Goudsche Courant, zondag 15 april 1883

1883 Vrijdag 20 April JM 2911 LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parij in haar Hotel 15 rue de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zestig Millioen Francs VEHZEKEEINQEN bg Overlijden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN ÜITZETVERZEKERINGEN 50 7 aandeel in de winsten der Maatschappy Zich te vervoegen voor alle inlichtingen by den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekeraingel R 199 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zoo kU eeo man van zaleen of werkman zljt door nwe dagelijksche bexlgheden alïemat Tehnljdl opwekkende dranken en gebruikt Zoo glJ lotlerkundUe iljl werkende tot midden In de nacht en loo gU nw gehengan i tfebeel uw lenuwstelsei wilt verfrisschen gebruikt ecop bxttz r ZoogIJ lijdt aan verstopping ofte voel gedronken hebtor wel uaanoTerdaadliebIscliuldlc gemaaH gebruikt ECOP BI r TER Zoo gU getrouwd iljt of niet long of oud rijk o arm en op het ileUwd iljt uitgestrekt gebrulÊï AOP BX rrXIR Wie gij ook zijn moogt waar gij u moogt bevinden wanneer gij een zulveiBBd verster i ikend en opwekkend middel noodlg hebt neemt eene nesch M OP BXT rXIR X die u meer goed zal doen als 50 Old voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gU lijdt aan verstopping lendenpijn of ziekten der watertoozlngsorganen pijn In de maag in de ingewanden m het bloed In de lever of de zenuwen 0j zult genezen door het BCOPBXTO BR Zoo gij Uidt aan opgeblazenheid rhumatiek of jicht of Indien gU u slechts ongesteU wak of onlmoedlgdgevoelt b epro ef het Vraagt aan uwen apotheker Wt Bitter kan u het leven redden zooalSet ml reeds aan velen gedaan heefl 4 Verkri 0aar Ml ie voornaamste DfooUtm m ApoUekeri HOP BITTERS Manutactaring C Breda U LmIn UHntft hw Tork n T Mli Depot te G ouda bij THI K De iiuending vaa adrerteatiöii lean Keschiedea tot óén uur dea namiddags van den dag der nitgavei Mr A G WOLF Advokaat is behalve des ZONDAGS dagelgks te zgnent Langpe Tiendeweg I o 56 te spreken B van TUIT Kz Lange Tiendeweg wUkDI 61 OPENT HEDEN zön Winkel in GALANTEKIEN GLAS PORCELEIN fijne TAFELHANGLAMPEN en PETROLEÜM BRAN DERS Zeer fijne TAFELMESSEN LEPELS VORKEN en al wat meer tot vak behoort tot zeer concureerende pryzen Ook zeer goodkoope en nette BEHANGSELPAPIEREN en verschillende WASDOEKEN Hopende door een civiele en goedkoope omzet met een drnk bezoek vereerd te worden HT j cahën7 Marchand Tailleur Spuistraat 43 s Hagfe en Besteld werk VRAAGT tegen hoog loon GROOT KLEINWERSERS voor fijn WONIHG UT TDIN of PLAATS te huur gevraagd Hnurprfls ƒ 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Burean dezer Conrant aiIIi A LAROCHË OF KINA WIJN in t en zonder ijzer VAK KRAEPEUEiV HOLM Apothekers te Zeist i verkr gbaar in flacons k f l OOen 1 90 Eenig depot voor Gouda en Onutreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda cc w H s aa o oa a o Mg j z CD I D oa z Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz o o Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flessohen RIJNLANDSCHEN DRÜIVBNBORSTHONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening utrecht Mei 1876 MUNGERT Alleen echt verkrygbaar in flesschen van 2 Gulden I Gulden en 65 Cent voorzien van nevensstaand fabrieksmerk Te Gouda by F H A Wol F t Boskoop by J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater by F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Stolwyk by C G t d Berg Ooor den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mim QLM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A Bbinkham te Goivla P B STEEEPLANr Stucadoor Boeleicade R No 78 te Goada Beveelt zich beleefdelyk aan zoowel in Gouda alt Ometreken tot het verrichten van alle werkzaamheden in dat rok voorkomende tegen billyke pryzen ÖRDT GEVRAAGD tegen 1 Mei of I Juni op een goeden stand een Huurprys 5 tot 8 Gulden per week Brieven franco onder No 880 aan het Bureau dezer Courant bijzondere werking VAN HïT ANATHERIN MONDWATER Van Dr J G PüPP K K Hof tandra e Ur Ie fTtenen Boznerttraat 2 medegedeeld door Dr JüIjIIJS JANËLL prakt arts eni enz roorgeiohreven op de K K Kliniek te Tanen Parya Brussel rn Amserdara aUmede door de HH prof Dr OPPOljZEE reklor ma iiiRoua K Salcsisohe ho Mdi Dr KLETZINSKY Dr BRANTS Dr HECElR Dr BORN Dr S0NNEN8CHEIN In Berign enz Fooral dient iet lot reiniging der tanden Het lost door zijne icheikuudlge zamenetelliog Jen tigm tuaschen de tanden op In het bijionder m het gebruik daarvan aan U bevelen na den maaltijd omdat de Insiohen de tanden teru geble en leesobdeelljes door hun bederf de lelfstaniligheid der tanden bederven en een kiraiyk riekenden adem rerspreiden Zelfs In die getallen waarbij reedt het glatnar begint af te ichil eren teorit het met gnnttig gevelf aangewejid daar het deie afschilfering legen gaat Want nis is ook maar een klein pnnije van een tand afgesprongen dan wordt de aldus ontbloolts tand dikirijls door beeneter aangelasi waardoor de tand telve vernietigd en de overige tanden aange stoken worden Het geejt aan ie landen hmne Kkoon natnnrlyhe kleur terug terwijl hel legennatuorlgk alutfel er door opgelost en afgespoeld wordt Het it leer nuttig om hinilmafige tanden Khoon te houden Het doet de el te fmnne natuarlgke klenr en glans behouden rermgdt het afulten van wgn steen en verhinderd alle slechten reuk Het ititt niet alleen de pijnen welke holle en iranderige tanden doen ontitaan maar belet de verdere uitbreiding deier lielite Ëvenioo bewgsi het Anatlierin Mondwater goede diensten bij eenig gebrek van hel tandvleeteh en all een eeier verzachtingimiddel bij tandpijn onttlaan door holle tanden en bi rheumatiiehe tandpijn Het Allfttberin Mondwater stilt in d n konten tgd en gemakkelijk den pijn tonder dat men ooit nadeeligs gevolgen te duchten heeft Zeer aan te prgten is het Anatherin Mondwater om een goeden reuk van den adem Ie behouden alsmede om een voorhanden eijnde kmalgk riekende adem weg Ie nemen en daarvoor is het voldoende dat dageIgks de mond eenige malen met dit woler uitgespoeld worde Nog meer is het bg sponsoohtig landtleesoh aan te bevel Iiiilifn men bij desa liekte het AUatheriu Mondwatitr slechts gedurende vier weken aanwendt verdwijnt de bleeklieid van hel ileke tandileesoh en komt een schoone rooieoroode kleur in de plaats Ërenzoo voortreffelijk toont het Anatherin Mondwater zich bij lot ttaande tanden een kwaal waaraaa zoo vele klienieken Igden alsook dan wanneer op meer gevorderden leeftgd het landvleeioh begint weg te slinken Een zeker middel is het Anatherin Mondwater insgelijks bij ligt bloedend taiidvleesch De oorzaak hiervan is gelegen in zwakte der vaten die ne landen omgeven In deze gevallen is een stijw tandenborstel legelgk bevorderlyk daar zg het tand vleesch skarificeen waardoor nieuwe werkadigheid wordt opgewekt Te verkrygen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bg F E van Sonten Kolff apoth en A Schippereijo k Co blauwe porcclein winkel te s Hage bg J t F Snabilié apatk te Delft bij A J ran Bgn te Schiedam l j C Malta Qi te Leiilen bg E Noordgk ie Kw taidem bij F von Wlndheim Co en H H Uloth k Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Soon te Alphen bg L Vnrossieau en Zoon te Otfehl bij O H N vnn Spanje idem Labry k Porton Droog isteii Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 26 rranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 19 April 188S Dinsdag 1 Mei e k zal de SiearineKoarsen fabtiek öooda vijf n tieintig jaar hebben bestaan Klein begonnen werd tg dank ig de uitstekende leiding van hen die aali bet hoofd stonden en de groote toewgdiog van allen daaraan verbanden binnen korten tijd de bloeiende inrichting die g allen kennen welke allerwegen hare producten verzendt en op wereldberormdfaeid kan bogen Daarover nit Ie wgden is thans hel oogeublik niet maar wel willen wg bet gevraagd bebben Hoeveel heeft de Gemeente Gouda aan genoemde fabriek niet te danken I De algemeeiie welvaart is onlegeniegigk aan die uitgebreide nyverheidsonderneming outtagigk veel verplicht een leer groot aantal iugetetenen verdiende door haar hel dagelgksch bfood en sooutl direetals indirfct werkte mj er krachtig toe mede om veler bestaan te bevoordeeleu Ons dnnkt de stad Gouda tsA den feestdag van 1 Mei niet onopgemerkt voorbg laten gaan maar haar erkentelgkheid loonen en althans door het uilsleken der vaderlauileche vlag van hare belangstelling daarin doen bigken I In de zitting der Rotterdamsohe Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld J U scheepmaker te Waddiuxveen bekl van rebellie tot 8 dagen gev cell J J V d B blikslager Ie Gouda bekl van geweldpleging jegens een bedienend beambte tot IS dagen gev cell Vervolgens stond terecht J V P polderwerker te Waddintveen bekl van diefstal van een handdoek Ëisch 3 maanden gev cell Id deie taak over 8 dagen uitspraak Heden is alhier aangehouden en naar het huis van arrest Ie Rotterdam overgebracht de persoon van Teuiiis Oostrum verdacht van diefstal in een logement waarin hg was opgenomen De uitslag derkerkelgke verkieiing is aldus Uitgebrachtt werden 393 stemmen Voor Kerkvoogden werden gekoien de hh W J Porlugn Droogleever met 381 en G Siraver met 369 stemmen Voor Notabelen werden gekoien dei hh H J Nederhorst met 314 Mr J Portuijn Droogleever met 220 J Herman de Groot met 208 C Lunenburg met 207 en J H van der Tocht met 143 stemmen Voorla verkregen de hh M van Deth 142 A Tinholl 142 H Siraver 134 A F v n der Pool 80 A T van der Pool 74 W de Jung 61 en H W ütto 21 stemmen Voor het College van Oppertoeticht werden gckozjn de heeren Dr M A G Vorsimau met A Dortland met 373 J J Braggnar met 367 P Hoogendgk met 196 J G Belonje met 173 stemmen In de plaaiB van den heerP M Montijn die bedankte de heer P J van der Want At met 361 en in pinala vnn den heer J A Bemy die verlrok de heer C van Veen met 176 alemmen Voorts verkregen de heeren G J C Prince 160 G Toornvliet 149 C Krook Tr 96 D Krook Jr 49 W van t Biet 15 Jonkheid 13 H C Ëdauw 8 en M van Detb 8 stemmen Oislerenmiddig had op bet Baadhais alfaier de aanbesteding ploals van lo 10 000 Luiksche 8iraatkegen Ingeschreven werd door F Bodson Ie Heumen voor ƒ 880 en F J SmiU te ftrdreoht voor ƒ 868 60 per massa 2o 30 000 Veohtsche S tklinkers Techlsebenvorm Ingeschreven werd door J Plomp Zuijlensƒ17 74 Koleraans Beyne ütttesht ƒ 1 7 24 Tript Co Utrechl ƒ 16 34 J Bruii il Woerden ƒ 14 93per 1000 i 3o 60 000 Veebische aatklinkers Waalvon Ingeschreven werd door O v i Broeke te ütreeht voor ƒ Ï1 49 O Kamp fa LiiMChoten ƒ 19 87 J J Bekker te Amsterda 19 76 W Mgnlief te Zulphen f 19 60 L A an Delden te Leijerdorp ƒ 19 24 H C van SlugveiAerg Ie Uirecbl ƒ 18 86 4o 8MS0 bla w UwUnk üiiiken Ingeschreven werdiloor J J Unerkamp firma F A van Lange Gouderak ƒ 598 40 J Smits Gouderak ƒ 696 J V Holzl Ouderkerk a d IJsrI ƒ 688 P Schellingen Zn Onderkerk a d IJsel ƒ 583 20 A C van Houweninge Goaderak ƒ 576 20 J C van Vliet Gonderak ƒ 669 20 Te Haastrecht is op den stal van den bouwman E Boere het mond en klauwzeer uitgebroken Te Vlist is lot raadslid gekozen in plaats van wijlen den heer D Boom Gerrit Zuidbroek Gi Naar men verneemt is de voordracht tot samenstelling van het kabinet door den heer Heemskerk gevormd aan Z M den Koning aangeboden Betreffende de ongeregeldheden te Veenendaal vernemen wij dat aan de spinner gisteren het werk is hervat terwgl ook de arbeid in de weverij door allen is hervat Enkele der belhamels die bepaaldelgk bleven weigeren en den goedwilligen ook wilden verhinderen sijn met hulp der millitsire macht van het terrein verwgderd Op de internationale tentoonstellng van de Sodéte Royale d Jgricullure et de Botanique Ie Gent welke den 16den deler geopend is heefl de firma Gebroeders Bgvoet van Overveen de beide eerste prgien behaald voor bloeiende hyacinthen uitgeloofd ignde eeu gouden medaille ter waarde van 100 frank Bovendien is an hunne inzending toegekend eene extra médaille £ honneur uitgeloofd door de Nederlondache TuiiibouwVereeiiiging te Gent voor de inzending uit Nederland die het meest lol de opluistering Ier tentoonstelling heeft bggedrageii Gelgk men weel heeft op de vorige internationale lenloonslelling Gent den Isleu en Hnarlejo sUchts den 2den prgs behaald thans spannen de Haarlemache hyacinthen de kroon Het Bestuur iler Haagsche afdeeling van Volksonderwij heeft aan de leden medegedeeld dat het niet weusohende uitvoering te geven aan hel besluit door de vergadering der afdeeling van den 12den dezer op voorstel van deu heer F Domcla Nicuweuhuie genomen om bg den Gemeeiiter ad aan te dringen op hit van gemeenlewcge uitreiken van voedsel aan de kinderen op de bewaarsoholeii en op de scholen voor on en minvermogenden coUeclief AD VERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantarÜDite Afzoaderlyke Nommera VIJF CENTEN heefl besloten sgn mandaat neder teleggen HedcD avond zgn Ie leden bqeengeroepen ter verkieiing van eeu nieuw Bestuur Een 40 lal aanzienlgke personen in de provincieUtrecht richten in het V D een manifest aan dekiezers voor de Provinciale Staten in dat geweatom te waanohawen tegen het streven der antirevolutionaire partg om bg de aanstaande gewestelgke verkiezingen candidaten te doen kiezen die zichonderwerpen nan de verklaring Dat zq het € hristeigk onderwgs zullen voorslaan en voor verdrukking vrgwaren en van meening zgn dal bij voorkomeule gevallen antirevolutionaire leden in de Eerste Kameren in Gedeputeerde Stalen behooren te wordengekozen De onderteekenaren van het manifestachten die verklaring niet alleen atrijdig met ari 127 der Grondwet maar ig waarachuwen vooraltegen den toeleg om de tegenwoordige leden derEerele Kamer uit Utrecht en de leden der Gedeputeerde Staten door anti revolntion iren te doen vavangen Zg zoaden dit eeu ramp achten oer datgeweat en voor het land en zij noodigen hnamedekieters dan ook nit waar zü wellicht in naamvan godsdienst en kerk zullen warden aangezet om tot de verwijdering dezer heeren mede te werken ernstig Ie onderzoeken of deze mannen inderdaadlot de verdrukkers van het Christelijk onderwijs tot de vijanden van godsdfénst èB kerk behooren of iu het byzonder Gedebuteerde Staten in dezeprovincie bg de uitvoerin oen toepassing der onderwijswet waartoe zij kramtens hun eed verplicbt zijn met oubillgkheid en dlverdryving zgn te werk gegaan Onlangs deelden wg een en ander mede ovtr de inzending van den Prins van Wales op de Amslerdamsche tentoonstelling die door kostbaarheid en pracht aal uitmunten Omtrent de afdeeling gesneden ivoor en hoorn onlleenen wij de volgende bijzonderheden aan de OJic CL Het vervaardigen van fraai gesneden voorwerpen uit ivoor en hoorn wordt schier allerwcge iu Indié beoefend De fraaiste voorwerpen van dien aard komen uit Hmiras de Fanjab en wijders uit Benares Benrampore en Mocrhedabad in Bengalen en uit Trevancore Vizanagram en Madras De ivoren kammen welke in menigte in eiken ludischen bazar worden gevonden kunnen getuigen hoe smaakvol en sierlijk in deze richting wordt gewerkt Dierenvormen zijn er zeer in trek bgv rgk versierde olifanten grimmige tygers prachtige pauwen mylhologisohe voorstellingen alles in iant relief getuigt van de raeesterschnp die de Indiërs in deze kunst heziilen Gya levert het bew s dat het zwarte marmer onder de hand van deze knuslenaars miuslens even fraai in lüdie wordt bewerl t als ivoor hoorn en andere zelfslandighcden In Rappoelaua bezigt men voornamelijk il marmer in Cashmier jaspis Ie Bnroach en te Carabay agaat en Ie Asmier en iu andere gedeelten van Kappoetaiia een roodkleurigen zandsteen Groot is het nautnl afgoden dal aan de markt wordt gebracht De voorwerpen Ier Tentoonst lling anitwezig rü zoovele bewgzen var de kunstvaardiglieid der Hindoebevolking vnn Indié Te Kishiiagoer Calcutta Lucknow en Poena bestaat een lak van kuusing verlieid welke van zeer bijzonderen aard raag worden genoemd men vcr