Goudsche Courant, woensdag 4 april 1883

stelling in het Centraal atation en in het atation ran dca Ned Rhgnapoorw aldaar Het kon bealuit waarbq wüiigiagen gebraoht lyn in de Staatsloterij ia gêdagleekend 31 Maart en bepaalt Art 1 Het plan o ereenkomalig hetwelk ihana kraehtena Ona oormeld bealuit van den 2 laten Juli 1874 no 18 de Staalalotery ia ingericht wordt in dezer Toege gewgiigil dat i met aaoTang ran de SlSde loterij de bepaling luidende De betaling der prgien en premien geachiedt aan den Konder T n het lot reertien dagen na het uittrekken van iedere klaaae onder korting ten behoeTe van a Hqka achatkiit Tan g tien ten honderd Tan alle prijzen en premién van één honderd gulden en daarboTen en Tnn tien ten honderd Tau de prijzen daar beneden wordt Terrangen door deze bepaling De betaling der prgzen en i retniën geschiedt aan den toonder Tan het lot op den dag rolgende op dien waarop het ia uitgekomen onder korting ten beboete Tan s Byki aohatkiat van Tgftien teu honderd Tan alle prgzen eu premiën Tan één honderd gulden eu daarboTen en Tan tien ten honderd Tan de prgzeii daar beneden De tietaling der prgzen en premiën op een lot hetwelk door den directeur aan een collecteur of gedelegeerde ia afgegeren geachiedt echter alleen dan wanneer bet lot Ter toond wordt door of Tanwege denzelfden collecleur of gedelegeerde aan wien het indertijd ia afgegcTen h de bepaling luidende De directeur der Staataloterg zal bq den aanTsng der oollrcte roor de loterq een aantal ran een duizend loten afzonderen om daaruit r an ingezetenen Tan bet Bijk geene toterg handelaren doch bekend zgnde loten Toor eigen rekening te willen apelen loten tegen inlegprga af te geren mita de prjja Tan de alzoo afgegerene loten aan hem in ééna voldaan worde wordt Teriangen door deze bepaling De directeur der Staatalolerq zal by den aan Tang der colleote roor rie loterij het Tereiaohte aantal Icten afzonderen om daaruit aan dezelfde Ingezetenen ran het Rgk geene loterghandelaren aan wie in de Torige loterij loten tegen inlegprija zgn afgegeren hetzelfde aantal loten ale in die loterg tegen inlegprga af te geren mita de prgs van de alzoo afgegerene loten aan hem in ééna roldnan worde B Met aaurang ran de S14de lolerg de bepaling luidende De olasaicale lolen roor de eerate klaaae zullen roor den inlegprija rerkrggbsar zgn roor de hondera ran loten die io de laatate klaaae der loterg met niet zijn uitgekomen mita tij zich daartoe len kantore ran den directeur der Staataloteig oi bg een der oolleoteura aanmelden gedurende de collecte Terralt Art 2 Het in art 1 bedoelde plan gewijzigd in roege als in dat artikel ia aangeweien tal roor tooreel door Ona geene andere bepalingen worden gemaakt ten grondalag atrekken voor de silaehrgring der II 3de en rolgende lotergen Art 3 Onte Miniater ran finnntiën wordt gemachtigd om de SlSde en de rolgende lotergen orereeokomalig de bepalingen ran dit bealnit ten rereischten tgde met inachtneming der beataande verordeningen uit te aohrijren en de dagen te bepalen waarop de trekkingen der rerachlllende klaaaen zullen plaata hebben Ëen der leden van het beatuur der Vereeniging ran handelabedienden vMercuriua Ie Kolterdam de heer E W Schallenberg heeft eene brochure uitgegeren waarin belangslellenden relerlei inliohtingen rinden betreffende de eiHinena in borkhonden Nederlandsche Franache £ ngelache en Duitsche koopmana correapondentie welke de genoemde Vereeniging roomemena is bg roldoende deelneming roor handelabedienden te doen plaata hebben ten einde hen in de gelegenbeid te tellen eene acte ran bekwaamheid in de genoemde rakken te rerlirijgen Die eiamena zullen in Mei en October 1683 gehouden worden te Roltrrdam De deelneming ia opengesteld roor iederm lumdehbeiiende in Nederland Men heeft sleobla een formulier bg het beatuur aan Ie rragen dat persoonlijk ioicTuld TOor het eerale examen moet ingelererd zijn i5ór den lOden e k Tot tegemoetkoming in de teer belangrijke koaten wordt ran eiken candidaat hij den aanrang van het examen een entree gevraagd ran ƒ 2 50 roor elk rak waarin wenacht te worden geëxamineerd en later ran den gealaagde bg de uitreiking ran elk diplonfa eene atorting Tan ƒ 5 indien hij lid en van ƒ 1 0 indien hij geen lid r n de Vereeniging ia Viterlyk binnen veertien dagen na afgelegd examen doch zooveel vroeger ala mogelyk ia wordt den cnndidaat de uilalag achriftelgk medegedeeld alamede het door hem voor elke on derafdeeliug rerk regen cijfer Het diploma wordt j geteekeod door één der beeren oommisiaritsen de examinatoren en het beatusr De examens lullen toegankelijk zijn rooi het publiek De Amilerdampur herat een ichrgren uit Indië waarin een en ander wordt medegedeeld omtrent de bekende Mina Kruaeman waaraan wq het rolgende ontleenen Verplaats a op een of ander onmogelgk uur ran den dag in een der straten ran Soerabaia met de brandende zon op uw kruin en het gloeiend zand van den weg atcirend in de oogen want zelfa lot het aanschaffen ran eenige waterkarren om te alrammen besproeien ia de Indiache aobalkiat niet meer bg machte Gg znlt dan zoo het gezichtsrermogen u niet gauach veratoren werd een Iweewielige dogoart zien aankomen met een dommelig paard er voor en een bruinen jongen op de achterlreè klappende met zijn zweep om botaingen met andere voertuigen te roorkomen Uw blik ran den paardenkop f langa de teugela latende glijden zult gg aan het andere einde rindeu gezeten op de lage bank en het hoofd tooiende tegen de hooge kap eer e atglrechte vrou wenfiguur met glazige oogen atarende naar de ooren ran haren viervoet En indien gij dat allea tiet roep dan daar ia Hina Kruaeman I Gij moogt er wel bqvoegen vat gij in uwe jeugd bg Virgiliua met mannelijke uitgangen hebt gelezen quantum mutata ai illal Want van de Aere geatalle en het aohoon geteekende gelaat waarmee de twintigof zelfa dertigjarige indruk maakte en zelfa rolgena hare eigeue verzekering nog iu Amerika alle manueuhoofden op hol bracht zie ook het potret ala lilclblad van Mijn leve zgn aleohts orergebleren de twgfelachtige op openbare feesten tot ergeruia der dames al te kuialig teotoongeatelde bekoorlgkheden eener rolnnineuae dame au retour en een gelaat welka uitdrukking ik waarlgk niet beter kan wedergeven dan door de rergelgking met het hoofd der Gorgone die de onaangename eigenachap berat de heeren op wie zij bel oog liet rallen in ateen Ie veranderen Ook de levena omalandigheden van Mej Kruaeman tgo zier veranderd Geene lezingen meer geene voordrachten van Forelentcheol of Kutut en Krilitk geene geaohriften zelfa aedert lanfen tijd van hare mannenkaatgdende band De vroegere auteur en artute dramatique ia module geworden I Vermommingen voor gekoatnmeerde bala kunatbloemen japonnen linien en wat verder de vrouwelgke bekoorlgkheden verhoogen kan ia te koopen in den winkel van deze geweten primadonna Naar hetgeen ik zoo np en dan uit Soerabaia hoor verdient Mej Kruaeman daarmede een behoorIgk beaiaan dat zg aanvult door bqgebouwen van het aan baar verhuurde hnia aan anderen in onderhuur te geren Aan anderen zeg ik maar daarmee ia bedoeld uilsluilend aan ieeren want karakteriatiek ia de advertentie waarmede Mej Kruaeman toen zij haar grooter huia Ie Gembloega eene buurt van Soerabaia betrok de beaohikbaarheid harer bijgebouwen rtinkondigde Uitsluitend voob heeben atond er met rette letters te le n Gade zq dank de mannen zijn dan toch nog ergens goed voor al ware het alleen maar om huishuur te betalen Ik betwijfel of Mina Kruaeman thana nog een revolver onder haar hoofdkusien bergt om tioh tegen mannelijke zoendolheid te verdedigen Indien zg hare commenaalen nu en dan het piatool op dè borat zet zal het zgn bq wgte van afschrikking tegen achteratand op het maandboekje Aan het kleeden van damei en het herbergen van beeren roegt Mej K nog een derde bedrgf toe het geven ran mnziekleaien aan eerttbeginnenden Het waa met dat doel dat wq haar aantroffen ala eene tweede rrouwe Loth a in haar dogoart Tot roor korten tgd gaf zij ook nog lea in de dramatlache kunal Men denke bg dit aohoon klinkend woord niet aan een Rachel of Sarah Bernhardt De l eerliugtn Tan juffrouw Kruaettran waren grootendeela jonge damea van het land min of meer bruin geverfd door de tropiache zon en vijf van de tien Hollandache woorden uitaprekende met den verkeerden klemtoon Jonge l eeren dito dito Men begrgpt welk eene moeite het der leermeesteres moest koaten dergfigke artiaten een tooneelwerk althana eenlgazina genietbaar Ie voorachijn te doen brengen Het ia haar dan ook niet mogen gelukken wat haar kraehtena het o VimpotnUe nul n eit tenu niet ten kwade kan geduid worden Maar wel ia het haar kwalijk te nemen dat zg de hoofden dier kinderen op hol bracht door hen maandelijka tegen entree vanliefit ƒ 2 50 publieke uitvoeringen te doen geven en wel dikwijle van moeilqke alnkken Wat doar werd vertoond ging dan ook werkelgk alle grenzen van potaierlgkheid te buiten De robratellingen werden op het laalat niet meer bezocht dan door ondera en bloedverwanten der arlialen en enkele goede kenniasen allen gewapend met v g kaartjea Men gooit hier mynheer de Redacleur tegenwoordig de Rqkadaaldera minder lichtzinnig weg dan gij Henken toudt dit in t voorbggaan De vooratéllingen van Mej Mina Kbubeman met hibe leeblinqeii zoo luidde altijd de kdveitentie zgn dan ook geëindigd niet ante de eomiattanlt mttr aute de comptanU Zij hebbeo echter lang genoeg geduurd om enkele der alachtoffera alweder niet van het leven maar van hun gezond veraland te berooven Ik deel bet u ala een waarachtig feit mede dat een jongmenach vau 18 jaar op de burgeraohool alhier bekend ali een uilatekend leerling door Mej K zoozeer bel hoofd is op hol gebraoht dat hg zich dichter en acteur wanende de leeraren eu den directeur ia gaan brutaliaeereo tot hij leu alotte ran de inrichting ia moeien rerwgderd worden De dwaaaheid van de leermeesterea ging zóórcr dat zij een door dat jongmeuach gesclireven looneelatuk aamenhangende vau oobegrgpelgk in brond vliegende kaateelen bloedige hemden in ramen springende roovera groot kinderen krankzinnig met guitaren ronddwalende vadera kortom nonaena ik heb het indertgd gelezen en zien opvoeren maar den titel vergeten te Soerabaia alweder legen 2 50 entree met hare leerlingen beeft ten geboore gebracht Het jonge menaoh werkt thana ergena op een kantoor of hg nog inkt en papier vermoral behalve voor handelaatukkeii weet ik niet Minerva zq in dal geval zgne hersenen genadig Met al hare dwaaaheid en onbegrijpelijke zelfverbliuding moet het intuaachen iu de generaaladocbter geprezen worden dat zg zich oo manhaftig door het leven weet been te alaan De energie dezer vrouw ia onbuigbaar Wel mott het een groole beproeving roor haar zijn geweeat de rroegere loopbaan waarmede zq voor zich allbana meende roem te oogalen vaarwel te zeggen voor de toonbank en bare omgeving zooala het geval ia voortaan nagenoeg nitaluiteud te viudeo in menacben van de meer burgerlgke klaaae Toch beeft niemand ooit iets by baar beapeurd dal naar verdriet of berouw daarorer zweemde Ik geloof dat Mrj Kruaeman om zich falaoeiilqk door het leren te alaan lot de vernederendale beproevingen ton willen afdalen ja welliebl telft lot het hnwelgk Naar wg vernemen bestaat bq den Miniater van oorlog het voornemen de bepalingen omtrent bet toezicht op de buakrnitvervoardiging in dien zin t wqzigen en te veraoherpeu dat dit roortaan zal worden opgedragen aan een ofSoier der artillerie die roortdurend iu de fabriek zal moeten tegenwoordig tqn Men schrgft uit a Grarenbage aan het V D Dezer dagen van het Amaterdamach lentoonatellingslerrein huiswaarta keerendr waa ik naar gewoonte in mgn apoorwegcoupé reeda in een hoekje gekropen met raate voornemen om mg noch door bet koude Maartweder noch door de oriaia of iela andera uit dien hoek en uit mijne atilzwqgendheid te laten lokken door praatgrage medereizigera toeB tegenover mq eene jonge man plaata nam zoo aangenaam van uiterlgk i o flink met zijn bruiuochtigen tint te midden van een vollen baard zoo gentlemanlike in de eenvoudige wgze waarop hg goeden dng zei zonder meer dat ik eenaklapt en onoverwinelgken lust naar een gezellig gesprek kreeg en mgn overbuur de interreaaante mededeeliog deed dat t boitengewoou kond W 8 De pijl was raak en mgn roorgeroel bewaarheid Ja heel wat anders dan een frikaanache zon luidde het lachende antwooid en toen de conducleura riepen den Haag I alapte ik na een allerprettigste reia uit den wagen met den heer Bell repreaentant ran de Tranarnal ter Amaterdamache wereldlen toonstelling Allerlei hadden wg gepraat orer de Tranaraal ek hare bevolking over zgue reia per oasenwagen met de dierbare bezending von Pretoria naar de haven over het verleden en de toekomal over oom en neef en de Engelaohman over profeaaor Harting en de vereering die men hem toedrSagt in tSta lande van overzee en wat niet al Toch zou mg dit niet gerechtigd hebben uwe ruimte in beslag te nemen maar te midden ran die onderwerpen waa er ook een aangeraakt dat ik aedert nader heb aangevuld en dat dnnkt mg inenten tgd ran pnbliciteit toch door een ander corretpondent zou worden medegedeeld ala ik t niet deed Een dozgn jaren geleden dan waa op de drukkerij der firma de la Vieter en Zn te e Grarenbage een jongmaatje dat uit beacheiden burgeroudera geboren al rroeg van de aohool naar de werkplsnla waa gezonden en nu ala jongate ordonnance onderoffioier van H M de koningin der aorde zgn weekgeld rerdiende dOor letters te disiribueeren terwgl het proza der kamerheeren ran H M aleohta aan zijn handen werd toererirouwd om het orer te brengen De knaap waa echter grerig en knap hier put ik uil mgne aRnvullings informalies en 1 ontliep hij zgn gevoelig aandeel in de paedagogisohe wenken v n den braven meesterknecht niet toch waa hij een flinke jongen die ferm tijn beat deed en bij ien het besef levendig bleef en werkte dat ied r werkman of heer lettersmaalje of jur atnd zijn eigen carrière maken kan door wilakraoht arbeid en fataoen I ala bet geluk wat wil meeloopen allgd En ona i Otlerlje hielp duchtig mee opdat bet geluk zich B hij hem tbuia sou gevoelen ala bet er aoma eeiia mocht binnenkomen die visite kwam inderdaad en een tiental jaren geleden ging Bell eeoa kgken wat er aan de Kaap al zoo te koop was van toen af bleef zijne vennooiachap met het geluk ongeatoord meer en meer ontwikkelde hij zich en klom op en thana ia de heer Bel directeur der gourernemeoladrukkery Ie Pretoria en afgevaardigde zijner regeering die aan hem het geleide en de vertorging van de Tranaraalacbe expeilitle van bet goud viin de hulde aan prof Marling en vau de belangen der republiek gedurende den lenloonalelliiugalijd heeft toevertrouwd in één woord haar terlrouwde repreaentant En zooala ik hierboven zeide moeielijk had ile Kaapkolonie of Engeland een btach iaf kr urtler gentleman naar Ainaterdain kunnen afzenden dan dezen e2 Mai jongman die thaiia zijn tweede vaderland in zijn moederland verlegenwoonligl Te minder indiacreiie zie Ik m deze vluchtige schels van eene tchoone cnrrière aiuda ik vernam dat een der eerale bezoeken welke de heer Bell dezer dogen in zijne vaderalad aflegde waa aan rIe werkplaata den patroon en de kameraden uil vroeitere dagen die even hartelgk in zgn geluk deelden ala hg verheugd waa hen allen de hand te kunnen drukken BuiteDlaodsch Overzicht In hel Engelache Lagerhuis wenl jl Donderdag bet ontwerp van wel op den p irleraenlniren eed Ion twee den male geleren en in den loop der diaouaaie werd door den heer Mac Coan aangekondigd dat hg een amendement zal vooralellen waarbij elk ontwerp len doel hebbende het toelaten van atbeislen iu den boezem van het Parlement gemakkelijk te maken wordt verklaard te Zgn inconatitulionneel en gevaartgk Daarna waa aan de orde een vooralel van den heer Cameron tot vermindering van den prija der biuueDlandachr telegramrae zoodat niet meer dan zes pence 30 cent voor zulk een lelegrura zal belaald worden De regeering bestreed dit vooralel zg verklaarde zich niet tegeu het begioael maar aohlle het tegenwoordig oogenblik niet geacbikt om tot de loepaaaing er van over te sraan Deanictlemiii werd hel rooratel Cameron aangenomen met 88 tegen 50 atemmen Men ia t er nog nityd over niet eena of Engeland werkelgk aan de Vereenigde Staten heeft voorgeateld om internationale maatregelen te nemen tegen At Feniana auarobiaten of ander aoort ran lieilrn ran dat alag Het bericht werd reeda zeer bepaald tegengesproken maar iu den regel gelden zulke deraenlia mesr den rorm dan bet weten ran de berichten en waarschijulgk is dit ook hier het geral Uil rrg goede bron w rdt namelijk verzekerd ilat Ëni eland wel geen iuternationale poliliemaatregelen heeft voorgeateld maar toch aan de Begeering van tie Vereeuigile Staten op vriendaehappelgkeu toon een klacht heeft ingediend over de aanvallen en anineuzweringen waaraan Engeland in Amerika bloatstaat Het reaultaat moet echter tooala men verwachten kou niet gunalig zijn geweeat daar men in Amerika aterk hecht aan het aaylreohl en ojf politiek gebied bijna geen miadadigera kent De toealaod ia roor Engeland onaangenamer omdat de voorooamale lettche onrustatokera zich tegenwoordig op Amerikaanaob grondgebied bevinden en daar op bun gemak hun helaobe plannen tegen Engeland kunnen uitwerken bij de talrijke acheepvaarigelegrnheid kunnen zg elk oogenblik naar Engeland overaleken Uit een praotiaoh oogpunt ia er zeker voor hit nemen van internationale politiemaatregrieu veel te zeggen toob zou het pracliacher zijn indien men in het land zelf waar de aanslagen worden uitgevoerd strenger maatregelen nam tegen de revolutionairen Dat de Fenians niet bang zijn blgkt uit hun nieuwe bedreigingen de tgd tal echter moeten learen iu hoever tij hun plannen kunnen uitvoeren nu de maatregelen van bewaking ttilgebreid agn De Engelache politie moge van haar oude aoherptiniiigheid veel verloren hebben lij ia nog ateeda betrouwbaar eu tal zich niet aU iu Rualand laten omkoopen De Franache bladen houden zic i druk bezig met eene redevoering die de heer Léon Soy heeft uitge proken in de Société d éconotnie politique Ie Lyou Üe rede die nagenoeg geheel aan de begrootingapoliliek van Frankrqk waa gewgd heeft in de Snancieele kringen opzien gebaard Men gaat hier en daar zelfs zoover van te voorspellen dat de heer Bay wederom aan hel Boofd zal komen van het ministerie van flnaijoicn doch dit gerucht zoude alleen eeuige waarschgnlijkheid kunnen hebben indien 4e be roaling Tan isè l nog niet ware ingediend De heer S y viel geheel de politiek der regeering bij met name billgkte hij de koloniale politiek die aan den Fronachen handel nieuwe wegen opent Het evenwicht zal bewaard worden meende de heer Say dank zij de orereenatemming die geboren zal worden tuascben den ataat en de groote apoorwegmnatachappgen Hg verklaarde tioh rerder roor de verandering der vqfpercentareute doch deze moet niet ula hulpmiddel aangewend worden ten einde het deficit der begrootiug te dekken maar de ingevoerde bezuinigingen moeten dienen tol eene vermindering van de op den akkerbouw drukkende laateu Bene zitting van den miniateriead waa gewijd aan hel hooren van den reaidenl van Tunis den heer Cambon die uilge erkte bijtoniierheden heeft gegeven omtrent le organisatie van hrt bteluur drr kolonie mei het oog op de bereiding der welaontwerpen die de Regeering aan de Kamers zal voorleggen Het Toornaamcle dete ontwerpen ia dat hetwelk betrekking beeft op bel loainaken der Tunesische schuld Deie oi geveer 150 millioen znu op rekening van Frankrgk gesteld worden en Ier vergoeding zal dit rgk Ie belastingen innen Di ze inkomsten zullen vrii wat meer bedragen dan de jaarlijkache afloasing welke Ie aohttld vordert eu men zal te dua kunnen aanwemleu lol verbelering vau het beatuur in Tunia Zoo ziel men dut de finauoieele qnaettie in nauw verband slaat lot de adroinialratnve reorganiaatie Verder moei tooala men weel de rrchlapraak aan de ronflula di r vreimde rijken worden onttrokken en aldus de capitulaliea worden afgeachafl Keeda maande Inng worden onderhandelingen gevoerd over de inatelling vau Franache rechtbanken en zg schijnen op goeden weg Ie zijn Dit allea doet vermoeden lat hel protectoraat vau Frankrijk voor Tunis binnen eeiiigen lijd werkelijkheid zal worden De Efectenbeurs XI Amsterdam 2 April 1883 De beurs kenmerkte zich in de voHge eek alwedrr door stille dcch vrij ferme houding Met nittondering van eenige Amerik sporen vooral Akron a ging er bijna niets om In biunenlaudache waarden was de stemming flauwer BiMNlMLANDscHE WA iBDEN Staalt Provincioleeu Otmentefondien Integralen en drieën Va hooger vieren evenveel lager Prtmieleeninge Deze afdeeling iet er nog al fleurig uit Amst loten i i Holt 2 wegens de beden plaats hebbende loling credielloteu rn Paleisloten 2 pCl hooger Spoorwegleeningen Ue veranderingen zijn weinige Aaud Ilaarl Zandv 1 pCt hooger Van Ceiilraalwaardeu aand i uilg aolt hooger geatemp obl minder Boxlela algemeen l l lager TramKayleeningen Aand Omnibus mg lerloren 2 do Rgtoigv 1 rn do N en Z Holl 2 pül Aand Gooiache en Ntd do l a Va hooger Induttrieele Kaarden In deze afdeeliug beeracble de gewone levendigheid itnu geruchten omtrent dixideud verbonden Aaud Afr Hv vielen vrg belangrgk terug doch aluiten alechta 4 pCl lager Hnvenst 12 Suikerraff 7 Zetland 8 Intulinde en Panopi IVa K N atoomb mij I pCt beter EDB0PEE9CHE VAABDEN Siaalt ondun Van Hongaren alool 67 Va V doch de goudleeningen ♦ Va hooger Ilalianen Lamaiaon obl Paus leen hooger 86 MeUllieken Vs l beter goudl beter Poolsobe achalkialbilletten en Porlugeezen iela flauwer Rueaen waren zeer verdeeld doch de veranderingen zljn gering vooral de verliezen Hamb cerlif 5e acne 64 circa beter Ooslerleeniugen V4 Vi lag r In 80 was eenige omzet doch de sioikoeis verschilde alechla één fractie met de vorige week Spanjaarden aluiten onveranderd 5 pCt Turken waren V ï 6 pCt alegen inclusief rente tot IS j gereg do onveranderd Egypte onveranderd Premieleeningen Ook hier zijn de raeeale veranderingen fraciioneel Brussel 79 en Hong lolen j beter Ooatenr 64 i crediet inat V Géuève IV4 minder Turkache alegen inoluaief rente tot 13V Spoorvegleeningen Aaud Theiaa sp Vu fOost 1 hooger 104 4 73 Wnrachau Weenen verbeterde an Buaaen verloor Moak Smol l j 87 aaud Orel Vil 1 77V8 Baltische Loa Sew Z W V 6OV11 79V 57 j Jel Griazi Morsch Sysr en Poli Tifl beter 83Vi 62 86V Induttrieele Kaarden Hier valt slechts te vermelden dat aand Duilache Rijkabk l pCt alegen Amebikaanschb waabden Staaltfndten De 4 Va pt obl V St Va hooger Loniaiana a P i minder Mexiaiicn Via 78 Van Brazilianen aluilen 5 75 79 Vs s g 63 1 pClhooger Columhianen stegen inclusief rente lot 30 Eoundors Va minder doch Peruanen en Venezuela s oiron V beier Spoorwegleeningen Onder de verminderingen tcokeiien we nnn obl Alcb l jp SVa Central Pacific ah 3 Canadian s IVt Ie § Louis S Pr 6 2e do 1 Mieh Oentr 3 daarentegen verbeterde pref Chic N W 11 Jowa Midi 2 Akrons 2V4 gecons Rio s i Miaa Kans Un Pao 1 St Psul Minn P a Buri Quioc cerl noteerden ix dir 120 Braz apw leeniug iVa minder Induttrieele Kaarden Ctrl Color blijren dalen zij noteerden Zaterdag 16 ook MaxWell a ongereer 1 pCt minder Peolonoatie bente 4V pCl T F S Heden heerachie een gunstige stemming Omtrent binneul waarden vult weinig Ie zeggen Centraalaand 37 gestemp obl 73 Havenat 12 H Mg 16 Mei 106 Edrop waaiden zeer ferm vooral Rueaen en Metallieken Am Sp nanvankrlgk zeer ferm d oh door sanbod ten atolle minder vaat GEVONDEN en ann hel Bureau van Polilie gedeponeerd Een grija Kinderwantje een glaren Oorbellelje met zilver een zwarte Haudscbuen een wil Zakdoekje een klein Sleuteltje een R C Kerklioekje een atuk Muziek een oj deratuk van een glazen belletje met zilver een witte Breikon Vrouweniak met Mula een Oorbellelje met zilver een meiaal Kruisje een Portemoiinaie met 23 cent en een Oorbellelje met zilver I Burgerlijke Stand Qouda GEUORE N 31 Murt Aalaaiai oodera P A Gerritien en J C Berks Aulhonle ouders A anders eo A vin Vliet Mariaui JofakBue ouden C L Bakker en J vao der Pol birk oadiri J C via der Lis ea L KoDÏBg 1 April Jobaooa Corselis oadtrs I A van Leeuwen ea J ZealQcr 2 Otrardol Samael oodeti 6 S de Bruyaen W C Bottlogoa Ueori Arie ouders J W Schouten en A Flentrop OVERLEUE N 31 Murt P O Jaaknegt 2 j P R Verheij 15 j 1 April C Appd 1 d A Bulk 2 j 2 Jonker 43 j 11 m Burgerlijke Stand vau ouderalaande gemeenten van 23 lot 30 Maart 1883 Koordreoht Piettr Evtri obdt rs J Oakam en k M de 6EB0BEN Voa J UQrger25j CD L Stoppelenburg 21 jvao der Staire ONDERTROUWD OKIIUMU W vin der jloeien en M j W den Oaler en J Ktsbirgen Oouderak GEBOREN Jannetje ouden J Schonte4 lu J Locve Jsnoijije Netltje oudirs G Boer ca M den Oadru Af ia Coroelit ouders N Kool eu J Noorlinder Necttje JohaDoa ouders C Verkerk en N Hoer OVEULfcUEN A Verboom 2 j GEHUMD P Ooiterom 27 j en K de Bide 20 j D Speksnijder 81 j Van Delfihaven eu N Polk 87 j Stolwijk GEHOBEN O tbcrljr ouden D ia deu Heuvel ea M Stigter Bcrtbut ouders A Nieowlsnd e E tin Steio OVERLEDEN W il de ICuiper 4 n 1 ONDERTROUWD A sn Ëijk en M fb l riea Haastrecht Mansebot 52 j n J Koster Ournelis Hn i hmerehoijun Mulder A en C Dries OVERLEDEN A B Riittland m Reeuwijk GEBOREN Arie oudiri C Schouten Arie ondiri H Metaal eo C Lammens bertus ondera C H Koipcri en H C 3di ONDERTROUWD P van Velsen en M Sonneveld eo il tan Tnct J Moegenk P Sevenhoven en H Dries ADVERTENtlËN 1 Ondertrouwd Jak Qebmannks Bakkbr Ni kijie Arts it Antoikxtts Adeiana Rom Gouda 29 Maart 1883 Receptie 15 April Heden beviel mijne vrouw voorspoedig van een Jongen J W SCHOÜÏEN Gouda 2 April 188S Heden overleed na een kortstondig ziektü nifln geliefde Echtgenoot JaJiJ JONKER in den ouderdom van 44 jaar Wed J JONKER VAN de Rkb Gouda 2 April 1883