Goudsche Courant, zondag 8 april 1883

4rll 1883 JN 2906 ZoQdag 8 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebliid voor Gouda en Omstreken De ondergeteekaode betuigt door deze haren bartelgken dauk roor bet drukke bezoek tgdens bare Expositie in het Hotel de Zalm te Gouda door die vereeriug aangespoord is zg Toornemena jaarlijks 2 malen met de Nieuwste MODELLEN voor DAMES JONGEJÜFFROUWEN en KINDEBEN te eiposeeren en hoopt tegen den aanvang der Winter Modellen met een uitgezocht assortiment Gouda te bezoeken Na minzame dankzegging en met aanbereling heeft zg de eer te zgn UEd Dw Dienaresse H VEUGEN TOOR DE WATEELEIDI1T Wg ondergeteekenden berelen ons beleefdeIgk aan tot het LEVEREN en LEGGEN dier leiding Hopende door eene prompte en civiele bediening ons het te schenken vertrouwen waardig te worden Uwe Dw Dien H VAN BERKEL Kleiweg 6 H VAK BERKEL Gouwe voorheen Wkssels KOFFIEHUIS met verg unning te HÜÜR aangeboden tegen overname van INVENTARIS zoo spoedig jnogelp te aanvaarden door stil te gaan leven Brieven franco onder No 824 aan het Bureau dezer Courant Mejufvrouw D SAMSOM VRAAGT met MEI e k Een KUTDERHEID 312 Staats Loierij De TREKKING der EersteKlasse begint MAANDAG 16 A PRIL e k Zeker middel TÏOÏN ALLS Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kies t I pijn Verstgving in deleden IN80NS3QZFEP25 gT Huidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosman i Alphen L Varossiap Zn ÊÖWMMJH Bodegraven P Versloot Boskoop J Goodkadk P LOOMAN Harmeien W G Kubvers Hasertwoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Bouthookn Woerden Gebr Pfenning lESfN lEJICinS Wonhrugge A de Wilde I I 111 Zegwaard A Hekxer Men gelieve attent te te zgn dat de W a 1 d w o 1artikelen v Bn een bruine kleur zgn als zijnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bg M J f HAM ie Utrecht Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te BergambacM is voornemens op DONDERDAG den 12 APRIL 1833 des morgens ten 11 ure in het Koffiehuis Harhonie op de Marktte Gouda in het openbaar te Verkoopen De Bou wmanswoning get G n 52 met nim 12 Hectaren I WEI m HOOILAHI BOUWLAND RIETLAND en WATER staande en gelegen onder de Gemeente REEUWIJK Afdeeling SLÜIPWIJK Te aanvaarden de Gebouwen met 1 Mei a 3 het overige dadelgk na de toewgziog Breeder omschreven bg biljetten en inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris tËr ÖVËRNAMË AANGEBODEN een COMPLEET OFFICIER zoo goed als nieuw Adres onder No 823 aan het Burean dezer Courant TSBT TTWKT Volkomen genezing door ülMit U JCJUjA de Bandage Régulateurraa Dr Waebseoers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ADVERTEI TIE I in alle Binnen en Bnitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Znn zooala bekend ia de nutuinliikp reiiiigoie van het Hgohaam Werken de p etlele or Hiieii reg elroBtig zoo U de menach fje oii l atoriiigen derzeWe veroonaken talrijk en dikW ls smartelijk lijden verstopping opgehlaxenhetd gebifk aan eet i lugtf Hoofdpijnen pijnen in de darwf maag lever en gal opstijging van het Hoed dutzt i ligheid congesties geelzucht AawheShi jicht en rhumatismus huitgitk en pijn tn de weren enligchuamssniArtttnvan eiken nnrd onttitfian ditardoor dal afteschei en stoffen m het Iigchnmn ot wel giftatoflen in bet bloed teru biipeii in pl atfl Tan door voornoemde organen afgeleid te worden Uet eenljare reneeswiUlilol dat tevens op de werking al dezer organpn werki en de normale toestand derzehe zeer snel torug jt Toert alsmede het fljilan fn dan worttl ingrljat en Ê afkltrt zijn de zoo beroemd gewordene en rlinn IJ overal met het grootste succes gebruikt wordende jÊ Zwitserscbe Pillen ig vM a n Apothikar Richard Brandt ilaoMa ilj genvian H Il hondarddultePdan dankan aan hel gnbruik darzelve IR da terugkeer hunner gezondheid wnnrom diin te m lijden en onverschillig alle smarten over ich latpn H komen Welke zoo ligt tot de emstigHte 7i tcii H die het leven tot een treurig en ellendig hegtiinn JT leiden wanneer men zich op zulk oene zekere g gemakkelijke en goedkoope wgze zelf g nc en IJ en het verergeren der kwalen voorkomen kanP jK Niemand die met ecnc dor genoemde kwalen H aangehaald is moet dus nalaten ontnlddciiik jxync Bn toevlucht te nemen tot de iwitsersche I illen v m Wk H Richard Brandt die immer helpen zooals men m UH eene proefnemiiic ilias bespeuren 7iil H Men moet evenwaJkcht gaven de aohta Zwilier S iflhe Pillen van Richard Brandt tt bekomen wint K Jr Bleohtfldezelielpen HezelvezMtivornikt in Mikken m doozen De doos 7wlt raoh9 Pillen vanRIohard Br ndt K oat 070 cents en is voldi uiti r r wfkcn m Boodatde dageliika he Knst n li liH J 11 f coiit g bedragen fi zijn benevens gt itiiks it iiwiizmg K H en een groot aantal rnedit clie utteüteii m de gg II meeste Apotheken TerknjglMiar H Te GfoTida bij Hoef hamer ApotL Snelpersdrnk van A Brinkman te Gouda OPENBARE AAmSTEDHTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 18en APRIL 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN De leverantie van lo 10 000 LuikscheStraatkeijen Vil 2o 30 000 Vechtscho Straatklinkers Veohtaohen vorm 3o 50 000 Veohtscbe Straatklinkers Waalvorm 4o 80 000 blaaawe IJsselstraatklinkers De monsters zgn aan de 5to f Timmeraerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter Secretarie der gemeente en aan de Stada Timmerwerf ter inzage De Inschrgvinga Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 17en APRIL 1883 uiterlyk des namiddags ten 5 nre op gezegde Secretarie ingeleverd zgn Goede Wijn behoeft geen krans Lofspraak ot aanbeveling zoude geheel overbodig zgn voor de reeds lang gerenommeerde Absbaubblns ofanti rhamatiscbe Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrggbaar a 30 Cts per pakje bg r A G van Delh C B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosman A Bos Eerkei Gouda 1 T c Dorp Zoelermeer W F J den Uijl Schoonh A Kanling Alphen A Frius Zevenhuizen 3 B E C Soblattmag M 1 Ooudkade Boskoop Bodegraveo O Hoogendyk Cappelle K Ooaterling Haastrecht g r d Kraats Bleiswgk IW d Q Wilhelmut Woerden Men zg gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral opdeonderteekening van elk pakje A BREBTVELT Az Heer Dr J G POPP K K Hof TaninueiUr ITeeneH Zoo spoedig mogelyk geliere my te lenden 30 legge dertig flestchen Anatherio MÖDdirater en S doosjes ïfgge vgf doosjes Tandpoeder Evenals ilê vorige bezending Terwaobt ik hetïelre door u toegezonden op dezelfde voorwaarden Bij leze heb ik de eer U te berichten dat het AoatberinMandwater met gunstig gevolg steedsgebruikt i zoodnt ik niet twyfel of het rtebiet zal Tooitdurend toenemen Bene nieuwe aitstnikaart in fraaien vorm bad ik gaarne er bij nlsmeile prachtige boekjes voor verspreiding eilra er by Afwachtend Hoogachtend Vm Dw dienaar Delfzijl W 8I8FINIJH Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij ¥ E vun Santen Kolff apoth en A Sohippereyn Co blauwe porcdeinwiukel te s Hage bij J L ï Snabilié apoth te Delfl bij A J van Ryn Ie Schiedam by C Malta Gz te Leiilen bij E Noordijk ie Amsterdam bij P van Windheim Co en H H Uloth k Co apotheek te Schoonhoven bij 8 Wolf en Zoon te Alphen by h Varossieau en Zoon te Ulreht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten RÏJKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BBH KMAI BINNENLAND QOUDJl 7 April 1S8S Dit jaar is in het district Gouda voor de Tweede Kamer aau de beurt ran aftreding de beer jhr mr K A Godin de Beaufort Voor de Prorinoiale Staten zyii aan de beurt ran aftreding de hh mr A A ran Bergen lizendooru O A an Houweningeu Gzn ro B Blok Als Leden van deu Gemeenteraad treden dit jaar af de hh W J Fortniju Droogleever W Brandt van Straaten mr H J Kranenborg G A Oodyk en jhr M C F J de Botte Te Groningen is Donderdag tot Dooter in de g neeikuade gepromoveerd de he r Jan Hermannes Bakker Niemeyer ris geboren te Sleen op eene dissertatie over AnlagoHume luiKhin Morpkme en Atropine Aan het eindexamen der Bnrgeravondschool alhier hebben 11 jongelietlen deelgenomen Slechts aan S kon het diploma orden uitgereikt namelyk aan A Slootjes A Langeraar i J ran Leeuwen J H de Moor en F J van Leeuwen Doadcdiigavond bad eene vergadering piaata ran de kiesrereeniging Kerkrlijk Beheer tot het stellen ran oandidaten voor de keikelijke rerkiezing op Maandag 16 April e k De volgende heeren werden candidaat gesteld Voor kerkroogden de hh W J ForluynDroogleever en 6 Strarer aftredende ledeii Voor notabelen de hh Mr J FortuyaDroogleerer J Herman de Groot C Lunenburg enIL L Saduiuuit ftredeade kdw ra d hew 1 Siraver in de plaats ran den hetr W de Jong die rerzooht had wegens zyn hoogen leeftyd nietmeer in aanmerking te komen Voor leden der commissie ran opperloeziohtde hh Dr M A G Vorstman A Dortland L F Hoogend yk J 3 Bragtaar en P J ran derWant Az aftredende leden en de hh C 3 0 Prince en C ran Veen in de plaats der bh J A Bemy eu P M Montyn waarran de eerste rertrokken was en de tweede bedankt had Tot Bestuursleden der Verecniging werden herkozen de aftredende leden 6 Strarer J Usselstyn en D Ruyter en gekozen de hh G Langeraar ter rerranging ran Mr J Fortnyn Droogleerer die bedankt had en P O ran der Meulen ter vervangiag van den heer F Herman Fzn die de op hem uilgebraohte benoeming niet had aangenomen In de zitting der Rotterdamsche Arroud Rechtbank ran Dinsdagmorgen stond o a terecht D r D koopnian te Stolwyk bekl ran mishandeling Eisoh 10 boete Aanilaaaden Donderdag uitspraak Naar Hit FaJerianJ verneemt heeft nu ook de candidaat voor de portefeuille ran lina uoién in de miniileriéele combinatie ran den heer Heemskerk de heer Harlsen zich teruggetrokken zoodat de heer Heemskerk thans naar een geheel nieuw stel ambtgenoolen zoekende is Het Comité ran Uitvoering der Amslerdomsche Tentoonstelling rerzoekt den inzenders in de Nederlandsohe afdeeling hnnne inzendingen te willen afzenden daar men in genoemde afdeeling tot de ontrangst daarran gereed is De gestelde termynen roor de inzending zgn niet toepasselijk op de nerengaliry en de machinegalery Uit den aard der zaak hebben de inzenders die daar piaata besproken hebben grootere rrijheid dienaangaande Ofschoon het Comité met rertrouwen de tussohenkorast van de expediteurs Schlesing k Co aanbe veelt roor het transport der goederen nnar de plaats hunner beslcinraiug zoo blyren de inzenders geheel rrij anderen daarmede te belasten In t noorden des Rgks is de zucht tot landrerhuizing recht loreudig Alleen uit Westerwytwerf een plaatsje met 800 inwontrs vertrekken dil roorjaar 26 personen naar Amei ka In de zetterü ran da If R Ct is thans de elecirische rerliohting in gabruik genomfilfVaangelegd door de ed Eleeiriciteitniaaisphappij d e weldra ook in de nieuwe zel ery ran het Handtttblad welke bare roltooiiog nade het nieuwe licht zal aanbrengen Aan de letterü der S R Ct waar het electrische licht zijn inirft e doet verraugen 75 Edisonlampen 100 gaspilteli de temperatuur is daardoor reeds 15 gradea Fahrenheit lager dan rroeger en de lucht die def zetters inademen blijft frissoher De bewetgkracht voor de dynamo bedraagt 8 indicateur paardenkracht Elke lamp wordt evenals by gas door een kraastje aan en uitgedraaid eo kan 800 uur branden alvorens rerruild te moeten worden Door een stukje leoddraad dat bij lage temperatuur smell wordt vAorkomen dat de koperen geleiddraden gloeiend wordep smelt het lood dan wordt de stroom rerbrak en voor het herstel ieu is slechts opscbroeving vaa een anderen knop met looddraad noodig In de N R roept da heer mr H Ph DeKanler te Brirlle in een open brief aan mr S Van Houten dezen op aidere iulichliugea aan dekiezers in Nederland te vafwkaffen omtrent hetgeenhy in de Frage in Tijit orer de crisis heeft geschreren nl orer de viteg waarom de heerKappeijne die als MiniflK door Van Houten zoovaak werd bestreden tkada voor dezen de man ran het ooge ablik is Het Hof te Arnhem had dfier dagen een treurige zaak te bdHmdelen Voor dit college stond teteebt H O kwrin as hefe MnaiuiriaiD te Kampm beschuldigd ran doodslag door ooroorzichtigheid C had een rerolier ran Amerikaansch model gekocht Na eenige moeite rond by bij den geweermaker Witte Ie Zwolle patronen die q op pasten Een dezer patronen slak hy in den rerolrer de gelegenheid om bet wapen ter beproering af te schieten had hy op dat oogenUik niet de ontlading van een revolver ii gevaarlijk O legde het wapen geladen op de bovenste plank ran een boekenhanger in zyne kamer en liet het daar rier dagen liggen Die bovenste plank was de gewone plaats roor den rerolrer de meid en verdere huisgenooten wisten dit en C had vroeger gezegd dat hy niet geladen was Dit nam niet weg dat de twintigjarige dienstbode Doortje S er toch bevreesd roor was s Morgens moest de kamer opgeruimd worden Eene kennis der dienstbode was daarby tegenwoordig Deze wil den revolver schoonmaken afstoffen er mede spelen of wat dan ook eensklaps gaat het schot af treft Doortje 8 iu den slaap en doodt haar onraiddriijk De kennis eene naaister had volgens haar zeggen den revolver laleu vallen en zoodoende was het schot afgegaan Was C voor dit ongeluk sirafschuldigi Neen zeide de rechtbank te Almcloo eu ontsloeg C van olie rechtsvervolging Het O M kwam in hooger beroep en ter tereohtzitling van het hof bestreed de advocaat generaal het vonnis dier rechtbank en wel hoofdzakelijk op grond dat do wet twee gevallen ran aansprakelykheid kent De C P straft hem qui a comraia en hem qui a é é la cause C was iii hei laatstgenoemde geral Het requisitoir was ƒ 100 boete subsidiair zeren dagen gerangenisetraf De rerdediger mr L 3 van Gelein Vitringa verdedigde het ronnis der rechtbank te Almeloo Pleiter roerde aan dat hel O M art 318 C P rerkeerd interpreteerde eu dat men niet zeggen kan dat C de oorzaak van den dood van Door e S is daar tuischen zijne onvoorzichtige handelingen en dep dood ran het slachtoffer eene door den beklaagde niet te roorziene gebeurtenis inligt nl de komst der naaister die daar niets te inakeu bad Het Hof bepiïalde de uitspraak op Dinsdag a s Zooals onlangs gemeld erd zal dezen zomer te Amsterdam een groot rat warden ingericht tot bierhuis Voor die stad is dit echter gelijk vele lezers zullen weten niets nieuws want in de 17de eeuw lag op den O Z Achterburgwal in een pakhuis eeogroot wijnvat waarin 113 okshoofden kbodeR bewaard worden Reeds in 1762 Herd dat vat daartoe niet meer gebruikt iLaar was het iiigerieht tot een uitspanningverblijf vaar het wel eens luatig koutoegaan In het midden stond eene tafel en tweebanken waren aan de zyden aangebracht Stond mesop de tafel dan kon men met de hand de zoldaring aanraken De heer 3 Ter Gouw noemt het o a in Zijn fFatidtling door Jmtterdam in de meniiendt eeuti N v d D De politie in den Haag beeft proces verbaal opgemaakt tegen een vryer die zyn aanslaande eene NederUuuUeiev meiuck toedacht in den vorm van een nagebootst bankbiljet van 40 In plaats van zich tol de uiting van zyn nationale gevoelens te bepalen liet hy zyn beminde in den waan dat het papier werkelyk een waarde van ƒ 40 vertegenwoordigde toodat deonnoozele deern al vast 20 in ruil van het bankje gaf met de belofte om de rest den volgenden dag te betalen Intussohen werd het bedrog ontdekt toen de meid het nietswaardige papier tegen mnntspecie wilde wi seleo Men schrijft uit Schiedam Onze gemeente ia door aankoop eigenares gewordea vaa de Plaat in de Maas grenzende aan de eigendommen der gemeente voor een bedrag van f 244 635 09 met inbegrip der kost Bij dien koop deed zich eene byzouderheid voor die de moeite van een onderzoek waard is De rerkoop der gronden had te Dordrecht plaats eu geschiedde in het openbaar dus ten orerstaaa vanjeea aetKil Door den gemeenteraad alhier warea de heeren Visser en Vrylaud gemachtigd roor de gemeente te bieden en deze berunden zich op deo bepaalden tyd te Dordrecht Natuurlijk waa het zaak om den kooplust der gemeente Schiedam voor de rerkoopers geheim te honden ten ciude bet opvoeren van den prijs Ie voorkomen en de heeren Visser eu Vryland verborgen dan ook hunne qualiteit tot staande de verkooping een telegraafbeatefler binnenkwam met een telegram aan hen geadresseerd Het zoeken en vragen ran deu besteller naar de geadresseerden bracht natuuriyk beider qualileit aan t licht en terens wat zy daar doeu kwamen Dat telegram bracht hen dus in eene moeielykheid en was van het gemeenteraadslid van der Drift het bevatte een protest tegen de opdracht aan de heeren Visser en Vryland en droeg het nummer 99 Gelyklijdig bracht de besteller een telegram aan den notaris mede uit Schiedam nummer 100 tijd van aanbieding gelyk aan het andere en van den volgeuden inhoud Ër komt iemand van de gemeente om de Plaat te koopen Laat verkoop niet te laag afloopen Dat telegram was onderteekend van Velzen maar er was gisteren niet één raadslid die niet vermoedde dat beide telegrammen uit een zelfden koker kwamen De notaris stond het tweede telegram af en de zaak zal nu bij de Rykstelegrsaf waar de oorspronkelijke stukken zes maonden bewaard blijven onderzocht worden Niemand kent hier een van Velzen die zoo goed met üe gemeentezaken bekend kan zyn In de Transvaalsche Folhitem komt een artikel voor waarin een sterk afkeurejid oordeel wordt ui tgesproken over het onzalig pogen waarvan de boofdbewerkers Lion Cachet en H T Buhrmaiin zyn Van de zijde van deze wordt Transvaal afgeschilderd als een land waar men zuiver orthodox moet zyo om er een werkkring Ie kunnen vinden met catechiseermeesters als doyanen op de grenzen De Foliutejt ontkent die logens die hoogst nadeelig zijn voor IJV land omdit tengevolge daarvan zoowel geschikte personen terugbly ren als kapitaal aun Tronsraal oothonden wordt Het blud schryft verder Het Transvaalsche volk is orihodox orthoH in merg en been maar nergens in Zuid Afrika xvoor zoover wy er bekend zijn bi sioat er zooveel vcrdroagzaamlirid op l gebied van liel thcoloxisch denken als lil den Transvaal Voorde waarheid dtzirstelling