Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1883

Uit de Kfog d r Hhoul van l ej K ih de Raamstraat i s Grave age zijn Djnsdag ht iljd V kiudermaii els ontvreemd De diefen deier kleedingstukken n onbe iifl twrdigt r fIgxiiiTiJM ran aarde die naar het Ieren worden gekleard en getooid De modellen ter Tentoonstelling aanwetig geren een gunstig denkbeeld ran hetgeen de Hindoe in deze richting tot tand kan breogeu Kishnoea Liokaow en Poena i D de zetels rau deien tak ran uijrerheid Maar de nagebootste rroohten te Godak io het presidentschap Bombay looniede te Agra en te LuckDow rerraardigd bereiken inderdaad den koogsten trap van rolkomenheid de rorm en de klenr zyn zoo bedriegelyk dat men ie vnu echte vruchten slechts op het gevoel kan onderscheiden Verlakte voorwerpen worden allerwege in Indië rerraardigd Zg vormen een tak van ngverbeid die inderdaad allerwege wordt beoefend In de groote sleden maakt men de fraaiste en de duurste voorwerpeo maar ook op het platte land geschiedt dit want men vindt zelfs rondreizende kunstenaars die zich uitsluitend daarmede bezig houden De collectie van den Prins van Wales biedt den beschouwer tal ra voorwerpen aan in de ruimste mate voldoende om een overzicht te erlangen van hetgeen Indié in die richting schoons oplevert Onder deze voorwerpen wordt er een gevonden dat bgzonder de aandacht verdient om zgn sierlijken rorm t Ia de zilveren hoeddah den Prins ten geschenke gegeven dooreen der lulandsche vorsten Hoogst opmerkelijk zgn de Indische muziekinstrumenten ia de eerste plaats uithoofde hunner sohoone vormen en ten andere om de oneindige afwisseling welke zij in dit opzicht den beschouwer aanbieden Slaat men een blik op deze iiislrumenteii dan wordt onwillekeurig getroffen door hunne overeenkomst met de afbeeldingen welke op de overblgfseleq uit de grijze oudheid worden aangetroffen Dau blijkt het Op dr meest overtuigende wgze dat sommige dier voorwerpen gedurende duizenden ran jaren als het ware naar hetzelfde model en om zoo te zeggen met augstrallige nauwkeurigheid zgn rerraardigd Op de bouwralleu van Ninevé ziet men de harp Chang en een ander muziekiusirument Vink geheeten zooals die thans in Indie nog in gebruik zgn De geweven stoffin zoo van zgde als van wol het borduurwerk en de tapgien aanwezig in de collectie des prinsen ran Wales mogen zeer zekerlijk niet gezegd worden te beantwoorden aan de verwachting door reien daarvan gekoesterd De tapijten bg voorbeeld herkomstig uit Tadpore en andere werkplaatsen in Madras mogen niet worden gerangschikt onder de goede soorten Zg dragen Ie zeer den sleiupet van een onmiskenbaar verval hetwelk zich in dezen tak van ngverheid vertoont geboren uit de zucht tot navolging van vreemde rooruamelgk Franrche en Engelsche dessins waardoor men geheel en al is afgeweken ran de oorspronkelgke vormen Een gunstige uitzondering daarop vormen de Oashmier shawls die om verschillende redenen in de hoogsle mate de aandacht der bezoekers verdienen Onder deze voorwerpen treft men er vele an die voorbeeldeloos zacht en buitengewoon fraai mogen genoemd worden en rgk met goud en zilver zgn doorweven Ken dezer shaws verdient rooral een oplettende beschouwing Men vindt daarop een zeer nauwkeurige afbeelding van Prinagar de hoofdstad van Cashmier Men stelle zich voor tien geest een schilderij uit de middeneeuwen of van wat lateren tgd waarop alle voorwerpen onverschillig waar zg zgn geplaatst alle gelgke afmetingen hebben Het behoeft chier niet te worden gezegd dat aan dergelijke voorstelling alle regelen der doorzichtkunde zgn verwaarloosd en als niet beataande zgn beschouwd Men ontwaart daarop alle straten huizen tempels der stad een groot aanta wandelaars verlevendigt de pleinen en straten vaartuigen van allerlei vorm zgn afgebeeld op den doukerblauwen spiegel der rivier Hel meerendeel dier kostbare voorwerpen is vervaardigd naar de gebruikelgke patronen men ziet er op vogels wier vederdos schittert door een ongekende pracht vun kleuren verscholen lusschen bloemen en bladeren die op de keurigste wijze zgn gebordnunl Jannetje Struik de zoogenaamde millioenenjnffrouw haar broeder G Struik benrrens A Hoetink J H ran Zulphen J J Jools Th N van der Heem en E D Coueenheim zijn door de amndisseinentsrechtbank te Rotterdam verwezen naar de correotioneele terechtzitting met last dal al de beklaagden in hechtenis zullen blgren De redacteur van een New Yorks blad beschrgft V het bezoek dat hg bracht in een opinmhol in genoemde alad Het werd gehouden in een onderhuis in de Crosby street Zoodra hg de roordeur binnen waa kwam een man te roorschijn door een deurtje dat toegang gaf tot de eigenlgke kamer waar opium gerookt werd Tegen een entree van 26 Araerikaansche centen 62 6 et werd men binnen gelaten Langs drie wanden ra het vertrek was een soort estrade waarop de opinmschniters lagen Er waren er zes waaronder vier rrov en Drie ran haar behoorden tot het persoiieer van eei café chantant De vierde moest rijk zgn want haar rgtuig wachtte buiten en een prachtige peUniintel hing a in den muur De mannen waren eea hotelbediende en een boekhouder Een der rrouwen werd wakker tij rroeg een nieuwe pgp De loader ran hel etablissement hield de opium in de rlam ran een spiriiuslamp en plaatste toen het halletje in een pgpje ran bamboes Hg presenteerde dit aan de vrouw die een paar trekken deed vervolgens do pgp ter zgde wierp eu haar vorige houding hernam Een minuut later scheen z g in diepen slaap Ofschoon de wet het niet toelaat heeft New York verscheidene opiumhuiien waaronder er zelfs zijn die heel elegant zijn ingericht met afzonderlgkekabinetjes Men betaalt er een aanzienlijke entree euer komen personen ran de deftigste maatsohlppeIgke positie Volgens het 23e jaarverslag der Vereeniging voor ChristelgkNalionaal Schoolonderifgs beeft het ohristelg k onderwgs in ons vaderland zich ook in 1882 aanmerlijk uitgebraid eu neemt e gver voor en de belangslelliiig in dal onderwijs gaéndeweg toe 1 Ook in dit jaar werd door de Stuivers Vereeniging de kas annzienigk gebaat hoewel de opbrengst niet geheel het cgfer mocht bereiken van de vorige jaren De Stuiver Vereeniging alhier verzamelde meer dan ƒ 4000 waarvan evenals vroeger weder ƒ 2000 in de kas der Vereeniging gestort en het overige to bevordering van plaatselijke belangen aangewend ward Van 196 scholen ontvlqg het bestuur de opgaver van het getal leerlingen bg den aahrang des jaars Dit bedroeg 29 876 In hel vorige jaar telden 190 scholen 29 982 Ouder het laatatgenoemil cgfer waren begrepen 2787 leerlingen van de Amsterdamsohe diaconiescholen waarvan thans geen opbaren zgn Trekt men dit getal af dan blijven de getallen 29 376 eu 27 196 of een vermeerdering voor dit jaar van 2181 leerlingen Het onderwgs aan deze 29 376 leerlingen werd gegeven door 196 hoofdunderwgzers en hoofdonderwgzeressen 225 hulpondcrvgztrs 38 hulponderwgzeressen en 272 kweekelingen Bekent men de kweekelingen onder de werkkrachten niet mede dan heeft men alzoo 64 leerlingen vóór éen onderwgs of onderwijzeres dat is precies hetzelfde cijfer dat ook het vorige jaar werd verkregen Het getal kweekelingen is thans grooter dan het vorige jaar Telt men dez eonder de werkkrachten mede dan bekomt men 40 leerlingen op éen onderwijzer Het vorig jaar bedroeg dit 42 Ér is dus eeuige verbetering waar te nemen vooral wanneer men in aanmerking neemt dat verscheidene hulponderwijzersbelrekkingen vacant zgn In het afgeloopen jaar is het getal christelijke scholen zeer aanzienlijk toegenomen De telkens wederkeereude tekorten op de scboolrekeningeii waren veel minder dan in vorige jaren dank zg o a de toenemende belangstelling van de Kerk en de weldadige werking ran de Vereeniging de Unie Hel ledental der Vereeniging is afgenomen en sommigen hebben de contribntiën rerrainderd dientengevolge zgn de jaarlgksohe bgdragen nagenoeg ƒ 1000 teruggegaan niet door minder waardeeriug van de Vereeniging maar enkel om ancieele redenen Uit Boskoop meldt men van 17 April aan de N R Ct In de vorige raadsvergadering is door langdurige ongesteldheid van den wethouder K van Nes Dz tot plaatsvervangend wethouder benoemd bg loting tegen den heer A Koster Mzn de heer B J Lünneraann die nu als oudste in jaren den burgemeester bij diens afwezigheid vervangt In de raadsfergadering van Woensdag werd mededeeling gedaan dat nan den Burgemeester op zgn verzoek door den Minister van binnenlandsche zaken een reilof van zes maanden was toegestaan Deze mededecling werd door eeuige leden met verwondering vernomen omdat de Burgemeester den 26slen Maart jl aan de leden van den Raad schriftelijk had keunis gegeven dat hg voornemens zijnde tot herstel zijner gezondheid naar Madeira te vertrekken bestolen was aan Z M den Koning zijn ouAlag aan te vragen omdat hij meende dat een langdurig verlof niet io het belang der gemeente zou iijn te meer omdat ook een der wethouders door eeue doodelgke ziekte was aangetast afscheid van de raadsleden nam en zijn dank betuigde voor de ondervonden steun eti welwillendheid welk schrgven vexgezeld was van eeue missive van Z E den Commissaris des Konings in Z H aan ileu Burgemeester waarin Z E hem aanraadde zijn eervol ontslag te vragen omdat hg meende dat men te Boskoop met het verleenen tan een verlof niet tevreden zou zgn en indien hg hettleld in het vaderland mocht terngkomen hij wel weer als burgemeester zou geplaatst worden Ofschoon men in de zaak berusten moest wird in den Raad te kennen gegeven dat d gevolgAehandclwgze ni t in hel belang der gemeente was De Voorzi er deelde hierop mede dat de Burg meeater op ga besluit nas teruggekomen omd t 2 leden van n Raad ook nanWDs 2 andere leilJ hem dat verzi ht hadden 4 1 I Uil Woerd 1 meldt men vap 1 7 April All hel einde der I gemeeDtecaadsziltiugjIan heden deeldfr de burgemees kr de hee H Dog aan de vergadering roede Jlat hg pm gezondtitidsredenen verplicht was oUtslag uil die betrekking te vragen ij K ih abekeil kafito f Door het eede kajitongerechl te Rotterdam werd eCne te f oltelllani woohatthtige vr ouw veroordeeld tpt eéne boete Itau ƒ 17 70 subsidiaire gevaiigelnissli r in 3 dagen wegens het zich ophouden et wai Zéggen Naart aanleiding van eene circulaire dm deze rroiiw rerspVeid waarin zg zich a ub al ie ran ouds beroemde planeedleester was litiebeambte in burgerkleeding naar bare woni izonden die zich tegen I betaling van 60 cent do aar had doen wa rzeggttil n ileawege proceiverh legen haar had opgemaakt Een Overysseliohe boer ait Rgssel bracht Woensjl het geh ele station Hnarlem in rep en roer en had de onnbozele oorzna kunnen wezen van groote ongelukken Op zijn reisjj naar een familielid nl waa hg aan genoemd station afgestapt eu de restauratie der Ie klasse binueugedwaald Door den schralen wind ep het stof wat dorstig geworden vroeg hg aan een dame of ze ook kana zag hem een glas bier te bezorgen deze antwoordde Wel man dan moet je maar aan gindsohe bel trekken doelende natuurlijk op het sohellekuord in den hoek der kamer Het boertje tuurde in de aangewezen richiii g doch z g niets maar eindelijk jal hoe had hg ook zoo dom kunnen zgn I daar hing immers buiten de deur ren klok en een heel groole ook I In een ommezien was onze Rgssrnaar de deur uil en het perron opgesneld waar hg uit alle macht aan de afluibel begon te trekken Algemeene ontsteltenis onder de beambten vooral daar er juist twee treinen tot vertrek gereed stonden Eu terwgl men den klokkelnider bg de kladden pakte bleef deze ais een bezetene roepen reen glas bier wou ik hebben Het KaapKhe Folktblad meldt uit Kaapstad dd 27 Maart Het Hellfleger houdt s avonds nu patrouillrs door de stad Een bekeerling of wet kapitein Simmons zelf draagt een bannier en gaat vooruit Achter hem aan komen vgftig tot honderd jongens waaronder renigo volwassenen Straten ver kan men ze hooren aankomen want bg het huilend geluid ran de faymnes is de muziek der Italianen of het gerot der zware wagens niets Nadat de roornaamsie straten aldus zgn afgeloopen begint hel bombar dement in de zaal in de Loopstraat Bidden en zingen wisselen elkaar af afgebroken door tuide uilroepen ran goed en afkeuring die uit alle deeleu van de zaal opstijgen Onlangs had er de volgende scène plaats Mrs Simmons ageerde als voorzangater De hymne was wat moeilgk dus de chorus wat zwak Bovendien was er een vreeselgk gegons De vrouw deed haar uiterste beat om het lied ingang Ie doen vinden Te vergeefs Midden in de zaal stond een net gekleed heer Mn Simmons zag hem en verzocht hem te gaan zitten De man lachte en bleef staan Dit verdroot de predikster Kgk eeiin hier mijnheer riep zg uit haar vinger waarschuwend opstekend wg komen niet hior om menschen te bekeeren die 20s in het pond kunnen belalen maar wel om luidjes te bekeeren die maar lOs in het pond kunnen opdokkeu De man ging ziilen en na een weinig gelach liep de hymne goed van stapel In het geheel zijn er nu ru m 100 bekeerlingen zwarten blanken en gelen maunen vrouwen en kinderen Engelsoben die graag een lied inel een koor zingen halen natuurlgk in de bgeenkomsteu hun hart op Bultenlandsch Overzicht De Frausche Kamer van Afgeraardigden rindt als zg weder bijeenkomt niet minder dan 76 ontwerpen of roorstellen van wet wanrover reeds rapport is uitgebracht Hiervan zgn 86 door de Regeering en 39 door kamerleden ingediend 1 is door den Senaat aan de Kamer teruggezonden Het aantal commissiën Ibans in fuiiolie is 107 Nog 60 voorstellen zijn in onderzoek en voor 17 ontwerpen of voorstellen moeten nog oommissiëii benoemd worden Ann arbeid ontbreekt hel dus niet I I Het wordt rust met den tocht van de Pranseh naar Anam Eensklapa beeft het Fransohe goaver r Dement zijne gezanten aan het hof van Hué en aan dat ran Peking lernggeroepeu en terzelfder tgd besloot hel een spccialen gevolraachttgdc naar Hué te zenden namelgk den mariueofücier Le Jumean de Kergaradec die sedert jaren Fransch oonsot te Hanoi ia geweest Bij verslag r n 14 Maan 1874 w de onafhankelijkheid van keizer Tu Duo gewaarborgil onder beschermiiig ran Frankrijk doch reeds sedert acht jaren heeft le keizer moeite gedaan om dit in noodigd aangegaan rerdrag nietig tt maHrei en hnlp gezocht na eens bij China dan weer bij hel Britsche rijk Zelfs met Spanje had Anam onderhandeld CU hieruit blgkt wel s keizers geringe liekendbeid met de onderlinge rrrhoudiug van it Europeetohï stat Int Tu Duc scheen evenwel den moe niet ne rWlieii i i eM torn de Frausche regeering ïiu oMangs meende e beinerken dat ook pogingen Werilen aangewend ii Duitschland voor de zaak te winnen besldot z i ja n dit alles een einde te maken Van daar het tniden van den heer de Kergaradec Hij zal met iwi keizer onderhani eleu over ee nieuw rerfirag jdittir dfit ran 187f paugegaan il voor tien jar en dus het volgend jahr eindidl of indien hg hierin niil slaagt stre ge nifkomin van hel oude verdrag eisclwn en eerbiediging vatii de r chten van Fra ikrijk SÉiedig zal de rege rin aan le kamers bekrao iiigiiig rag ii van deze maatregel n en de crediel en dIeiCloor de nilvoiring erVan nodig zijn Inlttsschen l efl Frankrgk reeds vaA eèu Voldoende troepenmacht ii Tanking zorg gedragen ijlen einde I de oproerigeit oorBopig in bedwang te bowlen De scheepskómiliata l nt Rivière is gemacbiigd oin alle voorzorgsmaaolSgclen te nemen welke hij nuttig achtten einde hew doel te bereiken met name om alle punten in der Delta van de Boode rivjtir te bezeilen dpdat de vrijheid van scheeprnail op dii groote tlroomgebied bewaard blijve im Hel Toorstel der Regrei Ing om Z cden te doen toetreden tol de internationale overeAkotnst betreffende het toezicht op de visscherijen er Noordzee is door den Rgksdag met 185 tegeif 114 steihmeit verworpen De meerderheid zag in die toetreding geen uoodzakelijkheid voor Zweden zg achtte de zaak niet voldoende overwogen en vreesde dal door aanneming van het Regeer ugsvoorslel de Zweedsohe visschers meer nadeel dnn voordeel zouden ondervinden James Stephens de welbekende Fenian heeft ineen schrgven aan den P argsohen oorresponilent van de Standaard zgne zienswgze neergelegd omtrent de revolutionaire beweging in lerlai d Hy verklaartdat indien de dynamiet inannen slechts spoedig kunnen worden kleingemaakt de Parnellieten en de lersche Republikeiosche Broederschap zich kunnen ennoeien aaneensluiten tot IcrUnd s bevrgding door geweld van wapenen Hg gelooft dat ren zorgvildig georganiseerde opstand waarvan het doel afscheiding wezeu zou alle kans zou hibben op slagen Daarnazou hij dan een verbond met Engeland tegemoetzien i66 eng dat het feitelijk naar federatie tweernen zon Dit geneesmiddel milt haar doel oooit liet retfriioht geeft nieuw leven en geneest Dit zegt een patiënt van het Hop Bitter Gij zult geene ziekte in uw huishouden zien binnendringen zoo gg bg tg dt HopBitler gebruikt Vraag bet aan heu dia er de onderrinding ran hebben AFRONDIGIl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gezien het besluit van den heer Commissaria des Konings in de Provincie Zuid Holland van den 13n Maart 1883 A no 3e afd i roii blad no 21 betreffende de besohrgving voor het Palrutrecht over 1883 dat is ran den In Mei 1883 tct den 30 April 1884 brengen Ier algemeene kennis Io Dat op den In Mei aanslaande een aanvang tal warden gemaakt met de beidiryving der paU tplkktign Tabel 14 no 7 to 40 zgnde de slgters tappers koffiehuis kr eghouders enz en met het rondbrengen a u de huizen van de dtclaratoiren die na verloop van drie dagen van wrge den Ontvanger der Pinde BtloétiHft weder tullen wordsn afgehaald waarbij gemelde palMtplkktige worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der Wet van den 24 April 1843 SiaaMlad na 16 dat tg hun beroep niet mogen uitoefenen dau nadat ig de helft ran hunnen aauslag over het dienstjaar 1883 hebben voldaan en nadat hel verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zgn aangezuiverd waarvan zal moeten bigkeu alvorens de patentacleu aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelgk hunne aanslagbiljetten zullen worden bczorgJ de inlenl ncten ia gereedheid gsbraohl en het tgilstip bekenil gemankt waarop die zulleu worden uitgereikt So Dat met de besohrgving van de gewone patentplickligeH over den jare 1883 begonnen zalworden den 7 Mei aa itaaude en de verklaringen aan de huizen der Ingezetenen zollin iforiien rondgebracht dat de weder inzameling dier verklaringen zal plaats hebben acht dagen nlde uitgifteop welke verklaring die koapUeden of winkeliers welke buskruit Willen verkoopen of vuurwerken makJn zulks zulleu iiDOe en vermelden ten eiiiile dit op kun patent uitgedrfikt worde hen hierbij erinnereiule aan Art 21 der Wet van den 29u Januari m SlaalMad no 7 luidende Kooplieden of win 0 rliers in sleden plaatsen of ten pallen laui r welke buskruit willen verkoopen of ivuurwerkèn maken zullen deze nering niet vermogen te dwo noch dit beroep uitoefenen zonder dal z lksapj n patent word i uitgedrukt op de boete va ii ƒ 50 5 enz Ook zullen diegenen welke hunne gortl en of waren rens op de wijze der kramers verkooMi gehouden n op hunne verklaringen daarvaii nielding te maken en ich deswegens aan le gemb I ouvcrschil it of dit alleeq in de gemeente hunner woning dmn elders plaats heeft So Dijl lie réjisters der palmlptichlige zullen rden gesloten dfeu 3ln Mei aatutaande wordende Rijders é s belaill hebbende verweten na r de e nlingen ran art 18 en 37 der Wel van den iM ei Ul9 SlaaUiiad jno 34 handelende zoo v o rrifplichting van heu welke bij de algemeene ihrijringd iijn orergeslagen als van ile boBlen tegenil rrrtfifjin ran eu gibrekc m de aangifte zellel rerbiuren I 4o hm de eigenaars raste huurders qf amle e riste gebruikers van bmnen martaigtn zich ter bekaming VDU PATENt zullen moeten aangeien jophet Ri i nis dezer gemeente ten bureele van lih Zetters lmedebrengeii e hunnen merlbrief eu hunpatent Van het vorigi jaar en zulks eao ie 1 Mde 15 Mei 1888 Rt Jrm en Peeildugen uitgezonderd 5o Dat de kramdra alhier niet gedomicilieerde ond rnemers van vermakelgkhefien en debitaaten van lotergbriefjes die beroepen niel Wogen uitoefe en alroreus het verschuldigde p ttenlrecht te hebben voldaan zij tullen zich tol het doen hunner aangifte almede ten bureele van HH Zetters moeten vervoegen wordende de kermia eu marktbezorkeiiih patentplicktige herinnerd ilat de Mafkineester hen niet vermag toe te talen hetzg diet of zonder loodsen leiiteD kramen of stallen mnaattt tij niet ran puent acirn roorzien zijn 6o Dut bg bet indienen ran bezwaarschriften ingerolge art 1 der Wet n den 4u April 1870 SlaaUilad no 60 moei orJeu overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet legen betaling van 5 cents bg den Outvang r der Directe Belastingen verkrggbaar gesteld Gouda den 17 April 18ê8 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER AFKONDIQINa BURGEMKESTEReu WETHOUDERS van Oouda Oetie ket beiluit van de Heer CommUtaru de KoKingt i de Provuieie ZuidHolland van den 13 Maart 1883 J No 336 1 3e A d Prot Blad No 22 betre£è de de beukrijeug voor de Perio eele Belailitg die ê aar 1883 84 doe te teelt Io Dat de Ontvanger der Directe Belastingen aao de woningen der ingezetenen op Maandag den 7 Mei aanstaande en volgende dagen Ier invulling zal doLu bezorgen een Bttckryvingtbiljet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking door of an wrge dien Ontvanger zal worden afgehaald terwgl zg welke bg de besohrgving geen bitjel tullen hebben ontvangen gebonden zgn om de vereischie behoorlgk ingevulde verklaringen vóór of uiterlgk op den 31n Mei dezes jaara ih le dientn ten kantore van den Ontvanger alwaar Ie biljetten ter invulling steeds rerkrijgbaar zulleu tgu 2o Dat tot tegeuBohatters zijn aangrstrlde de heeren P M RuOSENDAAL P A BUBGHOUT H J NEDEKHORST en G van GENT Wordende de belanghebbenden voorts in het bgzonder aandachtig gemaakt Io Op de gtigingrn welke bij de wet van 9 April 1868 Staatsblad vfi 69 en in de wet van 29 Maart 1833 Slaaltblad n 4 zgn gebracht als a aan art 17 der wet vnn 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelgke dieuslbodeu die op den In Mei des jnnrs waarover de belasting loopl ouder dan 18 en jonger dan 21 jaren zgn bedraagt do belasting ƒ 6 00 zonder toepassing van het opklimmend tarief b art 19 letl g en k dier wet aangevuld bijart 10 der wet van 1843 wordt gelezen altvolgt Dienst eu werkboden in gebouwen iustelllngen gestichten of Inrichtingen vermeld onder letl e en d van art S $ 2 voor zooveel zü geen belastbare dienitejii verrichten rechtstreeks ten behoeve ran hen die aldaar in eeuige betrekking of als leden werktaftm zijn De eenige vron welijke bediende overigens naar de eerste derde ot vierde klasse belastbaar in dienst van den belastingplichtige welke gtene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen bü zich heeft inwonen die op een In Mei des jaara waarover de belasting loopt jonger lan 21 jaren zgn c De twee eerste paragraphen van art 27 derwel van 29 Maari 1833 Staateblad no 4 zijngewijzigd alé volgt § 1 Die na den 15n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dieustjaars die dan nog over is verschuldigd i 2 Aan den belastingplichtige die in den loop des diensijaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter le laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaara die das nog over is indien daarvan door hem binnen den lijd van eene maand rolgende op dien waarin hij het perceel verliet tegen bewgs schriftelijke aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over heldrie maandelgksche tijdvak waarin he perceel erd verlaien indien de belastingplichtige daarna düch in den loop van dalzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hij belastingplichtig is in gebruikt neemt Bij overlijden rau den belastingplichtige treden zgne erfgenamen in dezelfde rechten eu ver plichtingeu De aangifte volgens het le en 3e lid ioge gediend worden als gewone bezwaarschriften aan gemerkt en behandeld d Aan § 1 van art 28 der bovengenoemde wetvan 1833 zijn de narolgende bepalingen lorgevoegd Ten aanzien van den ceisteo grondslag kunnen behalve de jaarlgksohe onzuivere hunrwaarde ook maaudof weekhureu worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt als niel gedaan Voor zoover de belastingplichtige de aangegeven maand of weekhuren piel zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerste door vermeuigruldiging met tien en de laatste door vermenigvuldiging met drie en dertig tot jaarhuur herleid en alioo herleid ala de aangegeven jaarlgksohe onzuivere huurwaarde aangeinerk 2o 0 de verplichting om bij hnnne b iwaarschrifien ingevolge art 1 der wet rnn den 4b April 1870 Siaateblad n 60 over te leggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betaling van 6 cent by den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gesteld Gouda den 17 April 1883 Burgemeester en WethiAiders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MA RKTBERICHTEiSj Oouda 19 April 1883 De markt had heden voor granen een kalm verloopt de prijzen varieerden bij kleinen omzet weinig De beste wiite tarwe werd verkocht vour ƒ 10 a ƒ 10 60 middelsoort ƒ 9 26 a ƒ 9 76 en polder benevens mindere naar kwaliteit Rogge nominaal ƒ 6 60 a ƒ 7 Gerst in beide soorten ƒ 6 60 lot ƒ 6 25 Chevolier ƒ 7 26 a ƒ 8 Hover ƒ 3 60 k f 4 terwijl voor zware tot ƒ 4 60 betaald werd Mait ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Erwtenen boonen vast met weinig handel De veemarkt met goeden aanvoer de beste soorteu vlug inferieure soorten traig varkens voor Londen van 20 a 23 cl vette varkens van 24 a 27 ct per half kilo magere varkens eu biggen met vrel aanvoer handel traag vele onverkocht gebleven biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 20 per week Kaas aangevoerd 44 partijen handel vlug le kwaliteit ƒ 29 ü ƒ 31 2e kwaliteit ƒ 26 a ƒ 28 Noord botlondscbe ƒ 33 a ƒ 36 Gooboter ƒ 1 10 i ƒ 1 20 Weiboler ƒ 0 80 a ƒ 0 90 Burgerlijke Stand GEBOREN 17 April Oirk ouder D sa Wgit en W Rgswijk Mina Reertrgida oaders K J Sparosag eo H sn der Kiat 18 CUiidi PiettraelU Mina onder J F Welter eo M J Luns ƒ