Goudsche Courant, zondag 8 april 1883

ADVERTENTIËN beroepen vq ons op de getobiedenii en op de dageIgkaou erfaring De brief tan den heer Ktrgima n or eeu paar weken door ona uit een Ncderlandich blad oiergenomen berat hieromtrent de tnirere en onTerTalaoblt waarheid Hen lie cent de Ijjat onier ambtenaren door en t g het han of ééa enkele rau hen ii5ór iijne aanatclliog eent heelt morlen Meohten wat hg al dan niet gelooft Wy t u rceda bykans tien jaren iu het land en hebben er eel in gereisd Wg hebben teel Triendacha Teel gnlle gaatvrijheid genoten en loo we one niet bedriegen genieten w j wel eeuige mate Tan populariteit maar dit mogen wg op ona woord Tan eer Terklaren dat ous uog nooit door een Trananiler gevraagd ia wat wij op godsdienalig of theologiioh gebied al dan niet gelooTeu £ n wij beroepen ona op anderen die hier gekomen tyu op heel weinige uilzuDderingeu na of hau ooit daarnaar ia gerraagd Wat ouze oorreapouileut Ë uit hel achrjJTen vau den heer H Sliemena Sr op dit pubt aanhaalt ia leveua volkomen waar Bvenala ieder olk Ier wereld liru de TranaTalera op eerlijkheid rechtaohapeuheid en trouw en bemoeien lich uiet met de godadieuslige geroelena Tan anderen l e eenige Traag die sg ann eeu Treemdeling miaaohien mogen doen ia niet wat geloott gü maar beu jy ook miaaohien loyaal F d i Engelaeh loyaal Wie zioli ni t met htinne godadienalige iuaicbien bemoeit behoeft niet te Treeien dat tij hem lastig tullen vallen om liju geloof Met bet beoefenen Tan errlgkheid vlgt goede trouw en iuscbikkelijkheid lal bg bg oüie Boeren haaat eTeunser geacht en bemind worden alao f hij tot hunne godadieustifie richting behoorde Dit ia de tuirere en onveivalsohie waarheid en t ia goed dat men dit iu andere lauden wee opdat men tich rrgwaren moge roor misleiding Ten slotte eeoige woorden aau het adrea van de heeren Cachet en Buhrmanu Niemand weel beter dan tg t weten welka ontalige Terdeeldheid en welk onheil in dit land geaticht ia door de kerkelijke partgaohappen Ër bestaat thans Goddank I een geest Tan toenadering en er ie grond ora te bopeu op eene niet Ter Terwgderde Tereeniging der kerkelijke partijen Wij ameeken de heeren Caohet en Buhrmann on deo loop dier toenadering niet te ferstoreu nour hunne Terkeerde Tooratrllingeu We doen dit in hun eigen belang maar voornaraelgk in het belang Tau het land We willen gelooTeu dat tü iu bun drgTeu aangespoord worden door wat tg meenen het belang Tan het land te tijn Wij Teriekeren hun eTenwel dat tij daarin dwalen Geen land wordt gediend door Talacbe en Terkeerde TOoratcUingeu In bet Maandilad tegen ie kwaktalwrij wordt de aandacht gereaiigil op de voorwerpen die onder de benaming Tan eleotriiehe kettingen halabandjea ringen boraielteni iu den handel worden gebracht toogeaaamd tot geueiing rau allerlei kwalen en tiekten Zonder uittonderivg tegl het MM bleek telkens bij nauwkeurig oudenoek dat dete metalen voorwerpen hoegenaamd geen eleolriache of andere Werking b ten oftohoon ook al ontwikkelden te eleotriciteit daarmede nog niet hel minate bewijs gclererd lou zijn dat te konden bètpen tegen allerlei kwalen Echter wordt in Dnttachland thaut een electriacbe autirheumaliacbe ketting verkoobt die werkelgk eeuig effècf teweeg brengt en op de plaats waar lij bg t dragen de huid aanraakt kleine blaaajea te Tooraohgn roept Een nailer onderzoek leerde echter dat de electriciteil daarmede niett te maken beeft vmaar deze blaaajea worden Teroortaakl door eeu alooholiaob aMrekael Tan Spaanaohe vliegen tiitctura cantkariditm waarmede de ketting ia bestreken natuurlijk alleen met het doel om den patient in den waan te brengen dat het ding w rkl en er dua wel electriciteit ontwikkeld wordt Men schrgfi a u de Leidieke Coufnt Zoolang er tttinlieden bealonden en dat ia al heel lang geloofden dete aau den invloed der maan op plauten en Truclfte De wüuKaardeniér had de ondervinding opgedaan dat de druiven die achter waren nog rgp werden bg een heldere Ootobcr maan De akkerman bad de ondervinding o igeduan dat tulk een maan gunstigwerkt op de late bloemkool die blank werd en geschikt om te hakker Ecu wassende of afgaandemaan werd in aanmerking genomen bjj bet taaien lelfs op het rijp worden der moerbeiiëii oefentbet maanlichl iuvloed ml tooals werd aangenomen Niet één echt praotiaoh Ininman dal tijn deiulke diegeen letihgen honden liet tich in het huofil praten dat uil maanlicht buegenaamd geen invloed op het plantenrgk tou hebben gelgk voor eenige jaren door geleerden die niet door gdelheid mjar alleen door zacht om meer licht in de wetei achap Ie outsteken gedrcTcn verkondigd werd Volgens prof Musset na hoogleeraar inside lacnlteit dtr wttenscbapptn Ie Grenoble oefeui het maanlicht op de planten delelfde aantrekken4e en richtende kraohl uit als het ijBÜekt I Bnltenlaiulseh Overzicht In Frankrijk boudni OTer het geheele land de algemeene raden tittin en het groete onderwerp dat er bespro eu wordt is de bertiening der oouatitntie De benieningsligue heeft erenwel tot uu toe weinig aucoes op haar streTen oog slechts drie algemene raden hebbeu zich ten gunste der herziening uitgesproken In een gehouden miniaterraad ia de quaeatie der oaTaleriemanoenTret op den voorgrond getreden welke zaak meer en meer bet karakter aauneemt Tau eene oppositie tegen den minialer van oorlog Tbibsudin Eene leTcudige disousale had ploata en de heer Tbibaudin Terklaarde dat de door hem genomen maatregel gemotiveerd waa door zuiver militaire beweegredenen de oavallerie zoude volgena des miniatera plai bjj groeprn van twee divisies manoeuvreereu aan de oostelijke grenzen De heeren Ferr en Waldeck Kouaaeau verlangden de intrekking dezer dagorder doch de minialer van oorlog outzegile bun bel recht zich te meugen iu de zaken Tan zjjn departement In deze meening werd bij door den pr esldeul der republiek ondersteund Ten slotte is de zaak aldus geregeld dat geueraal Gall ifet het opperbevel blgfi behouden doch dal omtrent de quaestie of de manoeuvres aan de grenzen zullen plaata hebben eene nadere beslissing zal worden genomen Zoude deze oppositie in den miuialerraad legen generaal Tbibaudin wgzen op het nanslaand aftreden van dezcu minister op eene bevestiging van bet geiucht dat iu geueraal Campenou zgu opvolger is geTondenp De Engelsche politie legt bij Toortduring grooteu ijver aau den dag Zoo ziju weder eenige verdachte personen gearrealeerd en ontplofbare stoffeu in beslag genomen In Noord Sleeswgk is op 36 Deensobe onderdauen bel besluit betreffende da optie toegepast Daar zg reigerden zich voor den militairen dienat te laten inacbrgven werden zij alt Deensobe onderdanen bc achouwd en door de Dnilscbe autoriteiten over de grenzen gebracht Het te Kopenhagen gebonden congres van Duitaohe sociaaldemocraten had naar men verneemt ten doel Ie beraadslagen over de houding door dete iartij aan te nemen bij de aanaiaande verkiezingen voor den Duitschen Kykadag Onder de aanwezigen beTouden zich behalve VoUmar en Frohme die te Kiel in bechteuia genomen doch kort daarna vrijgelateii werden de heeren Blos Liebkueobt Hacenclever Kracker Kayser Geyser GriUeuberger Bebel Diett Stolle Auer en Viereelc De Dttitsche Bijksdag Beeft igne titlingeu n ederom aangevangen en Torst Bismarck wil uog steeds dat de begrootigg voor bet fiuaucieele jaar 1S81 1886 in dete zitting zal warden behandeld terwgl geen eukele wijziging daarin zou wjrden gebracht Bismarck hoopt dat nu de debatten OTcr de brgrootiug van den loOpende dienst vele Traagstukkeu hebbeu uitgeput de diaouaaie niet lang zal duren Ipderdaad zgu ideaal ia l dat het parlement niet met een bril de begrooting zal bekijkeu en in twee of drie zittingen zich ran baar zal afmaken Indien dit gebeulde zon de Bijkakanaelter een antecedent hebben waarvan hij voortaan parlij o kunnen trekken Maar het parlement zal zich wel wachten een dergelgk principe goed te keuren Beeda Troeger wezen ij er op boe de KaïMelier door de behandeling Tan de nieuwe begrooliug te Terlaugen ateunt op de lelie der oonaiitutie en geen twgfel ia er dat alle liberale fracties tegen bet aan de orde stellen van dit budget stemmen zullen Daarenboren blijkt uit eeu brief van i en der in loedrgkate c iftrummaunen den heer Majunke aan een der bladen geacbrcTen dat ook deze parig den genoemden maatregel uiet gunatig geatend ia Dete plannen van Biamarok zalleu dua waarschgnlgk geen auccea hebben Met een meerderheid Tau één atem besloot de Rijkadag het ontwerp tot Terhougiug van de iukomende rechten op het hout naar een oummitsie te verzenden Iu zeker opzicht is dit eeu overwinning van de protectioniaten wout de tegenstanders verlangden onmiddellijke verwerping Maar wat geeft een meerderheid vau één slem f Men moet daarbg iu aanmerking nemen dat enkele liberalen uiet voor de onmiddellijke verwerping waren als eeu ten opzichte van de Itegeering te strengen vorm De Regeeriug toch hecht veel gewicht aau dit voorstel en men verzekert dat Bismarck alleen door zgu voortdurende ongesteldheid is verhinderd geweest om persoonlijk aan de beraadslaging deel te nemen Van den eindnitslag is uog niela te zeggen De Berlgnaobe bladen zijn evenmin opiimisiiscb ten ptichie van dtn kerkelijken vrede Sis de Vaticaanse de eerste beginnen echter iu te tien dal het kerkelijk hooggereohtshaf voor de Curie bet groote atruikelblok is niet ten onrechte vragen tij echter welke Waarde de kennisgeving van de benoeming der geesteiykeii beeft wanneer de Pruiai sohe Begeering met de opheffing van dat gerechtshof dat wapen uit de handen geeft om voor een riohtige toepaaaing zorg te dragen De aixtei punten waarop geen v n beide partijen geheel tullen kunnen of willen toegeven zgn de heratelling Tan de jongeusacmiuartet en de geheele opheffing Tan elk auautoezicht op de biaachoppelgke seminaries De Norid Allg Zeitung zegt dat hel uiet alagen der ouderhaudeliugen OTer hel handelalrootaat met Spanje groolendeela loegeaohreïen moet worden aan de geringe zaakkennia der Spaanaohe ooderhandelaara Zoo Troegen deze laataleii o a een Termindering Tan iuToerrechten op rogge terwijl Spanje in het geheel geen rogge iu Duitaohlaud luToert Ook vroegen zij op het laatste oogenblik toen men dacht dat hel iraotaat Ion geteekend worden eeu Termindering Tan lï op 8 M der invoerrechten op zout Iu l i81 nu werdeu in Duilsoblaitd sleehls 94 quintalen Spaanacb zout ingcToerd ter waarde Tan 1000 M en bet Duilsche tarief Toor het zout was niet hooger dan de belasting op de biunenlandsche productie Duitaohlaud kon dus Tolgeua ziJu beginael niet toeatemmeu in de verlangde Terlagiug Hel FremAmilaU apreekt nadrukkelijk bet in een telegram vau Beuter medegedeelde bericht tegen Tolgena hetwelk er luatchen Italië Oostenrijk en Duitschland een Terdrag it gesloten dot gericht ia legen Frnukrgk Ër is enkel eeue mondelinge oTereeusiemming tot alaud gekomeu die geen betrekkmg heeft op eenige bijzondere gebeurienis Daarby zijn in algemeenen zin orer en weer de rechten ét verplichtingen vastgesteld De verklaringen Tau den heer Kalnoky iu de delégatiën eo van den minister Manoini in de laliaauscbe Kamer geven hel juiste karakter van de verhouding lusachen de drie mogendheden aan Niemand in Praukrgk voegt het JPrntdenblatt er bjj zal hel bedoelde telegram voor ernst opnemen Eeu telegram uit Landen aan de Parysche uiforme meldt insgelijks dal aau de dépèobe van Beuier geen greintje waarheid is Kantongerecbt te ouda Tereohtziltiug van Woensdag i April 1 888 Kantonrechter Mr J H tam MIBBOIP Ambtenaar van het Opeuba Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ic Kotterdam VEROOBDEELDj K W huisvrouw van B de B te Viouda tot 10 guldeu of 1 dag wegens werpeu van eene hoeveelheid a ch op de straat aan de Vest te Gouda zouder verguuniug ran Burgemeester en Wetboudera van Gouda De Pulitieverordeoing rau Gouda bedreigt in de artikelen 2 en 76 tegen deze overtreding de beirekkelg k zeer zware alraf vau 10 tot 16 gulden boete en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen te zameu of afzouderliJkX S K arbeider Ie Gouda tot 10 gulden of l dag wegens opbokken van Tarkens op zg u erf in de Vierde Kade te Gou4a zander Tcrguoniug van Burgemeester en Wetboudera van Gouda S T £ koopman te Gouda erenala de rorige gepleegd in de Derde JCade J fi booitkweeker te Gouda eTcnali de Torlge gepleegd in de Korte Akkeren G N F kelelma ker Ie Gouda eTeuaU de Torige gepleegd iu de Korte Akkeren J D atraaljongen te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegeua beldeur spelen aau de Sociëteit de Bennie op de Oosthareu te Gouda M J iJ9uwer te Gouda tot l golden of 1 dag wegens aanijieden vau zgoe dienaten ala pakjeadrager aan een reizigei op het atalionsplein te Gouda zonder vergunning van den Burgemeester van Gouda A L C koopman te Gouda tot 8 gulden of 1 dag wegens Ie Gouda als geleider van een kar bespannen met twee bonden zitten op die kar onder he t rijden P T d P bleeker te Gouda tot 3 guldeu of 1 dag wegens rijden harder dan stapToets OTer de beweegbare brug op de Haven ie Gouda P V d H bakkersknecht Ie Goud tot 1 gulden of l dag wegens Ie Gouda rgden over fle klinkerstraal N P Z koopman te Gouda evenals de vorige L V W arbeider te Gouda tot 1 guldeu of 1 dag wagens wateren legen Je brievenbus op de Vest te Gouda B u r g e r 1 Ij k e Stand OEIiORËN 8 April Simon Johsunea oiidera J T Bertala en M Uegdra 4 Anna Cornelia ondera D Vermeuleo en J M Weggeman OVERLEDEN S April C J Prinaenkerfi 8 m J Sandert wed J J Nieoiiienhnizcii 88 j 11 m 6 J Boot wed P van der Tuyn Ö7j O DERTH0U D 6 April II Blanker 24 J en C van der SCarre 21 j N de Gruot 60 j en J W an Maaren 48 j Ü van der Heiden 8 j en J Kabont 48 j j Ondertroawd NIC0LAA8 üü GROOT Wedawoaar Tan C Mul N JACOffA WILHELMINA tam MAAREN Weduwe Tan A tam Gknt Gouda 6 April 1883 Algemeene kefinitgeving Het behaagde den Heere beden morgen ons eenigst geheid Kind Tan onze zgde weg te namen slechts Tier maanden mochten wg ons in haar betit verhengen H M DERCKSEN N DEROKSEN HoRHKs Gouda 7 April 1883 Voor de Tele bewgzen Tan deelneming ondeironden zoowel by de ziekte als bjj het OTerlyden Tan onze jongste lieTeling WILHELMINA PAULINA FRAN8INA betuigen w j onzen oprechten dank A J J DE RUITEB J M DB RUITERGouda 7 April 1883 NiatiwMiHoiziif Voor de Tele bewezen Ta deelneming onderTonden bfl het oTerlgden mjner Echt genoote betuig ik ook namens myna Kinderen mynen oprechten dank As JONKHEID Waddininem 6 April 1883 Voor de vele blgken Tan belangstelling en Triendachap zoowel Tan hier als elders onderTonden betuigt de ondergeteekende zgnen opteohten dank P TAN tHOFF STOLK Ouderkerk aan den IJeiel 5 April 1883 TE KOOP een goed onderhouden WELLUIDEND Taa TOON zonder gebreken BrieTen franco onder No 826 aan het Bureau dezer Couranl Mgne gesondheidstoestand geene persoonlgke afscheids bezoeken toelatende roep ik aan geliefile Vrienden en Bekenden onder beleefde dankbetuiging Toor het vele goede mg en de mjjnen bewezen een hartelgk voMrwd en tot wedentienë toe Va HALTEREN TAS VRLJENES KN SLÜIPWIJK Gouda 7 April 1888 Ëene FATSOENLIJKE iT I S TEIS Terlangt door Terandering Tan woonplaats eenige Hnizen Adres Boomgaardltraat R R n 3 Merronw SCHIM tak dïe LOEFF rraagt tegen Mei eene DIE STBODE P G die goed koken en netjes werken kan Tegen Mei wordt in een klein gezin EENE FATSOENLIJKE geTraagd zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres aan et Bureau dezer Courant Voor KANTOORWERK wordt aan de Goudsche Boter aftrieft alhier gevraagd een JONG MENSCH welke daartoe de Tcreischten heeft en van de Fransche en Engelsche taal genoeg Terstaat om daarin te knnnen correspondeeren TE ifiDÜR een net HUISJE met een TUINTJE Toor een of twee bejaarde menschen KOST en BEDIENING naar Terkiezing voor de zomermaanden geheel gelegen te Bloeo daal bg Gouda Brieven franco onder l$o 825 aan het Bureau dezer Coarant Dr Ed RIEHM Bpelscli Woordenlboek Uit het Hoogduitsch Trg bewerkt onder toezie h jt Tan Dr C H VAM JIHLIN Degenen die het INTEEKENBILLÊT nog niet nebben toegezonden worden beleefd Tcrzocht zulks spoedig te doen daar de prgs later aanmerkelgk wordt rerhoogd A KOK CoMP Boekhandelaren J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INnRüMËNTËELË ZUIVERAAR Tan Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attosten in No 2771 Tan dit Blad EXQUISE VIEUX per fl ƒ 1 50 bij SLOTEMAKER Co Eau Merveilleuse is het eenigste en mekerste middel wat aan de haren zgn jeugdige kleur geeft geen Terfstof Alleen verkrggbaar in flacons a 1 00 bij Louis P WELTEK Parfumeur 193 Westhaven 193 Sociaal Democratische Bond IN yHDERLAND Openbare Vergadering op ZO DAG 8 APRIL des avonds cia half even ure in Café TIVOLI te Gouda Entree 5 Cents tot dekking der onkosten De ondergeteekende blgft zich aanbcTelen Toor het aan HUIS bezorgen Tan MIDDAGETEN per persoon Uithoofde de vele Prijsaanvragen is hg zooTrg dezelve hiermede bekend te maken EXTRA PORTIE 1 GEWONE 0 65 HALVE 0 35 M DE KEUZER TURFMARKT H 156 GOUDSCHE De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg wegens het bedanken van den vorigen Directeur thans als zoodanig is aangesteld en neemt das de vrgheid zich bg voorkomende gevallen aan te bevelen tot Regeling der Begrafenissen terwgl hg niets onbeproefd zal laten om door eene accurate en nette bediening zich het vertrouwen waardig te maken Met hoogachting UEd Dw Dienaar A Ja van der Sanden DIRECTED R der Goudtche Begrafenis Onderneming Korte Tiendeweg Gouda April 1883 V TE AMSTERDAM 1883 Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op de CHds van Amsterdam gebonden in Rood Linnen Zakformaat Prijs 50 Cents A KOK COMP Boekhandelaren WATEELEIDIWG De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor het LEVEREN en PLAATSEN der LEIDING belovende eene prompte en civiele bediening H J RABOUW Lood en Zinkwerker RAAM O 421 Attentie Bg deze heeft de ondergeteekende de eer aan het geachte publiek te berichten dat voor den verkoop van het zoo gunstig bekend staande MAASTRICHTS BIER de Hew F van VTRECHT ala Ai ent voor GOUDA en OMSTREKEN zal werkzaam zgn J H RÜTTEN MaattriiM