Goudsche Courant, zondag 1 april 1883

it troepen is Algenë Blihana haune uniform makeueea onderwerp van overweging uit aan het ministerie van oorlog En buitendien Madagascar I Nogsteeds liggen eeu paar Fransche schepen eu tenËngelsoh vaartuig voor Tamatave wachtende op orders uit Europa Le Gauloa kamt nu met de verlekering dat de minister vau bicnenlandsche zakenCfaalleraelLaO ur eene nota gereed maakt rakendehet conflict met koningin Runavalo Alvorens handelend op te treden zou de minister van plan tgnom de mogendheden mede te deeleu dat in aanmerking genomen d verzoenende houding welke verscheidene Madagascarsche stammen aannemen de vijandelykhedeii zich naarnlle waarschijnlijkheid zullen bepalentol eene bestraffing aan de koningin en hareraadgevers toegediend Dit bericht getrouwe overeenkomend met eeu telegram uit Weeneu aan deLondeusche Standard eischt wel nadere bevestiging al lijkt het niet onwaarschijnlijk De Grieksche Kamer van Afgevaardigden heefi met 106 tegen 47 stemmen het oulwe p van wet tot het heffen eener belasting op cignretten papier aangenomen De Regeering bezit het monopolie van dit artikel en hoopt dat de verkoop er van auderhulf millioen drachmen zal opleveren De Standard heeft uil Cairo een dépêche ontvangen volgens welke generaal Hioks op 28 Maart met al zijn troepen naar Koee aan den Blauwen Nijl zou oprukken ten einde den Mahdi i6ót het regenseizoen tot een beslissendeii veldslag te dwingen De sterkte der oproerliugen in Soedan wordt m em telegram uit Cairo aau de Time op 40 000 geschat De Egyptische tellen slechts 6000 mau De overgaaf ElObtid inoet volgens dezelfde bron worden toege cbreven aau de omstandigheid dnt een deel der aldaar aanwezige troepen naar den vgand overliep De Blad werd door de rebellen geplunderd maar het leven der inwoners gispaard De pauselijke nuntius in Spanje heeft met den heer Sagasta ministerpresident een langdurig onderhoud gehad en namens Leo XIII nadrukkelijk geprotesteerd tegen de wederinvoering van het burgerlijk huwelijk welke is voorgesteld in het ontwerp tot herziening der wetten De minister betuigde zijn leedwezen dtze hervorming niet te kunnen uitstellen die iu versctieideiie katholieke landen reeds is tot stand gekomen Hij voegde er bij dat volgens het ontwerp de katholieken volle vrijheid hebben het burgerlgfc of bet kerkelgk hunelijk te kiezen daar beiden dezelfde wettelijke gevolgen zullen hebben mits de echtverbintenis dndelyk nadat ze gesloten is Mordeopgeteekend in de registers welke voortaan uitsluitend door burgerlijke en rechterlijke autoriteiteli gehouden zullen worden De nuntius antwoordde d it b j van den kant der katholieken en der prelaten vooral in den Senaat een hevig verzet verwacht De vereeniging in de Belgische hoofdstad die naar het doel streeft om van Brussel eene havenstad te maken zoodat de zeeschepen tot voor de stad Zucden kunnen komen Le eerde dea imtallations maritimea geheeten zet hare studie van dit vraagstuk met ijver voort iJij heeft dezer dagen weder eene vergadering gehouden bij welke gelegenheid de zaak uit oeoonomisch financiert eu technisch oogpunt vooral door den voorzitter den afgevaardigde O Scailquin opnieuw uitvoerig aahbevolen werd Het plan beoogt gelijk bekend is de verbinding van Brussel door een scheepvaartkanaal en de uitgediepte en verbrcede rivier de Rupel met de Schelde welk werk op eene uitgave van 15 a 18 millioen frs geschat wordt Eene commissie van drie leden bestaande uit den heer Scailquin deu ingenieur Oobert en den architect de Blois zal in de maand Juli no r Amerika vertrekken ten einde de voornaamste hoveninrichtingen in de Vereeuigde Sinten te bezoeken Generaal Salomon president van Haïti heeft aan de volksvertegenwoordigiug het voorstel godaan tot afschaffing van art 7 der Grondwet waarbij aan vreemdelingen het verwerven van grondbezit in de Republiek verboden wordt Men verwacht de aanneming van dit voorstel met een groote meerderheid VERGADERIPfGVAKDËKGEMEË TËRMD VKIJÜAG 30 MAART 1883 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorii TegnKoordig zijn de betren Kist Hoogeiiboom Kranenburg Oudyk Hemtjing van ïterson Jaaer Straver Sarasom Post Drost vau Straaten Fortugu Druojïleever en Noothoven van Goor AjKtzig zijn de heeren Prince en de Rotte Dl notulen der orige vergadering worden voorgelezen er onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat het nieuw benoemde raadslid Mr J H van Mierop ijnë geloofsbrieven heeft ingezonileii en stelt voir die te stillen in handen eencr commissie tot leden waarvan worden b Mioeind de bh Kist Kranenburg en Hemsing De vergadering wordt daarop voor eenige oogen blikken geschorst om de Commissie gelegenheid te geven tot onderzoek dier geloofsbrieven Na heropening stelt de Commissie voor bij monde van den heer Kist die goed te keuren en den heer van Mierop toe te laten nadat de termijnen bij de wet bepaald zullen zijn verstreken De vergadering besluit overeenkomstig iHt voorstel De voorzitter deelt voorts mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het raadsbesluit tol afstand van grond aan de IJselstoomtrnmwegmaatschappi Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Eeu missive van den Minister van Oorlog naar aanleiiliug van het adres van deu raAd betreffende eene verplaatsing van de buskruitmagazijnenaan de Wierickerschans Daarin wordt medegedeelddat bedoelde verplaatsing geen plaats kan hebbendoch dat verschillende bepalingen ziju gemaakt totvermindering van het gevaar Aangenomen voor kennisgeving 2 Verslagen betr het Progymnasiuin en hetMuseum vou Oudheden over 1882 Worden gesteld in handen van B en W om te dienen b j het opmaken ran hel gemeenteverslag waarna zij zullen oirculeeren by de raadsleden 3 Eene aanbeveling voor Lid van het Curatoriumvan het Progymnasium Daarop zijn geplaatst Mr D N BROUWER Mr W HEMSING Ter visie en benoeming iu de volgende vergadering 4 Een misive van den heer H Bouters dankbetuigende voor de gunstige beschikking ten zgnenbehoeve in de laatste raadsvergadering genomen Aangenomen voor kennisgeving 5 Een adres van A Schriek geb Tornée verzoekende om hulp en levensonderhoud voor zichen hure kinderen onder mededeeling dat haar mande gemeente 24 jaar trouw heeft gediend als nachtwaker In handen van B en W om bericht en raad 6 Adressen van sollicitanten voor de betrekkingvan brugwachter als van W rnn Leeuwen L Rijneveld J Zijdeman en P Vermaat Aangenomen voor kennisgeving 7 Adressen van sollioitanlen voor de betrekkingvsn noodhulplijkdrager als van H J van der Ben L Binnendijk i vnn den Heurel Th de Jong T Leus H J Waard en N Boer Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Aan de orde is Het Kohier der plaatselgke directe belasting op de inkomsten dienst 1883 De heeren Kist en Fortuijn Droogleever verklaren buiten stemming te zullen blijven en daarop wordt het kohier vastgesteld Aan de orde is Een odres van de IJsel sloomtramweg maatschappij houdende verzoek dat haar een grooter terrein worde afgestaan dan bedoeld is bij het Raadsbesluit van 13 Februari jl B en W stellen voor op het adre waarbij ailressante nu ru m 1000 centiaren grond vroagl terwijl hare vroegere aanvrage op ruim 600 centiaren betrekking had afwijzend te beschikken daar liet jammer zou zijn een zoo groot stuk grouda van het plantsoen af le nemen terwijl de trammaatschappij den gevraagden grond naar inzien van B en W ook met bepaald uoodig heeft Zjuder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B en Wbesloten Aan de orde is Het verzoek van de Wed Scholing om pensioen B en W stellen voor adressante ingevolge de bepalingen vnn de verordening een pensioen toe te kennen van ƒ 52 s jaars De heer Oudijk zou de Wed Schuling gaarne dat geld gunnen maar meent le moeten vragen of eene dergelijke pensioenverleening geen gevnarlgk praecedent zon daarstellen danr bedoelde persoon toch geen ambtenaar der gemeente was Het is waar haar is indertijd toegestaan de betrekking van brugwachter eerder door haar man bekleed waar te nemen maar dat was reeds een weldaad want ofschoon zij de brug vrij gotd bediende zou een man het toch beter gedaan hebben Zij erd daardoor in de gelegenheid gesteld hare kinderen groot te brengen en pr meent te moeten vragen of baar familie niet het noodige kaïi doen om haar te onderhouden De beer van Ilerson vra gt of de Wed Schuling indertijd werkelijk benoemd is tot brngwachtsicr dan wel of zij de belrekking van haar man slechts heeft voortgezet Is zij niet Jiepaald benoemd dan kan er z i ook geen sprake zijn van pensioen De heer Van Straalen verklaart zich te kunnen vereenijen met het voorstel van B en W Zij heeft bepaald behoefte aan ondersteunini van overhouden was in hare omstandigheden geen sprake en reeds ging er een lijst rond om baar in t faestedelingahuis te doen opnemen Met genoegen zal spr er toe fbedewcrken adressante voor den bedelstaf te bewaren De Voorzitter deelt mede dal Schuling in 1871 overleed en toen is ziju weduwe belast met de waarneming zijner belrekking bij wgze van proef doch die heeft tot op heden voortgeduurd Zij voldeed vrg goed en ofschoon spr bel wel met den heer Oudgk eens is dat dergelijke pensioenen een bezwaar zijn voor stadskas en ook volgins het reglement niemand reeht heeft op pensioen zal dit zoo men het Wed Schuling wil geven 52 moeten bedragen overeenkomstig de jaren die zij hare betrekking waarnam De heer van ïterson maakt op uit hetgeen de Voorzit er zeide dat de Wed Schuling door het Dagelgksch Bestuur vergunning is verleend hare betrekking waar te nemen zij ia dus niet benoemd door den Raad derhalve kan zg goeu ambtenaar der gemeenie genoemd wolden en valt dus niet in de termen v in pensioen Het zott daarom z i veeloer aanbeveling verdienen baar eeu gratificilie toe te kennen De voo zitter zegt dat de heer van ïterson dwaalt als hij meent dat B en W odressaute de betrekking opdroegen dit geschiedde door den gemeenteraad Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 3 stemmen die der bh Oudgk Hemsing eu Hoogenboom Tol brugwachter wordt daarop benoemd N v d Pool met 13 steramen tegen 1 slem op E v d Eug Niels meer aan de orde zgnde wordt de Vergadering door deu Voorzitter gesloten Laatste Berichten Parijs 30 Maart Louise Michel kwam gisteren aan de prefectuur van politie Daar de prefect de heer Caraecasse op dat oogenblik niet tegenwoordig was zoo ging Lonise heen Zg zou den volgenden dag terugkomen om zich ter beschikking te stellen van justitie Parijs 30 Maart Louise Michel is in arrest genomen Londen 30 Maart R O De chefs der polilie hebben van bet Fenisnisliscbe etdgespnn een brief ontvangen waarin verklaard wordt dat indien de moordenaars van Phoenix park niet onmiddelgk in vrijheid worden gesteld de Fenians weerwraak zullen nemen door deze week het centraal post en telegraafkantoor in de City in do lucht te laten springen Cairo so Maan ï O De Egyptische regeering heeft heden uit Londen het bericht ontvangen dat het huis Rothschild behoudens eenige wijzigingen van ondergeschikten aard hel plan tot liquidatie der stuatsdomeinen heeft aangenomen Cairo 30 Maart B O Lord Dufferin is uit Opper ligypte teruggekeerd Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 28 Maart 1883 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN le Rotterdam VEROORDEELD Arie Bos koopman te Moercapelle toi vier boelen van ƒ 3 of vier dagen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen op twee tijdstippen eu zander toezicht op den weg te Waddinxveen laten slaan van zgn wagen bespannen met een paard op twee tgdstippen Jnn uilenbroek aohcepraoker le Waddinxveen tot ƒ 5 of 2 d gen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen Cornells Hank arWder te Zevenhuizen lot S boeten van ƒ 3 of 6 dagen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizeu op 3 tijdstippeni Johannes von der Beek arbeider te Zevenhuizen lot ƒ 15 of 4 dagen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Arie Werkhoven landbouwer te Zevenhuizen tol ƒ 5 of 2 dagen wegens openbare dronkenschap le Zevenhuizen Pieter Kooman arbeider te Zevenhuizen tot ƒ 3 of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Willem Hazenbroek arbeider le Nieuuerkerk tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Jan van den Heerik arbeider te Capelle tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Willem van Rij arbeider te Nieuwerkerk tot 60 cents of 1 dag wegens openbare dronkenschap le Nieuwerkerk Gijsberi Aluilenbnrg arbeider le Nieuwerkerk tot 60 cents of dag wegens c enbare dronkenschap te Nieuwerkerk Thcodorus Liberton smid te Kroliugen tot vijf lig cents of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Nieuwerkerk Jan Annaars vrachtrijder le Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Nieuwerkerk j Pieter Verroep timmerman te Waddinxieen tol 1 gulden of 1 dag wegeua openbare dronkenschap te Reeuw ijk F V arbeider le Nieuwerkerk lot 1 gulden of 1 dag wegens speleu mei centen p den openbaren weg te Nieuwerkerk M B arbeider te Nieuwerkerk tot 1 gulden of 1 dag wegens te Gouda rijden met twee aan elkander gespannen wogens ONTSLAGEN vau RECHTSVERVOLGING J A timmerman te Waddinxveen en G V bonwmou te Waddinxveen van de aanklacht niet gezorgd te hebben dut de daken van hunne huizen voorzien waren van een goot met een aflani buis langs den openbaren weg De kanlonrechler heeft beslist dat de bi pidiiig van de Polilie verordering vnn Waddinxveen afgekondigd 6 Januari 1882 op de huizen der beklaagden niet van toepassing is omdat de huizen zijii gebomvd een grool aantal jaren vóór de afkondiging der verordering terwijl eene wet of wettelijke verordening alleen verbindt voor het toekomende en geene terugwerkende kracht heeft VRIJOESFROKliN C de B arbeider te Gouderak van de aanklacht in den IJasel onder Gouilerak gebaggerd te hebben op een afstand vnn 18 meters uit de builenkruinlijn van den dgk De kantonrechter beeft beslis dat het wel weltig maar niet ovcrtoigend bewezen was dat de beklaagde op dien afsland heeft gebaggerd KEXXiSGEl IMG De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Gouda gelet op artikel 31 der Wet van den 4den Jl li 1 B0 Staatiilad no 37 regelende het Kiesregt Brengt ter algemeeue kciinif lat de lijsten aanwijzende de personen die binnen deze iemeente tot het kiezen vitu Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraat van de Provinciale Stalen en van den Gemeenteraad bevoegd zijn kor hem zijn gesloten en ter inzage van e n ieder op de PlaalKl jke Secretarie zijn neder gelegd terwijl bovendien dize Lgsten en Staten op nieuw zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St AnthonieUraat bij den Kleiweg de tweede in de Patemleeg bg het ff eeituil en de laatstgenoemde aan den Korten Groenendaal bg de Markt Oouda den 29 Maart 1883 De f oorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN Hurgerlljice Stand REiUOREN 28 Miart Matthlja Jotpphus ouden 3 I VBU Bcuzekom ril M vsu din Horn 29 l ntriii ouden D na Waag ea D van Ham illitlinina Vlarla ouden P Scbouten en M L Boekkamp retronella Jobanna Maria oudera J van Oorschot n J van der Veer 31 Cornelia oudera A Appel eo M Gibbon V illumiD8 oudera C I Itictveld en M H Dgkmau OVERIiBDENi 28 Maarl W P F de Kuiter 5 j i Jongkoen 7 w G Poel vti M van Dijk 87 29 C W Silveater Sm II O van deu Boich 3 m W van Leeat 3 j 7 ra 80 D Laurier 69 j 31 T Borat 18 v ONDERTKOUWDi 80 Maart A Lsirman te Dordrecht 25 j en M SIraver 18 j C Kraan 22 j en D Nederhoff 25 j A A HcMm 24 J en O M de Does 22j J H Bakker Niemeijer 26 j en A A Romeijn 87 j H Bedga le Rotlerdani 23 j en Z H Jurricus 28 j ADVERTENTIEN w Ondertrouwd Jan Hebmamnes Bakkek Niehetjek gjjg Arts Antoinette Adriana Romeijn i öouda 29 Maart 1883 tg Receptie 15 April Bevallen van een Meisje J VAN OORSCHOTVAN DER Veer Oouda 29 Maart 1883 Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mijne Kindereu nijjue innig geliefde Echtgenoot FBBDEBICACHARLOTTA DAM8TÉ in den leeftjjd van bjjiia 62 jaar P BRONS MIDDEL Gouda 25 Maart 1883 i De Heer en Mevrouw C G van der GARDEN betuigen bunnen dank voor de vele blgken van belangstelling op 17 dezer weder ondervonden Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zvjn aan de nalatenschap van den H er HENDRIK VERSCHOOR gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór of op den 15n APRIL a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DOMDEBDAG 5 APRIL a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij den Heer F X HARDIJZER Café cVredebest op de Makkt s Hagk Ofhciem Mevrouw FORTÜIJN DROOGLEEVERNuHOFP VPesthaven B 156 verlangt mot MEI e k eene KKUKENMEID Een Broodbakkersleerling GEVRAAGD bij B BESZfcLZEN Gouwe C66 In de TABAK8KERVERIJ en KOFFIJBRANDEUIJ t Gekroonde Tabaksvat kan IEMAND geplaatst worden met het vak ten volle bekend SWITZE R H H LAITDBOUWEIIS die genegen zjjn wekelgksch versche zuivere Boter alsook Weiboter te leveren bg minstens 20 tot 100 kilo s alsmede met MEI Goudsche Gratknas gelieven hunne adressen met opgaaf van prijzen in te zenden aan den Heer G M SNEL te Delft BBOEDEIEBEN TE KOOP van verschillende prachtige RASKIPPEN Te bevragen bij FRANS de BRUIN in de eerste Steenplaats cde Lindeboom te Ooüderak Openbare Verkooping te GOUDA Op ft AN DAG 9 APRIL 1883 der morgens te elf uren in het Koffiehuis Haruomiei aan de Markt van Een HEERENHUIS en ERF met een fraaijen TUIN daarachter en een Gang daarnevens aan de Üoathttven te Gouda Wgk B No 111 Een HUIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS aan het Molenpad bij de Oosthaven te Gouda Wijk B No 114 en 114a Een perceel WEILAND in de Oude Gouwe te Gouda kadaster Sectie I Nos 410 tot 413 en 515 groot 3 Hectaren 16 Aren 75 Centiaren Drie perceelen WEILAND aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda kadaster Sectie H NoB 590 591 592 605 tot 608 en 833 groot 8 Hectaren 35 Aren 22 Centiaren Eeu HUIS en ERF met een vrijen gang daarnevens aan den Fluweelen Singel ie Gouda WiJk R No 519 Een HUIS en ERF aan den Turfsingel te Gouda Wjjk P No 70 Een HUIS eu ERF niet een een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan het Plantsoen van den Kattensingel te Geuda Wijk C No 91c en 9W En een PAKHUIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende als voren Wijk C No 91o en 916 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen FORTÜIJN DROOGLEEVER en MONTIJN te Gouda Door den ondergeteekende BA8TIAAN van de ROVAART Procureur bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam wonende en kantoor houdende aldaar aan de Geldersche Kade no 20 daartoe gemachtigd door den Heer JAN van SONSBEEK Sigarenfabrikant Tabakskerver Koopman en Winkelier wonende te Gouda is op heden ter Griffie van genoemde Rechtbank gedeponeerd het navolgende HANDELSMERK Het merk bestaat uit twee deelen A Een in drie vakken verdeeld Kerkraam met twee Spitsen een links en een rechts en in het midden een boogsgewijze uiteenloopende verhevenheid waarop een Vaas waarboven de woorden Gebrs CRABETH waaronder ter linkerzyde in drnkletters J V S en ter rechterzijde eveneens in drukletters het woord Gouda In het bovenste gedeelte van het Kerkraam den vorm hebbende van een ruit is het wapen der Stad Gouda afgebeeld de beide andere deelen ieder op zich zelf den vorm hebbende van een boogvenster bevatten de afbeelding van DIRK en WOUTER CKABETH DIRK ter linkeren WOUTER ter rechterzijde boven hunne afbeeldsels prijkt bij ieder een wapen waarboven een lint waarop bet woord CRABETH terwijl op het houtwerk onder het raam de voornaara van den daarboven afgebeelde is geschilderd en wel DIRK links en WOUTER rechts het geheel omgeven dooreen rechthoekige lijst en B Een stempel bestaande uit tweeovalen in elkander en evenwijdig getrokken in het kleinste ovaal staan de letters J V S en in den rand de woorden Gebra CRABETH boven en het woord Gouda aan de onderzijde terwijl aan weerszgde mede in den rand zich bevinden een sterretje benevens een ornament den vorm hebbende van een liggende S Het sub A omschreven deel van dit merk dient om te worden geplakt op en het onder B vermelde deel om te worden gebrand in de kisten of kistjes waarin de door gemelden Heer JAN VAN SONSBEEK gefabriceerde en inden handel te brengen sigaren worden gepakt Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan de Wet van 25 Mei 1880 S W n 85 B V D ROVAART Rotterdam 23 Maart 1883 Procureur Opentare Verkoopinffen te GOUDA VAN INBOEDELS op ntnitdag 3 April 1883 ten huize van Mevrouw de KLERCK aan de Gouwe Wijk C No 103 op Dinsdag 10 April 1883 ten huize van den WelEerw Heer BARBIERS aan de Turfmarkt Wijk H No 72 en op Dinsdag 17 April 1883 ten sterfhuize van Mevrouw de Wed KOOREVAAR aan den Korten Tiendeweg Wijk ü No 78 allen aanvangende des morgens te 9 uren De goederen zijn daags vóór de verkoopingen op de gewone uren te zien EN te Reeuwijk op Woensdag 4 4 rfi 1883 des morgens te 10 uren ten huize van den Bouwman A OSKAM in de Achterwillens Wijk H No 2 van 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 2 PINKEN een BOERE WAGEN een SPEELWAGEN een smalle SCHOUW eene partij HOOI BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en eenjge MEUBELEN en HUISRAAD Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRllMENTËELE ZIIVËRA4R vat Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad