Goudsche Courant, vrijdag 30 maart 1883

I N 3903 VA VOLlE fHOVEN S STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL YAN Ei EEi$KUKDIGEN A 4 ï BEVOLEiV wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De nu reeds jpevestigde guostlgre reputatie levert het beste bewtjs dat bovenrenoemde biersoort geschikt is om Itet buitenlandsche fabrlekaat te vevaniren IT A XjEj in concurrentie met Bngelsche fabriekaten tegen veel lageren prjs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaui Aïüu KruidenAzijn Droffon en Wijn Az n in onderscheidene prjjzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE CfEEROONDE VALK AflSTEBDAlU OOBDBECHT Zondag 1 April 1883 GOUDSCHE COURANT IVieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Tlenaeweg D 60 GOUDA Lange m deweg B 60 Alle BOJSKEN en TIJDSCHRItTBN worden binnen den kortst mogeljjken tfld geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billöke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Die iets te vorderen heelt van of verschuldigd ia aan de nalatenschap van den Heer JOANNES PETRUS MAHLSTEDE gewoond hebbende aan den Fluweelen Singel te Gouda en aldaar overleden den 16 Maart 1883 gelieve daarvan opgave te doen vóór 15 APRIL 1883 aan den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Tegen Mei wordt in een klein gezin EENE FATSOENLIJKE il gevraagd zonder goede getuigen onnoodigzich aan te melden Adres aan het Bureau dezer Courant H 2 Blauwstraat H 2 HEDEiX AVOAD OPENIXG VA HET Maastrïclitscli Bierhuis Hopende met een druk bezoek vereerd te worden blgf ik mij ook steeds aanbevelen tot het LEVEREN van Binnen en Buitenlandsche ÜEd Dw Dien F VAN L TREC HT Hoogheemraadschap RUoland De VERKIEZINGEN van Hoofdingelanden en HoofdingelandPlaatavervangers zullen plaats hebben op Donderdag den 5 April aanst in de districten op de plaatsen en uren breeder by aanplakbilletten bekend gemaakt Leiden 26 Maart 1883 Tegen billjjke voorwaarden kunnen in een Burgergezin R 0 nog TWEE KOSTGA GERS plaatsing erlangen Adres aan het Bureau dezer Courant Attentie Een gehuwde VROUW zonder Kinderen van goede getuigen voorzien biedt zich aan als WEEESTEBorNOODnULF Adres NIERHUIZEN Karnemelksloot Boomgaardstraat R R 145 Ünlverseel Zuiverings Zout is het eenvoadigste en goedkoopste huismiddel tegen maagp n maagkramp slechte spijsverteering zuur hoofdpflü duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in leder huisgezin gevonden worden in pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 30 50 en 90 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm a flac 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honig werkt genezend e verzachtend bg keelpyn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest in flesschen a 30 60 ets en 1 Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H vox GIMBORN Emmerik By deze heeft de ondergeteekende de eer aan het geachte publiek te berichten dat voor den verkoop van het zoo gunstig bekend staande MAASTRICHTS BIER de heer JP van UIBECST als Agent voor GOUDA en OMSTREKEN zal werkzaam zijn J H KUTTEN Maastricht Goed aangewend tegen schouder en aangezichtspjjn kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zjjn de ABSHAUBBIN S of Antl Rhumatlsche Watten het tot nog toe zekerste middel om van delastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hoofddepót A BREETVELï Az te Delft en verder bjj r A C van Deth C B Verheul Oudewater fflej de Wed Bosman A Bos Berkei r T K P Zoetermeer W F J aen Uyl Sohoonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen Ij B E C Schlattman M J Goudkaile Boskoop Bodegraven O Hoogendgk Cappelle IK Oosterling Haastrecht S d Kraat8 Bleiswijk W d Q Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Brinkman te Gonda Borstlijders yinden baat bjj den voortreffeiyken Rtjnlandschen DnCJIVE BORST HONIG o o o o DONGEN 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hij door het gebruik van de zoo gunstig bekenden DRdlVENBORST HONIG van den Heer W H Ziokenhbimee te Mainz genezen is van eene borstkwaal waaraan hfl twee jaren geleden heeft Hjj beveelt dus den borsthonig allen borstljjders ten zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zjjn dat de flacon van fl 2 van eene geele die van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 van eene witte capsule met nevenstaand fabriekstempel voorzien is Te Gonda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwjjk bij C G v d Berg BINNENLAND GOÜDA 31 Maart IS 53 De heer W P Barbier alhier die naar men wtet ouïe gemeente gaat verlaten en die bij zijn afscheid als predikant b j de Evang Lulh gemeerte loovele bigkrn van genegenheid en achting mocht ondervinden rooal wij indertijd hebben medegedeeld mocht eergisteren cok in een andere belrekking ondervinden hoezeer men ijne diensten waardeert Gedurende 36 jaar is de heer Barbiers lid der plaatselijke Schoolcoraraissie geweest en geruimen tyd daarran nam h j daarin de faiicltcn van voorzitter waar en thans weid hem bij gelegenheid an zijn nederleggen desef betrekking op ondubbelzinnige wijze erkentciykliW geloond voor l hetgeen hij als zoodanig deed De Commisiie ran Toezicht op het Lager Onderwijs bood den heet Barbiers een schoon bewerkte tilteren beker aan met toepasselyke inscriptie by ds overhandiging waarran de beer H P N Koernans namens de Coramüsie het woord voerde en op hartelijke wyze hem an hare foortdurende sympathie terzekerde Voorts werd hem namens de openbare en bijzondere onderwijzers door eene Commissie bettaauiU uit de hh H J W Huber E Leopold I G Kropman I D Kraeil en J an Kempen een prachtige marmeren pendule met conpee ereerd waarbij dé heer H Leopold zich lot tolk maakte van de gevoelens die de onderwijzer jegens den heer Barbiers bezielen Hoogst aangedaan betuigde deze zijn dank voor al die blyken van sympathie die hem nit den aard der taak hoogst welkom moesten zijn De heer Barbiers die gedurende zoovele jaren zich verdienstelijk maakte jegens de gemeente zal zeker ook ua i jn vertrek uit Gonda niet vergeten worden maar hetgeen hij deed zal nog langen lijd bg velen in dankbare herinnering blyveu Met 1 Mei n s wordt de telegrafist 2e kl J Hogerzeil verplaatst van Gouda naar Dordrecht en J B Hartman van Holterdam naar Gouda Donderdagavond werd de gewone jsarlyksche vergadering gehouden der plaatselijke vereeniging tot bevordering van volksonderwiji en schoolbezoek Uit het verslag van den secretaris den hieer D Ruijler bleek dat de vereeniging ruim 100 leden teil terwijl de rekening van den Penningmeester den Heer J J Grootendorst een klein voordeelig saldo aanwees Bij de vermelding van het kinderfeeit dat in t vorige jaar plaats had werd nogmaals herinnerd aan den steun die dit feest ontving door de tooceelvoorstelling ran de V en Z dub Omtrent de huisvlijlscbool onder directie van den Heer van Kempen en omtrent de drie leerlingen op de Rijkskweekschool voor onderwyzers door deze vereeniging alaaar geplaatst konden zeer gunstige berichten werden gegeven Ten slotte werden tot Leden van t Bestuur benoemd in de plaats van den Heer Schim van der Loelf die niet herkiesbaar nas de Heer M Spruijt en in de plaaia van de Heeren Noothoven van Goor en Schmidt die liedankten de Heeren O W van de Velde en L A Hissink De oproeping uitgaande van eenige bazen om maatregelen Ie nemen ten einde werklieden in het timmereu metselvak in de gelegenheid te stellen de reiiloonstelling Ie Amsterdam te doen bezoeken heeft geen voldoende gevolg gehad De deelneming was niit voldoende Het is jnramer daar hel plan alleszins loffelijk en de zaak zelve zeker zeer nuttig 20U geweest zgn In de Amsterdammer wordt geklaagd over de last veroorzaakt door de nan het Btniion Gondn gddeiide bepaling dat niet rtizigers die het perron weiisohen te bezoeken 50 cenis motten deponeereii die zij tohler zoo zij binnen het uur dat geld lerogvrngpii terilüud wpdrr krijgen Het is inilerdaail vrg lastig voorulurerd hy hel brengen of halen van reizigars naar den trein twee kwarljes Ie moeten storten om die een oogfloblik later neder terug Ie gaan balen Zoowel voor het Goudache publiek als voor de beambten met de uitgifte der perronkaartjes belast zou htt hoogat weiischelijk zijn zoo de Directie de welwillendheid wilde hrbben den genomen maatregel buiten werking te stellen De heer G uit Gouda die in den nacht van 26 op 27 onder Krnlingen een poging deed om zich te verdrinken uit verdriet omdat zijn meisje nitts racer van hem wilde weten heefl gisteren nacht in den Prins Aleiander polder opnieuw een poging gewaagd maar al weder met het gevolg dat hij zich nog tijdig bedacht en weer uit het water kwam Tol ouderwijzerts aan de openbare school te Moordrecht is benoemd mej K L de Reede te Grave Te Alfen a d Eijn is een borger door ovirtreding der drankwet gestraft met drie weken gevangenis en opzending naar een rijkswerkinrichting De Gemeenteraad te Krimpen aan den IJsel heeft besloten eene geldleei ing van l 5 000 aan te gaan tegen eene rente van 4 P j Naar de N R C verneemt schijnt het hoe ongelooflijk ook loch waar te t n dat de portefeuilles van financiën en koloniën iqii aangeboden aan de heeren C Hansen en Van Bloemen Waanders welbekende reactionnairen Teven zonden twee amblgenooteu uit zijn vorig ministerie de heeréii Willebois eu Beijen met den heer Heemakerk zitting nemen Uil het personeel der Gist o Spiritusfabtiek te Delft zal een barmoDie mmwhkorp wordeo opgericht Een twaalftal liefhebbet zullen de eerstelingen tgn waarvoor reeds instrumenten te Brussel zgn aangekocht Ook beslaat het voornemen van een zangkoor onder de werklieden dier fabriek op te richten Werkmatuboie Naar men verneemt zullen by de uitgifte der 2Ude Staalslotery de niel loteii worden opgeheven De uitbetahug der prgzen zal in t rerv olg daag na de trekking plaals hebben Nieuwe particuliere loleii worden niet meet uilgegeven terwgl de tegenwoordige bezitters ze tot hun dood behouileu De Transvaalsche Hegeering beeft tot de onze het vezoek gericht lot aanwgzing van eenige lelegraafamblenaren ter aanvulling en verbetering tan dien tak van dienst daar Ie lande Vermoedelijk zullen nog in dit jaar eeuigc Nederlandsche ambtenaren daarheen vertrekken De Belgische minister van oorlog heeft besloten een detachement soldaten te zenden om de Belgische afdeeling op de Amslerdamsche XentoonstelliDg te bewaken De cursus in landbouwkunde die een half jaar geleden op het Kampereiland werd opgericht telde aanvankelijk 40 leerlingen en wordt nu bygewoond door 108 waaronder bejaarde landbouwers De Werklieden vereeniging te Lemmer heeft zich van het Algemeen Nederlandsch Werklieden verbond afgescheiden en is in haar geheel 7 leden aangesloten bij hel Socinal democrali cbe bond Het beweren dat zy die alleen met het hoofd werken minder voedsel noodig hebben tan degenen die init de lianden arbeiden is een dwaling zegt de HuimrouK daar geesteswerkzaamhfiil een groeiere uilpulling der etfsels ten gevolge heeft dnu spierarbeid Volgens een nnuivkeurigo berekening grypen drie uren zwaar ludeeren het lichaam meer aan dan een gnusche dag van physieke ii spiinning Zsnrier phosphor geen gednchle zegt Mükscholl rii het verbruik vim dil oulbeerlijk beslaniliniihlil der hera enen neemt loe in v rhou ling Int dcii arbeid die dit orgaan te vulbrengeu hetlï De beuekcnis der hersenen als iirbcidsorgaan wordt rted door de hoeveelheid bloed die zij bevatlei bepaald Die hoeveelheid is namelijk naar verhouding grooter dan die van eenig ander deel des lichaam Een vgfde deel van het bloed gaat naarde brrsentn ofschoon het gemiddeld gewicht der bloedmassa slecht 1 40 van bei lichaamsgewicht b draagt Dit feit alleen Uvert reeds het bewijs dat hersenarbciders meer en betere voeding nooüig hebben dan handwerkslieden en veldarbeiders Gedurende de lentooBstcIliiig te Amsterdam zal de Rijnspoorweg cxtralreinen laten loopeu ten behoeve van die vreemdelingen welke in Amsterdam moeilyk logies knunen vinden of liever elders gevesiigd zyn Ten half twaalf des avonds zal eene zoodanige trein naar Ulrecht vertrekken en ten 10 u 20 m een naar Rotlierdnm Vermoedelijk zullen ook abonnementakaarlen naar Amsterdam voor eene maand tegen ren aauzieulyke prijsvermindering worden verkry gbaar gesteld ten einde het bezoek der tentoonslelliug op die wijze te bevorderen Aan eene firma te Rotterdam is door den Rhijnspoorweg toegestaan dat gedurende de tcntoonstellinit te Amsterdam door twee firmaulen zonder verhooging van prijs kan worden gebruik gemaakt van ééne abonnementskaart Rotterdam Amsterdam Naar wij vernemen is de Rhijnspoorweg bereid ditzelfde op aanvrage ook aan anderen toe te slaan Prof P van Geer uit Leiden bield Dinsdagavond in De Unie te Amsterdam eene voordracht over de Staatsloterij en schelste in de eerste plaats het wezen van het hazardspel in zijne onderscheidene vormen Tacitns heeft reeds gezegd en Wagenaar schreef het hem na dat de zucht tot spel en drank kamtiCTlinlil i wamt d r 0 nsmei 8pr weet er op hoe aan den éénen kant eene wet lot beteugeling van drankmisbruik in het leven geroepen wa terwijl de Siaat der Nederlanden aan den anderen kant het hazardspel in bescherming nam hetgeen hij alweer aan anderen verbood Op den handel in loten vestigde spr de aandacht hoe b v lolea van ƒ 80 voor ƒ 69 worden gedebiteerd Voort met welke opofferingen de kleine burgerman voor het fourueeren zorgde ten koste soms tau het noodige voor zyn huishouden Reeds vóór 25 jaar toonde mr Focker het immarcele der Slaataloterg aan zijne geschriften werkten niet anders uit dan dat het verhuren van lolen werd verboden Op deuzelfden grond als de Staat thans hazardspel beschermt zou hij evengoed kroegen kunnen oprichten waar onvervalschie jenever verkocht werd of andere instellingen exploiteeren waarboven de woorden Staatsinrichting geschreven konden worden Spr was voor geleidelijke opheffing der Staatsloterij en vreesde de argumenten niet daartegen aangevoerd al zou het volk zich dan aan buitenlandsche loterijen wagen of al zoilden velen daardoor in hun bestaan belemmerd worden Spr laakte de houding der Tweede Kamer in deze en vooral van den Minister die er zich slechts van afmaakte door te zeggen dat de quaeslie hem menigen slapeloozen nacht had bezorgd Igezet in deaMet een beste kans Hefiig trok spr ie velde legen preraieleeningen een lot kost b v f 3 die men oy ij üja t terugkrijgt terwijl die drie gulden behij zelfden tyd 40Vj zoudei krachtige aanbeveling lol sS tot welvaart besloot spr zijne Bulteiilandsch Overzicht De koloniale aangelcgenhedtn houden de Frausche regceriiig op dit oonenbiik meer dun ooit bezig In dfl eerste plnals Tunia men kent de verAndering die men m de rechtspraak daar beoogde zoodat zij ontpoinen zal worden aan de verschillende cunsula der vreemde rijken Thans zijn de decreten openbaar f cmaikt wiiarbij de Frausche ctvtele rechtspraak io Tunis wordt f ere eld en zes viedcnchtera brnoemd vAorden die sff vündcu zyn onder hel nchterlijk personal v ui Algtne De gouverneur dezer kolonie de ht r Tirmaii verloift te Pa ys om met dcii minister van binneiilandsche zaken Waldtck Rousseau de qiiais ies langnande een uitgeivtrkt systeem van openbare werktn spoorwegen enz te besprtkeii Ook