Goudsche Courant, zondag 22 april 1883

i n io een atad wur op een en dennlfdtn arond Ewrah Bernhardt en Goanod Fidea De Triei en Faare door hunne talenten aohitteren Het Beatnur der Kieavereenigiug Arnhem heeft aan de betinren der liberale kieaTereenigingen in Nederland de volgende circulaire gericht De verkiesingsperiode nadert eu ditmaal ouderteer bgiondere omstandigheden Pnie politieke loeatand laat veel teer feel te wensoben ofer en de ofertuiging wint eld dat tonder wijeiging fan en ïle bepalingen der Grondwet geene dnurtame ferbetering ia te waohteo De Orondwetsherziening is aedert de laatste jaren aan de orde gekomen en op eeue wgze zoo als men het mocht weuschen Ernstige foorbereiding in de studeerkamer ging fooraf niteenzeitiog fan de resaltaten fan het onderzoek folgde iu brochures en tgdschriften de journalistiek bracht de eenmaal nitgesproken denkbeelden firder tot rypheid en het oogenblik is nu gekomen om de st m van het kiezersvolk te fernemen De kiesfereeniging Arnhem heeft in den afgehtoprn winter in eigen kring het vraagstuk behandeld in oferleg met de afgevaardigden van het district Er is oferwogen wat noodzakelijk wqziging tiehoefi en welke wgzigingen weuschelgk jraren de actaaliteit werd besproken en het oogenblik foor de herziening mogelgk en gunstig geacht De Ofertuiging werd nitgesproken dat de regeling van onze troonsopfolging en de wqie fan samenalelliug der Volksvertegenwoordiging eene geheele en spoedige wijziging behoeven met het oog op de toe komst fau ons faderland De organisatie van onze landsverdediging maakte eene wgzigiug vau het hierop betrekkelijke hoofdstuk zooal volgens de meeaten niet direct noodzakefijk dan toch volgens allen in hooge mate wenschelgk Eew herziening vau het laatste hoofdstuk der Grondwet al behoeft zij naar men meende niet als een zelfstandig wetsontwerp vooraf te gaan werd voor het vervolg hoogst wenBcheljjk en noodig geacht maar eenstemmig was men van gevoelen dat geene van deze wgzigingen mocht worden gekocht ten koste van artikel 194 dtr Grondwet De Vereeuiging heeft aan haar Bestuur opgedragen het reaullaat van deze bespreking te brengen onder de aandacht van de besturen der vrgzinnige politieke vereenigingen in den lande Zg hoopt langs dezen weg het belanrgke vraagstuk een schrede ferder te brengen tot tgne oplossing Gemeen overleg eerst in eigen kring daarna in eeue alg meene bgeenkomst van geIgkgetiuden komt haar noogst noodzakelgk voor eu dit wel spoedig De tegenwoordige crissis heeft ophieuw getoond dat de liberak partij door verdeeldheid machteloos is geworden maar persoonlijke oousideratiën ign niet alleen schuld aan dezen toestand het ontbreekt ook aan een gemeenschappelijk programma en hoe zal het liberale vaandel bij de stembus worden geplant als zoodanige gemeenacbappelgk uiting van hetgeen men wil en wensoht ontbreekt De Vereeniging heeft het hare gedaan door het bovenstaande in Uwe aandacht aan te bevelen de organisatie van helffeen verder te doen slaat laat zij gaarne over aan wie er zich roede wil belabten hoewel zg natuurlijk bereid is hiertoe des verlangd krachtig mede Ie werken Men Bchrgft aan de tocomotief Door den stoomtram Gouda Bodegr iven werd dezer dagen eene nieuwe locomotief in dienst gesteld uit de fabriek Hagant te Erfurt Deze machine voldoet uitstekend aan de geelelile eiachen wat ten volle bleek gedurende de proefritten en bg het onderzoek door deskundigen ingesteld Wg hopen dal deze onderneming thans geregeld haren dienst zal kunnen volhouden wnnl bet moet èn voor passagiers èn voor de directie niet zeer aangenaatii zijn de ervaring op te doen dat in plaats van er stoomtram de reis per wagen of per pedel apmMonm moet worden vervolgd De H R Ci verneemt dat Jaanlje Cornelia Struik de zoogenaamde millioeneii juftronw ernstig onge steld is eu daardoor de behandeling der strafzaak tegen haar rn hare mede beschuldigden eeni szins al worden vertraagd De Brusselftche Gazette schryft Io onze faubourgs kan men tfgcn hel vallen van den avond welgekleede heeren door de stratcu zien gaan met een opschrijfboekje in de hand eu blaffende De onl vanger der belastingen vermoedde namelijk dat een aantal bclaMingschuldigen geen belasting voor hun honden betaalden Om het bedrag legen Ie gaan fiet hg sommigen zgner beambten zich oefenen iu hel blaf I feu Wordt hun geblaf uit de huizen die te voorbij wandelen beantwoord dan teekenen zij de nummers op en op Mf wg worden de schuldigen ontdekl Een jonge kleermaker stond in Londen terecht wegens het beleedigen van zijne moeder Deze beweerde neergevallen te zgn door den slag haar door den zoon toegebracht De beklaagde ontlÉende dit niet maar gaf het volgende op tot zijne veroottchuldigiog Zgoe moeder zeide hg die sedert tij tot het Verlossingsleger was toegetreden beweerde uitverkoren te zgn by uitstek venuimde steeds haar vrouwelgke plichten Hg en zgu vader wareu verplicht alles zelf te doou tot het schillen van de aardappels tne Den laataten Zondag was zij er legeu opgekomen dat bg eeu paar kousen afmaakte die hoog noodig wareu dit was ontheiliging van den Sabbath Hierdoor waa de twist ontstaan waarin de slag was gevallen De jonge man kreeg een strenge reprimande en een fiinice boete Gnatave Aimard die door tgne boeiend verbalen vele jonge harlen beeft veroverd wordt wegens een aanval van krankzinnigheid thans in het asyl van SainteAnne verpleegd Zgue romara ign even populair als die vtn kapitein Majne Beid een ander meester in dezelfde achool De Franiche schrijver doorleefde vele der gebeurleniisen die hg zoo wegslepend beschrgft Hg begon zgu leven als kajnitsjongen eu reisde door eeu groot gedeelte van Amerika Ie voel Zgn eerste werk was De Pel jageri va de Arkaiuat en al de folgende ferbalen waren op dezelfde leest geschoeid Aimard had den laatsleu tgd veel van zijne populariteit verloren de tegenwoordige jongens houden meer van Jules Verne U Eene interessante statistiek betreffende den invloed der vaccinatie op de sloffen der pokigdert zag in Beieren het licht Zij loopt over de jaren 1877 tot 1S81 en toont met duidelijke cgfers aan dat de sterftekans afneemt naarmate meermalen is gevaooineerd Van de 170 niet ingeente poklgders slierven er nl 79 dus 46 pCt van de 1819 éénmaa ingeente stierven er slechts 208 dus 11 pCt en van de 193 gerevaccineerdeo slechts 15 d i omtreeks 9 pCt Een Fransch blad de cijfers opgevende van het verbruik van brood wgn eu versch vleesch per hoofd eu per jaar in de voornaamste sleden van Fraukrgk komt tol aardige resultaten De opgave aan de oflicleele statistiek van hM Fransche handeltministerie ontleend luidt Brood Wjjn Verich vleesch Parijs 164 kil 224 liters 80 kil Lyon 176 80 71 Marseille 244 186 63 Bordeaux 165 210 63 Rgeel 219 6 49 Nantes 267 162 46 Toulouse 176 176 66 Kouaan 183 49 61 Fargs is dus de stad waar men minder dan eldbra broqd rel en daarentegen meer versch vleesch dan ergens anders Te Lyon vindt men hel grootste wgnverbrttik Rouaan en Bgsel slaan in dit opzicht geheel onderon te Rouaan drinkt men meer cider te Rijsel birr in de hoeveelheden van 124 en 213 liters per hoofd en per jaar In de Academie des sciences vestigde de heer Bnrck de aandacht op de voorbehoedende werking van het koper tegen 4e besmetting in lijden van epidemieën Zoo wees hg o a op de werklieden die door den aard hunner betrekking gedwongen waren tot inademen van fijn verdeelde koperslafdeeltjes en even vrg bleven van cholera en typhus als de gevaccitieerden vau pokken al deze ziekten epidemisch optreden Hij stelde daarom voor de wanden der barakken voor besmettelijke lijders en hospitaalsehrpcn met koperzoulen te bedeelen zoomcde dit iniddrl aan te wenden bij de binnenbekleeding van schepen lot aanvoer van granen en houtsoorten welke over het algemeen veel van insecten te Igdeu hebben welk voorstel een gunstig onthaal vund Hit hof vau appèl te Brussel heeft eene merkwaardige uitspraak gedaan Het gold de erkenning van een droit ik répome hel recht op antivoarii aarvan zooals men weet de Belgisehe wet spreekt De Illutlralion Européenne h d zonder vergunning eeue reprodnclie geleverd naar eene schilderij van den schilder De Vriendt en diens naam onderaan geplaatst De heer De Vriendt die meende zich la moeien beklagen over de leelijkheid der afberlding protesteerde sohrifitelgk bij den directeur der illuslratio Deze weigerde echter de brief af te drukken Toen de taak voorden rrchter kwam stelde dizein eerste ifislaiitic den directeur in t gelgk Het bof vernietigde echter het vonnis en beval de opnemii van den brief op eene boete tan 20 frc voor lederen dag vertraging In hel arrest wril verder uitgemaakt dnt de een voudige vermelding van iemands naam in een iodiek geschrift foldoeode was om het fechi fan antwoord verplicht te maken Voorla was hel duidelgk dal in dit bgzonder geval de slechte reproductie den kunstenaar ctii nad l had toegebracht waarvoor hg schadevergoeding koe eiscbeo Een der oudste vorsten van Europa maar reeds lang niet meer lot de rrgeereuden behooreudr ii Dinidagarond te Nice overleden namelgk Karel II hertog fan Farma Hg werd op 22 Dec 1799 geboren werd iu 1824 hertog van Luoca dit kfj in 1847 aan Toskane afstond loen hg hertog van Farma werd als opvolger van Napoleon s weduwe Marie Louise De omwenleling van 1848 dwong hem tol aftreden ziju kleinzoon hertog Robert verloor in 1860 zgu vorstendom dat toen bg Italië werd ingelijfd ICarel II heeft dus meer dan het derde onzer eeuw zgn val overleefd Hg woonde als graaf Villafranca met tgii in 1879 overleden gemalin een dochter vau Victor Emanuel meestal te Viareggio en Toskane Hg vatte zgn lot zeer gelaten op Ik ben vorst van een kleinen Slaat geweest placht hg te zeggen en datrom heeft mijn vnl mg minder zeer gedaan ik ben maar vaA een itoof gevallen De afdeeling Amstenlara dei Holl Maatschappij van Landbouw heeft het voornemen op de a t koloniale tentoonstelling eeuig uitmuiitend fokvee zoo mogelgk van zuiver Nederlandsch ras ten toon Ie stellen Zij heeft daartoe eene tent op hel tentooustellingtterrein geplaatst van 30 M lang en 16 M breed waarin tg bij afwisseling 8 stuk vee enschl teu loon te stellen Ten einde deu talrijken vreemdelingen een goeden dunk te geven van hetgeen Nederland op dit gebied beul heeft tij naaf men verneemt het bestuur van het Friesoh Rund veeStamboek aangezocht aan deze taak bekendheid te geven in Friesland opdat ook Friesch Stamboekvee worde tentoongesteld Is men goed ingvlicbt dan neemt de afdeeling de venorgiug van hel vee geheel gor hare rekening eu kunnen de veehouders die hieromtrent nadeie inlichtingen weuschen dete bekomen bij den seoretarii der afdeeling Amsterdam den heer A J van Vollenhoven Vertien taken werden Dinsdagmorgen voor hetKantongerecht te Eindhoven opgeroepen en dertien beklaagden waren afwetig geen getuigen telfe lielaoiets vau zich hooren of zien Toen de ambtenaren der gerechtigheid in de vergaderzaal binnen traden cutwaarden zij wel een legio mar haussées en veldwachters maar dal was alles nieuwsgierigen warener niel eens Taileau Hel Uptnbaar Mii islerieconcludeerde in al de opgeroepeo zaken lot veroordeeling bij verstek In de thans bijna voltooide nieuwe kazerne der pontonniers Ie Dordrecht zullrn twee kookloeetellen marmites tubulaires geplaatst worden volgens het systeem van den fabrikant A Bernard te Luik waarbij de verwarming van den ketel plaats heeft door middel vin eene omgeving van warm water De voornaamste voordeden van dit stelsel ijn fer belangrijke besparing in brandslof het vereischen van gering personeel in de keukens betrekkelijk geringe kotten groote zindelijkheid de onmogelijkheid tot aanbranden der spijzen eu voortdurende aanwezigheid van groote hoeveelheden zuiver warm water dat tol alle doeleinden zoo hoogst nuttig is in militaire keukens Volgens rapporten uil België en Frankrgk in welke beide landen dit stelsel van spgsbereiding inheemsch is geworden ook voor hel burgerlijk leven io gevangenissen gestichten ent voldoet het zeer goed Om in dat opzicht ook voor ons land Ie kunnen beslissen zul eene proef worden genomen gedurende oenige weken loens ter vergelijking mei hel stelsel van den fabrikant A Senking Ie Hildeshelm dat meer algemeen bij onze Duitsche naburen en in den lantsten Igd ook in enkele onzer Hollandsclie kazernen is ingevoerd Uit Sahooneheek meldt men aan de A ur Ct Iu l begin der vorige week vermiste de vrouw van den heer d V alhier bij t binnenhalen dar bleek een paar kiiiderhemdjes Er werd over gclacht en gepraat wie dat toch wel zoude hebben gedaan en ja men rankle er mee klaar er waren dien dag eeu paar jeugdige bedelaars aan de deur geweest vier eerlijikheid naar men hoorde wel wal te wi nschen overliet Men bleef bg dit gevooli u lot jl Donderdag toen het raadsel zioh voorgoed oploste en de vermoedens ongegrond bleken te zijn En wie was i u de dieff Niemand ander dan een ooievaar Dood bi daard zag men onzen eiber naar hel bleekvcid vliegeu eruige oogcnblikken parmantig heen en weder slappen en eindelijk naar zijn in de nabijheid staand iiest terugkeeren met een hemd vau een Sjarig kind In zijn snavel Buitealaödsch Overzietit De Fransche Kamer werd Donderdag heropend eu terstond verrast door den Minitier van fiomciën Tirard roet bel conversie ontwerp waarover in de laatste dagen zooveel geschreven is Dat de daardoor verkregeu bei paring hard noodig is is ongetwijfeld waar maar eren zeker ia het dal die besparing niet genoeg zal zgn om bet deficit Ie dekken Begeering en Kamers springen Ie ruim om met bet toeslaan van nieuwe oredieirn terwgl de Begrooling telf reeil zoodanig is opgevoerd dat de uitgaven door de langzaam verminderende inkomsten niet meer kunnen worden gedekt Sedert 1 Jan zgn reeds voor 16 millioen supplementaire credielen aangevraagd de fiegerring wil thans voor verschillende doeleinden nog 17 Vi millioen Wat moet dit geven wanneer de inkomsten blijven lerugloopen f Verscheidene berichten uit Lissabon bevestigen het feit der inbezitneming vau Punta Nrgra door de Framchen na hevigeu tegenstaud vau de inlaudsche bevolking aldaar Deze plaats is gelegen nabij l t pont waar de Niari die door den beer Savorguan de Brazza op ziJu eersten tocht is onderzocht in deu Oceaan vloeit Hel is dus waarschijnlijk dal deze eoup de main waarvan de telegrammen gewagen door het eerste delaohemeut der expeditie die zes weken geleden Frankrijk verliet is uitgevoerd Iu tirijd met de ferklaringcn van de Portui eesahe regecring in de Cortes afgriagd dat Punla Negra ballen hei Portugeesch grondgebied ligi heefi de commandant van een der Portngeetohe kamnueerbooleii iu die wateren gesiationneerd tegen de iubezitneming geprotesteerd Het Engeltche Ligerhuit heeft nn ren levendige beraadslaging van 6 t besloten lol de tweede leting van het onderwerp v n wet lot het toekennen van een jaargeld aan lord Alcesler en lord Wolseley Over het keiterlijk manife aan den Rgktdag dat gelijk reeds i bericht allerwaarschijnlijksl niet tot een onderwerp van discusfie gemaakt zal worden oordeelt de Oerwtania bet orgaan vau het ulira noutaanfohc cenlrom op gelijke wgze al de uatio naallibrralen De te vroege aanbieding vau de begroeiing 1884 1885 was wel inconsiilutioneel vyf maanden geleden maar is hel thans niet meer nu hel uttjoar 188S 1884 loopt Overigeni beeft de Rijksdag wil hij misbruiken voorkomen en vertekerd lijo van tijne bijeeuroepiog in hel volgende jaar bel nemeu vau eeu besluit over bedoelde te vroeg ingediende bigroollng ua te behandeld la hebben slechts uit te stellen Uit dit oogpunt beschouwd is dus het adres nutteloos en wst de sociale hervormingen betreft ton hel antwoord vau deu Rijksdag voorzeker niet in eeu liberalen geest vervat zijn Wil de Oermcnim hiermede te kennen geven dat bedoeld antwoord de uitdrukking tou ig u van een compromis tnstehen hel Katholieke soeialitme vau het centrum en het eeurische socialisme der Prolestaiilsche conservatieveüP Naar men verz keri wisi het Prnisitohe Diiuislerie niets van de boodschap v 5 Sr dat deie iu den Rgksdag gelezen was maar hierin ziel de Oersuiiia uil het oogpunt van de Rijkt grondwet niels dal onjuist is ilaarenlegeft is tü van meening dal de verantwoordelijke kantelier in strijd met de grondwet gehandeld heefi door den Bondsraad vertrouwelijk bekend te maken met de handeling wlke hij den Keizer geraden had De vraag ef een adres aan den Keizer vastgesteld zal worden is uog niel beslist In de parlementaire kringen ziju de gevoelens bierorer zeer verdeeld De conservatieven verhelen niet dat liet hun aangninain z il lijn als de liberalen een coustilutioneeel conflici uitlokken en tot nieuwe verkiozii geii aanleiding geven waarbij volgens den Reicitèole de kreet leve hrl Keitirlgk aocialitinel aangeheven zou worden De nationaal liberalen bljjveu van gevoelei dal de reeds uu ingediende begrooling 1884 1885 onaauueembnar is zij willen ze rchter nel voorloopig behandelen om ze daarna in handen eener commissie te stellen Inmiddels 0U de toestand rijpelijk overwogen kunnen worden De stemming in het Oustrnrijksche Huis van Afgevaardigden over de wijziging der schoolwet is afgegeloapen zooals men algemeen verwachlie de linkerzijde bleef in de minderheid haar vooislel om over Ie ganu tol de orde vau den d ig werd met 174 legeu 158 stemmen verworpen met 74 tegen 164 stemmen werd besloten tot de tweede leting over te gaan Te Delhi heeft deu vorigen dag een grote brand gewoed Tweeduiteud huizen zgn een prooi der vlammen geworden ieboorteeu Sterftestatlstiek der gemeente GOUDi Maan 1883 Gkbosen 83 Jongens en 30 Meisjes totaal 63 OriiLXDm I benedro 1 jaa 19 M 11 V totaal 3u van 1 6 9 2 U 5 14 1 1 2 14 20 1 1 2 20 50 2 3 6 50 65 8 6 9 66 80 4 6 10 boven 80 S 2 42 M 32 V totaal 74 Levenloos aamoeoevem 1 M 1 V totaal 2 üurgerlljlte ütand Gouda GEBOREN 18 April HeDdrili ouden F I iepdt rn A Eijkholf 10 Leooardos Coreclii oidera i H Becking en H C v u Veeo 20 Antooia ooden T fions va A M Wsgeniar OVEBLEDEN 17 April T C Dootingb B m 19 J L Moleveld 8 m ONUEBTRODWU I 20 April C Klever te Beuehop 29 j n A Nobel 24 J A Falagruf Mj eu A Temp lm D ID j J H Deloo iS j CD C H Versteeg te Gnieahige 20 j F Schesreni 28 J en A £ Boeit 30 j Burgerlijke Stand vau onderstaande gemeenten van 12 tol 19 April 1883 Moordrecht OVEBLEUEN W Kreak j ONUEHTROUWD G t de Mik 7 J ooaeode te Ouderkerk s d IJlel en A de Jong 81 j GEBUWD J Borger 2 j en L Stoppelenburg 21 j Oouderak GEBOREN in oudera A vu der Vliet en W Hailing Jacob ondcra A de Vriefc en M de Brein Adrianua oodera G Verwrg en M Blok OVERLEDEN A Kok 42j J H Sugkerbngk 2 m J lau Vliet 5 m ONDESTBOUWD i T van Egk II j en G vin den Berg 80 j Stolwijk GEBOREN Hendrik Cornelia ouden J Kramer en A A Verdoold Maria ouder P Burger eu M Timmer OVERLEDEN H P Sloof 5 w ONUEBTROUWD B Boom eu N Verkerk Haastrecht EBORE N Aona Marti l ithelmina oarers J vaa Zutjlen en A vau den Hondgk OTERLBUEN L G van der Sprong t j H Hoeboer 68 j ONÜKRTROUWD W UiUenbofurd en D GmalUgd ReeuwJLili OEKORE N Jao Aulhonie oudera A Kmageabrink en C van dar Heyden Eliubetb oudere S Jongeoecl en L Bak Cornelia anders K Radeoaker en P J Pelt OVERLEDEN A Jongeneel 17 j r BHÜWD R O Nieting en G Koning Waddinxveen GEBOREN Grietje ouders C ean Louwen eo T Bergs hoeff Luther Arnold Aothonie oudera J H Weeda eu M M van Gieribeigen Adriauua oudera VV Verhaar en M viH der Laar Maria ouders J Slootjeacn H van der Maat OVERLEDEN K van Gaaien 2 n ONDERTROUWD G Bolb en G Vu Zevenhuizen REBOREV Jju oudera L lente en L Fgau Pieter ouders J in t Hout ea L Oskam OVERLEDEN Ü Hol 4m ONDERTROUWD T d Grool in L U Dekker 25 JARIOB VAN K VAN DER TORREN Kz EN C S W MOLLER Waddinirveen 22 April 1883 Hanne dankbare Kinderen ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon M C BECKING VAN VïBK Gouda 19 April 1883 Eenige kemiiegeoing Bevallen van een Zoon Mevrouw van deb WANT Gouda 19 April 1888 OmiA BT5fTTTn 1vT Volkomen genezing door HJKjJj U JaAMiN Ae Bandage Régulateurvan Dr Waebskoeus gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antioerpen Mevrouw tan RHIJN Katnn bericht met hsrtel ken dank ontvangen te hebben voor de WEDUWE met ZEVEN KINDEREN waarvan één blind Van C H 0 25 A K 2 Bertus K ƒ 0 25 W J y K 2 Mevr A W v R ƒ 2 50 N N ƒ 2 Een onbekende 2 50 Uit den spaarpot van de kinderen Y d S ƒ 2 50 Mevr 8 ƒ 1 Grietje K ƒ 0 50 Dg V 2 50 y V 12 bonnetjes voor levensmiddelen en voorts een pak kleeren van Mevr 8 v d C Mevr v M Mevr Y d 8 Mej K en G K Met den meesteu aandrang blgft zj de weduwe en haar gezin in de liefdadigheid aanbevelen Openbare Verkoopingf te GOUDA op RIJ DAG 27 APRIL 1883 des voormiddags te elf uren in het Ko£Sehuis Harmonie aan de Markt van Een kapitaal HEERENHUIS en ERF met grooten TUIN daarachter aan de Ooathaven te Gouda Wijk B No 18 Het Hnia bevat beneden eene groote Voorkamer met Suite en Tuinkamer Keuken met Pomp Badkamer en ruime Kelders en boven Acht Kamers met vele Kasten mime Zolders en alles hetgeen verder tot een gemakkelijk ingericht Huis behoort Te aanvaarden 15 MEI 1883 Een PAKHUIS met PAARDENSTAL en ERF daarachter uitkomende achter de Sint Janskerk te Gouda Wflk A No 35 Een ruim WINKËLBUIS met een Gang daarnevens PAKHUIS en ERF en een fraaie Bovenwoning aan de Oosthaven te Gouda Wyk B No 19 Het Huis bevat beneden een groot Voorhuis met Kantoor Achterkamer en een ruimen Kelder en boven twee Voorkamers nog twee Kamers een Keukeu met Pomp een Zaal een grooten Zolderen hetgeen verder tot een goed eu aangenaam Huis behoort Verhuurd aan den Heer P SAÜERBIER tot 31 Januari 1888 voor 1000 sjaars Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda Wijk K No 196 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang aan het Jaagpad te Gouda Wjjk Q No 60 en 61 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda WiJk O No 396 Een HUIS en ERF in de Geuzenstraat te Gouda wyk L No 49 Een HUIS eu ERF op een Erf achter den Groeneweg Weeserf te Gouda Wjjk L No 123 Een HUIS PAKHUIS en ERF met een een afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 44 en 44a Verhuurd bij de week voor ƒ 4 25 Zes HLIZEN eeu PAKHUIS en ERVEN iu de Wydeïoort aan den Groeneweg te Gourfo WiJk L No 179 tot 185 En een WINKELHUI8 PAKHUIS perceel BOUWGROND en ERF aan de Wachterstraat te Gouda Wp P No 188 Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORTUIJNDROOGLEBVER te Gouda v