Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1883

1 Ër liju op dit oogenbUk 2500 man aan den arbeid p de leutounstrllingtlcrreiueii en in de gebouwen welk getal morgen lutt uiel miniler daa duizend wordt lermeerdcrd Volgens een matige berekening ign er duitnid Auistcrdumsohe schilders en timmerUe leu aan het erk Men ïici er Belgische soldalen Belgische wtrkliedm ïransohen Üuitschers Eugelsohen en Jatanen aan den arbeid De Chincezeu en Japanners ertuimtn niel dnnelgks den stand der werkiaamhedfu m hunne afdeclingen in oogenaehou r te kotnen nemen Beiden lullcii vermoedeIgk in hel begin an de Tuigende week met uitpakken kunnen begtnntn Da reasachtige machineu galerij aan wier gereedkomen werd getwijfehl vordert met rassche schreden Vele erkliedeu iqu daar in de weer met het metselen van fundeeringen voor groote stukken Indegruote galerg aan hel einde dicht by den uitgangis de stevige met teakhout bcspijkerde fundeering Toor Krupp 8 inzending een gedeelte van een ijzeren oorlogschip gereed Zaterdag werd de zoogenaamde dikke vrouw ie Steenbergen naar haar laatste rustplaats gebracht Als een bewgs dnl zij den nnam van dikke vrouw verdiende gelde hel volgende De vrouw 53 jaar oud woog 410 halve KG De lykkisi had eene lengte van 2 meters wns gemiddeld één meter iireed bij een hoogte van 90 oentimetefs Door ü ilragers werd het lijk grafwaarts gedragen De vrouw op 18 jarigen leefiijd gehuwd was steeds gezond en opgeruimd en had vroeger in t geheel geen aanleg voor die liuiteugewone zwaarte Een Haagaohe correspondent schrijft in het HM Hel Faderlattd niet ons aller maar dat in de Parkstraat heeft de eerste zwaluw en vleermuis gezien de modisten en kleederinagazijiien kondigen ous in liefdelijke overeenstemming met het zoele weder de lente nnn Waarom stelleu echter onze Haagsche winkeliers wier eeht Hollandsohe namen zoo volkomen van vreemden smetten vry blijken te zij die rondzendbrieven in het Fransch laarin bovendien allerlei taalongereehtigheden voorkomen die in Frankrijk den lachlust zouden opwekken Een Fraiischmau die mg onlangs bezocht verklaarde dat hij in onze straten door dames eene sourt van taal had hooren spreken die in Frankrijk wel kans had verslaan te worden Als de lieve Pranschspreeksti ra dit eens hoorden hoe de in haar oog ougelwijteld zuivere uitspraak der vreemde taal beojrdeeld werd Ook de naakte Waarheid in de Poolen op de eerste verdieping van het ministerie van justitie kondigt ons het zachtere jnargetij nan Maanden lang was de erker nan dat gedeelte an het gebouw achter een planken heining verborgen gebleven Dit wiuterkleed verdween mtt de lente en de onbeschaamde Waarheid prijkte met de zediger Spaarzaamheid ieder iu eene nis aan de eerste verdieping van het Justilicgebouw Toen in Parijs de dansende nimfen van Carpeaux aan den voorgevel van het sohiltereud operagebouw ontbloot werden wierp iemand over dat stuitend realisme verontwaarrligd inkt tegen die zinnelgke groep Een bedachtznain Uolljiidcr verzinnend eer hij begint gaat zóóver met buitendien zou hij in dit geval van de Nederlnndsche glazenspuit gebruik moeten maken om de onbeschaamdheid in slede van de waarheid op die wijze te kunnen treffen Zulk eene waarheid hoirt daar bg Justitia thuis als eene paardrijlster in tricot van Cirré op eene cattohisatie In plants van twee ernstige monumentale figuren wier karakter en opvatting in harmonie is met den stijl en de bcstemmiiiK van het gebouw prijken nu uan deze defiii e oud HoUandsche woning een paar slerk realistische vrouwcnbetlden zonder stijl in de drapeeriug platweg naar een of ander model gevulgd Onze ilames die toevallig naar omhoog zien slaan verlegen de oogen voor zulk eene orabeschnamde waarheid neer en de mannen die de waarheid iu het aangezicht durven zien schudden t hoofd of lachen al iia irmale hun zedelijkheidsgevoel hoog of laag slaat Ken bewg voor de lage opvatiing in houding en voorslelling want het naakte k in welvoegigk eerbaar zgn dat bewgzen ons honderden antieke en moderne berillen niils de kunstenaar het adele De spaarzaamh eld die de waarheid gezelsclinp houdt zou met haar naakt buurmeisje op kleinere schaal in het bouiluir eeuer Aspasia furoie kunnen maken hier gevoelen g zioh thuis als een paar aardige dunseitsten ttit Le Tribut de Zamora iu hel nieuwe weiboek van strafvordering O eindig fijucr en gckulsohter kunst is voor de fiienden en bekenden in het atelier van David BUt te aansohoawen Ie merkwaardiger is de sohilderg d B voltooid op deu ezel staat omdat Daviil Bles Kcr iplden het schilderen vau eeu levensgroot portret OBdeyiomen heeft Keue jonge ilaine wier geestig uiterlqk op schoouheid en be alligheid aanspraak mag maken staat gereed zich naar eene parlij t begeven Het bevallig gebogen kopje ziet u met tea geestig glimlachje aan waarbij de puijes in de satgnen wangeu even zichtbaar orden De lelieblanke bals door deu gitten rand van een zwart zgden kleed omzoomd dankt aan dat repoussuir en deu diepen loon van diu karmozijnen achtergrond haar verhoogden glans Een zwarte mantel waarbij Van de hermelijnen biuueuzg uitmuntend partg gelrokken is hangt half over de sehouders De rechterhand houdt vol gratie en onbedwongeuhetd een waaier vast een bruingele handschoen bedekt de rechterhand Alles is stil gehouden om het lieve kopje des te meer te doeu spreken Even keurig en fijn als het raudelé is het iuoarnaat malsch en vleezig David Bles bestejit dit smaakvol portret voor de luterualionnle r ntooustelling Zander de vrijgevigheid tan het Haagsch museum dat nu zijne zware en lichte rouw ttjdelgk voor hetzelfde doel heeft afgestaan had ook hg bijna met ledige handen gestaan Ue bepaling toch luidt uitsluitend schilderijen die na 1879 zijn vervaardigd Een zeer beperkmde bepaling want kunstenaars scheppen geeue meesterstukkeu als bakkers dagelijks hun brood kneden en ook bg ben komen menigmaal magere jaren Ware er grooter tgdruitnte gegeven de schilders hadden beter keuze kuuDen doen en met objectieven blik rondirezien naar het beste wat hun penseel in de laatste zes of acht jaar voortgebracht had De gasiheer in dit geval Nederlaud had dan iu gala gewand kunnen verschgueu terwijl het nu de vraag zal wezen of men groot toilet zal kunnen maken Ons Haagsch museum dnt door verbouwing sedert eeiiige maanden onzichtbaar is i d vermoedelijk weder eens het daglicht zien Ër is sprake van om dezen zomer in den uieuw aangebuuwden vleugel van het stadhuis ter bezichtiging ie stellen Gelukkig voor de kunstwerken die m de gedwongen duisternis hunner tegenwoordige bergplaais er niet beter op worden gelukkig voor ons die het klein maar rein museum hoogsehatlen Nog een ander voorrecht wacht ons spoedig de nieuwe zwemen bad nricbtiug op de Mauntskade Het IS eeu flink eu kloek gebouw dat inwendig een bassin bevat waar zeker een honderdtal zwemmers gezamelgk kunnen badeu en naarmate hunne krachten en oefeningen in diep of ondiep water plassen Rondom dit bassin waarboven zich eeu hooge lantaarn welft die des avonds zijn electrisch licht op de zwemmers zal doen schitteren bevindt zich een reeks van kamertjes op de verdieping daarboven biedt zich de gelegenheid om b iden Ie nemen iu gemakkelijk ingerichte vertrekjes De sierlgke hofstad bez it tot heden geen ander biMhuis dan in deu tochihoek achter de groote kerk naar comfort onbekend was gebleven en men aan verkoudheid en ongemakken ve loor wat aan zindelijkheid gewouneu werd Wat zal de ooievaarstad na 1 Mei dus eeu aantal bailers meer tellen I Zal zij ook in den gemeenteraad goed uieuw bloed brengen Fur kiesvereenigingen hebben met zeldzame eeustemmigheid dezelfde caudidaten gesteld den ou lkolonel Sluiter den bouwkundige en aannemer Van Malsen en de rechtsgeleerde mr E h Van Emden Strooibiljetten der verschillende kiesvereenigingen laten nieis onbeproefd om voor hunne caiididaleu de zege te bevechten Een daarvan dat vau de anti revolutionuaire kiesvereeiiiging eindigt naïef aldus zorgt dat er geen stembiljet oningevuld blgve door ook andere aan te sporen hun stem op de gestelde caudidaten uit te brengen Dat 13 zeker al heel onbaaizuchtig en breed opgevat Een iedtr stemme op do gestelde candidaten van zijiio richting Of was de pen van den steller soms op hul Voor onze slad zou men wenseheu dat de kiezers eensgezind in den gemeenleroait brengen een man zoo bekwaam e i welwillend kundig en eenvoudigals de heer Sluiter een bouwkundige en aannemer die gebleken is zoo goed vau aannemen te zijnals de onkreukbare heer Van Midseu eu eeii zoodegelijk reehtsgcleerde als mr Van Emden de bezielde Geineenlestem4 die hou en trouw gezworen heefi aan alles wat de geineente administratie betreft eene specialiteit die sedert lang een zetel hadmoeien hebben iu eeu sérail doiit it connuit toui les détours SederL is gebleken dat de heer S met groote meerderheid is verkozen en de beide andere heeren iii herstemming komen Buiteolandscli Overzicht De herziening der cortstilutie kan in Frankrijk niet meer gelgk een paar dagen geleden het groote onderwerp van den dag genoemd worden De ligue heeft wel drukte geuoeg gemaakt i duch veel eenheid heerschie niet in haar eeu der leden de Pargsohe afgevaardigde Lanessan ontwikkelde in eene te Chaumont gehouden couferenUé een uitgebreid program dat scherp afsteekt bij de vage en terug houdende frazes der lipae zelve Zij maakte dan ook ten zloile totaal JIbko ie de algemecne raden dis op dit oogenbUk door geheel Prunkrgk vergaderd zgn Wij behoeven haast ni et te zeggen dat de Begeering dit met groote voldoening aanziet en daardoor versterkt wordt in hare overluigiug dat het land uu uiet beroering brengende debatten maar rust erlangt Deze uitslag is veelbeteekeneud Slechts in eukele algemeene raden sprak de meerderheid r ioh uu in den geest van de radicale herzieiiingsgezinden met welke de bonapartislen gemeene zaak hadden gemaakt Het wetsontwerp betreffende de ontplof bare stolfen is reeds in beide huizen van het Engelsche Parlement definitief aangenomen De Pali Mall Oazetle verneemt dat de lord inayer van Manchester Zaterdag een brief ontvangen heeft waarin hem wordt medegedeeld dat den volgei pi nacht een poging zou gedaan worden om het XHhuis iu de lucht te doen vliegen Voorzorgsmaatregelen zgn terstond gelast en gediirende den geheelen dag is geen enkel vreemdeling ten stadhuize toegelaten Uit vreis dat de teniaiis zouden beproeven den beschuldigde Whitehead ie bevrijden of zich over zijn arrestatie te wreken heeft de burgimeesier van Birmingham aan sir William Harcourt verzocht troepen te zenden Uit een onderzoek der politie is gebleken dat deze voorzorgsmaatregelen volkomen gerechtvaardigd waren Te Glasgow is iemand in hechtenis genomsii die verdacht wordt den gasineler der stad te hebben willen doen springen Te Londen is het gerucht in omloop dat de markier van Lorue de gouverneur vnu Canada uit NewYork een dreigbrief heeft ontvangen De aandeelhouders der Dover Calais TuiïneL raaatscbappij waren jl Vrijdag te Londen Na den voorzitter voerde lord Brabourne het woord Hu gaf als zgn overtuiging te k iineu dat de tunnel komen zal De heer Br ullaugh heeft zijne zaak gewonnen niet nog voor het parlement maar voor den rechter Heeds bgiie twee jaieii is de bekende vrijdenker in proces met den vrooinsten en tengevolge daarvan den meest hardnekkigen zijner vguudeu Op het oogenbUk waarop het oonfiict tusschen den lieer Bradinugh eu de kamer ontstond waarop deze een commissie benoemde om te weten of het den afgevaardige vrijstond eeue simpele verklaring te stellen iu de plaats van deu godsilienstigen eed op dit oogen blik meende Bradlaugh gerechligd te zgn om zijn zetel in Ie nemen totdat de vergadering zoude hebben beslist Doeh volgens eene wet van 1863 is ieder die zitting néémt zonder deu eed afgelegd Ie hebben strafbaar met eeu boete van 600 p De heer Newdegate de clericale afgevaar ligde bij uitueluendheid maakte hiervan gebruik en daagde deu heer Bradlaugh voor den rechter om voor elk lijner bezoeken die 90 bedroegen 500 p s te betalen OedureiKte langen tijd scheen de nederlaag van deu vrgdenker zeker In eerste instantie werd hij veroordeeld evenzoo in appel eu de clericale afgevaardigde juichte reeds toen de heer Bradlaugh besloot ten laatste zich te beroepen op het Huis der lords Ziju flauwe hoop werd vervuld De lords waren van oordael dal de aankliicht tegen een afgevaardigde die onwettig hnd zitting genomen volgeus den geest dir wet toekomt aan de kroou en uiet aan een privaat persoon Dit is een schrede voorwaarts voor den heer Bradlaugh eu later wordt die gevolgd laat ons i hopen door zijn trioinfantelijken intocht in het parlement Vulgeiis den Berlijnsched correspondent vnu Dtily Nea is het waarschgnigk dat de kroning van den keizer van Rusland op nieuw uitgesteld zal worden Naar men zegt is uit de jongste ontdekkingen door de k politie gedaan gebleken dat de revolutionaire partij vast besloten heeft met fiile haar ten dienste staande middelen dj kroning te beletten indien niet vooraf een keizerlijk manifest versohgnt waarin deu volke liberale hervormingen geschonken worden De Spaansche Kamer heeft met 161 tegen 42 stemmen de wel op deu parlemeuiaireu eed aangenomen bierbij wordt ook aan proiestanteu en vrijdenkers vergund zitting te nemen in de Cortes daar zg in plaats voor God kunnen zweren op mijn eer Castelar hield een reden tegeu den eed bg hirinnerde er aan dat uug ouder Koning Amedaeus uoch ouder de Spaansche revolutie een eed van de AlFonaisteii was gevorderd LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der raauud Maart 1883 verzoudeii en door tusachenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Uit GOUDA J H Baan Dirks Amsterdam G Verkade eu Zoon Boskoop wed R Wakemn Haarlem J Hollan ier Roiterdara Uu HAASTRECHT J Bosman Ams erdam Uit ZEVENHUIZEN A Boerop Wuddiiigsveen BRIEFKAARTEN Mej A M van Veen Amsterdam N ar BFLGIE J J Klein Antwerpen Van Vlaerberg Lierre Gouda deu 10 April 1883 De Directeur vau het Postkantoor te Gouda SIMONS POXiIT rE GEVONDEN en aan bel Bureau van Politie gedeponeerd Een onderstuk van Ourbelletje met zilver een Vrouwen zak met een Vrouwen muls een Poriemonn iie met i cent een zilveren Oorbellelje met steen een Lucifersdoosje met berliu zilver ge monteerd acht Sleutels aan een ring een zak met Aardappeleu een pakjo Waschgoed een Schortje en een paar Haiidsohoei eii RECLAME 01 hoe verfrisscbend goed smakend eu krachtgevend ia het Hop Bitter voor een zieke toegediend in frisoh koel water Storingen ia de Nieren en de daarbij gelegen Orgaueu kuniieu zeer noodlottige gevolgen hebben wanneer zij niet door het Hop Bitter weggenomen worden MAaKTUËBICHTtüI Gouda 12 April 1883 Tarwe vabt op vorige prgzeii De beste Zeeuwsche ƒ 10 26 tol 10 75 Mindere en goede poldertaiwe f 9 60 ü ƒ 10 Afwgkende uar r kwaUleit Rogge willig ƒ 6 76 il ƒ 7 Pulderen wakke ƒ 6 25 a ƒ 6 76 Gerst in beide soorten 10 cents booger ƒ 6 25 a ƒ 6 25 Chevolier ƒ 7 a ƒ 7 50 Haver ƒ 3 75 lol ƒ 4 60 voor zware Erwten en booneu vast al voren De veemarkt iqet goeden aanvoer de handel in beste soorten kalfkueieu eu vaarkoeieu vlug inferieure soorlen traag vette varkens van 25 a 28 01 varkens voor Londen van 21 a 23 cl per half kilo magere varken en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 30 per eek schapen weinig auuvoer handel vlug Kaas aangevoerd 46 parlgen Ic kwaliteit ƒ 29 i ƒ 31 2e kwaUteil ƒ 26 4 ƒ 28 Noordhollandsobe ƒ 33 i ƒ 36 floeboter ƒ 1 15 è ƒ 1 25 Weiboter ƒ 0 90 ü ƒ 1 00 B u r g e r 1 j k O 8 t a a d GEBOREN t 10 pril Jao ouders J Snel en M vau den üerf V Klazins Johuaui ouders A Grendel en J Hoge loen 11 Johaii ouden K BuuriDftn en II van der Palm OVEfiLKUEN 9 April A M Am sj 28 j 10 A Verrijn ed G van fient 76 i W Jannen wed H Neef Ui i Stolt S j 9 m H O VricnJ 86 j GEHUWD 11 April A Laarmao en M Slraier ADVERTENTIËN 25 JARIQE VAN J B TAN DEN BOS KN J M VFIDStÊR Gouda 14 April 18 S3 Hunne dankbare KinMereu Behuwden Kleinkinderen G C C WIGÖEBS VAN KERCHEM m EN M J C VIRULY LeUen 11 April 1883 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geachte oudste Broeder de Heer MOZES BAREND van LEER in den ouderdom van 72 jaren Namens myne Broeders en Zuster A B VAN LEER Strekkende deze tot Algemeene Kennitgeving Gouda 8 April 1883 ♦ Uedeu overleed na eene kortstondige ongesteldheid mijne geliefde Nicht ALETTA ANNA VAN ROSSEN Wed J M C GÉRARDINGouda 8 April 1883 GisiDs Eenige en algemeene kennitgeeing Heden overleed oum Vader en Behawdvader den Heer H Q VRIEND in den ouderdom van 85 jaar Uit aller naam W BEGEER © ourfa 10 April 1883 De Heer en Mevrouw WlüGEHS van KERCHEM ViBULï betuigen hun hartelüken dank voor de vele beivgzen van belangstelling bg bun huwelgk ondervonden Leiden 11 Agril 1883 De Uèér en Mevrouw VIRULY LïDKBOEH betuigen bun weigemeenden dank voor de vele beiv zeu van belangatelling bg het haweiyk hnniier Dochter ondervonden Leiden 11 April 1883 Dankbetuiging Gevoelig voor de bewflzen van deelneming welke wfl op zulke onbekrompen wgs hebben mogen ondervinden bg gelegenheid van ons GOUDEN HUWELIJKÖFËESÏ zeggen wg langs dezen weg onae welmeeneudeu dank en Ëchtgenoa Wg doen dit ook hoofdzakelgk aan de WelEd Heeren Directeuren der STEARINE KAARSENFABRIEK aan de rfeeren der Administratie en vertier zouder onderscheid aan het geheele Personeel aan deze Fabriek verbonden de verzekering gevende dat deze dag ons steeds Ln aangename en dankbare heri nering sal blgveii Gouda 12 April 1883 Dijkgraaf en Hoogheemraden vad Rgnland brengen ter kennis van de ingelanden dat bg de op 5 April II gehouden verkiezingen van 2 hoofdingelanden en 2 hoofiiingelaud plaats vervangers met volstrekte itferderheid van stemmen gekozen zgn de volgende heeren als hoofdingelanden i het Ie strict H van WICKBVüORT CROMMELIN 12e A VAN DEB BURG als hooidiimltland plaatsvervangers in het Ie district A C J dk FAVAUGE 12e W VAN DBIEL WONINfi HET TDIH j of PLAATS te huur g evraagd i Brieven franco onder No 827 aan het Bui reau dezer Courant IA i ATIONAlK Levensverzekering Maatschappij Voorheen Koninklgke Maatschappg Opgericht te Parijs in 1830 WAA IB0RGP0NDH2 2MILL10EPR 4SCS 50 pCt aandeel in de winst Raad van Bestuur Graaf PILLET WILL MOREAU F MALLET H Baron HOT TLNGUER ANDRÉ A de WARU A Baron de ROTHSCHILD G enz Regenten der Fransche Bank De Maatschappg werkt met HoUandsche polissen en onder verpt zich aan de Nederlandsche rechtspraak PROSPECTUSSEN VERSLAGEN en verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Heer P M SCHELLIITG te Gouda Hoofd Agent voor GOUDA en OMSTREKEN Men Vraagfl AGEiXTEM in tlke Oemeente brieven te richten tot bovengenoemden HoofdA gent Openbare Verkoo gf te GOUDA op DINSDAG 17 APRIL 18d3 dea voormiddagt te 9 uren ten sterfhuize van Mevr de Wede A KOOREVAAR aan den Tiendeweg D No 78 van eenen waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER En op DENZELFDEI DAG des namiddagsten half een ure aan de Vlaamsche Haven ofBleekerskade Voor AFBRAAK van het HUIS Wgk P No 29 genaamd iMoN Bijoo staande aldaar t welk vóór of den 8 Mei 1863 zal moeten zijn afgebroken en weggeruimd Nadere inlichtingen zijn te bekomen teuKantore van den Notaris W J FORTUIJNDROOGLEEVER te Gouda Mvertentiën in alle Bitmen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Dh CHANTOMELANüS OOGEN W ATE krachtig werkend middel voor alle oogk en als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door langingespannen ïien of lezen bloedroode en iruipende oogen ook oogen waaruit dikwgis vochtontloopt vooral bij koud weder enz enz Allenooglijders wordt dit middel ten sterkste aaN bevolen f Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Cts Verkrijgbaar bg Wed Bownian Cauda Wed N Sanders Leiden W Ligthflm Voorbura A Bos Berkel A Prins Zevenhuijen Wed O Wilhelmus Woerd f