Goudsche Courant, zondag 15 april 1883

vergenoegen lich met een aldus door hen bereid ordende drank Cauitrie Kondom eeue kleine Corjaal uitgehold baomstammelje lillen een zestal oude Trouwen die OuaaeabrocKi kouwec en dit kouwsel in de Corjaal waarin water met palntzaden zich bevinden spuwen Dit Toeht laten ze gislen en gebruiken bet bij feestelijke gelegenheden Behalve deze Arromikkm kan men ook Botchnegtri verwachten mede in i nntiouaal costuum ongekleed Zy dragen een koord om het middel waaraan zy een stuk katoen bevestigen en vóór vastmaken zoodat het Ier lengte van een halven meter naiir beneden hangt Dit noemen zg CamUa t Is een schoon volk met donker zwarte eenigszins glimmende huid forsoh gespierd valsch eu wantrouwend van aard een karaktertrek die men bij al de volken die in laveinlj verkeerd hebben aantreft Ofschoon deze tot eene volkstam behooren die meer dan 100 jaren onafhankelijk eu vry in de bosschen vau Guiada leveu stammen z j toch af vau vroegere Rorrmi weggeloopen plantageslaven Ook zullen gecroiseurde rassen op de tentoonstelling te zien zijn zooals Karboeffers Mvlatte Mettieien Poediien en Kattieien Voor de Ethnographic zal de tenloonslelling dus belangrijke bgdragen leveren Amtt Men wil door middel van inschryvingen een standbeeld voor Lamariine oprichten Daarin is niets vreemds do zangerige hoewel niet Ityd even diepzinnige dichter heeft dusdanige onderscheiding meer dan verdiend Vreemd alleen is dal elk der inschrijvers als premie een lok van Lamartine s haar bekomt Hoe het komt dat van dat haar eene zoo groote hoeveelheid thans nog aanwezig is hoewel de dichter reeds een dertig jaar dood is daarvan vindt men in het volgende eene aannemelijke verklaring Zekere heer Ysopsy neef van den kardinaal van dien naam erfde hel groole vermogen van deze laatste maar verloor het tengevolge van eene slechte speculatie de stichting namelijk vaii een pleiziertuin in den geest van de eenmaal zoo bekende Creraorue rardeut te Londen Deze publieke vermakelykheid ging t chler tydeus de revolutie van 18i8 te gronde zoodat Ysopsy zich genoodzaakt gevoelde naar een middel van bestaan om te zien Hy werd barbier kreeg Lamartine tot klant en bediende hem tot het eind van zijn leven Allé haren die hij van den schedel des beroemden mans gedurende 20 jaren tot diens dood afsneed bewaarde hij zorgvuldig en vandaar dat thans een onbehoorlyke voorraad Ier verdeeling nis premie beschikbaar is Aan een parflculiere correspondentie uit Aijeh in D Amaterd ontleeuen wij de volgende bijdrage tot de kennis van de zeden van dat volk welke ten bewijze strekt hoe weinig een menscheuleven daar geteld wordt lu 1876 de schr meent dat het toen plaats had waren communicatie middelen nog zeer gebrekkig werden zware goederen voornamelijk te water vervoerd De majoor pas aangekomen vroeg aan den controleur te Oleh leh of hy geen prauw knn krijgen om de goederen zyiicr manschappen naar Kota lUdja te vervoeren De controleur bracht dit verzoek aan een Aljehsch hoofd over deze schudde het hoofd dochhet oog veitigeiide op een Atjeher een bevriende natuurlijk die in de nabijheid toefde zeide hij wacht even Toewan Daarop had er een gesprek tusscheiihel hoofd eu den Atjeher plaats waarvan het gevolg was dat het hoofd den controleur mededeelde dat hij dien avond over een prauw beschikken kon Decontroleur was nieuwsgierig en wilde wei eens weten hoe die zwarigheid zoo in eens was opgeheven want pranwen waren iu dim tyd zelden te bekomen Hijsprak er met het hoofd over die hem het volgende meedeelde De man met ien ik straks sprak is visscher van beroep hy heeft een vriend iu het gebied van Toeka Naata destiiids non niel door ons onderworpen Die vriend is ook visscher en heeft een prauw uu zal hy hem een uitnoodigiug zenden om hedenmiddag samen te gaan visscheu dat hebben ze meermalen gedaan Wanneer ze nu een eindje in zee zijir slaat hij zgn vriend deu kop in en gooit hem over boord en is dan in t bezit van een prauw Eenvoudiger kan het zeker niet Den 19den e k zullen Ie Londen in De Kiyser s Rofal HoM hun intrek nemen vijftien jongelieden uitmakende de eerste klasse der Amsterdamsche handelsschool Ouder leiding vuii den direoteur dier school den beer dr Hulsmanii zullen zij uitstapjes ondernemen naar de voornaHinste hnndelsceiitra van Engeland Birmingham Manchester en Liverpool De heer Hiilsmanu heeft zich gewend l 1 den heer Maas aldaar len oud leerling der handelsschool met voorzoek om voorlichting tijdens het uitstapje Wet waarsehijulijk komen de jongrlieden Zondag e k ook in de Hollandache kerk wanneer de Koning en de Koningin er zullen zyn Zondag 13 en Maandag 14 Mei e k Ie en 2e Pinksterdag wordt te Zwolle de jaarlijksche algemeene Op de agenda kernen de navolgende punten voor Rapport van de Commissie voor het oprichten van een algemeen Nederlandsch Pensioenfonds Bestaat er vooruitzicht dat het op te richten Werk liedenPensioenfonds tot stand komt Zoo neen zou het dan niet wenschelijk zijn dat het verbeid zelfstandig optrad en een Werk liedenpensioenfonds iu hel leven riep op de grondslag van ondtriingen waarborg Welk standpunt zal het Verbond innemen bij een cvenlueele herziening der grondwet ten opzichte der uitbreiding van het kiesrecht in verband met art 2 lilt a der statuten luidende de verkrijging van het recht van alle burgers die volgeus de bepalingen der wel mondig zijn om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van leden der Volksvertegenwoordiging der Provinciale Staten eu van len Geijeeiiteraad met geheime slemming Welke houding zal het Velband aannemen bij een eveiiiueele grondwetsherziening ten opzichte van art 194 der grondwet Welke middelen kunnen aangewend worden om de zoo uoodige wet op den arbeid te verkrygen Marcus Elison geeft bij de keuring voor de militie aan dat bij een stijven krommen vinger heeft De met de keuring belaste dokter die Marcus om zijn flinken bouw gaarne zou inlyven beproeft alles om den vinger recht te buigen Te vergeefs Hy vindt geen bedrog Eindelyk vraagt hij Hoe lang is de vinger reeds krom Sedert 10 jaar En hoe was hy vroeger Wel zoo zegt Marcus en steekt den vinger recht uit Aan de Israelietische militairen wier ouders of betrekkingen in hunne garnizoensplaatseu wonen en bet eerlang invullend Paasohfeest teu hunuent wenschen te vieren zullen daartoe iu de gelegenheid woideu gesteld door hun op die dagen vry vau dienst te verleenen De overige kunnen een verlof krygen van en met 20 tot en met 30 April a s terwyl zij die in de termen verkeeren om tegen la tstbedoelden datum met onbepaald verlof te vertrekken reeds 20 April iu bet genol van dat verlof kunnen worden gesteld Zes maauded geleden werd aan een der BVansche spoorwegstations een bezending wijn bezorgd die te Parijs zou worden afgehaahl door den geadresseenle De wijn werd verzonden doch geen rechthebbende deed zich op Alle nasporingrn bleven vruchteloos Men begrypl niel hoe iemand zulk een hoeveelheid die 2000 gulden waard is kon vergelen Onlangs werd de wijn publiek verkocht ten bate van de kas der spoorwegmaatschappij Men veronderstelt dat afzender en geadresseerde een en dezelfde man zijn die misschien kort na de verzending plotseling overleden is De Pnrysche oplichters zyii onuilpnttelyk in het uitvinden van nieuwe middelen Een aurdig sliiallje is thans weer aan t licht gekomen Een dame komt in een kunsthandel en vraagt een plaat die niet voorhanden is Zij geeft te kennen dat stuk duur te willen koopen indien de koopman het in handen kan krijgen Een uur of wat later komt een man die toevallig juist de bedoelde gravure aaubiedt De kunsthandelaar gedachtig aan de bestilling betaalt een goeden prijt voor t sink dat hem zoo juist vau pas komt Hij stuurt er mee naar het opgegeven adres van de dame doch deze is nergens te vinden Dit kunstje is herhaaldelijk in practijk gebracht De modelmaker F Visscher te Zwolle deelt in de fferkmanibode mede dal 80 leden der Zwolsche werkliedenvereenigiug in t laatst van Juni de tentoonstelling te Amsterdam zullen komen bezichtigen De 80 werklieden hebbeu dnarvojr gedurende eenigeu tijd een dubbellje per week afgestailii toldai zij ƒ 370 bijeen hadden de rest werd door eenige gefortuneerdeu gegeten De beide Zwolsche stoomboolmaatschappijen hebbeu aangeboden de reizigers voor ƒ l per persnoii heen en leruB Ie brengen De reis zal Wttnrschijnlijk 2 dagen duren Te Amsterdam zorgt de heer Meldt voor een goede ontvangst Zjiterdag ochtend kwam met de Engdeohe mailboot Ie Vlissingen een passagier aan die per spoor naar Middelburg vertrok en nn aan litt slation eene scène met den slaiioiischef Ie hebben gehad in een der eerste logementen aldaar zijn intrek nam Zyn f vreemde gedragingen ook daar gaven den logementhouder aanleiding tot het vermoeden jlat de gast krankzinnig was en deden hem de hul der politie inroepen Deze heeft den man die blykens advies van een geneesheer werkelijk krankzinnig moet zijn naar het gasthuis overgebracht De man die van een deftigen etatid schijnt was net gekleed en voorzien van passage biljeilen Isie kl doch had geen bagage of geldswaarden bij zich Vermoedelyk is het eeii Amsterdamsch koopman V d E genaamd U Het zal duur zijn te Moskou tydeus de kroning De vreemde gezanischappen zullen voor hun hotels 30 000 tot 50 OUO roebels mjeten belalen Een hooggeplaatst Russisch staatsambtenaar moet 45 OU roebels geven voor 3 kamers in een hotel Kytuigen zullen 60 tol SO roebels per da kosten eu vele vreemdelingen zullen dan ook hun eigen paarden en rijtuigen ineebreugen Reeds maanden geleden zijn alle r nraen op de Twersknja waar de stoet voorbijgaat verhuurd elk voor 100 roebels Tot bewaking der stad tijdens de kroning zal een speciale garde vau 60 000 burgers warden gevormd In hel gehei l zal hel aantal suldaten 50 000 bedrigen met 121 generaals en 2417 stafofficieren In het Theater van den heer vau Lier te Arasterdam was de heer Van Zuyleti directeur van den schouwburg te Rotterdam met drie stenografen ijverig bezig om fedora op te schrijven Na het tweede bedr f werdeu ze door deu heer Vau Lier aangesproken en verwijderde zich het geheele schryfgcziischnp Men dacht onwillekeurig naar aanleiding van het feit dat de heer van Lier zelf het stuk evenmin kocht aan hel Engelsche rijmpje Great flies have little flies Upon their backs to bite them And little flies have smaller flies And so ad infinitum Buitenlandsch Overzicht De hoofdiiihoud der keizerlijke boodschap die by den Duitschen Rijksdag is ingekomen is per telegraaf medegedeeld Zij heeft groole siiisatie gemaakt Wij laten hier uit dat stuk het ecu en ander volgen De Keizer verklaart dal hij hel als keizer altoos een zyner eerste plichten heeft geacht voor de werkende klasse io bet geheele ryk dezelfde zorg aan den dag te leggen waarmede hy in Pruisen bevorderlijk is geweest aan de ontwikkeling der hervormiugeii in het begin dezer eeuw door zijne voorvaderen gegrond Vooral heeft hy dien plicht in t oog gebonden sedert de uitvaardiging der wet tegen het socialisme Heeds toen heeft b j als zyne overtuiging te kennen gegeven dat de wetgeving zich niet moest beperken tot maatregelen van politie en strafrecht ter onderdrukking van woelingen tegen den Staal maar dat er ook moest worden getracht hervormingen in te voeren waardoor het welzyilvan den werkman bevorderd en diens toestand verbeterd kon worden Deze overtuiging heeft hij ook uitgesproken in zyne boodschap van 17 Nov 1881 en tot zijne blgdschap is het als enn eerste gevolg van zyne zorg en pogingen gelukt in Pruisen de beide laagste categoricn der belastingplichtigen in de zoogenaamde klaasenbelasling vry Ie stellen van betaling Dankbaar voor die medewerking zag hy ouk op het gebied der rijkswetgeving het hervormingswerk aanvankelyk zoover slagen dat in het begin der tegenwoordige zitting van ilen H jksdag het wetsontwerp tot verzekering van werklieden tegen ongevallen bij hun arbeid gewyzigil en tevens met een ontwerp belreffeude de ziekenfondsen aangevuld kon worden De daarover geftouden beraadslagingen van den Ryksdag heeft hy mot byzondeie aaiiduchl gevolgd in de hoop dat dit outwerp nog in deze zitting tot wet zoude worden verheven Evenzoo heeft hy met waardeering en bevrediging gezien dat door de ernstige beraadslagingen over de raak der ziekenfundseu een gedeelte der taak genoegzaam gevorderd is om een gnusti en uitslag tegemoet Ie kunnen zien Doch het doet hem leeil dat men het met de principieel gewichtiger zaak der verzekering tegen ongevallen niet verder heeft gebracht terwyl het zich laat aanzien alsof voor dit punt op geen spoedige afdoening kan worden gerekend Blijft dat outwerp onafgedsan dan zal dewyl de Ryksdag in de nnjaarszllting allo krachten aan de bogrooting voor 1884 85 zal moeten wyden ook een oujwe p betreffende de zorg voor de bejaarde en invalide werklieden niet in tyds in behandeling kunnen komen Daarom wordt in overleg met de Bondsregeeringen de genoemde begrooling reeds nu ter behandeling en afdoening ingediend Door deze regeling zal er voor de volgeiidc zittingen tyd Warden gewonnen Ier behandeling van soclaul piliiirke ontwerpen De Italiaansche Kamer is bezig aan d begrooting van Marine Zaterdag liepen de discussies zoo hoog dat de Minister de Kabinetsquaeslie stelde de Kamer nam daarop met 168 legen 64 stemmen een motie van vertrouwen aan De Zwitsersche Bondsraad heeft de Mermillodquaestie vuu zich afgeschoven en haar overgebracht by de kantonnale Regeeringen hy heeft eamelyk de verordening van 17 Febr 1873 tegen Mermillod ingetrokken maar zich de rechten der belanghebbende kantons voorbehouden ten opzichte van de bisschoppelijke waardigheid aan Mermillod toegekend voornamelijk wal betreft de reehivn welke voor het kanton Geneve uil zijn wet van 19 Febr 1878 kunnen voortvloeien De Franscbe officiense Hataa beeft het volgend communiqué Sommige dagbladen doen het voorkomen dal zy een nauwkeurige luededeeling hebben outvsiigen belreffeude de conversie en ren overeenkomst met de spootwegmaatschappijcii Wij zijn gemachtigd opniiuw de verzekering te geven lat geen enkel dagblad in hel vertruunen der Regeering genomen is en gienerlei mededeeling van dien aard heeft ontvangen Men knn hieruit allein opmaken dat de onderhandelingen van de Regeering mei de apoorwcgmaalschappljen iiog niel zijn afgelooprn algemeen wrrd verzekerd dat het einde nab j is en het slot zal zijn dat de Minister van Financien zou trachten om het evenwicht op de begrouting te herstellen door de conversie der 6 Cl rente De groole bankierihnizen zijn echter legen dit plan en het communiqué zal wellicht moe en dienen om s Ministers terugtocht te dekken Men is ongerust over den gezondheidstoestand van den graaf van Chnmbonl De staatssecretaris voor liidié heeft in bet Eiigelsch Hoogerhuis een zeer belangrijke mededeeling gedaan t w dat lord Ripon met goedkeuring der Regeering beefi besloten twee wetsoulwerpeii die van hem f komstig zyu ten uitvoer te leggen namelijk het invoeren in de verschillenile provinciën van vertegenwoordigende instellingen en het vestigen van inlaudsche rechtbanken iu die provinciën waar gemengde rechtbanken ontbreken len einde te voorzien in de reehtsbedeeling zoowel voor inlanders nis Europeanen De onderhandelingen over het sluiten van een iractaat tusscheii Portugal en Engeland betreffende de Congo wordeu te Londen voortgezet Daér zal het Iraclaat geteekeod warden wanneer deze onderhandelingen lot een goed einde worden gebracht wat wel waarschijnlijk is De nieuwe overeenkomst zal terstond aan de goedkeuring der Porlugeesche Cortes worden ouderworpeu Mocht de Porlugeesche rej eering daarby aan Engeland en de vreemde vluggen groole vryhcden toeslaan dan is vermiïedelijk een hevige appositie van den knul der handelskringen te Lissabon en Opotlo te wachten De Efdcteiil ours XIH Amiterdan 16 April 1883 De beai verkeerde in de afgeloopen week in Ulige voor Amerikaansche Sporen zelfs in zeer willige stemming BiNMiNLANSscHi WAABDXX Stoatt Pnvinctalteu Oemenl ondun Integralen sluiten f drieën rnim 1 pC lager 66 7 B vieren onveranderd nieuwe vieren werdeu reeda it 99 verhandeld Overigens geeue verandering Premitleeningn Groole Amst en Rolt loten gingen t chleruit Gememtecrediet verbeterele i Paleisluten 1 pCt SpooTKtgUeningen Er is een groole avans te vermelden voor aand Haarl Zandv die 11 pCt stegen na in de orige week 4 pCt gestegen te zyn zjj noteerden Zaterdag 132Vs i 133 Hoewel speculatie aan deze rmhefüug niet vreemd kan ryu is toch ook de koen der aand Holl Sp rnim 3 pCt hooger 150 Ook Slaatsporeu verbeterden l 120 Centraalwtardeu bleven willig naiid en uilg soh noch 4 hooger de overige onveranderel Aand Ind 8p beter Boxlelwnardcu bieren ook flink aand sluiten ji gestemp obl 2 pCl hooger TramKaglemingtn Deze nfdeeling bleef er flink uitzien Oranibnsmij 2 Arnh 4 j üooische l j U lnd 6 N en Z Holl 8 Zuider sioomtr bijna 8 pCl hooger Rolt ging iia de aanzienlijke rijzing der vorige week 2 pCl achteruit en Rytnigv verloor ll j pCt Induatrietle Haarden Hooger sluiten Afr H 5 4 Arasi Bk 1 Handels Amst 1 Havensloomb fll Kasv 6 Handelmy 2 a l j N I H indelsbii I Java l en aand Suikerraif 3 lager aand Kol Bk 1 do K N Sloomb S a eu do IntuHnde 2 pCt ElTBOPKitscHE WAABDKN Staaltfondten Van ele Hongaren verbelerde 6pCl goudl l j Ilnlinuen en Oostenrijkers sctiier onveranderd Portngeezin R Vj minder De meeste Russen sinilen leis lager hoogstens s daarentegen obl 22 die zelden iioleeren 2 7 hoogir 77 Vs Bnitenl Spanjaarden waren alle hooger l 69 70 3 71 76 4pa s l t pCi s Van Turken eu Egmenaien if slechts Ie vermelden dat Egypt SpwI l f t ég l 96 Premieleeningm Ooslenr 64 1 beter Russ 66 2 minder De overige variatiën zijn fractieoneel Spoorwegleeningen Behalve voor Russische was de stemming willig Aand Warschau Weentn ondergingen eenige reactie doch duiten nagenoeg onveranderd 7 08 do obl hooger 97 4 De meeste Rossen zij i iet lager het grools e verlies bedroeg i a l j llat geleden werd door Los Sew Morsch Sysr Mosk Korsk Mosk Smol aand Orel Vit en obl Poti Tifl £ Uilzondering moei gemaakt voor obl Brest Graj die I 4 obl Gr My Chark As eu Jel Griazi die V4 a legen IndaitrieeU Kaarden Aand Oost Hong Bk i minder do pandbr credil anst en do Rass centr bk 4 hooger Ahebikaamsche waabden Staattfouduu De 4pCt ob der Vereen St sluiten 1 pCl hooger Florida s verbeterden en Hexicaueii resp en j Brazilianen veranderden weinig Colnmbianci verbeierdeu ♦ Ecuador Peruanen é minder Spoorwegletningen In deze afdeellng zag het er aangenaam uit voor de meeste toorten valt eenige verheffing Ie lermelden Slechts pref Chic N W en Madison s verloren I pCt Het meest profiteerden Ctrl St Paul Minn die 10 stegen op t bericht dat een scrip dividend zou worden uiigedield d w z dat obligatiëu onder de aandeelhouders zouden verdeeld worden Voorts verbeterden Oniral sh 1 San Joaq V 21 Cauailiau s 3 gecuns obl Chic N W 2 4 obl Rio l Louisv Nashv eert 2 Ie hyp 2 Sink fund 2 Ie pref Si Louis S Fr 5 2e do 2 Milw St Paul papier 1 Missouriincome bnds 3 do Un Pac 1 Outario sh 2 pref Oregon s 1 Pensylv 1 Puisb l ün Pac eert 4 Wab 2 Braz i Induttriette maarden Colorado s giugeu resp 3 en Vl achteruit Maxwell ah 1 pGl hooger Pboloxgatie benti 6 pCt T P S Heden was de stemming minder gunstig Nieuwe vieren waren sterk aangeboilen en weinig gevraagd de koers was 98 99 drieën hooger Kleine Amsl prem eloien flauwer evenzoo centraal waarden vooral gest obl die prys gaven Aand Amst Bk 1 hooger Europeesche waarden zwak vooral Russen Portugeezen gingen ongeveer 1 pCl achteruit op een geruobt vau een vaarg nonMlv éonversie die echter wordt tegengesproken Spanjaarden hielden zich flink In Mexicanen had eenige ryzing plaats op vraag voor Londen Am sporen waren stil doch vast Gert St Paul Minu siegen lol 169 8 Behalve 2pCt in geld zou tegen betaling van 100 dollars in geld op ieder aandeel van 1000 dollars een 6pCt obligatie vau 500 dollars wordeu gegeven Prolongalierenle steeg tot 6 P OLITIEJ GEVONDEN en aan het Bureau vau Politie gedeponeerd Een zilveren Lepeltje hetwelk op de Markt gevonden is RECLAME Gezond bloed en eene goede sp jsrerlerii g zyn de grondleggers der gezondheid storingen dcrzelve woreen slechts snel en zeker weggenomen door het gebruik der Zwitsersche pillen van Rioh Brandt Dezelve zyn verkrijgbaar in daozeii 70 ets te louda b j Hoefharaer en bedraijen de dagelyksche kosten slechts 2cts Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 13 April Andnes ouders A ÜVERLI DEN 13 April K Tieure 5lj A de Jong Sj 4m 14 I iuke SI J C Muldir huisvr van H van Wingerden 67 J H van Kersbergen 62 J 15 J Sloos 7ÖJ 16 i M Klshool 2 j 6 in Burgerlijke Stand vau onderstaande gemeenten van 7 tol 13 April 1883 Moordreobt fiEBOREN Dirk ouder H vaj He gen en W Steintoort Geertruida oudira H i l an oij en G van Deth OVERLEDEN M Visser 33 J P Peelers 44 j tonende Ie Mlllingen Haastrecht OVEHLEfJEN N l ijnocker 66 j Vlist GEtll D k den Hartog en C llilJoi i 1 Reeuwijk j RfSHOKLN Hennaniii ouden H Straier en G Itgobsek Arie ouders A lire mei en A Boere TheotoruL ouden 1 Fenidon rti A Kraaa Neellje ouders A Hey en L Uak OVERLEDEN 3 lan Jent 74 j A Uooo 87 J n N OLRTROUHD A Kuljgrok en O Bnnnik K vid der HeydtQ en J van der Leeg OEHUWÜj I Moooenliind en C Dries P Sevenhoven en 11 Drits P vau Vehen en M Malder Waddinxveen OKHOKEN I Pietje ooders A Hosberften es S Vermcljij Frane ooder C tan der Krans en A Vernisy Jacobas oudere J üogervorst en P ean der Winden Johanas Pietronella onders A J van Heijningen eo M Buijs Peter Hendrik Coruelis ondvrs H C Vnjenhoef en E Ioe e Elisabeth ouders M 1 tan der Staal en 6 de Kruin OVEBLEÜEN G J de Rooij 2 w A Verlijden 15 j i van klateren 2 M Rovieeeen 42 i L Pees 1 J 9 lo CEIll lM A Schrama eu M Janmaat ADVERTENTIEN Op den 22 April hopen wg onze 25 JARlGE SCHTVEREENIGIÜG te vieren K VAN DEB TORREN Kz KN C S W MüLLER Waddinxveen April 1883 Receptie 22 April 1833 Eenige en algemeene kennisgeving Uï Getrouwd L Ua J H BAKKER NIEMEUER M i Arts EN A A RüMEIJN i Gouda 17 April 1883 V Verloofd I SIMON PETROS tan bek KLEIN I HENRIETTE WILHELMINA ADRIANA JOHANNA VERSCHOOR Gouda U April 1883 ♦ Heden overleed na eene langdurige ziekte mgne geliefde Echtgenoote CATHARINA MULDER H VAN WINGERDEN Gouda 14 April 1883 De Heer en Mevrouw BAKKER NIEMEUER Romkmn betuigen mede namens wederzydscbe betrekkingen hunnen hartelgken dank voor de vele blgkeu van deelneming bg hun huwelijk gpdervonden Mevrouw J RHIJN KRUIJT vraagt met vriendelijk aandrang om eenige hulp bij de ondersteuning van een weduwe met 7 kinderen waarvan éëa blind De kleinste giften ook gedragen kleedingstukken zullen met den meesten dank ontvangen worden CRABETHSTRAAT Q 268 TJTJWTTTTTJ T Volkomen genszing door DJOlJii U XXJUiii ide Bandage Régulateurmn Dr Waeksegeks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen ADVEIlïEl TIEl in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda