Goudsche Courant, zondag 15 april 1883

ADVERTENTIÊN Dochter van J van WEST en G H A J SMIDT Stadskanaal 12 April 1883 Heden overleed tot diepe droefheid van Big en mijne Kinderen na een kortstondig doch smartelgk lijden m ne geliefde Echtgenoote Mejuffrouw ANGELINA SCHRAVB tydig voorzien van de H H Sacramenten der stervenden in den ouderdom van byna 40 jaren P VAN HOFWEGEN Gouda 12 April 1883 Blaohts vijf minalen tot redilinf gereed tijn en kanvier pertoneu tegelgk naast clkander een veilig keeukomen verzekeren Door deze uitvinding zouden dus rarapeo als bijv te Weeneu voor een grootdeel kunnen voorkomeu worden iV R Ct De kolouiale tentoonstelling beeft reeds aanleiding gegeven tot een debat in deu Amiterdamschen Oe meenteratd over de sluiting op Zondagen Daar duizeriden slechts s Zoadaga in de gelegenheid zullen zijn de tentoonstelliug te bezoeken heeft de weusch van sommigen om de tentoonstelling jnist op den Zondag te alnileu zeer weinig instemming gevonden Men begrypt algemeen dat hel bezoeken der tentoonstelling volstrekt geen ongeoorloofde ermakelykheid maar een hoogst nuttige eu leerzame uitspanning is en men wil de velen die slechts ra de gelegenheid zoudeu zijn om 4e tenlonustelliiig op den Zondag te bezoeken door de door sommigen gewensohte sluiting nirt van uifIp inniDg berooven Zg die de puntciusohe Ëugelsche gewoonte van het alaiteii van m sea en tentooiislellingrn aanprijzen inlleu el doen te bedenken hoe bijv te Parga het bezoek van het Louvre en andere musea als een hoogst nuttige eii genolvolle uilipauning wordt beschouwd door duizenden die gedurende de eek vennoeiendeii arbeid moeien verrichten en slechts den Zondag voor een uitspauuiug kuniifen beschikboar houden Baitenlaiidsc i Overzicht De Frausche Minister na Binnenlaniiache Zaken WaldeokRousseaa heeft de nieuwbenoemde prefeclen bg zich ontboden en hun mondelinge instruolies gegeven daaronder behoort ook dat zij geheel zelfstandig d w z naar de aanwgzingen van deu Minister moeten handelen en zich niet moeten laten influeuceeren door Kamerleden In den laalsten tijd werd in Frankrijk erg geklaagd over de bemoeizucht van de heereii afgevaardigden die zich aanstelden alsof zg het land regeerden De Parlmumt beweert dat tegen de verwachting de buitengewone be raating niet bg de heropening der Kamerzilliiig in behandeling zal komen wegens deu geringen voortgang in de onderhandelingen tusachei den minister van openbare werken en de spoorwegmaatschappgen Üe minister van Huaucien komt dan ook neer enméér tot het besluit dat eene schuldconveraie uoodigzal zgn om de buitengewone begrooting voor 1881 te doen aluiten Dfze fiiiancieële operatie zal eendubbel voordeel opleveren zg zal don Staat hetmiddel geven om in 1884 de uitgaven te beatrgdrn die ter uitvoering vm het programma der gfoote openbare werken vereisohl worden en tevens de sommen verschaffen die noodig zijn voor een in het begin van 188 uit te geven leening Zoodra de Kamersweder bgeen zijn zal de heer Tirard een raededeelingin dien geest do n Het bericht van den Berlijnsol n correspondcut der Republique Frmfoiu omtrent een bezoek van den koning van Italië aan hel hof van Berliju wordt door het Weener Frtmdetiblall indifect bevestigd Hoewel het blad het twijfelachtig vindt dat Duilaohlaud die ontmoeting zoozeer in d hand zal werken Is het Pargsohe blad dit doet gelooven meent het fremia lati toch dat in de gegeven omstandigheden nu de betrekkingen tosschen Duitschland eu Italië zoo vriendschappelijk zijn zulk een bezoek volstrekt niet onwaarschijnlijk is Het Weener TagebUUt weet zelfs nog mee te deelen dat koning Humbert zich naar Berlijn zal begeven even voor het vertrek van keizer Wilhelm naar linstein waar deze als gewoonlijk de baden zal gebruiken Dit onderhoud zal worden voorafgegaan door een bezoek van Oostenrgk a keizer aan koning Humbert en dat alles zal strekken om Europa te overtuigen dat een bami van vriendschap tussohen de drie monarchen is gesloten en zij er dan ook geen geschreven boud d ie bezoeken zullen bewijzen welk eene goede vers andhoiidinger tusscheu de dre rijkeu beslaat Natuurlijk leveren verschillende bladen bcschouwiniten over het naar men beweert bestaande Oosleurgksch Duilsch Italiaansoh verbond dat men als een ernstige les en een bittere pil voor Rusland beschouwt Sommigen koesterden naar het schijnt de flauwe hoop dat van dit verbond eene algemeene Ontwapeiiing het gevolg zou wezen doch ile lieich boU gelooft danrvait niets en naar ons gvpelen terecht Voor zulk eene oiilwapnniiig is Europa nog niet rgp en zoolang niet alle rijken zich vereenigen baat eeu bond van enkelen daartoe toch niet wgl steeds hel gevaar voor een aanval van anderen kant blijft bestaan Maar liovenitii n is in de hooge kriugeu in die der vorsten vooral hit miliiaire element zoozeer doorgedrongen dat tr geen spoedige verandering ia te verwachten In den Oostenrgkscheii Hijksraad is aan de orde het veellxsproken ontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs jeugdig is dat ontwerp biet hel erd roegir reeds in het Huis van Af gevnardigdsD behandeld en door ds rachterzijde doorgedreven toen wandelde hei naar het Heerenhuis waar het dank zg de Pairsohup eveneens werd goedgekeurd maar met een kleiue wijzig ug zoodat terugzending naar het Huis van Afgevaardigden noodzakelijk waa De wijziging betreft twee punten die door de rechterzijde en door de ofBoieuae bladen als doodooschuldig worden voorgesteld maar door de linkerzijde met alle kr icht bestreden als een concessie aan het ullramontauisme waiiiiter men deu inhoud kent van de wijzigingen dan begrgpt elke onpartijdige terstond dat de liberalen hier gelijk hebben de schojllijd zal namelijk van 8 op 6 jaren worden gebracht en tevens het hoofd der school voortaan tot de kerk mollen behooren waartoe de meerderheid der leerlingen gerekend wordt E zijn onder de ultramontaanache leden van den Rijksraad eeuige afgevaardigden die eerlgk genoeg zijn om te erkennen dal de wijziging ia een bestrijding vau het staatsonderwijs en wel een begin dat later door meer zal worden gevolgd Het gekke vau de zaak is dat men ook aan de rechterzijde niet eenstemmig over de wijzigiug denkt de baud die de lechterzijde bijeenhoudt is van nationale Slavische of wel anti Duitsche kleur Een deel der rechterzijde b V de Jong Czechen zijn zeer liberaal maar men sluit zich aan om de nationale zeïfatiindighetd van de Slaven door te zetten De eigenlijke ultramoulanen vormen aan de rechterzgde alechta eeu club maar men heeft de ateinraen noodig om tegenover ik Duilache linkerzijde de meerderheid te hebbeu eu de ultramontaucn hebben gedreigd met opzegging van den dienst wanneer de schoolwetwijzigiiig niet wordt aangenomen De zaak is uit vrees voor eeu botsing van het een op hel ander geschoven maar einilelijk zal het tot eeu beslissing komen De JongCzechen hebben in eeu afzonderlijke vergadering overwogen of zij met deze concessie aan ie ultramontanen niet te ver gingen en er was geen eukel afjj vaardigde die de wijziging niet af keurde maar aan den anderen kant moest men evenzeer erkennen it de haoge politiek de aanneming noodzakelijk maakte het eind van de lange beraadslaging was dat al nie tegen ile schoolwelwij ging stemde vajt de clublijst zou worden geschrapt Eeiiige JongCzechen zullen zich nu vau atomming onthouden een afgevaardigde de heer Tilscher die zich te kras tegen de wijziging heeft uitgelaten zijn mandaat neerleggen Toch is de uitslag nog niet geheel zeker in de laatste dagen zijn de afgeraardi iden van Dalmatië oproerig geworden de Dalmatiërs willen nameIgk herroeping van et betluit van den stadhouder Jov novic betreffende het geltniik van de Duitsche taal in Dalmatic en voor di ri eisbh dj rft de reohterzijde bij de Regeeriog niet pleiten BIjjven de afgevaardigden van Dalmatië weg dan kan de heele schoolwetwijziging nog wel in t water rollen In elk geval is de heele geschiedenis een staaltje vau echt parlementair geknoei in Üostenrijk ttm pationale elders wc r om andere redenen eu het aanzien vau de conatitutioneele machine wordt op deze wgze niet verhoogd bij karaklerlooze inenscheu wordt elk regeeringsslelsel slecht In de Detenaohe Tweede Kamer ia een vooratel aangeiiomin van de linkerzijde en de radicalen om een adrca nan den Koning te richten waarin verzocht wordt een ander Miniaterie te benoemen opdat de zaken des lands beter kunneu worden behandeld In het rapport van de Kameicommissie in zake de verdt gving van Denen uit Sleeswijk wordt gezegd dat wel erkend kan worden dat de Fmisisisohe maatregel uiet berust op vijandige gezindheid legen Denemarken maar dat de maatregel in strijd is met de bestaande bepalingen van het volkenrecht In het Belgische Soignies had aen nieuwe Kamerverkiezing plaats De strijd was warm de liberale candidaat Boel zegevierde met 1201 stemn en legen 1147 op den clericalen Cornet VEMADËRIKGViDiGËHEiTËRAAD VRIJDAG 13 April 18S3 Voorzitter Mr A A van Bergen IJfendoorn Tegenwoordig zgn al dé Leden De Voorziller deelt mede na de vergadering geopend te hebben dat het nieuwbenoemde raadslid Mr J H van Mierop op het Stadhuis nouwezig is en bereid de bg de Wet gevorderde eeden af te leggen waarna bij den Secretaris uilnoodigt genoemden heer binnen te leiden Mr van Mierop legt daarop in handen van de Voorzitter bedoelde eedeu af waarop deze hen geluk wcLscht met het blijk van vertrouwen hem door de burgerij gegeven hem welkom heet in deze vergadering en de hoop uitspreekt dal het tiein gegeven moge zijn ook in Ie betrekking van raadslid ten nutte der gemeente werkzaam te zijn De heer v iii Mierop betuigt den Voorziller zgn dank eu neemt zitting De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deeit mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het kohier der PI Dir belading op de inkomsten voor 1883 en voorts dat de kas an den Gemeente Ontvanger op 3 April jl is uagezien en in orde bevonden Ingekomen zgn De rekening van het Stedelijk Museum vanOudheden over 1882 Ter visie Eene missive vau den heer W F Barbiera kennisgevendc dat hij wegens vertrek uit deze gemeente zijn ontslag neemt als Lid van de Comraiaaie van Toeziohl over het Lager onderwija De Voorzitier zegt dat de vergadering zeker met leedwezen kennis nam van hel besluit van den heer Barbiers om genoemde betrekking neder te leggen en de gemeente Ie verlaten Gedurende een lange reek v iii jaren was hij lid dier Commissie eerst tevens secretaris later oorzilter en steeds wijdde hij zich met grnoten ijver aau de belangen van het onderwiJ waarom spr op de instemming van de vergadering meent te mogen rekenen ali hij een woord van erkentelijkheid spreekt voor hetgeen de heer Barbiers voor het oi derwijs in deze gemeente deed De vergadering betuigt hare instemming met die woorde n Een voorstel vau B en W tot wijziging der gemeentebegrooliiig dienst 1882 Ter visie Eeu missive van H Sluiter dank betuigende voor de in de vorige vergadering op hem uilgebrschte benoeming tot lijkdrager Aangenomen voor kenuisgeting 5 Een missive van de wed Soiling dank betuigende voor de in de vorige vergadering genomen guustige beschikking op haar adres Aangeuomen voor kennisgeving Aan de orde is De benoeming van een Wethouder Benoemd wordt de heer W Post Drost met 8 stemmen tegen G si op mr Kist terwijl de hh Porluijn Droogieever eu Oudijk ieder 1 ttem verkregen oi Op de vraag van den Voorzitter of de heer Post Drost zich aanstonds betreffende de aanvaarding kan verklaren dan wel over d n tijd vau beraad wil beschikken dien de Wet hen toeslaat zegt de heer Post Drost zeer gevoelig te zijn voor de op hem uitgebrachte benoeming doch tsvens zifh niet aanstonds betr de ui of ulel aanvaarding te kunnen verklaren en derhalve wenscht gebruik te maken van den tijd vun beraad door de wet toegestaan Aan de orde is daarop De benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken tand Eertte itemming Mr Kist 6 st mr Hemiing en dr van Iterson ieder 3 st en de hh Siraver en vau Mierop ieder 2 st terwijl één stem van onwaarde was wijl die werd uitgebracht op den heer W Post Drosi die reeds ambtenaar van den burgerlijken stand is Twetde tiemmmg Mr Kist 8 si mr Hemsing 4 St de hh dr van Iterson en Straver ieder 2 st en mr van Mierop 1 stem Herttemming Mr Kist 10 en mr Hemsing 7 stem nen Benoemd is dus Mr Kist die echter de benoeming niet aanneemt zoodat opnieuw moet worden overgegaan tot een stemming Eertte ttemming Mr Hemsing 8 st mr van Mierop 3 st de hh van Siraalen en Straver ieder 2 st en de hh dr van Iterson en Prince ieder 1 stem Tweede ttemming Mr Hemsing 10 at mr van Mierop 4 at Straver 2 en van Siraaten 1 slem Benoemd ia dus Mr Wi Hemsing die de benoeming aanneemt Aan de orde ia i Een voorst l bitrekkelijk het leggen van een brugje bij het nieuwe plantsoen bij de Crabetkstraat In dit voorstel deelen B en W mede dal de Directie der Bijnapoorwegmaalschappij bereid is het terrein waarover in een vorige zitting gesproken ia te verhuren en wel voor f 17 s jaars met recht van overbrugging van het water daarlangs ouder voorwaarde dal de huur zal ingaan 1 Januari 1886 of zooveel vroeger als de Gemeente zich daaromtrent zal kunnen verstaan met den legenwoordigen pachter van hel lerieiu B en W deelen voorts mede dat deze pachier genej en is van zijn pacht afstand te en voor eene schadevergoeding van f 46 en stellen voor daartoe over te gaan en de noodige maatregelen Ie nemen om zoo spoedig mogelijk een brugje dat ongeveer ƒ 400 zal kosten te maken ten gerieve van het publiek Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie aangenomen Aan de orde is Het adres van de wed Schriek Tornée houdende verzoek om eene toelage B en W siellen voor hierop afwijzend Ie beschikken De heer van Siraaten stelt voor adressante een gratiftcalie te verleencn van ƒ 100 welk voorstel wordt vemorftn met 12 legen 5 stemmen die der hh van Straateii Samsom Straver de Rotte en Kranenburg Het vooratel van B en W wonlt daarop zonder hoofdelijke stemmii lg aangenomen Daarop wordt benoemd tot curator over bet progymnasinin de hee mr D N Brouwer met 13 stemmen terwijl mr Heinaiug 4 atemmeii op zich rereeuigde Tot Doodhulp lijkdrager wordt benoemd H J Waard niet 14 I lerwyi van den Heuvel Lens en Binnendijk ied r 1 slem op zich vereenigden Niels meer aan de orde zijpde wordt de vergadering daarop door den Voorzitter gesloten Heden overleed oa een langdurig doch geduldig Ujden mgne geliefde Dochter JOHANNA PHILIPPINA RUHAAK in den ouderdom van 30 jaar Wed Q H BUHAAKDel t 12 April 83 Hooghaet Bezoeken van Rouwbtkhg kunnen niet afgewacht Korden Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bij het overladen van mijn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne Kinderen mijnen oprechten dank GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eeu faiflasif Mausdoek Speld zijnde een instrument eu een Zilveren horlogic tesiketting Wed F VLA8VELDgeb M C VAN PEN Toorn Gouda 14 April 1883 KEXMSGEriJMG COMMISSARISSEN voor de be7erdTng en uitdeeling van SOEP te Oouda hebben de eer aan de deelnemers kennis te geven dat de INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE ® 7 i joö o o H 8 OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN rende den Winter lüHi aS veertun dagen iet BURGEMEESTER en WOTHOUDERS van Gouda i 8 l Secretaria des Gelet op ari 8 der Wet vanden 2n Juni 1875 j middags van 12 1 uren SlaalMad uo 95 Zg waren in de gelegenheid dezen Winter Doen te weten 27831 Porties af te geven W J FORTUIJN DROOGLEEVEB Voor zittel H G HüEFHAMEB Secretarie Gouda U April 18S3 Een gepensioneerd ONDEROFFICIER gehuwd 36 jaar oud P G zag zich gaarne zoo spoedig m gelük GEPLAATST in eene niet geheel administratieve BETREKKING onverschillig waar Brieven franco on R o 829 aan het Bureau dezer Courant Gevraagl AANBIEDINGEN vin Qoudasche en Leidsche Haas Brieven franco M FEDDEMA A No 4 Leeuuarden Dal zij vergunning hebbeu verleend aau den heer A J J de Ruiter en zijne rechtverkrggenden lot hek oprichien eener Smederij in het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg gcleekeud D uo 30 kadaster sectie C uo 1460 Gouda deu 10 April 1883 Bargeineestcr en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN De Secretaris BR OUWE R KEN NISQ£VXN O BÜRGEMEESTERen WETHOUDERS van Oouda brengcu Ier kennis van de ingezetenen dal hel primitief Kohier der plaatselijke directe beiastiiig op de inkomsten in deze Genarenle voor het dienstjaar 1883 door Gedepnleerde Staten van Zuid bolland gordgekeurd iu afschrift gedurende vijf mïao den voor eeii ieder Ier lezing is uedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dal voormeld Kohier ter invordering ia toegezonden i aan den Oemeeute Outvauger ionda den 13 April 1883 J de JONG Az 1 Kniperstraat K 227 te GOUDA INSTRUHENTEELE Zl lVERAAR van Huizen Slupkamtn en Meubleroent met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Burgemeester eu Welhonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BRO UWE R K £ N N I S GE V f N O BUEÖEMEESTËRen WETHOUDERS van Goodo doen te welen I Sociëteit Oüs denoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend I gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatsch der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 5 MEI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 21 APRIL gesloten wordt Namens hbt Bbstüue J C USSELSTLIN Secretarit Gouda 14 April 1883 dal de Gemeeoleraad iu lijoe vergaderiug vanden 1 3n dezer maaud heeft benoemd lot Wethouder den heer W Post Drost ter vooriieoiiig in devacature ontstaan tengevolge vau hel door den heerdr A liugteo genomen ontslag en tol Ambtenaar van den Burgerlijken Stand den heer mr W Hemiing en dat ilt benoemden die betrekking hebben aan Gouda den 14 April 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgert ij ke Staad GBBOREN I 18 April Ingje oaden K Aoker en A Hias Anthaniui ouden J Veadrig en M N M Uich JiaDinjii oaders A C van der u egden en K dan Hooglander 14 Eliasbeth anders Begeer eu J A Bik Cornelia ouders C Verkerk en M van der Klein OVBKLRDE V II April i vau den Henvel I j 5 m A J Prini 7 w 12 A Schr e huisvr v n P van Hofwegen 89j A J Herstel 4 j J Buurman d ONDEKTKOUWD 18 April D H van der Koogh 21 j en L rimmetikiiugsen 32 j F C da Weger 22 j en M C Ulrich l Cnlemborg 21 j T J Zuijdveld 28 J en J M viin Arilenne 21j H Hofitede 23j tn D Nekoonderwntrd 28 j OPENBARE AAIT BESTED ING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den ISen APRIL 1883 des namiddags ten I ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijring AAN TE BESTEDEN De leverantie van 1 10 000 Luiksehe Straatkeijen Vu 2 30 000 Vechtsche Straatklitikers Veohtsohen vorm 3 50 000 Vechtsche Straatklinkers sWaalvorm 80 000 blaauwe IJsselstraatklinkers De monsters zgn aan de Stad Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddagg VAii 10 tot des namiddags l ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stade Timmerwerf ter inzage De InschrijvingsBiljettenop zegel geschreven geteekeiid en gesloten moeten den 17en APRIL 1883 uiterlijk desnamiddags ten 5 ure op gezegde Secretarieingeleverd zijn i Hamp Moddergat en Urk De n elaten betrekkingen der verongelukte VISSCHERS van Moddergat en Urk hebben dringende behoefte aan ondersteuning De ondergeteekenden roepen bij deze de hulp iu van hunne medeingezetenen ten behftere van de vele ongelukkigen en verklaren zich gaarne bereid tol dat doel giften in ontvangst te nemen A A TAN BERGEN IJZENDOORN W POST DROST J M NOOTHOVEN vak GOOR D N BROUWER GOUDSCHE GYMASTIEE EN S0HEEU7£IIEENISII Q Na afloop der te houden UITVOERING op 20 APRIL e k zal door bovengenoemde Vereeniging een BAL worden aangeboden Namens bei Bestuur D C W VAN DER LAAR President S R C REESINK Secretarie OWfVKNGÊK de NIEUWSTE FASASOLSenENTOÜTOAS J H SCHMIDT Dubbele Buurt bjj de Haven Tegen MEI wordt GEVRAAGD eene fatsoenlgke R C Adres aan het Bureau dezer Courant DAGMEISJE Met MEI a s eenl faUoenlgk DAGMEISJE gevraagd om licht huiswerk te verrichten Adres bgA KOK COMP Boekhandelaren Mejufvrouw SAMSÖm7 VRAAGT zoo spoedig mogelgk een niet beneden 18 jaar Mejuffrouw van der DOES I OOSTHAVEN B No 86 I VRAAGT tegen MEI aanstaande een KEUKENMEID tevens geschikt voor Huiswerk Een burgermeisje zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER of iets dergelgks liefst te Gouda Brieven franco onder No 828 aan het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping om complant geld op VRIJDAG den 20 APRIL 1883 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswooing bewoond door H REIJNEVELD in de gemeente Stolwijk in het Bejjersche van 14 KOEIEN die gekalfd hebben ofop t kalven staan 4 PINKEN 4 KALVEREN 1 vierjarig PAARD zwarte Merrie 1 ZEUG met BIGGEN een BOERENWAGEN en toebehooren een TENTWAGENTJE een partn BOUW en MELK iEREEDSCHAPPBN en andere Roerende goederen Alles te bezichtigen daags v 5ór de verkooping van des vooriniddags 10 tot 2 ure Nadere infofmatien zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Ou ïerkerk a d IJsael