Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1883

1883 Zofldag 15 iprii N 2909 GOUDSCHE COURANT Xieuws en Advertentieblad voor Gouda en OAtstreken ff egens Sterfgeval is de GÜUJÜSCHÉ BADINRICHTING tot Womsdag 18 April a s geslote ti B0MBE87MASTIEEEirSCn£Sm EEMM De UITVOERING ten behoeve van de NAGELATEN BETREKKINGEN der VERONGELUKTE VISSOHEES te zal plaats hebben op 20 APRIL a s in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin KAARTEN verkrijgbaar op den avond der Uitvoering voor HH INTEEKENAREN i f 0 99 ets voor NIET INTEEKENAREN a ƒ 1 49 ËEÊKELIJËTTlËmZÏNGËW op Maandag 16 April 1883 stembureau geopend van s morgens TIEN tot s namiddags VIER uur De Kiesvereeniging Kerkelgk Beheert alhier heeft in hare vergadering van 5 April 1 1 voor de vacante plaaatsen in de drie CoUegiën voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t Collegle van Kerkvoogden 2 Vacatures 1 W J fORTÜIJN DROOG1 LEEVER I Voor t CoUegie van Notabelen 5 Vacatures Mr J FORÏÜIJN DROOG LEEVER Voor de Commissie van Oppertoe icht 7 Vacatures 2 G STRAVER L HERMAN de GROOT C LUNENBURG 4 H J NEDERHORST 5 H STRAVER Dr M A G VORSTMAN A DORTLAND L P HOOGENDIJK J J BRAGGAAR P 1 VAN DER WANT Az C J C PRINCE 17 C VAN VEEN en beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente Oouda 9 April 1883 Namens de Kiescereeniging voornoemd r HET bestuur J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter D RUIJTER Secretarii W KROMHOUT Penningmeester G STRAVER J IJSSELSTIJN P GRENDEL Ja G A D J GABRIJ H JAGER G LANGERAAR P C VAN DER MEULEN A i P van der WANT Cf Czoon KAAS en ZOUTHANDEL Kiuitoor en Pakhuis Konnenwater O Vo 3 C3 O TJ ID A Mejufvrouw van deb BURG WIJDSTRAAT VRAAGT met MEI eene DIENSTBODE LEVERT tot concurreerende PRIJZEN K AASZOUT MIDDELZOUT en FIJNZOUT VAN VOLLËNHOVEKS 8T0 T onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAIV dEKEEüKCAIDIGEIV AANBEVOLEN wegens rfjkdom aan extract d i voedende bestanddeelep tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kjuderen een uitnemend versterkende drank De nn reeds t er stigde ininstife reputatie lerert bet beste bew s dat boven gcneenide biersoort eescliilit is om liet buitenlandsche fabriekaat te vervangen 1 iLll UI vu lUUUUllj A T iTT in concurrentie met Engefsche fabriekaten tégen veel la ren prns Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaui Azijn Kruideu Azyn OraKon eo Wyn Az n in onderscheidene prjjzen AMSTERDAM Bierbrouwerij en Azijmnakerij DE GEKROONDE VALK DORDRECHT Mevrouw C van deb WANT Peperstraat VRAAGT eene Fatsoénlgke Zich te vervoegen tusschen 8 en 10 uur des avonds Openbare Verkoopino te GOUDA x p Een kapitaal BEERENHUIS en ERF met grooten TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gouda Wp B No 18 Het Huis bevat beneden eene groote Voorkamer met Suite en Tuinkamer Keuken met Pomp Badkamer en ruime Kelders en boven Acht Kamers met vele Kasten ruime Zolders en alles hetgeen verder tot een gemakkelp ingericht Huis behoort Te aanvaarden 15 MEI 1883 Een PAKHUIS met PAARDENSTAL en ERF daarachter uitkomende achter de Sint Janskerk te Qmida Wp A No 35 Een ruim WINKELHÜIS met een Gang daarnevens PAKHUIS en ERF en een fraaie Bovenwoning aan de Oosthaven te Qouda Wijk B No 19 Het Huis bevat beneden een groot Voorhnis met Kantoor Achterkamer en een mime Kelder en boven twee Voorkamers nog twee Kamers een Keuken n t Pomp een Zaal een grooten Zolder en hetgeen verder tot een goed en aangenaam Huis behoort Verhuurd aan den Hetr P SAÜERBIER tot 31 Januari 1888 oor 1000 sjaars Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Oouda Wjjk K No 90 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang aan het Jaagpad te Oouda Wgk Q No 6 sn 61 Een HUIS en ERF aan den Raam te Qouda Wök O No 396 E a HUIS en ERF in de Gencenstraat te Gouda Wp L No 49 Een HUIS en ERF achter den Groeneweg Weeserf te Qouda Wp L No 123 Een HUIS PAKHUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda flk F No 44 Verhuurd voor ƒ 4 25 per w k En zes HLIZEN een PAKHUIS en ERVEN in de Wflde Poort aan den Groenaweg te Gouda Wp L No 179 tot 185 Nadere idlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTÜIJN DR006LEEVER te Gouda 31 6 Staats Lotery De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 16 APRIL e k OPENBARE Vrijwillige Verkooping door C B van BAAREN te Schoonhoven op DINSDAG 17 APRIL 1883 des morgens 10 iUre aan de Onde Gouwe over de Rhgnspoorweg by Qouda op de Hofstede bewoon door J VERHEUL om contant geld van lö Kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIJEI 2 PINKEN SPEEL WAGEN een breede en een smalle SCHOUW HORDEN BOOMEN BOUWen MELKGERBEDSCHAPPBN Voorts goed onderhouden Eikenhout KABINET KASTEN TAFELS STOELEN KOPER BLIK GLAS en AARDEWERK en hetgeen verder te voorschjjn zal iVorden gebracht Alles s morgens vóór de verkooping te bezr £htigen Snelpersdruk van A Bbikkhan te Goifda BINNENLAND GOUDA U April 1883 De heer W Post Drort giatereu door den geme ateraiid benoemd ot Wethouder heeft heden keouii gegeven nch die benoeming Ie Intcn welgevallen PO die betrekking te un sarden Den niernr benoemden Wethouder den heer W Po t DrosI n mena het corps officieren der dd Sohuttcrg tegen bedeu avond eene aereuade aangebodeii dooh naar wij rernemen heeft de heer Poat Droat te k nnen gegeven wegena bijzondere omatandigheden voor die eer beleefdelg k te moeten bedanken In de lining der Rotlerdamaohe rr Keohtbank van üouilrrdaginorgen atonden o a terecht J U aoheepmaker te Waddingaveen bekl van rebellie Eiach 15 dagen gev cell J J r d B bhkalager te Oouda bekl van geweldpleging jegena een bedienend beambte Eiaoh 15 dagen ger oeil In bav ii8taande taken aauataanden DInadag nitapraak Men meldt uil den Haag aan de N RoU Cl dat de heer Heemakerk met zgn Uiniaterie gereed ia Het tou aamengeateld i jn als volgt Buileullaken jhr mr van der Doea de Willeboia ondminiater Juatitie jhr mr J J Porape van Meerdervoort anti revolnlionair lid der Tweede Kamer Binnenlaadaohe zaken de beer van Kagk Commia aria dea Koninga in Drente Marine een gepensioneerd hoofdofficier Finanolén mr 3 Heemakerk Aj Oorlog de generaal Weitsel ond minialer Watrrataat n d ri UijverliBid jfcr Tinrtal oad eeafHoier ie Amsterdam Koloniën de heer Baadt oudburgemeeater Tan Maaatilicht eu vroeger kapitein bg de infanterie in Indie Dit hstioht wordt onder alle teaerve medegedeeld Na een konatondige ziekte ia Woenadag te a Qra venhage in bpa 58 jarigen onderdom orerieden de heer dr D I Slegn Parvé inapeotenr van hel Hiddel baar Onderwija voor de provinoiën Zuid en Noord Holland Friesland Oroningen en Dreute Het onderwija verheat in Steijn Parvé een even warm ala kundig vooratander en bevorderaar Ia veraofaillende hoedanigheden wijdde hjj tioh zijn leren lai g üiet groote belangatelling en ijver aan dien tak van slaatadienst eerst ala leeraar te Uaaalrioht later sla commies bij het Depart van Binnenl Zalun uit welke betrekking hij tot inspecteur kerd geftepen en ia onderaoheiden geschriften en tgdaohrift artikelen legde hij de vrucht neer van zijn veelzijdige kennia en rij e ervaring op t gebied Van t onderwija speciaal van t middelbaar waarbg hij van zijn Jnvoering af in lg 3 ala inapeetear waa geplaatst waarran by de gebreken inzag maar tevena de middelen tot verbetering aaniveea Zijn artikelen zullen voor den lateren wetgever eec osmiabare gida bigren De HaagsChe afdeeling van Volksoaderwgs hield Donderdagavond een vergadering waarin de heer Domei Nieuwenhnia en een 30 tal zijner aanhangera veraohenen ziSh ala leden deden aannemen en ten gevolge van hun overwicht bij de stemmingen tegen het gevoelen van het afdeelingabestuur de bestuiten doordreven dal omtrent al of niet behoud van art 194 der Grondwet geen voorstellen an het Hoofdbeatuur zouden ingezonden worden dit tot beapreking van de reatanten quaeatie op de opdffbare scholen ten sppedigate een openbare meting van wege de Afdeeling zal worden uitgeschreven eu dat de Afdeeling bij den Ruad zou onderateunen ket denkbeeld van den heer D N vaty koatelooze voeding van atadawege der on eU minvermogende kinderen op de acholen Het Beatuur zal overwegen of t het Uatate bealuit hetwelk volgena den voorateller een recM op koatelooze opvoeding cbnstnteert zal uitvoeren De Lcidsohé iKweekschool voQr Zeevaart zal op de Internationale Tentoonstelling te Amsterda n expoaeeren een gelrouwe miaiatuur nf beelding van het gebouw dier school met de er bij behoorende luiuen enz i alles op een sdiaat van 1 100 Bewonderenswaardig moet d fijnheid zijn waarmede het van tin opgetrokken hiiaje ia afgewerkt Niels hoe klein hel ook in de werkelijkheid zg ontbreektbeweegbare windwijzers tie wapperende drieUeur hel boratbeeld van wglen Prina Hendrik niet ia vergeten door den meeater wiens hand het maakte den heer C H Kauw Aan de schepen met hun tuigen zijn voorts de groote stevige en dikke kabeltouwen vervangen door koorden van menschenhaar de masten door toiwijea die niet kunnen bogen op de dikte van een naald de bldemperkeu zgn versierd met levend voorlbrengaela uit het rijk van Flora èn de ktCr de Goeje èn de heer Weatpalm van Hoorn hndeo zeeoffioieren zullen ongetwijfeld bun zorgen pan dit gedeelte vnn hetwerk beatced mede beltpnd zien door de onverdeelde goedkeuring en bewondering van allen die bet aanachouoen L Ct De weezeninrichting t Neer ach die nu eene bevolking beeft van 635 kindrreil wordt andermaal uitgebreid door aanbouw vau eene nieuwe woning waarin ninatena 100 kilideren opgenomen kunnen worden Uet boveogedeelle tal voor alaapzalen ingericht worden In het benedengedeelte tullen eene eetzaal een locaal voor gymnastiek en een voor handen rechtlgoig teekenen komen De werkzaamheden voor den bouw lullen groolendecis door de weezen verricht knnnea worden de kosten worden op ƒ 16 000 geraamd en gift vau 1000 ia reeds voor dat doel octtaogea Ue ZaanloHdfiiie Oourptt bevat een Goudschen brief waarin over de pgpenfabrikatie wordt gesprofccn W oDlIeeuen AtkiWn ket volgeode Inderdaad t ia een allcrinleressaatsie historie die geschiedenis van de pijpeofabrikatie Zij geeft een juist beeld van de geschiedenis van onze gansohe industrie in haar geheel Ze heeft haar opkomat haar bloei en verval evengoed ala haar keuronanie Maar ook kent te iela wat men nu nóg wel ziet het proleclionisliache streven van onze fabrikanten ala vreemden oi zen bodem raet hun pijpen wilden overtrekken evenzeer ala den meer vrijzinnigen geest wanneer vreemde staten onze pgpen binnen hun grensgebied wilden weren Maar niet te mita heef de Ooudteit pijp baar eervolle reputatie door alle tijden heen gehandhaafd eu vindt men nergena Ier wereld die sterke helder witte en voor het gevoel lachte pijpen als hier Neem b v eens een pijp in Frankrjjk gemaoktOnmiddelijk tuit ge opmerken dal de steel veel korter is dan die men hier maakt dat ze veel dikker is en veel broier Een Pranschman zal verstomd staan als hij op de Amsterdamsche tentoonstelling Ooudsche pgpen tal zien met een sfeel die 100 duim lang ia en dunner uog dan miaschien de helft van den steel dien hij in t jn land kent maar voor een Goudschen pgpeamaker is zulk een steel niemendal Hij mocht naar willen dat hg er wat meer van te maken bad lotuaacben kost t tbana meer moeite dan vroeger om zulke mooie pijpen te maken Vporbeen kon men de beste klei te kust en te keur krggen maar tegt dv Belg fond est épuisé Men moet nu drie soorten van klei door elkander mengen en wel de Kugelsohe om aan de pijp de noodige zachtheid te geven de Duitsehe met het oog op haar witheid en de Belgische k i om de pijp zoo sterk mogeiyk te maken Die méUmge daarin zit m de kunat En geen Franachman geeu Duitacher geen Engelachman heeft t daarin zóó ver gebracht ala onz kloeke ngvere Goudache fabrikanten Van daar dat de pgpen van hier overal geb uikt worden aar men maar tabak rookt Ze gaan naar België zoo goed ala naar Frankrgk nan DuitaohUhd zoo goed ala naar Ierland en Schotland naar onze Goal als West Indische beziltiniren ja waar ter wereld gaan te niel Eo wnt mede eigenaardig is de fabrikant weet preciea welke soort van püp men in het eene en welke soort vau püp men in het apdere land verkiest Meer dan BO soorten worden er gemaakt en even wis als men in Friesland de grootkoppen eu in N Brabant b v de kleine koppen vindt too verkiest de Ier een geheel ander soort van pgp dan b v de Belg Elck wat wils egt de Gondsche pijpenfabrikant en met meesterlijken rakt weet hij zich te sohikkea naar de voorliefde zijner afnemers voor de eene of andere pgp Hji verzuimt niets van hetgeen de PÜP maar makelijk kan maken En evenzeer als in den bioeitg d dezer industrie gaan ook nu nog de beste soorten van lange pgpen en die hier te lande gebruikt warden 32 maal door de handen Men tou dit zoo niet eggen ala men een püp in de handen heefi eveumin iils men zou denken dat die pgpen drie weken noodig hebben eer zg tot het gebruik gereed zgn of gelooven zou dat de fabrikant vau iedere tabakspgp 17 maal arbeidsloon moet belalen aan even zooveel werklieden die genoegtaam ieder op zich zelven eeu bgzonder ambacht uitoefenen waartoe zg moeien worden opgeleid al geschiedt dat nu juist niet als een eeuw geleden toen ér van wege de atedeUjke regeering een fabriek van korte tabakapi pen werd opgericht tot het vormen van bckwapie leerlinfea en het aan bet werk stellen van behoenige knatilta s Waarlgk t is de schuld niet vsn jnte fabrik anten zoo er nu maar 13 a H zgn en omstreeks 1761 375 wpüpmakertbazen Dat w een bloei om van Ie watertanden toen er 16 a I duizend menachen zoo maanen vrouwen ala kinderen i en do r de pgpeufabrieken bun beataan vonden Ën zgo reeda drie jaar later het getal fabrieken niet onbelangrgk waa vermindet d t waa niet de achuld van de atedeUjke redering of van de Staten van Holland en Weat Friesland Tot bevordering toch vau den bloei dezer industrie legdea zij een vrg hoog inkomend recht op de vreemde pgpen werden er trenge kearen gemaakt op bel namaken der merken ontstaan door de concurrentie der fabrikanten onderling en vooral door bet feit dat er altgd lui ign die hun slechte waar als goed goed aan den man willen brengen en werd niets verzuimd wat men maar eeniga ua meende dat in het belang dezer industrie kon z Zoo liet om nog slechts iets te noemen de regeenng een pgpenpand oprichten waarin ieder piMmakerabaaa zgn pÜpen kon verpanden zonder day hg interessen behoefde te belalen voor het geleende geld Doch niets mocht balen De fabrieken vermiaderden voortdurend in aantal en misschien voor oen deel juist wel ten gevolge dier vaderlijie belangatelling Want wat onie regeering deed lep behoeve omer fabrieken deden de buitenlandsche Staten ten behoeve van de miiie Sommige dezer Staten legden bü wüze van représaille hooge invoerrechten op de Goudache pgpen terwgl Engeland in onze handelageachiedenis geen ongewoon verschgnael zelfa zoover ging dat het den invoer gehiel verbood Intuaaohcn niet alleen hieraan is t toe te schrgven dat de pgpen induatrie gaandeweg afnam De grootste slag is iaar teker wel toegebracht door het toenemend gebruik van het rooken van sigaren Neemt dit weder f iets wat niej onmogelg k sohgnt met het oog op het ongezonde van sigaren rooken tooals velen beweren en met het oog op de verbazingwekkende knoeiergen die bg deaigarenfabrikalie plaati vinden en waarvan ik op en andere plaats eeuige alaalljca heb medegedeeld dan ia de toekomst onzer pgpeufabrieken weder voor een reeks vau jaren verzekerd In allen gevalle doet zich voor deze induatrie een verblgdend veraobijnsel voor verscheidene particulieren en dit gelnl neemt voortdurend toe beatelleq bij onze beste fabrikanteB een mandje met pÜpen Men mOge op sociëteit en in een vriendenkranqè een sigaar rookeu t schgnt weder in gebruik te kom dat men in de huiakamer zün Gouwenaar rookt Zoolang er gerookt wordt mag ik dil hopen si ware t maar alleen ter wille van de ngvere IwMir king van een onzer oudste KollandacUe steden Naar wg vernemen is door den heer A Benders Wzn te Dordrecht eene beweegbare luchtdrukladder uitgevonden lot radding van nieuscben bg evenlueele brand in gebouwen tbeitera enz Dete ladder kan zelfs tot de onzagigke hoogte van 84 meter borden opgesteld en in den korten lüd van