Goudsche Courant, woensdag 11 april 1883

N 3908 1883 VrUdag 13 üprii GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiebladi voor Gouda en Omstreken Zoo gij eeo man van laken of werkman lijt door uwe laseUJkac bestsbedsD IkenMt Tormljilt opwekkende dranken en gebruikt xop BZ T r Zoo glJ letterkundUe tijt werkende tot midden In de nadit en loo gU nw gebeuMD mi gebeel uw lenuwstelsel wilt verfMsscben gebruikt ECOP BZO irXIR Zoo gij lijdt aan verstopping of teveel gedronken hebt of wel n aan overdaad hebt flobnldlff gemaakt gebruikt aCOP JSXXO ZIZK Zoo gij getrouwd zljt of niet jong of oud rijk of arm en op bet ilekbed lUt uitgestrekt gebruikt SCOP I3ZV7SR Wie giJ ook zijn moogt waar gUu moogt bevbiden wanneer gl een iniveiend veratei kend en opwekkend middel noodle hebt neemt eene fleacb OP BXWBZe die u meer goed zal doen als 50 Old voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gU lijdt aan verstopping lendenpijn of ziekten der watcrloozlngsorganen pljnln de maag m de ingttwandfg in het bloed in de lever of de zenuwen gij zult geneien door hm IBOPBZ rrrBR Zoo gij lUdt aan opgoblazenheld rhumatlek of Jicht of indien gU a alecbU ongeüeU wak of onlmoedlgdgevoelt b eprr ef het Vraagt aan uwen apotheker Dit Bitter kan u hel leven redden zooalabet dit reeoa aan velen gedaan lieefl J Verknu tiaar liH ie voornaanute Dngutm en ApotheKen HOP BITTERS Manufacturing G Breda aa U Umin litwii n Inr Tirt TmM Depot te Gouda bij THll E 18 de eenige Engelaohe of Amerikaanwhe MA HM TaiiUm die door haia voortreHel kheld eene Medaille verkregeh heeft iw diTeBtoonettUliw w anuael In isao Het geeft oallBUbmsr aan grijze baren de itetalirlijke kleur weder het belet SSddelIJk het uitvallen van her naar geeft OMTVAi GEN de NIEUWSTE FAIlASOLS ENTOüTCAS J H SCHMIDT Dubbele Baart b de Havea WONfflS IET TniH of PLAATS ie huur g evraagd Brieven franco onder No 827 aan bet Barean dezer Courant P van der WANT G Czoon KAAS en ZOÜTHANDEL Kantoor en Pakhols Afonnenwater O Sfo 3 O O TJ ü A LEVERT tot concurreerende PRIJZEN K AASZOLT o xeoE zoTJi MIDDELZOUT en FIJNZOÜT Mevrouw SCHIM tan dbb LOEFF vraagt tegen Mei eene DIENSTBODE P G die goed koken en netjes werken kan Eeo Dagmeisje Gevraagd van s morgens 7 tot s avonds 8 nre Adres tusschen 1 en 3 uur b j Mejuft van BEÜSICHEM Houtmansgracht M 253 Opóaljare Verkooping te GOUDA op MAANDAGEN 30 APRIL bij opbod en 7 MEI 83 bö afslag beide voorm ten Elf ure in bet KofBjhuis cHAaMONiE aldaar ten averttaan van notaris Mr KIST van het royale HARbsTEBNÉN HEEREAHUIS aan de Westhaven Wgk B n 177 te Go ia met eenig ftaaien GANG TÜINZAAL met BALCüN verder acht KAMERS aan straat of tuin en alle geriefeljjkheden in een WOONHUIS van den eersten rang vereischt grooten TUIN met KOEPEL brug naar de Peperstraat en afzonderlijken Gang naar de Haven Te aanvaarden 1 AllG 1883 Alles breeder bg biljetten GOUD WAAHD Het Kleuren der Holfdharen is volgens sommigen veelal gdelheid maar toch zoo NOODZAKELIJK in duizende gevallen Men wil t niet weten daarom heb ik van dit artikel maar een tiental getuigschriften die ik kieschheidshalve niet eens publiek maak ofschoon t mg veroorloofd is DSarentegen zgn er ongeveer ze tig duizend zegge 60 000 in Nederland die ragn Kleurmiddel aanwenden dit ja voor mji een getuigschrift in goud ofbankpapier zoo als u wil Met mgn Kleurmiddel wordt het witteHaar blond bruin of zwart R od Haar wordt brain of zwart eu zoo natuurlek dat een ander t niet bemerkt Franco aanVraag a a tegennostwitsel of 42 blauwe postzegels of tegenRembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Geen Depots nochreizigers voor mgne Firma Openbare Verpachting TAN WEI EN HOOILAND gelegen in de Gemeenten Reeuwijk Lange Ruige Weide en Bodegrave op DINSDAG den 24 APRIL 1883 des vooirmiddags te twaalf ure in het Logement van den Heer H TIBBOEL te Bodegrave DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland Schieland en Delfland ivWen opbovengenoemden dag en ter plaatse voormeld verpachten 1 Het eenmaal maaien of hooien en 2 Het daarna beweiden 7an zeven perceel en Wlerlkkerdiikgronden en daarnevens gelegen Landen in bovengenoemde gemeenten De voorwaarden der Verpachting zgn verkrggbaar ter Secretarie van Rgnland te Leiden en liggen ter lezing ten huize van den Opzichter A ZAAL te Bodegtave en in het Logement van den Heer H TIBBOEL aldaar nadere inlichtingen zgn te bekomen bg den Ingenieur van Rgnland te Leiden Openbare Verkoopingf te GOUDA op VRIJDAG 13 APRIL 1883 voorm ten titn ure ten overstaan van Notaris Mr KIST aan de Crabethstraat wgk Q No 241a aldaar van een zeer NETTEN i Daags te vpren van 2 5 uur te zien Attentie Bg deze heeft de ondergeteekedde de eer aan het geachte publiek te berichten dat voor den verkoop van het zoo gunstig bekend staande MAASTRICHTS BIKR de Heer F van UTRECHT als Aqent voor GOUDA en OMSTREKEN zal werkzaam zgn J H RUÏÏEN Maasirieht RIJRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel vjin A BBI iKMA Snelperadrnk van A Bkikkkam t Gouda OPEUBARE Vrijwillige Verkooping door C B van BAAREN te Sclioonhoven op DINSDAG 17 APRIL 1883 des morgens 10 Ure aan de Oude Gouwe over de Rhgnspoorweg bg Gouda op de Hofstede bewoond door J VERHEUL om contant geld van 10 Kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIJËN 2 PINKEN SPEEL WAGEN een breede en een malle SCHOUW HORDEN BOOMEN BOUW en MELKGBREEDSCHAPPEN Voorts goed onderhouden Eikenhout KABINET KASTEN TAFELS STOELEN KOPER BLIK GLASen AARDEWERK en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Alles s morgens vóór de verkooping te bezichtigen 3iS Staats Loterg De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 16 APRIL e k Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Qouda DT3T TTTn TT Volkomen genezing door Jüutm U éXJUéA ide Bandage Eéguhtturran Dr Waersegers gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antteerpen KOipUrlTlND OR GR O O TE BELOONING geeft het een nieuw leven en krachtlgen groei De Bojml Windsor vervlngt alle andere haarherstellers Het is geen verf Verkrljgtiaar in heele en halve feacnen tij Sappen en Parfumeurs IAttut Vu D W PILUSTTE 0 Boalnraril del lulieu I 1 De eoorieeUge uUnerMng van M oyal gvmttiQ Sat voorttureni aan mijne Ciunieue tal aanbevelen D 0T VOOR BELSIE ZN NEDERLAND NORBERT DEKETK S7 Rai Foiié am loupi BROSSEt liiil lie littlt tluiilii d FiriBL7X Flacoiil tTiiin Depot te douda bU U WHOLTE Coifl r Binnenland jfAD i 12 April 1S83 VERGAWÈSpG VAN DEN GEMEENTERAAD Vrgdag oen 13 April 1883 des namiddaga teu 1 ure aan de orde fienoeming van eenru Wethouder BenoeminK van eeiien Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Een voorstel betrelckelijk het leggen van een brugje by bet nieuwe plantsoen by de Crabethstraat Het adres van de wed Sehriek Torbeé houdende verEoek om eene toelage Benoeming van eenen Curator van het Progymnasium Benoeming van eenen Noodhulp Lijkdrager De aote van onderwijcer is o a behaald door de bceren H M Michael A F W Loep en W Hüneveld alhier en J Scbeijgrond te Gouderak Gisterenavond omstreeks 7 uur is er op een bovenLamrr by v d H in de Vogelenzang een begin vau brand in een kast uitgebroken waarin een koQllje vnnr gevonden werd welke gelukkig door de benedenbewoners ia geblosobt De bewoner der kamer werd in befchonken toestand door de politie in de andere kast gevonden en naar bet bureau van politie gebracht De beer mr J W Mooton kantonrechter te Woerden kolnl toor op de aanbeveling voor kantonrechter in het eerste kanton te Uotterdam Xe naterdam cijn voor ilvik Httmt et 3teu de beide liberale eandidaien A Gildemeester en J Dirks Wg vestigen de bytondere nandaeht onier lezers op ceii opeu brief van mr Van Houten aan mr De Kauter voorkomende n dj N R Ct van Woensdag Met tyne gewon helderheid tel de schrijver tqiie mpeiiing over de tegenwoordige politieke crisis uiteen Het is o i het verstandigste woord dat over dece zaak gesproken is en vrij c persoLalitriten De gedachtenisviering van den 300 verjaardag der geboorte van Hugo de Groot heeft Dinsdag Ie Delft in alle plechtigheid plaats ehad Zq bestond uit eene bedevaart naar Grotiua graf Eene aaniienlijke schare was opgekomen welke op het stadhuis door den burgemeeater werd onirangen rn Eich daarna in optocht naar de Kieuwe Kerk begaf Daar voerden de heer mr E J J B Cremers en pastoor Brouwers hel woord terwijl door hel Comité en de burgemeester kransen op hel graf werden nedergelegd Bij alle aanwezigen zal deze eenvoudige doch beteekenisrolle plechtigheid vooneker nog lang in t geheugen bleven Omtrent den tuinbouw op de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam deelt Sieboldia mede dal de perken bestemd voor de heesters en boomen rozen enz die in den open grond geplant moeten worden zijn vastgesteld en groo endeela ter outvangsl der planten gereedliggen toodal de inzenders met de planting zyn begonnen Gelijk wy reeds vroeger mededeelden overtreffen de aanmeldingenVe v rwachling zeer verre Het ruime en goed verlichte gebouw voor de tijdelijke tuinbonwtenloonatellingen isgereed en daarin komende moet men erkennen dal nog nooit hier te lande een zoo doeli alig gebouw voor een tuinbouwteiltoonstelling l eschikbaar as De aanmeldingen daarvoor moeten geschieden uiterlijk 14 dagen vdor le opening van elk ti nloonsiel1ing dus voor de eerste uiterlijk 16 dezer Reeds van verschillende zijden werd het plan van inzending kenbaar gemaakt De kas in het park is bijna gereed Daarin komt gelijk bekend is een inzending bijeengebracht door jle Botanische Tuinen Artis en eenige voorname liefhebbers De bereidwilligheid tot medewerking was oo groot djit hoe ruim di kas ook zij er meer mrm gebruik aan ruimte dan Mui planten zal zijn alle uitgezochte exemplaren Dtl tal dau ook een irerzameiiug worden gelijk men anders nooit zoo bijeen liet Alles sameugenome tal voor de liefhebbers van planten op die groote wereldtentoonstelling veel meer te genieten vallen il dit nog ooit bij soortgelyke gelegenheid het gevalt wa Ir De UUId Ct volhardt cftk na lezing van de verantwoording die door deii minister van marine is ingediend in zake de Addcri bij hare slotsom dat de ramp waaraan Nederland bet verlies van PB meoschcnlevens eene waarde van ve tonnen gouds en het besef eener nationale schande bovendien te wijten heeft had voorkomen kunnen wortieo Haddeu de heereii die op hunne bureaux tatei met ernst en nauwgezetheid de rapporten overwomi die zij ouder de oogen kregen hadden zy lich refeiischap gegeven van wat het bigkens die npporlenj eigenlijk b teekeiide een rammouitoi in zee te teatkn hadden zg door den brief van 19 Jaa 1869 i te zien tioh herinnerd dat het doen van leereizes Biet de beslemming dier gevaarten wat de IM i tot hel ondernemen der reis vau 4 Juli 1882 w niet gegeven De Uiid Ct hcopt dat de Tweede Kamer die beslist heeft dat de Addw zaak nog eenmaal voor eene oommissie uil baar mUden gebracht zal warden door eene krachtige en ateijge uittpiaak deze woorden van hel roiuitlerieel r4pporl logenttraffe Op grond van al het lu de Maandag gehouden buitengewone aigrmeenc vergadering van aandeelhouders der Maaliehappy tot Exploitatie tan StaaiitpoorteeftH werden aan de orde gesteld lo de overeenkomst iol overname in exploitatie van de lijnen der BelderKk Overyeehche locaalipooritegmaalKkappij door de Mi lot Kxpl van Staatttpoorwegen Zo machtiging van den Raad van oommissarisaen om in overleg met den directeur generaal alle maatregelen te nemen tot Exploiteeren mei running poKer vau de lijnen Ulreohl Amslerdam Uilversum üAraersfoorl Ofschoon ook thans het vereiscfate getal aandeelen niet was vertegenwoordigd er waren er 826 konden de voorstellen thans overeenkomstig de statuten behandeld worden in deze verdaagde vergadering De grondslagen van hel eerste voorslel zijn de volgende v a de Geld OveryieliH tofaaltpvrnij verbindt zich 1 J 1ot den aanleg der gif onoessioueerde Ignen Zevcnaar Winterswijk Hengelo O Winterswijk en Eiiichede Ruurloo Doetinchem 2o tot het aanvragen der concessie over en aanleg van een spoorweg Eist Ze enaar aansluitende Ie Eist aan het Beiuwsch staatsspoor en te Zevenaar aan de Rechts Khfinsche Bahn Emmerik Cleve en aan de genoemde Ign Zevenaar Emmerik b De expleitalie maatickappij vtrbiiidt zich deze spoorlijnen te exploileeren Zij levert het rollend materieel en de roerende iu eiitaus van den weg stations en werkplaatsen enz en emt hel gehrele onderhond der wegen met al w4t er toebehoort voor hare rekening Zij verbindt zich mn Ae Bouwmaateehappij als huur eene jaarlijiiBohc renie uit te kceren voor de in o genoemde spuorlijnen gedurende de eèrsIP acht jaren van exploitatie 4 j pCt en daarna 5 pCt en voor da lijn Elsl Zevennar van de opening der Ig n af 5 pCl van het aan den spoorweg besteed kapitaal na aftrek van der rijkssubsidieti Het eerste voorstel werd bg acclamatie goedgekeerd en het tweede met 31 tegen 12 stemmcif na Iwantwoording van vier vragen door den heer E Boissevnin gedaan De dircoleur genernal verklaarde dat fu zooverre 3oor het voorslel niets werd gepfejudioirerd Het bedrag der nitgavan tn behalve Amsterdam s eischeö afhangen van de vergoeding van de HoHandtdie maatteiappy bij beschikking of door gerechtelijk vonnis te bepalen De verhouding met de Hollandeche maattcAappij zou als de koninkIgke bewilltging voor het medegebruik werd verleend vriendschappelijk blijreu dit had de raad van commissarissen verklaard en die verklaring had de directeurgeneraal de regeering oveigebraoht Hg letie hel principieel verschil tusschen running poKer en inedegebraik uiteen als gelegen in Ce al of niet onderlinge bepaling der tarieven wees op het groote voordeel voor een groot spoornet om een eindpaal te Amsterdam ie kuuneu bereiken en verklaarde de financieele becijfering niel nadeelig Men leest in het Band omtrent de tentoonstelling te Amsterdam De hoofdstad jal de eer van Nederland en van zich zelve waardig ophouden op den dag der opening van de tentoojislelling van dat groolsehe werk des vredes aarvan al moge t door vreemdeliugen zijn bedacht en door vreemd kapitaal wotden uitgevoerd Nederlanders Amsterdammers aan het hoofd slaan en waarvoor de Nederlandsohe regeering de medewerking der mogendheden inriep elementen onmisbaaar voor de verwezenlijking Zonder die wakkere sladgenooien zonder den steun der regcering zonden we geen tenloons elling hebben en daarom is die tentoonstelling geworden een nationale zaak een zaak waarmee de eer der hoofdstad is gemo id Terecht heefl dec gemeenteraad begrepen dal Amsterdam daarvan op schitterende wijze moet doen blijken en in den avond van 1 Mei aanstaande zal een feest worden gevierd waarvan de geschied boeken zullen gewageu Ten eerste zal dien avond aan alle werklieden aan de duizenden die bij het maken der gebouwen en de inrichting der lentoonstelling werkzaam waren door de gemeente een luisterrgk feest worden gegeven in het Volkspaleis Ten tweede zal de hoofdstad in den avond van den heuglijken openingsdag HH MM den Koning en de Koningin de Regeering des lands en de volksvertegenwoordiging de dipbraalie de conimissién uit den vreemde en alle autoriteiltn die daartoe in aanmerking komen te gast uooden Zy heefl daartoe een overeenkomst getroffen met den heer Raflhlovich den directeur van den Parkschouwburg welk lokaal eerst 1 Juni e k voor het publiek wordt opengesteld Maar reeds een maand te voren in den avond vin Dinsdag 1 Mei opent het ge oouw dal zooveeel pracht te aanschouwen zal geven zyne deuren voor de genoodigden der gemeente Amsterdam die daar zullen vrorden vergast op een luisterrgk schouwspel en vermoedelgk de beroemdste kunstenaars van onzen Igd zullen zien optreden Die op dit oogAiblik een kgkje neemt in den Parktchouwburg zal dil ongeloofelgk vinden Overal steigers en onvoltooide ruimten rergciis een afgewerkt geheel Maar de heer Rnffulovich heeft jpeloofd dat de Parkschouwbnrg op den feestavond zal gelgken op een tooverpaleis wel hier en daar met tijdelgke middelen zoodat toch eerst op 1 Juni de opening voor het publiek k an geschieden maar zóó dal de schoone zalen eu tuinen fantastisch Verlicht het hooge gezelschap waardig zullen zgn Niet minder dan driehonderd werklieden worden morgen terwncht om met het reeds aanzienUjke getal arbeiders dal nu in de ruimten bezig is hel kunststuk te volvoeren Het moet gereed zgn het zal gereed zgn Amsterdam zal dus en doorbel feest in den Parkschouwburg èn door de hulde nnu der arbeid in hel Volkspaleis op den dag der opening van de tentaonslelling toonen dat t zgne traditie in fere houdl Voor de opeiiingspleohligbeid op 1 Mei orden twee tribunes gebauwd tegenover den hoofdingang een voor HH MM den Komng en de Koningin een voor koor en orkest Vermoedelijk zal hH woord worden gevoerd door den Burgemeester en den voorzitter van het uitvoerend Corailc den heer D Gordel die Z M zal uitnoodigen dr tentoonstelling voor geopend te verklaren