone zelf gelooft dat zijn pliysieke toestand hem het aanvaarden van die taak verbiedt kan niemand zo hem opleggen nu bij toch bejaard is en al menige waarscbawing ontvangen heefl Wat het innemen van een zetel in bet Hoogerhnis betreft hel zou voorzeker vreemd zgn Gladstone zijne loopbaan daar te zien eindigen De voorbcchleo Pelham Pilt den jongere Canning Peel eu Palmerston die hun politiek leven in het Ligerhuis begonnen en eindigden zijn I zeker meer voor zijnen geest dan die van andere I eerste ministers zooals Pilt de oudere Wullpole Kusj sell en Disraeli die in het laatst hunner dagen j het pairschnp aannamen waarvoor zy niet geboren waren het geldt hier riet een quaestie van smaak I of van gevoel alleen de openbare dienst eu de voorI waarden aan den effectieven dienst verbonden komen hier m aanmerking Het zou kunnen zgn dat Gladstune zijne positie van leider der liberale party alsmede het beheer der openbare aangelegenheden in hel Hoogerhnis overbracht Wij zeggen dit lel wel zonder i£ts te voorspellen zonder een oplossing aan te bevelen wij oonstateeren sitchts wat zou kunnen geschieden In den Grooten Raad van hel kanton Oenève heeft Zaterdag een der leden Lachenat het uitvoerend bewind den Staatsraad geïnterpelleerd over de benoeming van mgr Mermillod tot bisschop van Lausanne Geneve Wij vatten het resultant der beraadslaging samen in het slot vnn hel antwoord door den president der regeeriug Carteret op de iulerpellatie gegeven De benoeming is zeide hg een kaakslag in het aangezicht van den Bond men zal Geneve niet duingen den oud vicarius apostolious Ie ontvangen En indien die persoon hier de constitutie schond zgiie bisachoppelgke plichten uit te oefetien dan zal de Staatsraad i iet aarzelen op hem de hand te leggen en hem tol rekeiiscliap te roepen voor de rechtbank Volgens de inededeeluig van den president wasde Staatsraad eenstemmig tol dit inzicht gekomen Het radikaal bistiiur van het kanton wil dus niet medewerken aan de transaoiie door de Bondsregeering met de Roomsohe Curie tot staitd gebracht De Geneefsche vertegenwoordiging welker meerderheid een nauwe verwantschap toont met hel typeder Fransche radicalen is wars van eiken priesterlijken invloed en zy sluit het oor voor de neuschen der Katholieke inwoners van het kanton die geeiie vrge gemeente witten vormen doch naar de voorschriften der Kerk onder het geestelijk bestuurvan een bissohop willen staan In beriohleu welke de Times uit Durban ontvangt wordt bevestigd dut do Kaapsche regeeriug voornemens is krachtig legen de Boeren op Ie treden en als gevolg daarvan ICaapsohe troepen in Temboeland worden bijecngetrokken Ook wordt aan dat blad geseind dat het Kafferhoofd Mapoch den vrede heeft aangeboden RECLAME Zoo gg en uwe familie ziek zijl is het omdat gij geen HopBitter gebruikt Hop Biiter doel wonderen tegen nigemeene verzwakking en neerslachtigheid Neem er de proef van Het Hop Bitter bevrijdt U van akelige Droomen Verstoring in den Slaap slechte spijsvertering en Oprisping Laatste Berichten Belfast 28 Maart De eerste zes beschuldigden in de zaak der patriotische vereeniging zijn veroordeeld tot dwangarbeid voor een tijdperk van 6 tot 10 jaren De overige beschuldigden in deze zaak worden allen met 10 jaar dwangarbeid gestraft Konstantinopel 28 Maon Naar men verzekert znl lie l orte Zaterdag a s de benoeming van den jongen Bibdonn als gouverneur van den Libanon aan ite goedkeuring der vreemde gezanten onderwerpen Volgens bericht uit Soulari hebben de Moiilenegrijnen verscheidene Albamezen doodgeschoten uit weerwrank we jens den rooord van Urbitza Londen 28 Mnart Dr Jorissen is heden in goeden welstand te Plymouth aangekomen en naar Londen doorgereisd De Gouverneur der Kaapkolonie sir H Hobinson komt mede naar hier om aan de ondeihandelingeii deel te nemen JHARKTBEKICHTSM Gouda 29 Maart 1883 Tarwe ging als loren kalm van de hand en mocht in de besle soorten flink betaald worden De puikst Zceuwsehe ƒ 10 25 a ƒ 10 50 de besle polderlarwe ƒ 9 90 a ƒ 10 mindere soorten naar kwaliteit Drooge en blanke logge komt weinig voor en wordt betaal met ƒ 7 a ƒ 7 25 Gewone soort 6 50 a 7 mindere en voeder ƒ 6 25 tot ƒ 5 7 i Gerst in beide soorten zander handel Haver erd de llgte betaald niet ƒ 3 50 il 3 80 de zware ƒ 4 a ƒ 4 30 Mais ƒ 6 40 tol ƒ 6 60 verkocht Erwten eu boonen flauwer als voren De veemarkt met goeden aanvoer hoewel de prijzen hoog waren was echter de handel traag vette varkens van 25 a 28 varkens voor Londen van 21 a 23 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 30 a ƒ 1 60 per week schapen vlug Kaas aangevoerd 13 pnrlijen handel vlug Ie kwaliteit ƒ 29 ü ƒ 31 2e kwaliteit ƒ 26 a ƒ 2S Noordholtandsche ƒ 36 Goebotcr ƒ 1 20 i ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 B u r g e r 1 ij k e 3 t a q tt GEBOREN 26 Miarl Johiuna Calharina ouders D I Donker en W tl Metzoij 27 Jaona Jacoba ouders J i chikker en P van den lierg OVERLEDEN 26 Maart A Stoelenèraaijer 77 j 27 J M PuuUran 5 d 28 C Vernieulen liuisvr vau M Schouten 39 j U ra IV vau Hork 71 j U m GEHUVID 28 Maart W van der Heijden en H Koop ADVERTENTIÊN Hedeu overleed tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen mijne innig geliefde Echtgenoot FRBDERICA CHARLOTTA DAMSTÉ in den leeftyd van bijna 62 jaar P BRONS MIDDEL Gouda 25 Maart 1883 Heden overleed ons geliefd Dochtertje WILHELMINA PAULINA FRANCINA in den aanvalligen leeftijd van ruim 5 jaren A J J DE RUITER J M DE RUITER NiEUWENHCIZEN Gouda 28 Maart 1883 Voor de belangstelling bjj de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen wij onzen dank C VAN VEEN Az G P VAK VEEN WiLTER Bij fatsoenlijke Burgerlieden zonder kinderen P G kunnen EOSTGAIT EBS geplaatst worden Adres onder No 821 aan het Bureau dezer Courant