Goudsche Courant, zondag 8 april 1883

P van der WANT G Czoon KAAS en ZODTHANDEL Kantoor eu Pakbuis Konnenwater 0 m S C3 O TJ ID J LEVERT tot concnrreerende PRIJZEN K AASZOLT O ISOr ZOTTT MIDDELZOUT en FUNZOUT WATËRLEIDIKC De ODderget ekende beveelt zich beleefdelijk an tot het maken van bovengenoemde Leidingen et b levering van atlea wat daarvoor noodig is Met den aanleg biunenshnis kan nu reeds worden aangevangen TELEPHOON en ELECTRISCHE SCHELGELEIDINGEN REPARATIE van NAAIMACHINES spoedig billgk en accuraat L B VAW ES TER OVERNAME AANGEBODEN een COMPZUET SC17TTEEIJ ÜHIF0RU ÓPFICIBR zoo goed als nieuw Adres onder No 823 aan het Bqrean dezer Courant i883 Woensdis It April 1 J9 3907 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentiebltut voor Gouda en Omatreken P ESTEEEPLAITD Stucadoor Boelekade R o 78 te Gouda Beveelt zich beleefdelyk aan zoowel in Gouda alt Omttreken tot het verrichten van alle werkzaamheden in dat vak voorkomende tegen billgke prgzea OPEISBARE Vrijwillige Verkooping door C B VAN BAAREN te Schoonhoven op DINSDAG 17 APRIL 1883 des morgens 10 Ure aan de Oude Gouwe over de Rhgnapoorweg by Gouda op de Hofstede b woond door J VERHEUL om contant geld van 10 Kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIJEN 2 PINKEN SPEEL WAGEN een breede en een smalle SCHOUW HORDEN BOOMEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Voorts goed onderhouden Eikenhout KABINET KASTEN TAFELS STOELEN KOPER ÖLIK GLASen AARD I KIK en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Alles s morgens vóór de verkooping te besichtigen Eeni Depol van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten OIT HET MaGAZI K VAN RAVENSWAAY ZOi EN OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en PrQs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BqiEEBAART LZ Botërmarkt te Gouda m € MlliEè Iè hebben de Eer de ONTVANGST te berichten van de NIEUWSTE ZOiHER en REGEIVMANTELS tegen zeer voordeelige PRIJZEN EEN E FLINKE KEUZE T r= oiNrsT oi F E3isr met böhoorend OTTOMANE en PLU WEEL eene uitgebreide sorteering GORDIJN NETELDOEKEN Tafelkleeden Doeken Bukskins g O N FICH US GARN ITUURS RUCHES EMBRASSE3 enz enz I SroenenL m 1 K rcnenaaal I 14 BASEN BAND EN UOBE AMELEN Bericht de ontvangst van eene ruime sorteering in de nieuwste Artikelen voor het aanstaand saisoen KNOOPEN GARNEER SELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN enz MAGAZIJN inTAPiïmr GOEDIJMTSTOFFEIT en BEHAITGEESAETIEELEU B de JONG Behanger Gouwe C No 200 Natuurlijk Koolzuurhoudend Mineraalwater uit de Victoria Bron te Oberlahnstein bij Ems is niet alleen voor gezonden een zeer welsmakende en verfrisscheude drank maar tevens een uitstekend geneesmiddel in vele gevallen van ziekten in t bgzonder hg die der maag en ademhalingsorganen alsmede hg zenuwachtige toestanden De verkoop van 1 200 000 flessolien en kruiken in het ® 2J®i 5 5 Exploitatie dezer bron is wel het beste bewijs van de voortreSeliJkneid van dit Mineraalwater Verkrijgbaar op heele en halve kruiken en flessohen in de Hotels en Koffiehuizen alsmede bg alle Handelaren in Minerale Wateren Visch Comestibles en Koloniale waren Brochures en Prgs conranteo gratis Eigenaren ROMMENHöLLER Co Rotterdam Verkrggbaar e Gouda bg SLOTEMAKBR en Co ZUIVERE PBANSCHE WIJI EN De bekende BORDEAUX k fZT per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers beleeen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeffiesschen verkrigbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter BBOESEIEBElir TE KOOP van verscpiende ptbchtige RASKIPPEN Te b vragen Kg FRANS dk BRUINin de eerste Steenplaats db Lindeboom te Gouderak De TREKKING der Eerste Klasse beg int MAANDAG 16 APRIL e k Ontyangf Betaalkaiitoor L Droogfleever Fortuijii JRotterdam stand der l epo sitorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 j drie 4V 7o aes 47 o A itwaalf 5 o ij Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gonda De rQte wordt bij vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gooda BINNENLAND GOUDA 10 April 1883 De leroiijn voor het ttorteD vaD het waarborKfondi voor de ferleende ooncruir un deo beer A Kaptya alhier voor eeii sloomtmmweK van Gouda tot Sehoonhoren wa wat fle gemeente Schoonfaoren betreft na v rscbilleiide malen te zgn verlengd onherroeppelylc raitgealeld op 31 Uaart 1883 Naar men ferneemt irenschte de coooesiionaria het waarborgfonds echter niet te Horten rolgeua de couoeuieToorwaarden omdat hem door het provinoiaal beiiuar de rereisohte vergunning nog niet waa verleend Het ia heden een ware feestdag voor twee ingetetenen onzrr gpineeutr nl Gerrit Bpruijt en Wilbclmiua van Baleu die bun gouden bruiloft vieren en door jarenlang beloonde ij er goed gedrag en trouwe plichtsbetraohtiug met voldoening mogen terugtien op het vcrledene en daardoor aan praak hebben op de algemeene aohtiog hunner tadgeDOOtrn Het personeel der Stearine Kaanenfabriek waar Spruijt werkzaam i wilde deaen dag niet voorbg laten gaiin zonder het fohipaar een blgk tgner belaogalellittg te gerro Gedurende een jaar lang had het van tüu loon geregeld wekelijka iets afgezonderd eu bespaard waardoor heden hun kameraad kon wordeu rerbigd met een werkelijk ehittcrend cadeau bestaande uil ecu aantal gouden tientjes vervat in een keurig étui waarop de woorden Aan O Sprayt t W va Balen by geltgmitid hunner 50jarige Eehimreenigmg aangeboden ieor het gitamenlyk pertontel van werklieden der Stearint KaarunfoMek vviiM iv oprit 1888 De aanbieding van dit gesobenk had plaats door den baas Straver en Mej Klerok HH Direoteureu der fabriek voegden daaraan mede een stoffrlgk blgk van hunne belangstelling toe Bij de plaats gehad hebbende verkietingen van boofdingelaudeu en plaal v rTangeva van Sohieland igu Verkozen tn bel edis4riai hoafdplaatsOverachie tot hoofdingeland de heer J Ruis die teven tot hoofdingeland plaatsvervanger gekozen is In het 2e district hoofdplaats Bleiswgk tot boofdingelaitd de heer H Breugem en tot hoofdingelandenplaat89 rTangers de heereo A Visser en L Biemond laatstgenoemde ter voorziening in de vaoaturo ontstaan door de benoeming van den heer A van Hoboken tot hoogheemraad van Sohieland In het 3e district hoofdplaats Nieuwerkerk aan de IJael lot hoofdingeland de heer E Hoogendgk van Lange en tot hoofdingelaod plaatsvervanger de l r D P van Cappellen In het ie district hoofdplaats Uoordrechl tot hoofdingeland de beer H I vau Gennep en tot hoofd ingelandplaatsiervanger de heer P Vrglandl De mazelen zgn epidemiach verklaard in dn gemeente BergAmbaoht Gisteren it te Amtlerdam Hugo de Groot opde voorgenomen wijze herdacht In de Afd Letterkunde van de Koninkigke Academie van Wetenschappen voerden de professoren Opzoomer Tiele Vissering Brill eu Boot ter zijner eere het wporden a avonds was er i feestelgke bijeenkomst in Odeou waar de hoer Brouweri het woord voerdeeu mededeeling weed gedaan van den uitslag der bg deze gelegenheid uitgeschreven prgavragen Voorts spraken nog Dr H C Rogge mr Joan Bohl tn prof Alberdink Thgm Heden middag beeft de bekende plechtigheid te Delft plaats ter eere van Hugo de Groot eu heden avond in het Then re van Lier te Amsterdam een galavoorstelling Naar men m eldt beeft H De Koning de Gorknmiche moordenaar bekend dat bg voornemens geweest was ook le twee udére personen bij wie hij des nachts vertoefde ovnelgk de mao en ecDe zuster Her Vermoorde vrsiiw te vermoorden niet i met het dod om dirfttat te plegen doch om den moord van dB vrouw beitel Ie houden Gelukkig it dit Tuorcemen niet vervnld Naar de N R Ct vrrieemi is de heer dr Steyn Parfé inipeotenr van het kifddelbaar onderwgi zeer ernstig ziek f In het gebouw voM de di$nianthandel en ngverheid op het tentooDttellingstemio te Amsterdam opge trokken zal men een diaMuutslgperij in volle werking zien Tweeënvijftig iuteodart tteilen er diamanten ten toon die naar voorloopige schatting een waarde van anderhalf millioen lertegenwooldigen Nacht en dag zal deze schat natuurlijk wordtn bewoalfi en tegen verratsiugen van handige baotdoenera ziju afdoende maatregelen genomen Bij M minste drukking toch op de glazen wanden die de iJléKn kistjes bedekken takt de plaat weg en de kitlje komen terecht in gieren kaateu die zich vanzelf tlatieu De inrichting wordt door de heeren Beeht k Ojrserinck vervaardigd In het gebouw wordt een braodtchel aangebracht Hen spreekt er van om op 1 Mei iia de opening van de koloniale tentoontlelliug te Amsterdam een groot banket te houden waarop bel Kon echtpaar zon worden genoodigd set een groote receptie na afloop Ook wordt van een bal op 2 Hei gewaagd Eene algemeene illnarMtie zal tot een beter seizoen worden uitgeateld In de Xamomitt geeft de heer I van Wickevoort Crommelin eenige beaohovwingen over de tpoorwegenquéte en het pcrsoueo fcrvoer In dat artikel behandelt hg de ook bg d coqnMe behandelde vraag der italiontgeboawcB fat isrMitiag mttt tol al ff imeen hier te lande t i veel te wenschen overlaat Lof wordt door hem toegekend aau de algemeene inrichting des stations van den Bgnapoorweg Zoo wordt hel zoogenaamde laudstation te Gouda zeer geprezen vooral in tegenstelling met het station der Hollandtohe Spoorwegmaatschappg te Hilversum dat bij gelijkheid van verkeer ongelgk groote gevaren voor de reizigers oplevert bg het overtteken van de railt aldaar Het niet bonwen van een eilandstation ala nieuw oantroalttalion t6 Amsterdam wordt zeer door hem afgekeurd Daardoor toch alleen kan een gebouw verkregen worden dat bij een drukken dienst een groot personenverkeer en de vereeniging van vier kopatationa en twee parallelstatiout een gemak kelgke exploitatie voor het pertoneel aanbood en in het belang van de reiziger practisch ingericht kon worden In den Haag is thans het aangekondigde nieuwe dagblad veraohenen Hel heeft den titel yRaMaagiehe Conranl de vorm ttemt veel overeen met dien van het Ltidtch Dagblad maaar het kost slecht ƒ 6 in het jasr en afzonderlijke nommers 2 ceutt Francisque Saroey zal bg gelegenheid van de tentoonstelling te Amtterdam de schouwburgen aldaar bezoeken en daarvan in de Tempi verslag geven Het huldeblijk dtt vanwege de Vereeniging Het Oroeni Kruit namens het Nederlandsche volk aan zijne Tranavaalsohe siambroedert tal worden verzonden zal naar de Hollandiche Afrikaan verneemt door den vertegenwoordiger van de Regeering der Zuidafrikaansche Republiek op de Amsterdamsohe tentoonstelling den b er P W T Bell bg zgn terugreis worden ine jgenomcn Wie is d iFider der journaliaiiek Een Chinees en wel uirmand minder dan de eerste Keizer Hungwu die in het jaar 1366 het thans nog te Peking verschijnende Regeeriugsblad Sin Pao Nieuwe tijdingen sticbtle In Europa was men tot dusver nog in onzekerheid omtrent de vraag wie de eerste journalist was Sommigen namen als zoodanig aan den Frantohman l heopTirast Rcnaudot die in 1628 Ie Pary s bet eerste geregeld verschijnend Fraiisehe ti lsohrift Nouvellet trdinairei de divert endroit ter na 1631 Gabelle de France uiigaf Mnar ook dit I it niet juiat daar reeds in 1609 de Straattburger Johann Carolut de geregeld verschijnende Straaltburger Courant uitgaf Van dat blad ia nog een volledige jaargang in de Heidelberger bibliotheek Ie vinden Het tiielije van dat blad luidt alt volgt Relation Aller Fürnemmen vnd gedenk wfirdigen Hittorien to tioh bin vnd wider im Hooh vnd Nieder Tenischland auch in Frankreioh Italien Schelt und Eiigelland Hiiapanien Hungarn Poten Siebenburgen Wallaohey Moldaw Turkey etc lun dieten 16U9 Jahr verlauffen vnd zutragen möoble Allet anf dat trewliohtte wie ioh salohe bekommen vnd zu wegen bringen mag in Truck verfertigeu wdla Aan het laatste nr van het Maandblad der vereenigii Teiteltehade onlleenen wg de volgende mededee lingen voor de ap te richten knnst naaldwerk klasss te Amsterdam is alsnog ingekomen of toezegging gedaan zoo el van de afdeelingen beatuurderetten alt particuliere giften van een bedrag ad ƒ 484 60 makende iB t ds vorige opgave eene tom van 1260 Vooi het in de vorige maand gehouden examen in nuttige handwerken zijn van de 96 caodidaten die zich daaraan onderwierpen alechts 44 geslaagd een cijfer dat ontmoedigend mag heeten èn voor de oandidsten èn voor de commissie zelve die zich voorgesteld had dat er meer grondige kennis en merr praotische bedrevenheid zouden gevonden worden Onder de candidatcn waren er die nauwelijks den leeftijd van 16 jaren hadden bereikt eu aangezien de onderrinding geleerd heeft dat meisjes van dien leeftijd nog te weinig gelegenheid hebben gehad om praetitohi keunia op te doen in de nuttige handwerken heeft de commissie besloten om caiididaten beneden den 18jarigen leeftgd in den vervolge niet meer tot het examen toe te laten yMsta it i dit kOkapgantmea het pogramma voa een door de maatacbappü tot iml van t algemeen te AmsterdanMe houden examen tol verkrijgen an een diploma au bewaarschoolhooderes Candidaten moeten den leeftijd van 19 jaar hebben bereikt Het spoorweg ongeval dat onlangs nabij Voorburg plaats had erd dezer dagen Weder in herinnering gebracht tengevolge van bet hooger beroep door den officier van justitie by de arrondissementa rcchtbank te s Hage ingesteld tegen het vonnis waarl de brugwaohter it vrijgesproken ter zake van het door hem gepleegd verzuim van het niet slniten der brug Het app l in deze zaak werd Zaterdag door bet gerecbtshot te s Gravenbage behandeld De bekl die nog bg de Rhijnspoorwegmaalscbappg in dienst is erkende in de bewuste ochtend zich te hebben vertlapen maar meende dat ongeval aan hem niet kon geweten worden daar de signalen bet niet gesloten zijn van de brug aangaven en de machinist daarop had moeten letten Advocaat generaal mr Gregory wees er op dat het ongeluk niet had kunnen gebeuren wanneer bekl zjjn plicht was nagekomen Al was de chef van het station Voorburg ook nog zoo achteloos geweest door het openlaten van de brug waa gevaar voor den trein en verwonding het gevoU geweest Het requisitoir strekte tot vernietiging van het voni is eu veroordeeling van den bekl tot 45 dagen eenzame opsluiting De uitspraak is bepaald op aanstaanden Donderdag Omtrent bet nieuwe spoorwegplein tot verbinding van de tentoonstellingsterreinen te Amsterdam met diep water waar goederen kunnen warden geloit leest men in bet Bandeltblad t Klinkt wellicht ongelooAgk maar de heer Bekker de bekende aannemer van groote werken heeft aangenomen binnen cht ilageu Ie leveren een ioskade van 2U0 M lengte aan den Amslel vooY de GofertFlinkslraat een spoorweg loopende van den Ioskade door de Gover Flinck en Gerard Donstraat naarde Bugsdaelkade een overbrugging vau de Vestaldaar en asutluiting van den spoorweg op deterreinen met en benevens de plaatsing ran drie stoomkranen op de Ioskade A B eu W hebben de commissie van bijstand ge t boord reeds lergunning gegenu tut uilvoering van het werk waardoor btt door hangende geschillen