Goudsche Courant, vrijdag 6 april 1883

moeder kw m Zaterdag bet prooea raa Mad Caillu tegen den prefect der Seine roor Men herinnert cich de geschiedeuii deier dame Zg meende of gaf VQor met behulp au een toorerataf eeuwenoude scbattea te ontdekken die ouder de koninklijke grafkelder in de baiiliek Tan SaintDeuia moeaten ferborgan a jo Zonderling genoeg achgnt het forig mioiiterie althans een directear raa de administratie der domeincD zich door hare praaijea te hebben laten orerhalen en haar de bevoegdheid te hebben gegeven met haar toorerataf te gaan toeken Een contract tohgut lelfs te tgn opgemaakt waarbg men de huid ran deten fantastisohen beer roornit rerdeelde Merrouw Cailhare ging aan l toeken en rond den schat van Saint Déuis niet De belachelgke geschiedenis had echter de aandacht getrokken de bladen gingen aan t besohrgren ran de kathedraal en ran de nieuwe schatten die zg open en bloot bevatte totdat eene diereubeude besloot haar te plunderen en beter dan de waanzinnige weduwe er in alaagde Thans vraagt Mevrouw Cailhara rnn de regeering die zich spoedig geschaamd beeft over hare dwaze houding en de opgraringeu heeft laten staken machtiging om ze roort te zetten Zg brengt in hel proces het rerbazeod wekkend contract dat tij met de administratie der domeinen heeft gesloten over de verdeeling der gewachte schatten Men tie artikel 8 en 9 De te ontdekken voorwerpen zullen rerdeeld worden in drie klassen Eerste klasse alle roorwerpen die niet de minste waarde hebben als stof en alleen een historisch of artistiek belang aanbieden handschriften schildergen enz Tweede klasse de voorwerpen samengesteld uit edele metalen en gesteenten die behalve hun innerIgke waarde ook een historisch of artistiek belang hebben kerksieraden heilige raten goudsmidswerk penningen en medailles enz Derda klasse de roorwerpen die alleen waarde hebben door hunne bestanddeelen en geen kunstwaarde bezitten munten staven goud enz De gerenden roorwerpen zullen het uitsluitend eigendom van den Staat blijven die er over tal kanoen beschikken toodra de experts hun rapport hebben nitgebraobt Om Merrottw Cailhara echter te beloonen roor den dienst dien zg don Staat bewezen heeft cal haar alt sohadeloosatelling rerleeud worden lo Ëen derde ran de netto opbrengst ran den verkoop der roorwerpen tweede klasse of een derde hunner gelaxeerde waarde naar de keute ran den minister ran Schoone Kunsten tonder dat in hel laatste geval hel aandeel van Mevrouw Ctilhara meer dan 500 000 francs zal kunnen bedragen 2o Een derde diel ran de roorwerpen derde klasse of als tij niet Ie deeleii tijn een derde der uetloopbrengst ran den verkoop De rootwerpen eerste klasse geren geen aanleiding tot schadeloosstelling Indien echter de ontdekte handschriften nog de plaats aanwezen ran andere waarden dan de bg dete acte genoemde ton Merroow Cailhavn daarop decelfde rechten kunnen doen gelden als op die uit de crypt van de basiliek Saint Denis Merrouw Cailhara beweert dat dit contract echt ia De toovenaarster vraagt ingeral de regeering haar niet de oudertoekingen laat voorttetten 500 000 francs schadeloosstelling Over acht dagen uitspraak In December heeft de directeur der Domeinen Uemachy die het contract sloot eu sedert ontslagen is een brief doen drukken waaruit toen scheen te bigken dat Mevrouw Cailhara eene door de regeering geëischte borgstelling gestort had en er inderdaad onder goedkeuring ran het ministerie den Uden September 1882 eene orereenkomsl gesloten was Mevrouw Cailhara tal teker dezen getuige wel in proces brengen Het ministerie heeft destijds door het agentschap Haras de geheele hutorie doen legensprekeo JtwuurklacUen nm ren voetioje Ach neen Ik kan er niet meer aan twgfelen t Is geen AprilTÏsch dien de minister ons opdischt naar t zijn xware poatpakketten die hg ons op de schouder laadt Achttien kilo kunnen we dragen de minister heeft zoo geoordeeld Beladen als muiletels met achttien kilo op den rug nUen wg s morgens uitrukken I Of wij op onzen tocht rermoeid zullen worden of de beeneu hunnen dienst tallen weigeren Wie vraagt dal Maar of wg tndig op ne plaats onzer bestemming tijn daar bekommert meit tich wel om Laat het regenen waaien donderen eu Wiksemen laat bet vriezen dat de steeneii barsten laat eene brandende ton heltweel bij stroomen ons uit hd lichaam persen wg moeten steeds op tijd present tgn eu torgen wij daar niet roor dan hebben e ten ouen koste het gelag te betalen Arioe meusohenkinderen die we tijn s Morgens tal men ons achttien kilo op deu rug lailen groote pakketten kleine lichte en iware palÉketten toodat wg als marskramers s Heeren wegen tullen bewandelen Des namiddags zal men nog geen medelgden met ons hebbeu maar ante schouderen nogmaals met bettelfde genioht beladen I £ n gg lacht medemenschen Gij uit openigk uwe terredenheid omdat gij weldra de roordeelen der postpakkelwet zult genieten I £ n gq deukt niet eens aan ons arme voetboden die weldra om u te gerieren op ona reertigate jaar nllen rersleteu a n Maatb Men meldt uil Dan Haag De beide personen r D en S die openigk hadden bekend gemaakt dat zg een vervolging wegens laster tonden instellen tegen den hoofdcommissaris ran politie den heer van Schermbeek omdat leze in zyne roormelde hoedanigheid het publiek meende te moeten waarschuwcu legen het aaiiknoopen ran handelabelrekkingen met die firma hebben zich seilert eenige dagen uil deze stad rerwijderd Van het lasterprooes tegen den hoofdcommissaris zal dus rermoedelgk niets komen Lgkrerbrauding begint in Japan zeer algemeente worden Omstr Bkt 900U Igken worden er jaarIgks aan hel vnur toevertrouwd De inriohiing der oreua wordt ala zeer eenvoudig eU toch doeltreffend beschreven Een hooge schoorsteen roert de gassen onmiddellgk datïrheen waar de wind ze rerstrooit De overblgrende asoh wordt in urnen verzameld Ue geheele bewerking kost slechts één ye d i ongeveer ƒ 2 10 De dienst der brandweer op de tentoonstellingsterreinen is thans roorgoed geregeld Er wordt eengebouw opgetrokken roor een spuit met bespanningen tien brandwachts Daar is telegraphiache rerbinding met den post op het Leidsoheplein benerensmet acht brandschellen die op rertchillende puntenin de tenlooustellingsgeboawen worden aangebracht Op twintig plaatsen zgn brandkranen in aanleg in rerbinding met pgpen der duinwalerleiding diemen bezig is Ie leggen Voorts worden alle extincteuiB eu dergelijke werktuigen dienende om eenbegin ran brand in de geboorte te stuiten diedoor eigenaars daartoe beschikbaar tgn gesteld tóó geplaatst en over de gebouwen rerdeeld datte ingeral rau nood doeltrefieud kuunen worden gebruikt Hit Uit Budegrare sohrgft men dd 8 Aprilt Onee geachte burgemeester mr H A ran de Velde die als zoodanig benoemd is te Loosduinen legt in deze week tijne betrekking neder Qedureude de i t jaar die hg aan l hoofd deter gemeente gestaan heeft is Bodegrave in meuigerlei optical Tooruitgegaan Door tgne bemoeiingen verreea eene bloeiende afdeeling der Hollandsehe maatschappij ran landbouw en als een gerolg hierran werd op lijn initiatief eene weekmarkt opgericht welke ala gerettigd kan wordeu beschouwd en concurreeren kan met die ran omliggende gemeenten Bovendien werd in de Meije een nieuwe school met ouderwijterawouing opgetrokken en tal de openbare school in de kom van t dorp eerstdaags naar de eisohen des tgds worden verbouwd Niet weinigen betreuren tijn rertrek naar elders In een zeer brreilroarig Voorl Verslag tgn de uiteenloopende beschouwingen ran verscheiden groepen van leden der 2e Kamer over het voorstel tot ontmunling van zilvergeld ontwikkeld Nadat de opportuniteit eenerzgds verdedigd andertgils bestreden was verklaarde tich de meerderheid in Jrü Afdeelingen op verschillende gronden roor ileu maatregel terwijl de meerderheid in tieee Afdeelingen zich ook in beginsel er legen vertette rele dezer leden meenden den toestand te mogen wijten aan de Ned Bank en baar rerkeerde Jisconto poliliek men meende dat trouwens de Bank zich ter haudharing ran de t lrerwaarde des noods wel eenige offers had mogen gelroosten Ook rreetden de bestrijders juist ran den onimuntingsmaatregel een internationale zilverpnniek Wij vernemen uit goede bronnen zegt het Batav Bbl dat één dag na 1 April hier aankwam dat deter dagen de laatste bezendiugen zullen ingeladen worden der voorirerpen welke bestemd zijn roor de koloniale lentoonstelling Daaronder munten vooral de rolgeude roorwerpen uit welke op die lentoonstelling teker wel de algemeeue belangslelling tullen gaande maken ala lo Een sink ruw Billilon tin erts voortien van den stempel der maatachappg en het opschrifl de steen des anuBioata 2o Zes levende Aljehnezen door hun dankbare broeders afgevaardigd om te Amsterdam op het ten tooDStellingiterrein een paar bewgten te geven hunner bekwaamheid in het buiten bouwen N B In de takken hunner pantalona verbergen tg een groote verscheidenheid teekeningen van allerlei soort ran door hen uitgevonden versperringen bentengs verhakkingeu loopgraven ent Ouk tgn tg teer genegen in Europa les te geven in bet op den buik krnipen door gras eu struiken en in de behandeling van het Beaumont geweer Als souvenir ait hun land is aan ieder hnnner een halskettinkje meegegeven waaraau een medaille hangt net het beeld van hun veroveraar Willem van Swieten aan de eene tijde en een ruiter te paard aan de andere tijde Hun hoofddeksel ia van den vorm a la Pruijs ran der Hoeven en hun mouteeriog zal bestaan uil die van een politie soldaat Ie Aljeh 3o Een platte grond ran het niei We kettingkwartier te Fegansaan op looo groolie Directeurswoningen en die van het amblelgk personeel zgn afzonderlijk geteekend terwijl hel plan van een net kerkje roor jeugdige nelwi lcnde reroordeelden op de hoofdteekening duidelijk is aangegereu 4o Een ziekenwagen ran den oiviel ijigenienr C F Deeleman zeer netjes en keurig afgewerkt en uitstekend practisch als kruiwagen ingericht uitsluitend ten gebruike van paa beginnende ambteidareif Roode Kruis VERSLAG over het jaaij 1882 Aan Leden en Begunstigers van het Hiilp Comilé het Boode Kmis te Oonda hebbeo g de eer ons verslag van de werkzaamheden en verrichtingen aan te bieden loopcnde orer het tiende dienstjaar Gaarne erkennen wg met dankbaarheid dat bg reien zoowel bnilen alt binnen de stad dt bclangstelling bigrende mocht tgn die immer door ou too teer gewaarJeerd wordt De jaarlyktchc rermindering echter ran bet L denial rerplicht ons de leters ran dit jrerslag beleefdelgk ie rcrtoeken hunne belangstellende medewerking te willen verleenen door mededeeling van het goede doel outer rereeuiging aan vrienden en bekenden Onbekendheid bg reien is nog dikwerf oortaak om niet als Lid te willen toetreden Gaarne tói5 lang mogelgk hulp willende rerleeien iéM waar bet op aaorrage ran HH Geneeskundigen noodig wordt geacht waardeeren w j dubbel de belangrgke ontrangen giften waardoor we too noodig langer dan zes weken konden bedeelen bg vermindering toch der jaarlgksche coutribniiën wordt het moeielijk de gewone uitgaven te bestrijden eu daardoor wordt het werk der BesluarderesK gewis niet minder moeielgk De welkome giften die wg mochten sotrangen waren in April ran een belangstellend Lid 2 60 ran Mej N 6 te Amsterdam 1 50 nog in Sept ƒ 2 60 in Oct 17 60 opbrengst der rerloling eener kiudersprei geschenk ran Mej G M r d L te Zwolle en 2 60 ran Mcjaffr M te Üoesborgk ran een belangstellend Lid t Amsterdam ƒ 20 in Januari ran Mevr V L te Leiden ƒ 10 too ipede van iemand die oubekend wenscbt te blgveo de belangrijke gift a 80 nov kon van gifier door eenige belangstellenden bgeEngebrtoht een ruststoel worden aangekocht Gaarne betuigen wg openigk onzen oprMhten dank Toor zooveel steun ondervonden en wenschende dit goede voorbeeld navolging moge vinden ijevelen wg ons tot elke gift hetzg in geld oud linnen pluksel of neleldoek beleefdelijk aan De ontvangst van pluksel zoowel van binnen als van buiten de stad was ons hoogst welkom Het getal Leden over 1882 bejroeg 321 waaronder wg er 21 builen de stad mogen tellen Van het voorhanden materieel werd waar noodig in gebruik gegeven vooral tgn ziekenstoelen en de ruslbauk zeer gevraagd die hulp wordt steeds gaarne door Bestuurderessen rerleend daar de herstellenden ran de ziekenstoelen raak reel nul hebben De rier dames ran het Bestuur werden als naar gewoonte roortien ran kolen en brootlkaartjes mede ieder ran twee soeplijsten gaarne worden die door haar outvangen om te kunnen geven daar waar door ziekte dikwerf zédveel oulbrtekt Op aanvrage van H H Geneeakundigen kregen wg 98 tieken ter vertorging Aan hen werden uitgereikt 2603 ons rundrleesch 1280 eieren 253 kan melk 128 pond brood 1 fl besaensap i 8 Vs niud kolen 8 soepigslen Door het Hoofd Cnmit dei Nederlandsohe Vereeniging omringen we de gewone berichten eu verslagen der werkiaaroheden 25 Mei werd door de Penningraeestefetse Mej G W de Jong aan het Hoofd Comité het i contribuliën over 1882 a 80 overgemaakt naarne brengen wij de geachte Leden en Begnnsligers openigk onzen weigemeenden dank roor hunne irare belangstelling Met vertrouwen en aanbeveling meenen wij ons verslag over het tiende jaar Ie knnneu eindigen met de herinnering aau de zéo laag mogelgk gestelde oonlribntie jaarlijks minstens i f 1 voor bel Lidmaatschap Hel Bestuur Mevr A A HEMSING ïsoosT Presidente Mej 6 W DE JONO Penniugmeeatereate Mej C SaLTZËR Secretaresse Beatuuraleden Mevr S van LEER Visseb Mej O M E DUTILH Mej J M SaLTZER Mej M E J W HAVERKAMP BEGEMANN BttiteDlandscli Overwicht Eene der quaesliea die op dit oogenblik Frankrijk warm maken is die der schoolboeken Sedert eenigen tijd reeds strijdt men legen de geestelgkheid die sommige op den Index geplaatste boeken weigert te doen gebruiken Met het oog op dit feit heeft de rede waarmede de heer Jules Ferry Zondag het paedagogisch congres te Pargs sloot eene groote belangrgkheid en zeker tal tg hartstochtelijke aanvallen uitlokken van de tgda der tegenstanders van de wet van 26 Maart Sedert de bestendiging ran de wet op het lager undcrwgt ia dour allen behalre door de cirricalen dit beginsel aanifenomen dat het ministerie ran openbaar onderwgs aan de leermeesters de te gebruiken boeken niet zouden aanwgzen maar de keus daarvan tonde overlaten aan hun laot en die der iutpeoteurs dit was in overeenstemming met de beloofde ueulraliteiL Maar dete methode bleek slecht te tgn in de p mjk toen de geeslelgkheid niet gelijk de Kegeerfug neutraal bleef maar op de scholen aangeuOmeu boeken ging reroonleeleu en rerwerpeu Dit heeft de heer Ferry openigk uitgelegd aan de talrijke ou derwgtert die op het congres rereenigd waren De strg l die tegen de wet ran 26 Maart gevoerd wordt is meu moet tich daarin niet vergissen meer een politieke dan een godsdienstige de boeken tgn op den Index geplaatal biet omdat tg den godtdieost aanvallen met welken ig tioh in t geheel niet inlaten maar wgl zij de waarheid doen opgaan over de rerkeerdhedeu ran rroegere régima Ue kerk wil luirer leekenwerk doen door tich ten dienste Ie stellen ran de aan de Fransohe instellingen vijandige partg Dit kan het guurernoment niet met onverschillige ojgen aantien en rau wettelgke wapenen zich bedienend zal hel zich verdedigen Hel huidige systeem dat de keus der boeken roor de lagere school overlaat aan de schoolcommisaiet tal behouden bigven doch met eene wgziging Waar het geldt nirt het moreels onderwya maar dat io de burgerlgke inatellingen daar mag geen haat gekweekt worden tegen de regeering Daarom tollen de Igslen van boeken die hierover handelen ran de eommiasiea naar het ministerie worden gezonden opdat de Minister een onderioek kan instellen uit het oogpuut van politiek Men moet hierin niet zien zeide de heer Ferry eene schending ran de door het gourernement beloofde neutraliteit want ik heb wel godsdienstige doch geene politieke onzgdigheid beloofd Dete rerklaring ran deu Minister president lal aanstonds dit resultaat hebben dat rele weifelende ouderwgzera die niet wiaten naar wien tg luiateren tonden uit de gelegenheid wonleu geholpen Hel komt toch dagelgkt roor dat deten boekjes ran de school doen rerdwgnen len gerolge van de preaaie door ondert of door de geeslelgkheid op hen uitgeoefend Weldra tullen tg nu welen wat bun plicht is De unkltchl tegen Louise Michel luidt dat tjj beeft aangezet tot omverwerping der gevestigde regeering en aan het hoofd eener gewapende bende tot plundering Pigaro deelt het verhoor mede dat tg voorden rechter ran instructie heeft onilergaan Op het eerste punt der aanklacht heeft tg geantwoord dat tg hel recht heeft de regeering barer keute te willen vestigen Omtrent het tweede punt luidde haar antwooord dat de bende niet gewapend as of too te t al wat dat tg het niet wist Ik ben Iegelijk inel mgne vrienden weggejaagd van hel Champ de Mars rerklsarde tij rerder Wg wisten niet woar wg heengingen Onder degenen die mg vergeteldeu waren er die honger hadden doch ik heb hen niet aan gezet tol het plunderen der bakkerawinkels Men heeft u hooren zeggen neemt brood voegde de rechter van instructie haar toe Juist was het antwoord Zg namen hel en ik heb hun getegil neemt brood maar doe gern kwnad aan de bakkers rerniel niets De getuigen tullen bet verklaren Alt ik brood rraag roor hen die hongeren den vraag ik het ntet tgdelijk ik wil brood roor heden en voor morgen brood roor arbeid Louise Michel zal waarschijnlijk roor het bof ran aatises altoo roor de jury terechtstaan en niet roor de correclioneele rechtbank Zooals men weet zal het wetsontwerp betreffende de recidivisten eerstdaags in de Fransche Kamer der Afgevaardigden ia behandeling komen De minister van marine heeft reeds vooraf een it at van kosten doen opmaken voor het overbrengen iler recidivisten naar de Markiezeneu andere eilanden Voor 2000 overgebrachlen worden die geschat op 3 300 000 fr en voar 6000 op 6 300 000 fr De Popoio Romano zegt dat de Italiaansche handel zich sedert de Fransche bezetting in lunis teer krachtig ontwikkett en dal de heer Maucini tich met den heer Challemel Lacour moest trachten te verstaan over het verbeteren tan het telegraafweten en het vergemakkelijken van het handelsverkeer Dit zou besluit het blad de schoonste Afrikaansche politiek van Italië tgn Op 1 deter is prins Bismarck tgu 69sle levensjaar ingetreden Behalre het opstel datde Berlijnsche PoU bij dete gelegenheid aan den Rijkskanaelier wgdt en waariu de drie oogmerken besproken worden welker bereiking prins Bismarck najaagt leren ook de Nordd Allg ZtUmg over den Rijkskanselier een artikel waarin tg aan tijne socialistische politiek denielfden go en uilslag voorspelt dien hg van tijiie uliramoniaansche politiek erlangt De Qtrmamia bepaalt tich tot het uiten ran deu wensch dat de Rgkskauselier alrorens den 7 O jarigen ouderdom te bereiken het kwaad moge goedmaken dat de CuUurkampf in de laalstrerloopen tien jaren aau het Bgk berokkend h efl Gelijk men verwachtte zijn de verkietingen in bet district Stralsund Bügeu voor de liberale pang gunatig uitgevallen en is de Berlijnsche koopman Samm caar lol lid van den Rijksdag gekoten De ploltelingen omkeering der openbare meeuing in eea diiirict waar de conservatieven een jaar geleilen nog over eene viervoudige meerderheid beschikien wordt door de Duitsche pers alt een feit van groote beleekeuis besproken Dat een geheel onbekende persoon uil Berlijn tegi de SUttiner Zeituug den man heeft verslagen die sinds rele jaren een district rerlegenwoordigde lat bgna uitsluiteud door groole groudbetillert beheerschl wordt dat daarbg de rerslagen candidaat een man is die in de prorincie te huis behoort eele belangrgke regeeringsbetrekkingen bekleedde of nog bekleedt en om tgne penoonigke eigenschappen algemeen geacht en bemind is dot alles is eene waarschuwing die men in regeeringakringen ter harte moet nemen en die de liberalen tot krachtige roorttelling van hunnen arbeid moet aansporen De val van graaf Vou Behr ia de Voordeeling ran de tegeuwoordige handelsen btlMtiugspolitiek der regeering In het Ëngelsche Lagerhuis deelde de onderstaatalecretaris roor Builenlandsche Zaken Fittmaurice mede dat de Egyptische Regeeriog de door Dufferin ontworpen herrormingeu tou inroeren naar tgd en omstandigheden ke clame Hop Bitlcr is oneindig beter roor U dan Bier Ale ofPorter en maakt niet dronken Zwakke Vrouwen Personen op leeftijd Kindereu die hunne krachten moeten rermeerdereu en Personen die een stilzittend Leren Igden hebben allen dagelgks Hop Bitter noodig M A R k t E R I C H T E Jü QOUda 5 April 1883 Met weinig handel bieren de graan prgten atationnair Goede tarwe werd rerkbcht ran 9 75 tot 10 25 doch de puiksie werd hooger betaald Polder en mindere ƒ 9 60 9 25 tot 9 Drooge n blanke rogge ƒ 7 a ƒ 7 20 gewone ƒ 6 26 a ƒ 6 75 afwgkende polder ƒ 6 en lager Oerst als roren ran ƒ 6 25 lol 6 Harer ƒ 3 76 tot ƒ 1 25 Maïs 6 40 a f 6 50 Bruine boonen willig tol ƒ a ƒ 17 de beste De reemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tol hooge p ijzen ring verkocht relle rarkens ran 26 a 28 èi varkens roor Landen van 21 a 23 cl per ha If kilo magere varkena en biggen vlug biggen 1 30 è ƒ 1 60 per week Kaas aangevoerd 30 partgen hnf el vlug Ie kwaliteit ƒ 29 a ƒ 31 2c kwalitWi f 26 ü 28 Noordhollandsche ƒ 32 a ƒ 31 Goeboier ƒ 1 20 k f 1 30 Weiboter 0 95 a I IO Burgerlijlte Stand Gouda GKHORËjN I 2 April HsacIricDi oadsri B Meeneiea E Hippel Dirk ouders D Scbiakel en U via der Starre 5 Cornelii ouders Lekkerkerk en K C des Hih OVERLEDEN 3 April B Schep 27 j H U Jongeneel 06 j 1 P VUtveld 52 j J Vogel huitvr van i Vrrgieer 68 j J Verhoef 4 m A C de Jong i GEHUWD 1 April A de Wit en M Streeg J Hoffmann en Streng C Egging en B F Hornet Burgerlgke Stand vau onderstaande gemeenten van 24 lot 30 Maart 1883 Waddinzveen GEBOREN Adriaoas Johannes oudere G Streeflod ca C Steenbtrgeo OVEHLEDE N G Groeoevtld 6 ni G tan der Krsas 60 j Zevenhuizen GEBOREN Pieter onder H Taioind en P tan der Sterre Sijtje oudtre P Solen A Haak Clajiua oodera L de Bruijo en N van Slingerltud OVERLEDEN F ven der Boe 4 m GEHUWU G Staibcrg en M Zevenhuizen ADVERTENTIËN Getrouwd C EGüINK T f Tr van Voor i m B P HÜRNBS van Gouda dte uamena wederzgdsche familie bannen dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling by hun Huwelijk ondervonden Qoxida 4 April 18Ö3 Heden overleed tot mgn en mgner Kinderen diepe droefheid mgn geliefde Echtgenoot de Heer P VLASVELD in den ouderdom van 52 jaren De Wed P VLASVELD geb M C VAN DE TOOBS Gouda 4 April 1883 De zaak o op demelfden voet worden voortgezet Tot onze diepe droefheid overleed heden te V Gravenhage na eene korte doch hevige ongesteldheid in den onderdom van 77 jaren onze geliefde Moeder enBehuwdmoeder Vrouwe ANNA MARIA WALDECK Weduwe Mr N VAN Eltbn Referendaris bg het Departement van Koloniën E H M TAN SCHOUWENBURG geb VAN Eltbn Th van schouwenburg Gouda 4 April 1883 Eenige en algemeene kennisgeving Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgne geliefde Echtgenoot PREDERK A CHARLOTTA DAMSTÉ betuig ik ook namens mgne kinderen mgn hartelgkeu dank P brons MIDDEL Gouda 3 April 1883 De ondergeteekendeu betuigen hunnen hartelgken dank voor het aan hun geschonkene tot gemoetkoming van de schade bg denjongsten brand in de Geuzeiistraat alhier en vooral aan de HH F HERMAN oi GROOT en C BRUNT die zich tot de inzameling bereid hebben verklaard J OOSTERWIJK W BOEKAMP J VAN DBE SMEEDE 9 raagd tegen lo Mei Een iKt Burgermeiaje P G geschikt OR in een Koffiehuis bebnlpzaam te zgn en te üs het dagelijksch Huiswerk te verrichten Adr met franco brieven doch liefst in persoon aan het Hulpkant Charlois tl