Goudsche Courant, woensdag 11 april 1883

met de beertn Kierils geraar loopende rerroer van rele boiteulandsohe iniendingen naar de terreinen is renekerd Dit krachtige optreden ran het nitroerend comité in orerleg met hel expediteurs oousorlinm is een aarborg te meer roor bet welslagen der grootsohe tentoonstelling die al ia te op den dag der opening niet geheel gereed toeh dan reeds grnoeg te lien tal geren om eene plechtige opening door het Hoofd ran den Staat te wettigen Het noodige rollend materieel en een paar stoom tramlooomoticren tgn beschikbaar roor de exploitatie De iogenienr Niersirasi is met het toelicht op de uilroering ran het werk belast Men schrgft uit Nuord Brabaut aan de Arith Cl Hoewel de jucbt met ralken in ons raderlaud tot het rerledene behoort is dit in Engtlaud en België uiet het geval Wel is ook daar die dure jachlliefhebberg niet meer wat se vroeger was en dns ook uintelf de valkenrangat niet meer ran 100 groole betrekenis tooh komen er jaarlgksch nog enkele bestellingen in om een leker aantal ralken Ie lerercn üe veteraan in dal rak de heer A MoUeu Ie Valkenswei rd oud ralkeuier van Z M Willem II legt tioh met zgn beide zoons op het gezette gedeelte ran het jaar de maanden October en November nog allgd op de ralkenrangst toe om aan de gedane opttren te voldoen Het vorige najaar verden hoofpzakelgk voor Engelsohe ook enkele voor Belgische rekening 18 valken besteld en gevangen die zoo dit rerlangd wordt ook roor de verschillende jachten warden afgericht Ëii dat de beer M ook in dit opzicht zgn vak uitstekend verstaat kan hieruit bigken dat door hem in 1881 aan een Engelsohen lord acht stuks gedresseerde valken werden geleverd die daarmede in den loop van 1882 hel volgende wild heeft gevmgen 190 korhoenen 106 patrijzen 6 fazauten S hste 33 konguen 185 roeken 6 kraaien 40 eksters en 21 diverse wildsjorten alzoo Ie zaraen 690 stuks Pleit zulks voor den gver en de liefhebberij n o d niet minder voor de be kwaamheid in de valkendressuur van den heer M In Amerikaansche bladen leest men omtrent eene nieuwe mode die in het vaderland der Yankees onder de dames meer en meer veld wint het aanleggen van haar albnms bevattende lokken haar die de soaoonen van jonge en oudere mannen door vleien of eenvoudig vragen weten te veikiggen en daarna met een blauw zgden lintje omwonden eene plaats in het nieuwe album geven Bo en de versohilleade monsters staan aanwgzingen omtrent lengte lichamelgke schoonheid karakter en andere gunstige eigenschappen der mannen in quaeslie Oeen mannelgk oog wordt een blik in zoodanige album g $ und deze haar albums worden gprekeud lot de geheimste voorwerpen in de boudoirs van jongedames Ome foedtrie vrienden bevat een opstel over de oprichting eener Vereeniging voor liefhebbers en kweekers van pluimgedierle in Nederland Bg vele liefhebbers en kweekers in den lande heeft de redactie reeds instemming met dal plan gevonden In korie trekken wordt hel doel en de werkzaamheden dier Vereeniging als volgt omschreven Zij omvallen alle liefhebbers en kweekers van hoenders duiven eenden enz eo van zang en kamervogels Zg zat zich over het geheele land uitstrekken met eene hoofdafdeeling en hoofdbestuur te Amsterdam en provinciale afdeelingen met een afzouflerlgk provinciaal bestuur in de hoofdstad van elks prorinoie Zq zal jaarlgksche tentoonstellingen inrichten in een der hoofdsteden der prorinciën door het lot of stemming aan te wgzen waarbg dan levens eene algemeene vergadering tal gehouden worden van de verschillende Misturen ter bespreking der belangen der Vereeniging waartoe ook de leden zullen toegang hebben Het doel is de bevordering en aanmoediging van de lief hebberg en bel kweekrn van Kamer en parkgevugelte het verstrekken ran inlichtingen aan de leden die hun ran nut en roordeel kunnen zijn bg hunne lief bebljcrg het rerschaffen ran goede débonchés roor de productie der rogel en hoenüerteelt hel rerspreiden en algeneen maken der kennis van pluimgedierle van allerlei aard Het volgende avontoul is dezer dagen een Ijondensoh geettelgke overkomen Dete jonge herder tot de High Church behoorende was rermaard om zgne buitengewoon strenge begrippen op het stuk ran kuischhrid die hem zelfs den echtelijken staat deif n afzweren als iets onpriesterlgks Op zekeren dag vervoegt zich bg hem eene jonge dame zeer interessant maar diep weemoedig Schoorvoetend belijitl zij hem dat g iets op hel hart heeft iatt echter tan zóó teederen aard dut zg het slechts Inssohen de muren van hare eigena binnenkamer dorst bieobten wtihalve zg dan ook den reverend smeekte om een huisbezoek ü vrome jonkman laat lich vermurwen Hij gaal treft de raelankolieke maagd alleen en daar belgdl tg hem onder duizend blosjes en tranen dat zg hem bemint vurig hartstochtelgk beminl Zg weet het hare liefde is hopeloos maar tooh om ééa ding dat haar den dood verzoeten zal durft zy hem vragen om een enkelen een éénigen kus Nogmaals wordt het gemoed des jongen heiligen verleederd Door deeruia bewogen drukt hg zvjne lippen op die van het meisje dat in zgne armen dreigt te bezwgm n vervolgens ontvliedt hg haar haastelijk als jozef wijlen de vrouwe Potifars Dooh wat gebeurt Acht dagen later ontvangt bg een keurig toegebonden pakje Hy opent het en vindt eene photographic hel vvelgelgkend afbeeldsel van hemzelven en van de jonge dame genomen imtantanhunt op het onvergetelijk oogenblik van hunne omhelzing Ër bg gevoegd was de mededeeliog dat er van deze photographic nog elf andere afdrukken bestonden en dat het geheele dozijn voor £ iO Ie koop was Mocht echter Zijn Weleerw naar dit billijke aanbod geene ooren hebben dan zou men er elders wel liefhebbers voor weten te vinden Ëenige deels algemeen deels weinig bekende overblgfselen van den band die eenmaal Kerk en Staot verbond worden voor zoover de protestantsobe kerkgenootschappen betreft in het weekblad De Amiterdammer opgesomd in een uittreksel uit het NieuK Kerkelijk Handboek door M W L van Alphen hoofdcommies bij hel Departement van Financiën een werk dat uiet in den handel i Op onze beurt ontleenen wg er de volgende bijzonderheden aan welke voldoende aantoonen dat de beslaande verhoudingen in menig opzicht met den geest van den t jd in sirgd zgn en eene p aats innemen nevens de vele taken die vatbaar zgn roor herziening Te Oosthuis mng de predikant zich verheugen in ƒ 6000 als opbrengst der pastoralia Niettegenstaande dit buitengewoon hooge bedrag is er nog eene Rijkstoelage van 261 40 Te Ooslerend waar de pastoralia ƒ 3000 bedragen is eene Rgkstoelage van f 196 85 Te Deventer waar vier predikanten zgn geniet ieder ƒ 1260 van de burgelgke gemeente Daar zgn dus feilelgk vier Slada preiikaMien Kamperedand geniet Ier tegemoetkoming in de kosten van den openbaren eeredienst van de burgerlijke gemeeute Kkmpku tarlgk8 ƒ 160 Te Kampen zelf krggt ieder der predikanten ƒ 1716 uit de kas der Burgerlijke gemeente terwijl de hulpprediker vau bet inslruMie balaljon ƒ 650 geniel Wordt te Rgsen een predikant beroepen dan stemt bet burgerlijk bestuur mede Te Tiel geeft de slada regeering om ifen anderen keer ren 12 lal eo een 6 lal op Ais Rijswijk een predikant beroept moet hel gemeentebestuur van s 6hiveohage daaraan zijn goedkeuring verleeuen Als Kralingen een predikant beroept moet hel gemeentebestuur van Rollerdam dat doen s Grarfendeel en Woeldrecht mag geen predikant beroepen zonder approbatie van het gemeentebestuur Moordrecht moet agrestic vragen aan den gemeenteraad van Rotterdam Nieuwerkerk aan het gemeentebestuur van Gouda Amstelveen aau het gemeentebestuur van Amsterdam ja te s Oraveland moet zelfs het pol derbestuur agrealie verleenen Jil s Lands kas wordt jaarlijks betnald aan den kerkeraad te Oosthuizen ƒ 100 voor onkosten verbondeu aan een kerkschuit die de kerkgangers of hier de kerkvaarders van het gehucht Hobrede aanbrengt Te Borsele houdt men kerk in hel gemeentehuis Te Schereningen heeft de kerk van oudf het recht van 6 cents van elke sqort van visch welke op strand wordt afgeslagen de haring uitgezonderd Verder wordt opgemerkt hoe in Katholieke provinciën NoordbrabanI en Limburg door het Rijk veel hooger toelagen worden toegekend aan de predikanten dan overal elders Opmerking verdient verder dat waar alle Remonsiranlsche Gemeenten door den Staat gesubsidieerdworden dit uitzondering is bij de DoopoÉziude gemeenten M Buitenlandsch Overzicht In het Ëngelsoh Lagerhuis heeft de heer Childers medegedeeld dat hel plan beslaat lot het aangaan van eene Egyptische leeniug van 4 millioen £ waarvan 3 millioea voor tie scliadeloosslelling en 1 millioen voor de kosten van het bezettingsleger Volgens andere berichten zou de khedive aan de Ottomaansohe bank een voorschot vragen Verder hefft de heer Chililers de begrooting aanj eboden Het vorigu dienstjaar had een overschot gelaten van 98 000 £ j en de raming voor het loopende dienstjaar ia aldus uitgaven 85 789 000 ontvangsten 88 480 000 £ De minisier hoopt het recht op zilver te kunnen opheffen De belasting op spoorwegreitigers wordt opgeheven voor de laagste klasse en op de siedelgke spoorwegen verminderd In den loop van hel jaar hoopt de minister bet minimaal tarief roor inlandsche telegrammen tot op 6 pence terug te brengen Het batig slot wordt daardoor op 24 000 £ gereduceerd De arrestaties die dezer dagen te Londen te Birmingham en te Cork hebben plaats gehad leveren bet bewga dal men weer een nest van dynamietridders op het spoor is Natuurlijk veroorzaken die arrestaties in Engeland heel wat voldoening De regeering zal nu zeker flink dooriaalen en sir William Harcourt heeft in het Huis reeds aaug kondigd dat hiJ een wetsvoorstel tal indienen dat aan de gezanten van O Donovan Rosia de lust z l gaan benemen om den Oceaan over te steken nit Amerika naar Engeland ten einde zich bloot te stellen aan de gestrengheid der Engelsohe wet üe heer Harcourt zal onmiddellijke behandeling vragen Door dit ontwerp zullen nieuwe beperkingen worden gemaakt in den verkoop van ontplofbare stoffen en de straffen verewaard worden voor allen die voorzien van deze stoffen niet voldoende rekenschap kunnen geven van het doel waarvoor zij moeten dienen Deze bepalingen zouden terugwerkende krocht hebben ia den laatstgehouden Franschen ministerraad werden verschillende belangrijke onderwerpen behandeld De premier en de minisier van biunenlandsche zaken waren van gevoelen dat met het oog op den vooruitgang der revision nistische beweging in de departementen de regeering aan bare ambtenaren nieuwe instructién behoorde te geven Nadat de rapporten der prefecten gelezen waren werden de maatregelen vastgesteld te nemen ten opzichte van de departementale raden welke wenscheu naar grondwetsherziening mochten uiten In verband hie niede staat vermoedelijk s ministers voornemen de nieuwe prefecten die benoemd zgn en onder welke eenigeu zich bevinden die andere departementen gekregen hebben niet te installeeren vóór dat de zittingen der departementale raden gesloten zullen zijn Door den minisier van marine werd de Tonkinquaeslie ter sprake gebracht wier zoo spoedig mogelijke oplossing z i door Frankrijks belangen in hel Oosten geëitchl wordt Een zeer levendige ditcnssie ontstond over de vraag welke aard en omvang ann de militaire operatiën in Tonkin gegeven moeten worden De ministers van buiteidandsche zakenen van marine achtten het wensëhelijk niet af Ie wijken van de verklaring door de regeering eenige dagen vóór den aanvang der parlemenisvaoantie in den Senaat afgelegd zij meenden dnt s lands beUngen voldoende beschermd zullen zijn wanneer enkele strategische punten bezet worden Daarentegen werd door de heereu Ferry en Waldeck Roussenu een veldtocht in den waren zin des woords gevolgd door eeu volkoracne inbezitneming aanbevolen Een besluit viel niet Wegens de afwezigheid van den minister van financiën werd het onderzoek naar de middelen Ier bestrijding van de uitgaven lot een volgende zitting aangehouden Dezer dagen overleed de vermaarde publicist Louis Veuillol Hij werd in 1813 geboren hij was de zoon van etn armen kuiper Ie Boynes die in 1818 te Parijs een herberg oprichtte op 19 jarigen leeftijd leef le Louis reeds van zijn pen schreef voor ministerieele bladen en duelleerde eenige keeren omdat zijn pen Ie scherp was in 1838 maakte hij een reis naar Rome en van dien tijd af dagleeken zijn bc keering tol bet uUramontanisme in 1843 werd hg redacteur van de Vnivefê Catholique opende den strijd tegen de academie en werd het volgend jaar veroordeeld tot gevangenisstraf In 184 8 werd hij hoofdredacteur van de üniveri en streed als een razende Roland voor de ultramoutnausche beginselen de aartsbisschop van Parijs verbood zijn geschriften maar Veuilol beriep zich op den Paus en werd in het gelijk gesteld Later lag hg overhoop met den bisschop van Orleans die de Univer in zijn diocese verbood Veuilot woonde als leek het onfeilbaarheidsconcilie bg en oefende ok daar grviten invloed uil Pius IX heeft lot zijn dóód Veuillot beschermd algemeen wordt de vernietiging van bel Qallioanisme in Frankrijk als Veuillots werk beschouwd Als schrijver was hij een mnn van veel talent die het ultraraoutaiiisme onschatbare diensten heeft bewezen van Christelijk standpunt beschouwd moet het oordeel minder gunstig zgn hij heeft veel haat gezaaid en vrel billerhetd in de gemoederen gestrooid De Nordd Allg Zeilung het orgaan van Jlrius Bismarck bevat een blqkbaar officieus artikel dat Ë diplomatieke kringen der Pruisische hoofdstad bevestiging wordt beschouwd van het beslaan bepaalde overeenkomst tnsschen feitschtand rgi en Italië Daarin eene minilèraKlwillende gezindheid jegens Frankrijk Ie zien hee bet in leioemd oiMtel ware echter verkeerd Slechts bij eene verandering van regeeringsvorm en wanneer deze buiten het tegenwoordige Frauscbe staatsrecht om gstohiedde zou een vredebreuk met Frankrijk kunnen ontstaan De eenvoudige politieke logica noodzaakt de drie rijken lot een gemeeusyhappelgke tegenweeer Opmerkelijk is in deze onthulling ddt de overeenkomst alleen hel oog heeft op mogelijke gebeurleuistcn in Frankrijk terwijl de oude OosienrgksehDuit sohe alliantie tegen Rusland en Frankrijk gericht was De Vatikaansche Moniteiir de Rome beschuhligi Bismarck het bekende Reuter telegram de wereld Ie hebben ingezonden om door het dreigen met ecu IialiaansohDuitich verbond op het Valikaau pressie Ie oefenen nu het beslissende oogenblik in de onderhandelingen over den vrede op kerkeiijk staatkundig gebied gekomen is Het nonstilutionecl conflict dat reeds bgua een jaar lang in Noorwegen voortduurt is eene nieuwe periode ingetreden Gelgk men zich herinneit heeft bet ProtokoU comité eene parlementaire corainissie die bel recht van canirdie uiloefeul besloten de ministers in staat van ifeschuldiging te stellen en met dat doel een nelsontwerp aan de Odelsihing aangeboden waarover de dcbatleu zijn aangevangen Het motief waarop het genoemde comilé zijn eisch vanvervolging steuni is de weigering van de regeeriiig om een meermalen door de kamer aangenomen besluit te iKkrachligeu üe grondwet van 1814 die tot stand kwam door hel gemeeuschappelgk sirnenwerkeu van de koninklijke muoht met de vertegenwomrdigets der naiie en van kracht bleef sedert op bet hoofd van Bernadoile de kronen van Zweden en Noorwegen vereeuigd waren geeft den koning het recht van veto over de besluiten van het parlement maar dit recht houdt op ie beslaan zoodra eenzelfde besluit door de beide kamers gesobeiden uf vereeuigd in drie verschillende zittingen is aangenomen In deze restrictie van hel koninkigk veto van toepassing evengoed op de cunslitulioneele als op andere quacsties ziedaar het pui l waarover de strijd lusschen kroon en volksvertegenwoordigers loopt Het conflict dreigde eeuwig te dureu tul h el ProtokoU comité het besluit nam dat wij noemden Wgl de persoon van den koning g kl door de oanstilutioueele onschendbaarheid niet kan worden aangevallen draagt hel zijne veranlnooidelgke raadslieden voor den compelenten rechter d Rigeret gevormd door leden van der Lagihing en vsn het hoogste gerechtshof In bet nieuwe ontwerp der gemeente en provinciale wet dat eerstdaags in de Ilaliaansche Kamer in behandeling zsl komen wordt het kiesrecht verleend aan bargers van beide seksen die eeu gemeentebelasting van 6 lire betalen De gemeenteraad kiest zijn eigen burgeineesier die den eed aflegt in handen van den prefect De EffectenliexLrs XII Amslerdam 9 April 1883 Da levendigheid bepaalde zich in de afgetoopen week hoofdzakelijk tol sommige biunenlandsche waarden De stemming iu builenlandsobe waarden was niet ongunstig daar overal een vrij gunstige stemming beersoht maar hier was t in bijna alle soorten teer stil BiNNlNLiNDsoHB WAARDEN Statttt Provinciale en Oemeente ondten De Staaticourant van Zaterilag bracht ons de voorwaarden waarop kan worden ingeschreven voor de nieuwe 4pCt obligatielecning die door ons Rijk wordt gesloten Reeds voor dat die voorwaarden bekend werden was in t nieuwe fonds aan de Amst beurs handel gedreven Zaterdag hadden belangrgke transactiën in dit fonds a 98 g plaats Wanneer men weet dat d koers van uitgifte is 98 4 zal men begrg peii dat dit funds spoedig werd aangegrepen door onze bturslieden Rijzing is weldra in bet vooruitticht en welke reden de Minister gehad heeft hel fonds legen 98 4 verkrijgbaar te stellen is des Ie onbegrijpelijker nu onze oude 4pCt en obl 78 loch steeds boven pari nn 101 l 100 noteeren De inschryring heeft plahls 16 April tusschen 9 en 4 uur Ie Amsterdam bij de Ned Bapk of te Rotterdam bg den belaalmeeiler De leening is groot ƒ 60i900 000 Makelaars en commissionairs genieten pCt courlage Integralen sluitea onreranderd 66 i drieën I g 77V De obl der pror Utrecht gingen i le S pCt Amslerdam i achteruit Premteleeningen waren flauwer Amst loten Vs Vil doch Rolt na de loling 3 en Pnleislolen 6 pCl Spooruej leeningen Er was weer een flinke slemmjag voor Centraalwaarden aand noleeren 4 gestemp obl 1 en ullg sch 1 pCi hooger Nog stegen Hairl Zandv 4 aaud Huil 8p 1 do 8t alssp Jl do Ii Sp Sommige obligation gaven iets prijs vooral 4pCt Rg nsp die 1 pCl verloren 98 Boxtel waarden waren behalve voor aandeelen die iets terugvielen ook flink gestemp obl lelft l s hooger Trammyleeningen Er iga ia deze rubriek belangrijke verhefSugen te vermelden too stegen Roti tram 16 Gooisohe S Ned 6 Rij uigv S i Aruh en Zaidertloomtr 2 N eo Z Holl 1 minder Jndutlrieele leatrden Ook hier beerschie tamelijk animo en was grootendeels de stemming gunstig Aand Afr Ur bleven in reaciie en verloren thans 7 pCt lerwgl do Paoopt 4 prgs gaf Aand Havensl verbeterden 7 H Stoomb mij 4 Handelmg l s oudere minder De opricfaters aaud Panop noleeren thans 436 ElBOPXESCHE WAABDIM Staattfondien Belgische 4pCi stegen 2 pCt Hongaren bleven in flinke stemming 6pCl goudl 1 4pCt do hooger Origineele Italianen t hooger Van Oostenrijkers waren zilvermetallicken hooger Portugeezen verbeterden j roor 3 en roor 5pCt Russen zagen er meerendeets flink uil de meeste verheffingen zijn echter dubelangrgk uitzondering maken Hamb eert 62 en 77 die Oosterl die i6 50 die Vs 80 eu 67 die i profiteerden Spanjaarden verbeterden voor buiienl perpetueeleu i or do 2pCl voor binnenl l 1 Turken schier onveranderd en 4pCt Egypte j hooger Premieleeningen Weeuer loten gingen Russische 66 1 pCt achieruit overigeus was het aantien willig Oosienr 64 l j Keuleu Mind Spw l Zwitsersche l i hooger Sfoorieegleeningen Aand Theist sp lager doch obl do Vs beter Obl Vict Em Sp beter doch Fr Oosl Vi minder Aand Warschau firomb lager do Weenen hooger Russ 8p meereudeels hooger Motk Smol 1 overigens s Ol Brest Graj 3 pCt lager Induitrieele Kaarden Deuind der Oostenr Hong Bk stegen pandbr der Centrale Russ Bk l doch do Hyp bk l Asuwer Amekikaansche waasden StaaU ondieH Hier hebben de variation niet veel te beteekenen Florida s verloren 1 pCt Kr ging voor Lundeusche rekening iets om in Mexicanen doch de slotkoerseu tgn gelgk aan de vorige Van Bratilianeu waren 65 en 79 ea i3 ♦ aangenamer 60 4 flauwer Peru s resp it flauwer Venezuela vrij m Spooruegleeningen Deze soorten verkeeren in ferme stemming doch er ging weiuig om De voornaamste terheifiugen zijn voor Cenlral sb Si Louis Wich obl St Paul Minn eert Up Pac 1 voor Ie pref St L en S Fr 2e hyp 8 nul Minn l i roorCanada South eert Uliuoi lisu Nash oerl Iehyp pref Erie l j oor Clerel C euC Riocert Pensylv l t eb Gr Tr geoens Rio obl iucomebnds Louis Cairo Louisv Nashv 2e hyp en do Sink fund 2 voor Mich Centr 2 voor2e pref 3t L 8 Fr 3 voor pref Chic N W 6 en voor Burl Qnino eert 6 pCi Braz spwl l i hooger Induitrieele mmrdeii Colorado gert g LoniiCit oert t booger Maxwell s resp 2 en lager FlOLONGATiEBENTE 4 pCt Het geld is in den laatsten tiJd goedkooper De Nederlaodsohc Bankheeft wederom haar rentestand met verlaagd Het wisseldisconto is thans 4 i beleening op binnenl eff en goedereu 4 pCl De weinige omzet in Slaalsfondseu vloeit wellichl voort uil het bewaren vangeld voor de nieuwe Nedeil leeuing daardoor isook tijdelijk meer aanbod van geld voor proloogalie De Ned Bank kiijgt ook belangrijke sommen terug door hnar op bobatkistbillelien gesobolen die uitde nieuwe leeuing moeten afgelost Wellicht isdao de verlaging der rente van langen duur doch als de B ink veel kapitaal voor de leening moetfourneeien zou weer spoedig verhoogiiig van rente moeten volgen T P S De stemming mocht heden geanimeerd heeten In nieuwe 4pGt ging a 98V8 b t de andere Staalsfondsen iets flauwer Haarlem Zandv 2 pCl hooger Centraalen Boxtelwaarden flink Arnb tfam 2 N en Z Holl l Bolt 4 8 boeger 119 g doch Gooiache 3 pCt minder Buiienl Stiialsfoudsen en Sporen hadden een stil verlof p en waren iels flauwer Amerik Sporen hadden een zeer gunstig verloop De willige koeisen van New York nepen een aanzienlijke riJzing in hel leren die dojr buiten en binucnlaudsohe vr ag gesteund werd Vooral profileerden Wabash 62 8 l U Canadian Pac 59Vb Nnshvillecert 67 Missouri sh 33 Cenl Pac sh 78 en pref Oregon s 45 si IHinois oerl 147 en Pensylv eert 129 Prolongat e reute 4 j pCt Afloop van Openbare Verkoopltigen vau Onroerende Qoederen VEILING 9 APRIL Huis en Tuin Ooslhavèn B Wl ƒ 4000 kooper J Bals Huis en Bovenhuis Molenpad B 114 en 114a ƒ 2010 k W J Oosterling 3 H 16 A 76 C Weiland Oude Gouwe ƒ 11860 k M Moons Ie Waddiiigsveen 8 H 36 A 22 O Weiland Bloeraendaal f 226S0 k J H W Nu oer Pakhuis en Bovenwoning Plantsoen bij ile Gouwe C 91a en i ƒ 1530 k W van Geelen I Burgerlijke Staiid Oouda GEBOREN 7 Ap il Eta anders VI Mouel e H Fnakfort Johannes oadera J JaoaseD ta C A p der Want 8 Cornelia ondera J de Jong en W de Mol Salomon Cornelia oodera P L van der K seter eo 6 rao Bnuren 9 Aunu Eraiettn oudera P Snoeg ei J L Hoogensteger OVEULEDEN 6 April J de Korte 4 nl 7 J 1 Grootciidorat 1 j 1 m H M Derckaio 3 m M M Uruystena 3 w 8 M H n Leer 73 j 1 I Jooitgedacht 8 m E borst Sm C Kindi hoiavrouw ran Helleman 51 j A A van Roaceial 44 i 9 C W Polet 6 w E de Mink 25 j REHUWUi 9 April VV J Derckseo en M U van Wijk Burgerlijke Stand van ou lerstaande gemeenten vau 29 Maart tot 5 April 1883 Moordrecht GEBÜIIEN VMIIem Geiril onderi A van lict en A Karre man OVKKLEDBNi J J van dee Vooreu 18 d Haastrecht GEBOREN Paolua ouders A Jonklieid en J Raborat Aagje oudera A Uilteobugaard en K Verbuom OVERLEDEN A Oorschot 74 j Stol Wijk r EBOREV Hillem ouders C T Polnijt en N Verbnrjr Alettaj oaders W Verdoold en J Speksnijder Reeuwijk GEBOREN Johannes oudera K larkus en N den Botr OVERLEDEN A Stolwijk 69j H blok l m GEHUWD H G Niezing en G Koning Zevenhuizen GEBOREN Johannes undera A van der Krdan en C votf Meel Cornelia ouders W Oosthoek en W inn Vliet OVERLEDEN M van dcr Ben II m W Otte aneer 4 m K Donker 23 j ADVERTENTIÊN Heden overleed tot onze die ie droefheid onze geachte oudste Broeder de Heer MOZES BAREND van LEER in d n ouderdom van 72 jaren Znster Namens mgne Broeders en A B VAN LEER Strekkende deze tot Algemeens Kenniigeviing Gouda 8 April 1883 Heden overleed onze geliefde ANNA WILHELMINA VEBREIJN van GiJSBBBT van GENT iii den i van bynn 77 jaren H G VAN GENT M A VAN GENT Gouda 10 April 1883 Moeder Weduwe uderdom Dijkgraaf en Hoogheenjraden van Rijnland brengen bg dez n ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen bkeuingover het dienstjaar 1882 op da secretarie vanhet Hoogheemraadschap ter inzage van hetalgemeen zal worden nedergelegd vitn hedentot 20 APRIL a a van des moigeus 10 tot des namiddags 2 ure en aldaitr tegen 15 cents oor elk exemplaar verlrggbaarzal zyn 2 dat de ingelanden volgens art 165 vanhet reglement van 6 Juli 1857 Staatsblad no 90 hunne bezwaren tegen deze rekeningbinnen acht dagen nadat die ter visie heeftgelegen en dus vóór 27 APRIL aan deVereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden I3 dat de Vereenigde Vergadering op WATERDAG 28 APRIL in het openbaar z4l overgaan tot de behandeling van bovenbedoelderekening ¥ u é