Goudsche Courant, zondag 15 april 1883

D SAMSOM GOUDA heeft de eer zijne clientèle de ontvangst der i JOlJVEAÜTÉ S en MANTELS COSTUMES JAPOJNSTOFFEiX met daarA behoorende Garneerin enz enz mede te deelen 1883 Woensdag is IprH N S910 GOUDSGHË COURANT J lieuws en AdnertentieblM voor Gouda en Omatreken Lange Groenendaal I 14 BINliTEN D aÓUD V 17 A te Amtterdate brrnj t jd aldaar laltche anll Jt dat rrn waarscbu oodig geacht woroi Lange Groenendaal I 14 Cfaren Band Sajetten en Hode Artilrelen Groot Assortiment in DAMES en KINDERKRAGBN HBERENDASSEN HALPHEMDEN MANCHETTEN GLACÉ en GARBNHANDSCHOENEN Witte en Gekleurde DAMES en KINDEKKRAGEN DOüPMUTSJBS KAPERS HOEDJES tOEZELAAES KNOOPEN GARNEERSELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN enz enz I S Ongebleekte Ondergoederen in alle grootten ABKT G HOUTMAN eS Mantels en JaponstoOên 1883 Voorjaar en Zomer Saisoen 1883 Door dezen bericht de CÜMPLEETE ONTVANGST van alle NOUVEAUTÉS voor het aanstaande Saisoen in MANTELS JAPONSTOFFEN en verdere artikelen G HOÜTMAIN NB DAMES en KINDEE C0STUUM8 worden spoediff OP MAAT geleverd EEEKELIJEE VEEEIEZIWGEN op Maandag 16 April 1883 Stembureau geopend van s morgens TIEN tot s namiddags VIER unr De Kiesvereeniging KerkeliJk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 5 April 1 1 voor de vacante plaaatsen in de drie Collegiën voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelgke goederen en fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t Collegie van Kerkvoogden I 2 Vacatures 1 W J FORTÜIJN DROOG LEBVER 2 G STRAVER Foor t Collegie van Notabelen 5 Vacature 1 Mr J FORTÜIJN DROOG I LBEVER 2 L HERMAN be GROOT C LUNENBURG H J NBDERHORST H STRAVER Voor de Commistiie van Oppertoexicht 7 Vacaturet 1 Dr M A G VORSTMAN A DORTLAND L P HOOGENDIJK J J BRAGGAAR P 1 VAN DBK WANT Kt C J C PRINCE 7 C VAN VEEN I n beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente Gouda 9 April 1883 Namens de Kiescereeni ng voornoemd HET bestuuk J M NOOTHOVEN tan GOOR Voorzitter D RÜIJTER Secrefari W KitOMHOUT Penningmeester G STRAVER J IJSSEL8TIJN F GRENDEL Ja G A D J GABRIJ H JAGER G LANGERAAR P C VAN DER MEULEN SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOÜDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT i PORT 1 25 1 75 Fflne Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prija eouranten worden op aanvraag franco toegezonden GAMBIimurCLÜir Aanstaande DINSDAG 1 v ElK G A I BIe I2 a MUNCHENEB T6ntoonstellin s Bier DE PRESIDENT Groote Voorstelling in het Hotel TIVOLI op Zondag 16 April des avonds ten 8 nar De GKerigaard of middernacht ia een Spokenhuis daarna Groote Bi illante Voorstelling Dames en NA AFLOOP BAL in de Moderne Salonphisiek en Miwie gevolgd door de zeldzame toeren van Mej JULIA STELLA LEON HARD Meesteres indePrestidigatie Zie s v pi aanplakbiljettan EntreeIe Rang 49 et 2e Rang 25 et Militairen half geld De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het Aanleggen van Leidingen in de HUIZEN en levert alle benoodigdheden en beveelt zich aan als KOPER BLIKSLAGER LOOD ZINKWERKER belovende eene nette en civiele bediening T J BINNENDIJK Keizerstraat Gouda MARKT A M Ontvangen de nieuwste Demisaisons en Zomerstoffen J HOOGENBOOM J CAHEN7 Marchand Tailleur Spuistraat 43 s Hagfe VRAAGT tegen hoog loon GROOT en KLEINWERKERS voor fljn Besteld werk WONING IET TUIN of PLAATS te huur gevraagd Brieven franco onder No 827 aan het Borean dezer Conrant 31S 8taats Loterij De TREKKING der Eerste Klasse begint MAANDAG 16 APRIL e k Snelpersdruk van A Bsinkkan te Gonda fi De h r dri I S O OMtxa Inrur au tie Lid der Camn Mie voor ile einiexanteDi der aoftere Botterdam lultfn worden afgem en j ZooaU neen Icnn U gebleken uit een adlerleit e in om lortg nr Iieeh iicti Jiier ter iteae eti e Comminlit ge ornnd aan welke jft n kunneniWorueo geiondrn ten l hoefe ijler lagUaten betrc ingea der veromelukte Tiucbert rarv Moddergat tjn Ürk Bg déj groote behoefje aan bolp die er b s aal zullen ze fef velen geif igd Worden bcTonden ieU voor Hat hoel af te alitiiD 1 De CommiHie bestaat uit dp bh mr A A rf n rgin IJcrniloorn W Pott Droil J M Noot oten lan Oottr en mr D N Broiiwer y j l D Se loitenant D KUskeuberg ran de 3 cofnp Ie bataljon 4e rrg inf Ie Haarlem it op zgn er oek ovargrplaaltt naar bet 5 bataljon te Oonda en ingedeeld b de Ie ooinp De Ooadpcbe pgpeufabrikalie waarover in ont vorig nr een en ander te lefen dond ui op de Amtterriamnihe lentoonttelliDg waardiglyk vertegenwoordigd worden Naar men verneemt zal de firma Jan Prince ie Co 117 Boorleu van Goudicbe püprn lenloonatetleo waaronder ook de langtte bmidegoma en gladde pijpen die nergeni ander dan bier gemaakt konam worden n waarb ar Qn sn 110 cM lengte Behalve de pijpen tullen ook verichridrne andere Toortbrengielen van Gondsche nqrerheirl worden tentoongesteld waarover g in een onzer volgende nn nadere mededeeliiigen hopen te doen De uittlag der kerkelijke rerkieiiogen it bij hrt Ier perte gaan van dit blad nog niet bekend zoodat w j deien eerit in een volgend nr tollen kudaen mededeelen Het fondi voor onderofficieren heeft bet vorig jaar ontvangen SS 1Ï4 IR nitgegeven 58 S90 70V dut tekort ƒ 46 1 6 647 n l g ƒ 780 000 Ie goed aan N W S 2 i pOt Grootboek Van de I6i 7 leden waren nag 941 belaleudt deelgerechtigden terwgl atu 422 pentioen tioeneo Igfrente trekkenden 16 792 iinilbetaald Zooab reedt werd medegedeeld it het Kon besluit van 8 Februari jl houdende nieuwe regelen van de toldgen bg de Lindmaoht nader nog eenigzint gewjiigd De by art t van dit braluil geatelde eiseh van onHff oktH te hebben gediend it niet toepasselijk op diegenen der militairen bij het artikel bedoeld die bg bet in werking treden van het Besluit bij de Ltndmaoht dienden De berekening van hun diensttgd ter bekoraing van de toldij vrrhcogingen waarvan bij gemeld artikel tprake it tal too lang hun dientt niet door onttlag met of tonder paspoort wordt afgebroken getohieden volgeni de bepalingen nopeut het berekenen van den dicnittijd ter bekoming van militair pensioen gesteld bi de Wet van 1861 laatstelijk gewijiigd bg die an 1877 De Minitter van Oorlog doet hierbij opmerken dat bedoelde onderofficieren en verdere militairen die het leger andera dan met pensioen of gagement verlaten hoe kort ook de tijd hunner absentie zg b j weder in dienst treden alle aanspraken ter take van vroegere dientt voor wat het genot ven soldijveHiooging betreft verloren hebben en tulks OBvtrsehillig of tij in den laatstelijk door hen bekleeden graad dan wel In een hoogeren of lagelen worden aangenomen Naar men verneemt komen UH Mtt de Koning en de Koningin Zaterdag morgen te Vlissingen aan om van daar rechtstreeks naar s Hage Ie vertrekken n HH j lM nai r Oi Woenedag Ï5 irijrii op de ilaal iijljoor ruim 74 f 1 M te Hglteirdtb t 38jar e Vli tlb tich ook nftcmeii Er klateren wat da dag leeKlng groot 60 m1 ld mijlioeo gulden inMnn ommttta hel publiek r ra enha e J Il iuwwtlvan Veenj die H ne llfen dan WieU fifteilirti yn ffiij er Mn Jutti dnt in ten lil oni ii p gn 01 wing m op tgn Volg M de büueUor tr Z Uuig dreigt een uit Engeland komende mode het witte bruidikleed in Duittaliand te verdringen de mode nl om de bruid te tooien Inet de kleuren van kaar bruidegom It deie van ooden aJrl dan draagt haar kleed de kleuren van tijn wapen it hij ofRoier 4aa warden de kienreu van tijti regiment gekozen 8 n fraaie mode zegt genoemd blad de broid van fn signrenfabrikant zal dua in een broidgeatietpt broiMleed voor het altaar moeien venchgneo die vio n lebilder met al de kleuren van tijn palet Vrarger droegen de riddert de kleuren hunner dame mm oote Igd ichgnt allet bel onderat boven te kecNo Üe Beehthmlr ir AimfnlkB eeft Ziftrdag uitspraak gedaan op hel venoettohrifi van mrj dr Alletta H Jaoobt om op de kiezeralijal geplaatst te worden De Rechtbank heeft gemeend dat het onmogelgk de bedoeling van den Nederlandsoben wetgever kan tgn geweest dat de vrouw kiesbevoegdheid heeft immers indien bü dit bedoeld had ton bij het uitdrukkelijk geiegd hebben Zij heeft daarom mej Jaoobs niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek en haar veroordeeld in de kosten In het laatst verschenen nummer van het ichoolblad De Huskier komen ruim 160 vacante betrekkingen au oaderwgiers en onderwijtenaacn voor De toegaogtprijten voor de Internationale tentoonstelling lijn bepaald alt volgt Bü dag des Dinsdags Donderdags en Vrijdags een gulden de overige dagen vijftig oents de persoon bij avond des Zondags en Woenidags vgf en twintig cent de overige dagen tgftig cent de persoon De toevloed van vreemdelinge die deten tomer Ie Amsterdam wordt verwacht tal natourlijk een grooten aanvoer van allerlei lerenamiddclen noodig maken Het BiM verneemt dat o a de ondernemer der Ballet Ce lralet aldaar tioh reedt heeft beijverd om door geregelden toevoer van levend vee uit Zwilserlaud wild en gevogelte zalm en forellen uit Duitaohlacd en Oostenrijk hoenders uit België ent aan de behoefte te gemoet te komen Te Veenendaal tgn wanordelijkheden uitgebroken Nadat Vrijdag de wevers aan de Veenendaalsohe stoomspinnerij en weverij het werk hadden geslaakt hebben den volgeuden dag ook de werklieden die tot de spinnerij behooren dat voorbeeld gevolgd In het geheel waren op de genoemde inrichting ongeveer 800 personen werkeaam die thans bgna allen leegloopen Oansohe scharen liepen gisteren ol tingende en joelende door de stad Bjj den onder directeur ilen heer Onefeld tgn de glaien ingegooid N ar men tegt beeft hij reeds de plaats verlaten De militairen uil Arnhem ontboden patrouilleercn door de oproerlge menigte die nog niet geneigd schgnt tot de orde weder te keeren Eene loonsvermiuderiog van lOpCt was de aanleiding tot de werkstaking en ontevredenheid onder de werklieden ffit Fiid haalt uit bet laatste jaarreretog van de Kamer van Koophandel te s Hageceuige gegeven aan waaruit men kan leeren hoe eeue regeering die voor handel en nijveiheid niet onverschillig is zonder 10 protectionistische maatregelen te vervillen toch Wfl degelijk door vrijtinnige wetten en vi orsehriften iij tfot kan meewerken om de bronneuivaii stofFel ke welvaart te Vfrmeerderen Waar de slaat voof góéde middelen van verkeer raét laid eu walerl legen zorgt daar vel leent hü gjcn ptMeelie maar vnbelert hg de voorwaarden waaronder voor allen t toowel jroor handel als voor uijverMd meer nw eli k i l zgn de iware concurrentie met het b Itnlaiid vol te houden en op getonde basis tot Imcrdere oniwikkelingite komen Tal vad millioeneD tgn er dan ook voo dat doel iu de Ikaiste jaren Mot den f erlandschen staat uitgegeven mai r o twijre i tullen die illioenen zoo met irect dan toch indirect goede rente afwerpen Te re l fchter wordt nog uit hel oog verloren dat de sfakt ook di wgls tonder eenige financieele Opoffering alleen door belemmeringen weg te nemen slechte wetavoorschriften ie wijzigen of goede voorschriften beter uit te voeren ontzaglijk veel kan doen om handel en nijverheid te bevorderen Zoo wordt b V in bet jaarverslag reweten op onze onvoldoende wetgeving betreffende de faillissementen en de onvoldoende toepatssing rau die bepalingen welke beatrqid tijn om misbruiken te weren Het aantal faillistemeuten n 1nt tor en vrij algemeen wordt dit toegcaehreven aan oneerlgkheid bij gefailleerden iu de band gewerkt dcjor de gemskkelykheid waarmede faillissementen in den regel afloopen Men houdt niet of ouvoldoende boek zoodat niet kan blgken waar hel geld gableven is Hen Wedt een aeeoafd m émt büna altgd gehe mologeerd wvidl en begint opnieuw dikwgis worden lelfs de procenten van het accoord niet betaald In nl die gevallen behoorde de jostitie met veel grooter gestrengheid tusscheu beide te komeu terwgl de regeering daar waar de wetgeving onvoldoende is hierin moet voorzien Op die eisohen te letten is trel degelgk de plicht tan het staatabetluur Alt de natie energio en ondernemingsgeest bezit behoefi tg van den staat niet anders te vragen dan dat toowel op bet gebied van wetgeving als op dat van het verkeer alle hinderpalen waardoor de vrge ontwikkeling der stoffelg ka welvaart wordt belemmerd weggenomen warden Er komen op de Amslerdamsche tentoonstelling Surinaamsohe inboorlingen waaronder JrroKtUm ignde Zoid Amerikaansche roodhuiden die in de bossohen van fiatsaa een nomadeleven leiden en waarop alle pogingen om hen te beschaven lol nu toe vruchteloos bleven Zij zullen met tich voeren allrs wat benoodigd is om hunne hut op te richten en in den staat ie brengen als waarin zg in de bossohen leven Wg vernemen dat dit een zonderling volkje it met geheel eigenaardige manieren die men hier lomp tal vinden doch welke bg hun volksstam als hoogst wellevend worden aangemerkt Uitgaande van hel denkbeeld dat dieren oordeel en eigen spraak hebben willen zg in hun zgn daarop niet gelijken Als houden elkaar aanspreken kg ken zg elkander aau en daarom voateu de JrroKaHti onderling een gesprek roet den rug naar elkander toe Zij leven van jacht en vistcheiij De mannen beplanten den akker waarin tij doer de vrouwen gekolpen worden Zg tullen tioh in nationale kleederdracht op de tentoonstelling tentoonstellen Hun toilet beslaat enkel uit een vau koralen vervaardigd ornament ter grootte van een viJKCublad tonder sleep Zjj noemen dit kleedingstuk Km oe Het is misschien niet van algemeene bekendheid dat ingeval de vrouw een kind ter wereld brengt de man in de hangmat gaat liggen terwijl de moeder haar huiswerk voortzet alsof er niels gebeurd ware De man ontvangt de kraamvisites rookt en drinkt en laat tich bovendien nog door zjja vrouw be dienen l Zgn hartstochtelijke drinkert mannen zoowel alt rronweu tg verkiesen Ëuropeeiohe dranken doch