Goudsche Courant, zondag 1 april 1883

iW 1883 Woeosdag 4 April N S904 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inxending van advertentlën kan geschieden tot één uur des nanaiddags van den dag der uitgave TAPlJTMAGAZMl Korte Tiendeweg D 5 Ontvangen de Nieuwe Dessins W STIKKER Ontvangen de Nieuwe VOOR JAARS MANTELS D SAMSOM ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDE VüX a 27 per 48 Plesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook por proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Friiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Benig Depot van Wellen s Eoonekamp Elkter DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELANP doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOÜFDINGELANDEN PLAATSVERVANGEBS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den 5 APRIL 1883 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetswagen voor het 2e kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerlcerk a d yielin het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het Iste District Vóór deu fleer C van GILSE van dek PALS HZn IJoo dingelané volgens rooster van aftreding 3 RUIS Hoofdingeland plaatsvervanger In het 2de District volgens rooster van aftreding volgens rooster van aftreding Voor den Heer H BREÜGEM A VISSER Hoofdingeland i Hoofdingeland plaatsvervanger In het 3de District Voor den Heer E HOOGENDIJK van LANGE Hoofdingeland I D ï A i CA WELLEi Hoofdingtland plaatsvervanger i In het 4de District Voor den Heer H J van GENNEP Hoofdingeland j volgens rooster van P VRIJLANDT Hoofdingeland plaatsvervanger j aftreding Dat voorts in het 2e District eene verkiezing moet plaats hebben van een Hoofdingeland plaattvervanger tengevolge van de benoeming van den heer A van HOBOKEN tot Hoogheemraad van Schieland voor welke verkiezing een rood gekleurd Stembillet gebezigd zal worden De heer A van HOBOKEN zon in het jaar 1887 aan de beurt van aftreding geweest zgn Dgkgraaf en Hoogheemraden van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEI J A VAILLANT Best Rijstemeel TE KOOP aangeboden BEN KRÏÏIDEITIEESWIITKEL en hooger DONDERDAG tHotel DE PAAUWf Mark van af ƒ 2 65 a 8 te zien in te Gouda met INVENTARIS Adres onder No 822 aan het Bureau dezer Courant SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 QOÜDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fijne Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MÜZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvraag franco toegezonden Snelpersdruk van A Bbinkhan te Odida m EZPOSITIE Hotel De ZALM ingang achter de Waag De ondergeteekende maakt het geachte Publiek bekend dat zij a s M A A N D A 6 2 APRIL voor het laatst nog hier ter stede verbljjlt met eene Nieuwe Collectie DAMES JONGE JUFFROÜ WENen KINDERHOBDEN en verder een fraaie Collectie Hautes ITouveautés alles voor het a s seizoen tegen zeer LAGE PRIJZEN Hopende met een druk bezoek vereerd te worden verblgve ÜEd Dw Dienaresse H VEUGEN ONTVANGEN GROOTE KEUZE Crordijn ITeteldoekei VITRIAGES en NOUVEAUTÉS in afgepaste GORDIJNEN van af ƒ 4 25 het paar D SAMSOM schipper op Leiden De Ondergeteekende maakt bekend dat de 4 April begint Ligplaats Turfmarkt Afvaart WOENSDAG en VRIJDAG 10 45 A H KABEL Gouda Zl M aart 1883 VEÈGADEEmG voor de Leden eni Begunstigers van de HARDDRAVERIJ en SCHOON RIJ DE RIJ VEREENIGING van Gouda en Omstreken onder de zinspreuk Ekndeaot m iakt Maot € op Woensdag 4 April 1883 in het Lokaal van den lieer C F van dbm BERGH te Stolwijkersluis des avonds ten 7 i ure Namens het Bestuur W LAMBERT Secretaris Voorloopig Bericlit AANLKGvanWATEaLËIDING DOOS Joh Grayesteiin Jr Korte Oroenenaaal die in dat VAK met al zjjn aanhoorigheden in 8 jaren tyd te Rotterdam en te aje circa 100 Waterleidingen plaatste of verplaatste in panden van alle rangen of standen Niet twijfelende of hij zal zich hier ter stede het vertrouwen in dat vak waardig kunnen maken wat hem daar vooral van znn patroons ten deel viel zoowel voor netheid als soliditeit van werk Voor de opdracht dier werkzaamheden alsook voor de LEVERING der benoodigdhedenaan belangstellenden bevelen zich aan JOH GRAVESTEIJN Sr Korte Groenendaal T GRAVESTEIJN Lange Groenendaal en JOH GRAVESTEIJN Jr Korte Groenendaal diezich voorloopig met de regeling dier werkzaamheden zal belasten Bekendmaking Het Polderbestuur van de Nesse onder Ouderkerk a d IJsel brengt ter algemeene kennis dat van af den 2 tot en met den 16 April a s de zoogenaamde LAGB WEG AFGESLOTEIT zal zijn voor rijtuigen paarden en ander vee en de passage gedurende dieu tjjd alzoo moet plaats hebben langs den IJseldijk Ouderkerk a d IJsel den 21 Maart 1883 Het Polderbestuur voornoemd Van WANING Voorzitter F NOORDHÜEK lo Secretaris De uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBEDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND Q0UD 4 3 April 1S8S HH MM de Konio en Koniagiu hebben niileren met bet prinaesje de reia naar Engeland unraard Z M heeft beDoemd tot borgemeeeler der gemeente LaoMtaineu mr H A van de Velde mei toekenning ran eervol ontalag aU bargcmeeeter der gem Bodpgra e Ook iu het fjtrreilset Dagblad werd dezer dagen geklaagd over de bepaling aan oii station geldende om perron kaar en te moeten nemen i SO oenta Ue redaetie ran genoemd blad verneemt daaromtrent aariohijulyk lan de tgdeder Directie der BJJD apoorwegmaataohappq dat die maatregel genomen ia m t belang van eene ringge uitoefening van den dienst en het gerief der reliigera en ook om Ie beletten dal licdtu die op tuaaoheostations tonder geldig pUaKbe V in delitrein ariren gekomen teOoadaoitatappende te midden van de daar heersehende drakte grootendetls door niet reiiigers lerooreaakt de met het ontvangen der plaatabiljetten belaste ambtenaren konden misleiden door voor te geven dat ly niet als reizigers op het perron waren gekomen Daaroiq is besloten den toegang tot het atatiOttsterreiu voortaan alleen te verleenen aan hen die van een toegangabewija voonien zijn Dat bewqs koo niet kasteloos worden uitgereikt omdat dan het misbruik der vraoht oulduiking niet geheel lou worden gekeerd doch het bedrag dat voor t bekomen er van gevorderd wordt wordt hg t verlaten van het station weder terug gegeven Vrgdag motsen om II oren werd de nieuwe school aan den Lekdgk te Bergambacht plechtig geopend en bet Hoofd der school in zgne nieuwe betrekking geïnstalleerd Tegenwoordig waren de Arrond Schoolopziener Dr Terpstra de Burgemeester en de leden van den raad uilgenomen de heer Mahlttede die door ambtsbezigheden verhinderd was De Burgemeester herdacht in eene sierlgke rede de geschiedenis van de wordinu der achool en wees op het openbaar onderwgs als middel van volkaopvoeding en beaohaving i verder wensohte hg het Hoofd der sobool zegen en heil in zgnen nieuwen werkkring toe beval den Raad ten zeerale de belangen van het openbaar oaderwgs aan terwgl hg den arohileol geluk weuschte met het tot atand brengen van dit fraaie gebouw en der jeugd tot plichtabetraohtiug eu getrouw schoolbezoek a inspoorde De Arrond Sohoolopziener nam daarna het woord om deu Raad te danken voor de zorgen moeiten en opofferingen waarmede dit gebouw was daargesteld eu voor de levendige belangstelling door hem steeds in zake onderwga betoord Ëlndelgk nam het Hoofd der school het woord om ie bedanken voor de eer hem aangedaan en den leerlingen op te wekken tioh zoo doende het schoone gebouw waardig te maken Onder het gebruik van chocolade eu andere versnaperingen werd de tgd verder doorgebracht De leasen begonnen gisteren met circa 40 leerlingen Het prov kerkbfstuur van Zuid HoIland heeft den predikant O Boer te Ouderkerk a d IJeel roor een jaar gochorHi in zgne betrekking met verliea van tractemenl negens oncbristelijken wandel i M Hr C van der Vlies burgemeester en secretaris der gemeente Uazerswond lid der Provinciale Staten vao Zuid Holland en lU van het voormalige vrgwilllge jagerscorps derLeldsohe Hoogeachool in 1880 is in den ouderdom van f7 jaren overleden Omtrent het in een vorig noramer vermelde uit Kolhorn betreffende eene te sohooiihoven gevestigde firma die goederen verkoopt tegen wekelgksche betalioit vooruit wordt nader medegedeeld dat de feilen niet juist zgo voorgesteld De agent der Schoonhovensehe firma was door d ie ontslagen een plaatsvervanger as too spoedig niet te vinden wegens de geringe voordeden die Iuib konden worden aangeboden Aan hare verpliolltiageu is de firma overigens Dog niet te kort gekomen In de vergadering vra d u Schoolraad van hel 6e dialrici ia tot voorzitter benoemd dr A O Th Jonker te Rotterdam en tot penningmeester ds W Xoelmau t Maasland U aeareiarit ia door iMt hoofdbestuur reeds aangewezen ds H Maloomesius te Maaulnia De Christelijke scholen in dit diatrict zullen te beginnen met April door twee leden van den Raad worden geiuapecleerd Hiertoe behooren alleen die elke zich bg de Vereeniging voor Chr uat achoolonderwga hebben aacgcaloten namelgk Kapelle a d IJael Gouda Waddinxveen Barendrecht Overachir Schiedam IJaëlmoude Ridderkerk Maaaland Maaaaluia v Dalen Maassluis v Dooreo Rozenburg Oudewater Bridle Een voorstel om aan de burgemeesters van genoemde plaatsen het verzoek te richten om de openbare scholen te mogen beioeken om door vergelgking van inrichting der lokalen leerplan en methode van onderwgs tot juiste beoordeeling van hel onderwga op de ühristelgke scholen te komen is tot een volgende vergadering aangehouden De inzendiiig uil China voor de Internationale Tentoonstelling is Vrgdag te Amsterdam aangekomen Ëen aantal Chiueezen b leidden te Aan de Vali waarmede de Koning naar Engeland oversteekt zgn eenige oorlogsdniven medegegeven die voor den zeedienst bestemd zgn en bg den overtocht van Z M zullen opgelaten warden om bericht te geven van de reia Gedurende het Ie kwartaal dezea jaara zgn van Amaterdam naar New York vertrokken 2793 landverhuizers Meer dan 50 Engelaohe liaachers oefenen naar men uil Sehevenicgen meldt hun bcdrgf op de Holl kuat uit zeer ten nadeele der Holl reedergen terwgl de aanwezigheid gevaailgk ia omdat de Holl vaartuigen gevaar loopen door de trol dier schepen hunne netten geheel of gedeeltelgk te verliezen Het Vai verneemt dat big het optreden van het MiniaterieHeemikerk de afdeeling handel en nijverheid van het Departemeiit vau waterataat naar het Departement van binnenlaudaohe zaken zal worden overgrbracht Dezer dagen kwam de k art in t licht van het nieuwe stratenplan aan de Delftachc p ort te Rotterdam nl het terrein foii hel voormalig alation der H S ADVEBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VJJF CENTEN M t Belooft flink ta worden en Rotterdam aan die zgde een grootsch aanzien te geven De tegenwoordige Stationsweg blijft in zgn gewonen staat het terrein waar vroeger het om zijne Gotkische bouworde zoo vermaarde station stond ordt met flinke huizen bebouwd de ingang der Diergaarde wordt wat aobtemit gebracht en de laan die daarheen leidt in een trotsehen boulevard ook links begrensd door huizen die nieuw gebouwd moeten worden De inrichting van den heer Doon zal verdwgnen terwgl een drietal nieuwe straten als verbindingwegen worden sangdegd De ingang van de Diergaarde komt tegenover den boulevard Aan dezen laatste is das reeds terstond eene drukke passage verzekerd De rijkscommissaris van politie te a Htge de heer Dietz en de inspecteur van Politie de heer OU vier hebben Zaterdag middag omstreeks 11 ure in het Hotel Tuiiinburg aldaar in arrest genomen een manspersoon die aldaar intrek had genomen en rerdaeht werd de bedrgver te zijn van een den vorigen nacht te Qorinchem gepteegden moord op eene vrouw wier hersens met een zwaar gewicht waren verbrijtdd De aangehoudene moet reedt beleden hebben zich aan die gruweldaad te hebben schuldig gemaakt ten einde in het bezit te konien van het geld der verslagene Hg ia een f soenlgk gekleed ntan van omatreeka 30 jarigen leeftgd Men meldt uit Catania aan de I déf helge Een nieuwe uitbarsting van de Etna achgnt op handen De kratera gaan voort aach en steenen uit te werpen enkele steenen wegen drie of vier kilogrammen tij vormden beovalljes van 100 a 200 meter De aartsbiaschop van Catania heeft bevolen alle kerken in de buurt te sluiten De Londensche correspondent van de N R Cl had een onderhond met den heer Jorisaen die daar uit de Tranavaal ia aangekomen met tea maanden verlof tot herstel van getondheid Toch kreeg de correspondent den indruk alsof hg tevens de officieuse zending had vredelievende oplossing der Transvaalquaeaiie te bevorderen Volgers hem ras de toestand in de Transvaal onhoudbaar gespannen indien de grieven niet werden weggenomen zouden de Boeren ongetwgfeld £ nf elauds suzereiniteit opzeggen waartoe reeds een rechtmatige grond aanwezig waa Ala Engeland een nieuwen oorlog ailde de Boeren waren tot nieuwe offera bereid Alle moeilgkbeden waren t gevolg van kuipergen eener Nathalsche kliek en van enkele zendelingen en de verwikkelingen tan de znidweslelgke grens waren ontstaan door de onpraotiscbe grenslijn dwars over Kafferland getrokken ondanks i protest der Transvaalsche Regeering De heer Jorisaen zou gisteren met Lord Derby en mlisobien ook met Gladstone oonfereeren Uit Engeland komt hij naar Nederland om voor de Tranvaalache bank en spoorwegtaken werkzaam te zgn De Uaagache kermis lal dit jaar wederom opbaar oude en meest gewilde standplaats gehouden worden dI op het Plein Buitenhof en in het Lange Voorhout Het cijfer A t voorloopige aangiften van kamers b j het vreemdelingenbureau te Amsirrdara is ihans geklommen lot 3538 met 3708 bedden Hel bureau zul hulpkantoren vestigrn op het terrein der tentoon i