Goudsche Courant, woensdag 4 april 1883

f t N 3005 1883 Vrijdag GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaending van advertenti n kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave P B STEEEFLAND Stucadoor Boelekade R o 78 te Gouda Beveelt zich beleefdelgk aan zoowel in Gouda alt Omatreken tot het verrichten van alle werkzaamheden in dat vak voorkomende tegen billijke prgzen Het echte algemeen gnnstiir Fekende DNI VERSEELZUIVERING8Z0UT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Ilartwater enz is thans echt verkrggbasr in pakjes h 15 cent s Pakjes a 27 centen heele pakjes a 50 cent te Uouda bj J H BOEBS Apotk Benthuizen bij Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Ryn bij L Varsosiean Zoon Boskoop bg J van Bergen Heden orerleed na een langdnrig e smarteiyk Igden mgn geliefde Echtgenoot ABRAHAM CORNELIS VISSER SYLVIUS in den ouderdom van ruim 41 jaren Wed A C VISSER SYLVIUS SCHOTTTEN t Hage 30 Maart 1883 Eenigt en algemeene kemmgeving Voor de vele bewezen van deelneming ontrangen hg het overljjden van mijne geliefde Echtgenoot PREDERIOA CHARLOTTA DAMSTE betuig ik ook namens mgne kinderen mijn barteljjkeu dank P BRONS MIDDEL Gouda 3 April 1883 De oudergeteekende betuigt haren hartelgken dank voor de vele bewyzeu van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en b het overlflden van hare Zuster H W RAVESTEIJN MEDENBLIK Gouda 3 April 1883 Voor de vele blaken van belangstelling mö betoond bg het overlyden van mgne Schoonzuster Mejufvrouw C J M W RAVESTEIJN MEDENBLIK betuig ik mijnen hartelgken dank W POST DROST Gouda 3 April 1883 Voor de talrgke blgken van deelneming mij betoond hg het overlgden mijner jongste Dochter zeg ik allen vrienden en bekenden hartelgk dank Wed J B PEETBR8 Vlek Amtterdam 3 April 1883 Opeobare VrUwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrgambadit is voornemens op DONDERDAG den 12 APRIL 1883 des morgens ten 11 ure in het Koffiehuis H a b m o n i e op de Markt te Gouda in het openbaar te Verkoopen Dc Bouwmanswoning get G r 52 met nim 12 Hectaren WEI ET HOOILAirD BOUWLAND RIETLAND en WATER staande en gelegen onder de Gemeente REEtJWUK Afdeeling SLÜIPWIJK Te aanvaarden de Gebonwen met 1 Mei a s het overige dadelgk na de toewgzing Breeder omschreven bg biljetten en inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris Openbare Verkoopingf te GOUDA op VRIJDAG 13 APRIL 1883 voorm ten tien ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan de Crabethstrnat wgk Q No 241a aldaar van een zeer NETTEN Daags te voren van 2 5 uur te zien H H LAirDBOUWEUS die genden zgn wekelgksch vereche zuivere Boter alsook Wetboter te leveren bg minstens 20 tot 100 kilo s alsmede met MEI Ooudache Graskaaa geheven hunne adressen met opgaaf van prgzen in te zenden aan den Heer G M SNEL te Delft Snelpersdruk van A Bkinkmah te Goqda OOÜSSOBE QTUNÜSTIES k mmEBEENIOm Bovengenoemde Vereeniging zal met medewerking van verschillende Dilettanten een LiITVOERING geven ten behoeve der nagelaten betrekkingen der verongelukte Visschers te MODDERGA T LIJSTEN ter INTEEKENING zullen van AF HEDEN worden aangeboden Namens het Bestuur D C W VAN DER LAAR President J R C REESINK Serretari Lange Groenendaal I 14 Lange Groenendaal I 14 SAM UE EN MOSE ABTIEELEN Bericht de ontvang st van eene ruime sorteering in de nieuwste Artikelen Voor het aanstaand saisoen KINOOPEN GARJJ EERSELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN enz Natuurlijk Koolsuurhoudend Mineraalwater uit de Victoria Bron te Oberlahnstein bij Ems is niet alleen voor gezonden een zeer welsmakende en verfrisschende drank maar tevens een uitstekend geneesmiddel in vele gevallen van ziekten in t bijzonder bg die der maag en ademhalingsorganen alsmede bg zenuwachtige toestanden De verkoop van 1 200 0O0 flesBchen en kruiken in het eerste jaar der Exploitatie dezer bron is wel het beste bewijs van de voortreffelijkheid van dit Mineraalwater Verkrijgbaar op heele en halve kruiken en flesschen in de Hotels en Koffiehuizen alsmede bg alle Handelaren in Minerale Wateren Visch Comestibles en Koloniale waren Brochures en Pnjs conranten gratu Eig enaien ROMMENHöLLER Co Rotterdam Verkrggbaar te Gouda bg SLOTEMAKER en Co Zoo Kil een man van zaken of wcnrnan zljt door uwe daseUJkKibe beHshedan aftebuL Tonnlfdl opwekkende dranken en gebruikt u oiij u uiiuiiirauaii iu iin Zoo gij letterkundUe tljt werkende tot midden In de nacbt en coo gU uw hennD engeheel uw zenuwstelsel wilt verfrisschen gebruikt u Etop sx ra axt Zoo rij lijdt aan verstopping of te veel gedrpnkenhebtof wel ua noverd adhebt chuldlt Bmaakt gebruikt E 0 BXrFa SI Zoo y getrouwd zljt of nie t Jo ng of oud rliï ófarm en op het dekbed lUt uitgestrekt gebrulK iecöi Hii TlBHt u moogt bevinden wanneer gij een zuiverend ver t odig hebt neemt eene flesch ox BXT a BX £ Zoo gij lijdt smuig lnde ing Wie gij ook zijn moogt waar gUu moogt bevinden wannt kend en opwekkend middel noodlg hebtTneemt eene flesch HCOyBITTBH aie u meer goed zal doen als 50 Gld voor andere medicijnen uitgegeven verstopping lendenpljn of ziekten der watorloozlngsorganen pijnln de maa wanden In het bloed In de lever of de zenuwen gij zult genezen door het OF sxwx Z £ J5J ïl S J P ft of jicht of Indien gU n slechu ongesleU wak of ontmoedigdgevoelt berapef het Vraa aan uwen apotheker YerKtil0aar Hj ie voormamte Droguten en AponeKen PBITTEBB Mmnlaotnvlng C Breda U Inln litwerpi liw T k Depot te Gouda bij TH11 E Dit Bitter kan u het leven reffij zooaisnet an reeS Mn velen gedaan heeft nTtmi aop Oudergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het MAKEN van UANTEIS EN COSTÜUES E NELISSEN Turfmarkt H 74 Wordt gevraagd Universeel Zuiverin szout IEMAND die geschikt en genegen is in den namiddag eenige uren met Brood te loopen Men gelieve zich in persoon aan te melden bij A H DB GROOT akker meiweg TER OVERNAME AANGEBODEN een COMPLBET mmm mm OPFJCIEIt zoo goed als nieuw Adres onder No 82 tan het Bureau dezer Courant De uitgave dezer Courant geidiiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond run DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 iraneo per post 1 50 BINNENLAND OOUDA 5 April 1383 Het bericht dat bg een optreden van den heer Heemticnic de afdeeliog Handel en Nqverheid van hel departement van Waterataal naar dat van Binnenlandtohe Zaken cou woden overgebracht ton volgens de ZHtph Ct in verband ttian met het voornemen van den heer Heemskerk om de eder invo rin van bet ootrooiitelMl by de Tweede Kamer aankangig te maken Met ingang van 1 April Isdeprgivan afzonJerlyke bladen an het gedrelte der Hylagen van lie NederlmiKhe SlaatteoHrant bevattende de Handeliog n in de openbare zittingen van de beide Kamen der StaieuOeneraai vastgetield op vgf cent Aanrragen om afzonderlgke bladen moeien gerUibt wolden aan de directeuren der postkantoren l it Oadewater schrijft men ont Oiiterea middag omstreeks half drie brak er brand uit in een bennipschuor van den beer O van der Lee alhier Nietlcgenslaande in aller gl aangebrachte hulp heeft hel de brandweer niet mogen gelukken de sohnur te behouden Ook een belendende bergplaats met een groot deel van den inhoud vooral hennip werd eveneens een prooi der vlammen zoadat de schade nog al vau eenige beleekenis is Naar men verneemt was cn en ander tegen brandschade verzekerd De verkiezingen bg het Orootwaterschap van Woerden hebben tot de navolgende uitkomsten geleid Verkozen zgn de hèeren in het Isie district hoofdplaats Woerden tol hoofd ingeland C E van der Qnast in hel 4de district hoofdplaats Harmeien lot hoofdingeland de heer H D de Brngn in het 5de district hoofd ilaals Zegveld tot hoofd ingelaud O G de Krugf en tot hoofd ingeland plaatsverranger J Verborg ec in hel 6de district hoofdplaats Kamerik tot hoofd ingeland L Bouwman en tot hoofd iiigeland plaatsvervanger 3 van der Louw Mej M La Lau onderwijzeres te Hgnsaterwoude is als zoodanig benoemd Ie Bodegrnve Zoonis men weet heeft de firma Kievils een spoorweg doen aanleggen van dr Stadhouderskade lot in het hoofdgebon der Tentoonstelling na zich verzekerd te hebben van het uitsluitend reuht om de aangeroerde goederen op het lerrein te brengen De firma stelde echter thans zulke overdreven eischen dat van alle tijden kUchleu opgingen O der anderen eischte lij voor het transport van Krupp s inzending langs een weg die slechts enkele 100 meter bedraagt ƒ 6000 Terecht heeft de teuloonstellings commissie dan ook begrepen dat zg op haar concessie aan de firma Kievits terug moest komen De intending van Krupp zal bestaan uit een voor een midden en een nohlerdeel van een oorlogschip een groote stalen krukas een sohroefkoker en een paar kanonnen Het verhaal van een kindermoord hielil ZaterdngoVond de gemoederen der bewoners van de Crommelinstrual Ie Ij slerdam in geweldige panning Een ongetrouwde moeder dus vertelde men had haar kindje teven maanden ond met het gezichtje voorover in de goolsleeo gedMit toen de kran der waterleiding opengezet OBC het op d K wqte Ie doen slikken De waarheid is dat eea vrouw hanr kindje op eea bedje op de keukeubarit naast den gootsteen had nedergelegrf toen tg een paar boodschappen ging vrrricbten Eensklaps begon de dninwaterkraan die ongesloteD f gelaten Ie looptn en overstroaoide gootsteen en keaken lat de benedenwonen door het drnipende nat venokrikt naar boven ijlden Hier vonden tg de deur iftilaleo terwijl het gesehreeow van een kind in dt kamer vernomen wenl Toen de deur opengebrokta was vond men het wichtje op detelfde plaats aar dr moeder het gelaten had ongedeerd terng Ën lot op dit oogenblik is het nog even geaond als vóör den nmoord N t d D Ongetwgfeld ii ér geen beter middel om den sterken drank alt voiksdraak te bestrijden dan goed il fmrftmtf Mar i nA in het land verkrijgbaitr te stellen In die overtuiging is er onlangs op de algemeene vergadering van het Volksbond tegen draukmisbrnik een oommissie benoemd om te ondenoeken op welke wgte bovengenoemd doel de vermeerdering van bierverbrmk om den sterken drank te verdringen hel beit bevorderd kan worden Het eerste resultaat van de bemoeiingen dier commissie zal waarsohgolgk hierin gelegen tgn dat bg gelegenheid van de aanslaande internationale tentoonstelling te Amsterdam vanwege het Volksbond goed en krachtig bier tal worden rerkrggbaar gesteld auar alleen bier dal een lang alcoholgehalte heeft bij scheikundig onderzoek gebleken is zuiver te zgu en voor vgf ocnl per glas van een derde liter inhoud kan worden verkocht Om eohter aan dal plan uitvoering te kunnen geven i er veel geld volgens voorloopige raming vier duizend gulden noodig en daarom heeft het hoofdbestaar van het Volksbond een beroep gedaan op de medewerking van allen die bereid zgn de taak der drankbestrgding ook financieel te steunen Bgdragen voor dat doel tullen gaarne worden aangenomen door mr H Goeman Borgesius en dr H J E VBD Hoorn Ie s Grarenhage en den hter A van der Voort Az te Haarlem De Vereeniging voor ie Statiitiek in Nederland zi op Zaterdag 11 April 1383 des voormiddws ten half elf ure in de taal boven het Ca e Mestaurunt Frittehy te Rotterdam overtijde der iMaasbrug vergaderen Er is o a aan de orde de benoeming van een lid van het Bosiuur ter vervanging van mr J L de Brugn Kops die tich niet herkieibnar heeft gesteld Door het Bestnor wordt voorgedragen mr W A baron van Verschaer adminisiralenr bg het dep vnn waterstnal handel en nijierheid Ie s Gravenhage Nn toespraak van den voorzitler zullen mededeelingeii van het besluit der Algemeene Vergadering tot oprichting van een statistiéoh inltiluut plants hebben Vervolgens komt aan de orde de qunestie der werklieden pensioenen in verband met de werkzaamheden der daarvoor bencmde oommissie In te lelden door dr J Th Mouton tan s Gravenhage Het jonifsle no ran de Vragen del Tijd bevat pene crisisbeschouwing van mr S van Houlen waarin dil kiimeri d v in zijn stn dpunt nogaat wat ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlijke NoUamers VIJF CENTEN de oorzaken zijn van de thans bestaande verwarring De diepste bron dier verwarring is naar tijn oordeel dat het officeiele Nederland bgna geheel kleurloosconservatief ia en daarentegen het werkelijke Nederland grootendeels radicaal hettg dan cngeloovig of geloovig Het volk haat de kleurloosheid het offlcieele Nederland haat elke klenr En ditdoet tulks met eene volharding eene betere taakwaardig Ofschoon tich reeds in 1879 alle conservatieve elementen uit alle fracties onder de leiding van Van Lynden hebben vereenigd en zijo kabinet tot het uiterste staande gehosden kan he officieele Nederlai d na igne ineenatortem nog maar nietintieu dat het getg is verloopeo en dat bet tijdwordt de bakens te verzetten Een afdoend bewgs daarvan kvert volgent mr v j H het verloop der tegenwoordige crisit Wie tec wereld had na den val van Van Lynden aan mi Heemskerk Az als een man van het oogen lik gedacht Wij hebben groote achting voor de kennis en de werkkraohl van den heer Heemskerk RM r wsllie ttshfsB didea btykan dat zgne kicaIwetpolitiek van 1877 nu bgval tou vinden Het was aok niet gebleken dat er in zijne zienawgze verandering was gekomen En na Heemskerk Van Rees En na Van Bees Gleichman 11 Nu terugkeer lot 1877 niet ging terugkeer tot 1879 Van Rees en Gleichman hadden toen hunne medewerking geweigerd tot Kappeyne a plan van grond wetshertiening waaraan de overige ministers hun zegel hechtten Welke reden kon er tgn om tcmgkeerende tot 1879 de leiding der taken aan de minderheid van die dagen op te dragen Was die minderheid dan door den loop der gebeurtenissen ie t gelgk gesteld Integendeel Wie ook maar eenigszins op de boogie is van den loop der denkbeelden sedert 1879 weet dat het denkbeeld van grondwetsherziening voortdereud in kracht heeft gewonnen Alle pogingen om bet zwaartepunt der liberale pang te verplaatsen builen den kring der voorstanders van grondwetsherziening zijn ijdel gebleken Wat stelt men jich dan toch voor wanneer men meent dat nu Van Rees of Gleichman de man van het oogeublik is Welke politiek verWacht men van hen De politiek van de minderheid van 1879 Haar die politiek is reeds door Van Lynden aangenomen en met Van Lynden gevallen of el de politiek van de meerderheid van het ministerie KappeyneP Maar waarom dan niet Knppeyne zeUen aan het werk gelaten Het heeft iniUrdaad allen schgn alsof Van Lynden nog steeds de draden in handen heeft Indien na Heemskerk en Van Rees ook Gleichman de taak neerlegt of zooals hel tegenwoordig hiet weigert die te aanraarden ware wellicht voor hem nog eene kans Immers de Koning weigerde nog in 1833 zijne toestemming aan Ie voorstellen van Tuk too de Koning in 1883 niet lol volharding in die weigering zgn Ie bewegen Natunrigk altijd zoogenaamd djor de minislerieele veMntwoordelgkheid van Van Lynden gedekt I Zou men in de hoogste kringen meenen dal dit spel in het oneinriijce kan duren en er geen oog voor hebben hoe zulk een regeerin sbeleid vorst en volk vnn elknnr vcrvrcemdl De afgeloopeii eek bracht niet veel verslandigs voor de Pnrgschc rechtbanken Na de zaak van de balfwgze Fideli t Monnslerio en h re onverstandige