Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1883

IN S913 Zondag Zt April 1883 GOUDSGHE courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentidn kan gescbieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave D SAMSOM heeft de eer zijne Clientèle de ontvangst der NOUVEAUTÉS en MANTELS COSTUMES JAPONSTOFFEN met daarbij hehoofende Garneering enz enz mede te deelen OVERLEDBN 17 April M E Schouten I j 8 m A B Hwre 1 m G nn Wjlligen 31j A Hull 78j Urn GEHVWO 17 April J H BaVker Niemeucr en A A RomeiJD 1 $ O KrMD cd D Nederhoff A A Bezem en i M de Doe H Ulaslien en C n derSUrre D tin der Htiden en J Ksbout N de Groot en J W iin Meeren II Bidys en Z B Jurrieni Ondertrouwd I R P M VAN ALDERWERELT van ROSENBÜRGH Wed M C OvBRüijK Qep Kapitein O I Leger EN Jonkvrotiwe J H W C LOCHMANN i VAN KöNlGSFELDT c u 7 118 April 1883 1 St Anna hg Nijmegen ijs Gbïn Receptie ADVERTENTIEN M j Geboren CLAZINA PIETERNELLA MARIA Dochter van J F WELTER en M J LANS Gouda 18 April 1883 De ondergeteekenHe betuigt zgnen dank voor de vele bewezen van belangstelling hem bewezen bg zgne benoeming tot Wethouder W POST DROST Gouda 19 April 1883 Een Jongmensch s avonds eenige uren disponibel hebbende wenscht die gaarne te besteden tot het bijhouden van BOEKEN of SCHRIJFWERK Franco brieven onder No 832 aan het Bureau dezer Courant Qpenbare Verkooping te OUDEWATER in het Kotftjhuis de ROOS Op VRIJDAG 4 MEI 1883 s voormiddags 10 ure van den wetbeklanten hecht en sterk gebouwden steencn Wind Koren en Pelmolen aldaar met logeabel WOONHUIS SCHUUR TUIN en ERF in onmiddelijke nabpeid daarvan kad Nrs 308 1734 1735 en 2223 groot 5 aren 63 centiare Breeder bg biljetten en informatien te bekomen bg Notaris MONTIJN te Gouda en den eigenaar den heer KLOP te Oudewater Me A G wolf Advokaat is behalve des Zondags dagelgks te zynent Lange Ti EK DE WHO M 56 te spreken Iv £ o d e s KLEIWEG boven het IJZER MAGAZIJN van den Heer C van BERKEL Natuurlijk Mineraalwater van Pont de Neyrac Het water van bovenstaande bron onderscheidt zich door volmaakte fnachheid helderheid en hoogst aangenamen smaak bevordert de spijsvertering wordt met succes gebruik tegen maagkrampen aandoening der lever nierziekte enz Uit een scheikundig onderzoek door Professor V D BURG aan de Rflks Universiteit te Leiden is gebleken dat daar het water o a zoowel dubbel koolzure alcaliën als dubbel koolzure alcalische aarden in ongeveer gelyke hoeveelheden bevat uit die samenstelling mag worden geconcludeerd dat zijn gebruik in vele ziektegevallen heilzaam zal kunnen zgn HH Doctoren die er belang in stellen dit water te onderzoeken kunnen gratis proefflesschen bekomen Te ve Jyagen bjj deHH Slotemaker Co te Gouda Gevraagd voor gezelschap zoo spoedig mogelijk eene BUEGEHJUPVEOUW tot hulp in de huishouding van de P G liefstboven de 30 jaar Brieven franco onder No 831 aan het Bureau dezer Courant OUD CARLHAOEMA S Bergplan ten Olie leder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze Olie Zjj gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prijs GO et per flacon Hoofddepot te Delft bü A BBEEÏVELD Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld bjj Wed Bosman Gouda A Pritjs Zeveuliuizen Wed G Wilheltnus Woerd Wed N Siindera Leiden W Ligilielm Vuorbarj A Bo Berftel Snelpersdruk van A Bhinkman te Goi da Homologatie De Arrondissemeats Recbtbank te RoUerdctik heeft bg vonnis van 18 APRIL 1883 het door den gefailleerde H COSIJN fabrikant van Stoomwerktuigen alleen gehandeld hebbende onder de firma COSIJN en Co te Gouda aan zijne crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen accoord geJiotnologeerd en het verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER ir J CAHEIN m Marchand Tailleur Spuistraat 43 s Hagfe VRAAGT tegen hoog loon GROOT en KLEINWERKERS voor fijn Besteld werk WONUG NT TDir of PLAATS te huur g evraagd Huurprijs ƒ 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant ADVÉriTE lTiMr in alle Binnen eu Buiterdandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BKlNKMXtLte Gouda Den WelEd Heer Dr J G Popp K K Hof Tandart te Stenen Zaandam 29 Januari 1869 Vi verzoek UEd mg ten apoedifcste weder Ie zenden 100 fl Analherin Mondiratcr en 6 doosjea tandpoeder Het debiet voornl faa het AnathêrinMondvraler neemt alliier door de terda heilzame werking aleeda tor en knn UBd meiden dat ik van verachillende zyden heb vernomen hel de gunatigalo resniinten heeft uitgewerkt legen erBohillende mondongeateldheden ja zelf tegen herige tandpijn waartegen andere middelen vergeefaoh warm aanKeuend Myn voorraad bijna verkocht zijude hoop ik dat UËd lie afzending zooveel mogelijk zult beapoedigen Met Hoogachting IJJid Dw dienaar H G VAN AKEN Te verkrggeu te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogatrnat A 123 te Rotitrdara bg F E van Santen Kollf apolh en A Sohippereijn Co blauwe poroeleinwiukel te s Hage bij J L F Snnbilié apoth te Delfi bij A J van Bijn te Soliicdara bij C Malta Gz te Leiden bg K Noordgk j ie Amsterdam bg F van Wmdheim Co en H H Ulolh Co apotheek te Schoonbovea bij 8 Wolf en Zoon te Alphen bij L Vnrossieau en Zoon te Ulrehtj bij G H N van Spanje idem Lnbry Porton Droogiaten De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave ia den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 50 BINNENLA ND GOUDA 21 April 1888 Heeraoht er sinda eenige weken up bel terrein n den Koilerdamfoheu dijk etn gezellige drukte ten gevolge der werkzaamheden voor de Goudache waterleiding thana kan worden medegedeelil dat mea mei het leggen der buiten een aanvang hfiefi gemaakt Met genoegen wordt beapeurd dat er rOorlgang wordt gemaakt met het werk niiteren had de aaabeateding plaata v o 1 Het eenjarig onderhoud van 4a Kazerne alhier Miiiate inachrgver B Mnllaart voor 204S 2 Het varwen der voornoemde Kazerne Hhiite inachrgver J Surk Bodegrave voor 1737 3 Het eenjarig onderhónri der Kazerne te Schoonhoven MiuBte inaohrgver G Toornvliel alhier voor 2478 i DilbHding van t t H taal e Sjstoonliaven Minate inachrijver G Toornvliet voor 8856 Gialeteuavond had in de zaal Kunatrain de uilvoering plaala der Ooudtchi Gfmnaituk en Sehermttreeniginf met medewerking van verschillende dilettaolan ten voordeele der nagelaten betrekkingen der verongelukte viseohera Ie Moddergat Het programma was zoo samengesteld dat alle eentonigheid was vermeden en hei pogen om door veraoheidenheid te behagen was in alien deele geslaagd De terste afileeling was gewgd aan de gymnastiek en het was inderdaad een opwekkend gezicht die flinke in bel vlugge Inrneracoatuum geatoken geBtalteu versobillepde proeven te zita geven van kracht en lenigheid De verachillende oefeuingeo gaven een guualig getuigenie van de wgze waarop de leden der Vereeniging zich toeleggen op de nog niet ge noeg gewaardeerde gymnastiek Na de gymiiaatiaclie oefeningen viel er muzikaal genot te ainaken Oogetwgreld lal dit gedeelte vau hel programma niet het minst hebben voldaan Op keurfge wgze werden de vcruhillende nra ten gehoore gebraeht en slechts onze plicht om beknopt Ie zijn weerhoudt ons van in bijzonderheden te treden waar meer dan één woord van lof verdiend zou ign De derde nfdeeling bestond uit versohillende wapenoefeniugen en ten slot Ie werd een tooneelstukje gegeven getiteld De hoed nn deu Borlogemaker dat aardig werd vert Plkl Het publiek toonde den geheelen avond door dal het zioh amuaeerde Itlkena werd den heeren op het tooneel applaua geachonken t de uilvoering mag goed geslaagd heeten Voor een liefdadig doel op te treden moge steeds ioffelgk igo dubbel Ie prgcen ia het als men dit iloct op een wgze als gisteren het geval was De heeren die desen avond orgauiaeerden en allen die er toe medewerkten komt een harlelgk woord van dank too voor hetgeen zij deden Hel zg hun bg deze gebracht I Men bericht uit Schoonhoven dat onderhandelingen in gang zijn tneachen den couoeaaionaria van den atoomtramweg Gouda Sohoonhoven en de Nederinndache Rgnapoorwegranatsohnppij nopens de exploitatie van genoemden stoomlramweg door die maatsohifppg Dezer dagen had in verband daarmede eene opneming vnii den weg door genoemden oonoession iris met eenige hee en ran het beainnr der Rijnspoorweg maalachapfg plaats Toor Schoonhoven en de gemeeolen die verder bg d uak belang hebben ia het zeker te wenaohen dat doe onderh indeling lot eene verbinding met Gouda en daanloor mei het apoorwegnet moge leidm IVq vestigen de aandacht op het in deze courant geadverteerde mineraal water La Bieit aiêonte Wg vernemen dal dit ook op de lentoonslelling Ie Amsterdam zal worden geëxposeerd en verkocht en het sohgn all zins d kennimaking waard te lyn Jit Zeveuhuisen tshr ft men ons Woensdag avond ouiküHe de Rederijkerskamer de Harmonie hare kiinstKevMde leden met hunne dames op eene openbare uitvoerlag der volgende looneelslukken Groote In Be cn en Dalen en Othello de Moor van Venelic Qè taal van den Heer Kei was goed belet ca ieder wn zeer te vredrn over mrirmWspet der dilen n Den volgenden vond werden Ane stukken voor l el publiek opgevoerd De netto opbrengst zal beatemd ign voor de behoefligrn te Moddergat De heer F Domela Nienwtnhnis heeft Donderdag avond in de Hnagsche afdeeling van Foliumderwi i getriomfeerd Met 37 van zijn aanhangers was hg opgekomen en vormde daarmede de meerderheid in de vergadering die 70 ledensterk was Zooals men weel had h et bestunr geen uitvoering willen geven aan het vroeger bg meerderheid van stemmen genomen besluit om aan den Gemeenteraad kosteloos voedsel te vragen voorde herliiigender scholen voor on eu minvermogenden maar gezegd in plaats daarvan colectfef ontslag tullen neojen Toen de voorzitter der afdeeling mr G Belinfante dit aan de vergadering had medegedeeld ileed mr D van Eek nog een poging om het bestuur te behouden door in het midden te brengen dat de wet van Folitondervyi wel het beginsel van Slaal8 o iro i ia maar niet dat van Slaats poerfi huldigt Terecht merkte de voorzitler echter aan dat de qnaeatie der bevoegdheid lol het petitionneeren had moeien worden uitgemaakt vóór het nemen der beslissing Nog deed een ander lid moeite om het bestuur te redden door voor te stellen op het eenmaal genomen bealuit terug te komen t Hielp niet de club van Nieuwenhnia bleef oonaequent en met 88 tegen 32 atemmen werd het adrea aan den Gemeenteraad gehandhaafd Alanu werd een nieuw beatunr gekozen waarin Daluurlgk ook Domela Nieuwenbuis werd gekozen Aangaande de tentoonstelling meldt men Nederland Duilsohland en Engeland maken de meeste vorderingen evenals de lüngelaohe koloniën België en Frankrijk zgn wat achterlijk maar ala men het jiersoneel der afdeelingen hoort dan ia er geen twijfel aan of hel werk komt klaar al ontbreken ook inzendingen De arbeid is dan ook nu voornamelgk gericht op het volgens de leekeningen plannen in orde brengen der versieringen van de hoofd en nevengalerijen Frankrijk schijnt dsarin hel besie Ie tullen leveren Midden in d hoofdgalerij wordt een eerezaal a emankt ter ontvangst van voorname personen en nan beide jgden legen de tijgalcrgen komen de inien ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centep GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dingen van de beroemde Franaehr huizen 3arbrdienne brona en Christofle nieuwzilver Overigens ui de hoofdgalerij van deze afdeeling slechts een of twee vitrines bevatten toodat men er zich gemakkelijk zal kunnen bewegen hetgeen mij voorkomt niet het geval te zallen zijn in de hoofdgalerij van Nederland ten minste als alle pyramiden kiosken buisjes ep kasten die er nn in wording of gereed gemaakt zijn bigven staan op de plaatsen die ze thans innemen In Perzië beginnen de wanden oniicbtbaar Ie worden onder de tapijten en de galerij van den arbeid is gereed lot de ontvangst van de industrieën die daar zullen worden uitgeoefend Ook de lelephon leBt nadert haar voltooiing Men heeft daar vier kaïnertjee In elk zat men vier minuten kunnen vertoeven No 1 eefl den bezoeker die den telephopn behoorlijk aan zgn oor heeft te kennen ho4 bij de heeren Prot in Frasoati wordt gezongen no 2 of in het Volkspaleis locde muziek wordt gemaakt no 3 hoe in deu Stadnehoawburg komedie wonit gespecM on ia no 4 eindelijk zal de komende bezoeker bij dag en bij avond zieh kannen vergasten op muziek van een quartet dat ergens in een boerenwoning bg Boikslaot wordt ingekwartierd Het paviljoen van de pers schiet ook heel aardig op het buitenwerk is afgeloopen Van het aardige gebouwtje dat de inzendingen der gemeente Arasterdam zal bevatten wappert de vlag ten teeken dat t onder de kap is Bij dat van de stad Parijs is men nog heel laag onder de kap maar dat zal wel komen Krnpp is ijverig in de weer De groote meerderheid der duizenden kilo s wegende stukken zijn op het terrein gedeeltelijk ook al in de galerij geplaatst De handteering van zulke stokken ijzer vordert moeite maar voornamelijk tgd en toch gaat t nog betrekkelgk sneller dan men zou deuken Ook Amerika dat officieel niet raeê doet heeft onderscheidene inzendingen l onderdag werden er met nianneomoed en dubbele krnchl eenige brandkasten ingesjord die wat te beteekenen hebben Zoekt men iemand op de tenoonstelling dan wordt men gemeenlijk nnnr een of ander land ver ezen Kunt u mij ook zeggen waar meneer K is Welzeker ik zag hem zooeven in België Fluks naar België Heeft u meneer K ook gezienP Hij is daar jnisi naar Italië gegaan Op naar Italië Ik meen dat hij mei meneer Q nanr Engeland is overgestoken Dan nnar Engeland Meneer K P In het bierhuis En daar is hg I Oef was dat zoeken 1 Van de honderd inzenders vragen negen en uegentig naar den heer Tasson de ziel van de regeling en inrichting die de gebouwen maakt en alles schikt en bedistelt Hg is hier daar en overal en on deu anderen menach onimoet men iemand die naar hem vraagt Hij gaat straks de tribunen bouwea voor de openinespleohtighLid Dat zal me een dagje wezen I Bg dag en bij avond En s avonds niet het minst met Fidcs Ds Vries eu Faure en Gounod voor deze niet openbnre partij waar alleen genoodigden toegang hebben zaL van t gebodeu wordende veel verrassing moetea bigven en als iuiitieri de stndhuiaboden met eeu steek met lis zilveren knop en kokarde hun pa gedeoreteerd groot tenue Aan groot tenue zal het trou ena van 26 April lot 2 Mei ili