Goudsche Courant, zondag 22 april 1883

Woensdag 25 April N S9138 1883 M PEETERS Jzni Gouda 5 Ziüvere PEAÜTSCHE WIJinElT ff5 o c GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van af f 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er In origineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch ƒ 18 12 Flesschen Echte SHERRU inh circa 1 Liter de Flesch 15 60 Proefflesschon pORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE f 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger iS S EENIG DEPOT van Wellens BOOMERAMP ELIXTER Alles wordt franco huis door geheel Nedeiland geleverd PRIJSCOUKAÜTEN OHATIS en FRANCO Lange Groenendaal 1 14 Lange Gröenendaai I 14 ♦ IN Garen Band Sajetten en Mode Artikelen Groot Assortiment van de Nieuwste DAUESKRAGEN en MANCHETTEN Groote voorraad DAMESen KINDERKOÜZEN in Zwart Wit en Gekleurd Witte en Zwarte KANTEN DASSEN en FICHUS GLACÉ en TRICOT HANDSCHOENEN in verschillende Prgzen Doupmulsjes Kapers Boezelaars Corscltcn EMBRASSEN GORDIJN en KARPETFRANJE GORDIJN en SCHILDERIJKOORD HALFHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN de nieuwst uitgekomen HEERBNDASSEN KNOOPEN GARNEERSELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN enz P S Ongebleekte Ondergoederen in alle grootten i m wm De iniendlng van advertaatiën kan geschiedea tot öón uur des namiddags ran den dag der uitgare fundament op het graf worden aangebraeht Het monument tal door een g teren hek worden afgeiloleu Het tprrekt van lelf dat de onthulling net eenige plechtigheid tal getchirden De ilorm van 6 Maart jl die voor de bevolking van Moddergat en Urk too noodlottig waa heeft onder de Engelacbe vutcheri nog heel wat meer offert geeisoht De vloot van Hnll verloor 32 amakken met 200 man en die van Grimib r 12 amakkeu met 90 man Bovendien werden uit BöhtUugaea 21 uit Scarborough en Filejr 20 uit Great Yarmouth 36 mannen vermin In het geheel 367 ilachtoffen nalatende eene achaar van 143 weduweu en 492 jonge kinderen Men tiet dm dat de Ëngeliche viaschert met hunne gekielde en icherp gebouwde vaartuigen evenmin een herigen ilorm outloopen all de Hollanden met hunne platbodemi Een vitrine met doodiboofden t klinkt zonderling maar toch krggt men die op de Amalerdamieiie internationale teotoonitelling te oanaobouweD Keurig ala flesschen iu een winkelkast tgn d bekkeneelen uit hel anatomisch museum Ie I eiden er naast elkander neergezet Honderde grgntende koppen tgn er bijeen geflankeerd door eenige volledige ikeletten Voor de studie van het verschil in gelaatshoek bij de bewonen vau den Archipel is dete vertamelJDg ongetwgfeld belangrgk betoeken die niet aau gelaatsboeken doen tullen haar weliioht grieielig vinden LUU 11 Door de kietvereeniging Friikeid t lUtkt te Alphen a R zgn tot oindiilalen voor de Piov Staten getteld de heeren S Van Beek te Uateriwoude en F Hnpke Ie Waddiuxieen De gemeenteraad van Schoonhoren heeft beslaten de antieke tilveren ringkraag de linnen sciienkkauuen en eenige voandela welke ep het raadhuis aldaar bewaard worden tgdelgk af Ie staan len behoeve der lentooiitlelling Ie Amtterdam De Haagsehe Gemeenteraad ui Donderdag beslisten O er ecu vooritel om wegent de elders heerschende pokken de Haagtche kermis uit te stellen Naar men verneemt tullen de vermakelijkheden dit jaar te Scheveningen iu uitgebreidheid teer toenemen BchaUe de feesten op de Kur taal die voor dit leitoen reedi eenigsti t it vergroot bestaat het rooruemeo gedurende den toraer 14 vuurwerken te gevan waarmede in ds tenia week na Pinkster Is de oonlge EngeHche of Ainorlkaanscho HAARKasdie door liaro vooitrefr lljkheld e iie Medaillo verkregeQ heeft on deTentootoateUlnv te Bmsiel In 1880 Het ffceft onfeilbMir aao grijze baren ae natuurlijke kleur woder Op algemeen verlangen geeft de Heer Pr L LBONHARDT nog een enkele VOORSTELLING in de Moderne Salon Phisiek en Magie op Zondag S2 April des avonds ten 8 uur in het Hotel TIVOLI Spoorsti aat Entree Rang 15 Cent 2de Rang 10 Cent Zie verder Plakbiljetten woInG lETTOlT of PLAATS te huur gevraag d Huurprijs 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant SmJÜ VVSTRAAT N 2 iiim lEii I rrojn ü trecla t Levert MAASTRICHTS en ookBOSCHBIEB per fust van af 5 25 en hooger BEIERSCH BIER a 15 Ct per liter geschikt voor de pomp op fusten van at 15 liter BLAUVVSTRAATiX 21 Attentie Bg deze heeft de ondergeteekende de eer aan het geachte publiek te berichten dat voor den verkoop van het zoo gunstig bekend staande MAASTRICHTS BIER de Heer F van VTBECHI als Agent voor GOUDA en OMSTREKEN zal werkzaam zgn J H RUTTEN Maastricht Snelpersdruk van A Bbinkma te Gouda Van af heden te BEZICHTIGEN de nieuwste PARIJZER MODELHOEDEÜ voor DAMES en KINDEREN A en B van HAASBEÏiaEN voorheen A OLIFIERS HOOGSTRAAT 119 GOUDA De gevederde Vrienden Openbare Verkooping op MAANDAG den 23 APRIL 1883 des avonds ten Zeven ure in het Koffiehuis Caié VuedbBB8T l Bovenzaal van den Heer i X HARDIJZER aan de Markt te Gouda Van eene prachtige partjj FIJNE ES zingende de Holrol Belrol Waterrol en Nachtegaalsslag zoowel bg avond ais hg dag tevens POPPEN voor te Broeden prachtige zingende GOÜDVINKEN KRUIS VOGELS GRASPARKIETEN en meer andere soorten van SENEGALVOGELS Te zien op den dag van den verkoop van s morgens 10 tot s middags 3 uur Geschiedende deze verkoop ten overstaan van den Deurwaarder B H van de WERVE te Gouda De door Dr BAKKER NIEMEIJER bewoonde Cjemeul3ileerde ICamers zijn met 1 Mei a s TF HUUR Gouwe C No 89 P H HULSMAN ADVËirtE ViTIEI in alle Binnen en Buttenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eene Werkster zoekt een of meer WERKHUIZEN Adres onder letter B aan de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co Eau Merveilleuse is het eenigate en zekerste middel wat aan de baren zjjn jeugdige kleur geeft geen verfstof Alleen verkrggbaar in flacons 1 00 bij Louis P WELTER Parfumeur 193 Westhaven 193 Ontyangf Uetaalkaiitoor L Droogfleever Forluijii Rotijerdam 8tand der Depositorente Opvraagbaar na één maand 4 t twee maanden 4 I drie 4 7 zeg 4 twaalf 5 De rente wordt b g vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen eok plaats hebben door tusscheukomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Good J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRlfMENTEËLË ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Menbleraent met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in Nu 2771 van dit Blad Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEE L ZUIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Znnr Braking Uartwater enz is thans echt verkrygbasr in pakjes h IS cent s P I JBs a 27 cent en lieele pakjes 50 cent te Gouda bg J H BOERS Apoth Beuthuizen b j Wed C den Bouwmeester Woerden b j J F Sweerman Bodegraven bij P Versloot Alphen a d Rjjn bjj L Varossieau Zoon Boskoop by J van Bergen K iplflND OR GROOTE BELuuHINJ bet belet onmlddeljjk het uitvallen van het haar geeft het oen nieuw leven en krachtlgen groei Do BoymI IRTlndBor vervangt alle andere haarheratellers Het I geen verf YerlirilQliaar heete en halve lunchen Mj Kapperi en Parfumevri IAttut Vin O Mr PIUXTTE 10 Boilenril dn lulliu Pirül De voorSeeUge uitnerhtng van te KonI Wlodsor U € 00 guiuHe iat tt het voortiurenS aan mijnt CUmttUt tal aanttveten DKPOT VOOR BGLOIE RN NEDERLAND NORBERT DEKETR 87 Rae Foiié au Uupt BRDSSEI llii ilKlWbliaiiiltNkeiliiiteFlrDi d rriitoii iMTlidt Depot te Coiiaa bU CIIOLTEN Coiflenr Ue nitgave dezer Conrant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De pTga per drie nuumden il 1 25 iranco per port 1 50 BINNENLAND GOUDA 24 April 1888 Z M de Koaing heeft den herr O Sleeui Zgoeo direoteor der naamloaze vcnnooltohap De Stearinekaarienfabrick Qouda Ie Guuda benoemd tolridder in de orde van den Nrderlaudachen Leeuw Dete benoemiog zal ougetwyfcld velen iDgraeteiieii onier gemeekte genoegen doru daar cij eene erkenning li van de groole rerdienilen fan onien geaehlen itadgeuoot aU directeur der belangryke uyverbeidionderueming die Cjoada het voorrecht heeft in baar midden te bezitten Nu de Stearine kaarseufabriek dezer lagen haar 2S jarig betlaan viert m g bel door ons op prgi orden gaUeld dat hem die gedurende dieu t ji mede aan het hoofd atond opeoly k een bewga vao vaardeering wordt gegeven voor hetgeen hg deed in het belang dir ug verheid Wg zgn er teker van de tolk te igu der Goudt h buigerg wauuear w daa War S n i iM fl HM met de hem toegekende ondirtobeiding bg deie van harte geluk weniebeu I Den heer G J Steesa Zgnen tal bg gelegenheid igner benoeming lot ridder van den Nedertaiidaehen Leeuw hedenavond ten 9 ure eene aerenade wanlen aangeboden door hh OAicieren der dd Sohutlerg Z M heeft benoemd tot bnrgemeeater der gemeente Bodegrave W Lolay onder toekeóning vau eervol onltlag ali burgemeealer der geineeulen Noordeloot Hoornaar en Hoog Blokland en met ingang van I Hei tot bnrgemeeater der gemeente Haierawonde C ICorleweg Het 25 j arig betlaan der Stearine Kaartenfabriek tal Maandag 80 April worden herdacht daar op Dinidag 1 Mei de tegenwoordigheid der Dimtenrso wordt vereitoht bg de pleohtige opening der Internationale Tenloonalelling te Amtterdam daar genoemde fabriek tot de iniendera behoort Wg vernemen dat bg ingetetenen plan betlaat nu Maandag de vlag uit te t eken alt bawgt van belaogtleiling in het feeat Het roiniiterie op voordracht van mr J Hermakerk Atu door den Koning benoemd ia tamengesteld all volgt Heemikerk Ain Binnenl taken Jbr Mr P J A M van der Doel de Willeboii Baitenl taken Mr W M baron du Tour van Bellinohafe juttilie P L Gcerling marine W h Qrobbée oud hoofdinipeoleur bg het departement van fiiiantlèn A W P Weittel oorlog 1 G van den Bergh watentaai handel eu ngverheld J G van Bloemen Waanden koloniën Bij heiielfde liealuit dd 22 April 1883 it aan de leden van bel vorige kabinet eervol onttlag verleend ondrr dankbetuiging voor de vele en gewichtige dienrten door hen aau den Koning en den lande bewetcn Gisteren morgen ten 1 1 ure tgn de nieuwe miuisteri door Z M den Koning beëedigd Morgenmiddag tullen btgkeni aohterstaniide adverientie de hnrdloopera Sohiffer en Raimond op de Grooie Markt van 4 tol 6 uur proeven afleggen hunner bekwaamheid dif gelgk op andere plaateen it gebleken vrg groot moet sgn Zg tgn letterlgk cnrermoeid Men verwacht te Scheveningen dit jaar vooral ook door de iDlerualiouale tentoonstelling te Amtterdam een bnitengewooa druk betoek Voor de hittori verdient het ojigeteekend te worden dst bet loowel op het Chritielijk Peaschfeeat 26 Maart alt op het Iiraellelisch Paasohfeest 23 April van bet jaar 1888 geaneeuwd heeft In December II vertrok van Amsterdam het aloomsohip Priui Henink van de Maatschappg Nederland met eene belending verduunaamde levensmiddelen bestemd voor de tentoonstelling en die alvorens tentoougetteld eu aan het oordeel der jury te worden onderworpen de reit naar ludié heen en terug touden medemaküii Ern groot aantal Nederlandiche fabrikanten heeft van die gelegenheid door het comité aangeboden gebruik gemaakt Het ttoomsohip it na een voorepoedige reit nu lemggekeerd en de goederen tgu met behoorlgk vertegeide verpakking in het tentoonstellingsgebouw gebracht De iutendert die de verpakking onverbrokeu wentohen ten toon te ttellen kunnen de kisten iu het gebouw in ontvangst nemeu en bg hunne overige expositie voegen de te Batavia daaraan gehechte tegels moeten alsdan ongetobondeii worden bewaard De iniendera die de kisten wensohen te openen en de daarin vervoerde goederen willen ten toon stellen kunnen lich wenden tol den heer J A N Schagen vau Leeuwen bureau der Nederl afdeeling in het hoofdgebouw die alsdan ouder tg n toecichl de kisten tal doen openen en de goederen aelf tal vertegelen roet een daarvoor Ivslemd tegel Het tpreeict van telf dat de goederen retour de l Inde niet door andere kunnen warden vervangen De onthulling van t graftecken ter herinnering aan de ilachlolfers der ramp van de Adder tol op Donderdag 5 Juli den eersicn verjaardag van die ramp plaats hebben In overleg met het gemeenlebtslnur van Nieuwediep worden de noodige maalregeleu genomen om het plan der stichting uit te voeren Het grafieeken tal de namen bevallen der 21 omgekomenen ilie in ééne groeve op de algemeene begraafplaats aldaar tgu bggetel en verder de unmen van alle slaohtofFrre bg die ramp Tot het dragen vnu t grafgesteente tal een gemetseld ADVERTENTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlflke Nommers VIJF CENTEN Met de Priiuet Marie ii uit Aljeh o a terug gekeerd een militair Frieke genaamd die een toonbeeld is van den vredestocttaud die aldaar voor een jaar beerachte en teveni van helgeen eeo mensoh kan doonlaan tonder bet leven er bjj in Ie lobieten Hg werd bg den ouverhoedtchen overval der Aljehera op Poeloe Bras in Auguslui 1882 vreetelgk verwond de diepe voren op tgn voorhoofd de ruinen van armen en handen getuigen van de ongelooflgke woede waarmede de vganden op hem hebben ingehakt De S 6 jarige invalide die met nog geen ƒ 600 gepensioneerd wordt tal naar wg vernemen niet naar Bronbeek gaan maar trachten op een of andere wgze lioh nog nuilig te maken Ug tal daarbg stellig wel op veler bgstaud kunnen rekenen Te W had bg de jongste Raadsverkiering het volgend voorval ploatt Candidaten waren een rgk grondeigenaar en een negociant De ambachlaman S herft tijn brieQe ingevuld met den naam van den eerste doch wordt door den laatste van een nienv biljet voortien waarop diens eigen naam prgkl De negociant igdt schipbreuk en vraagt daar hg roeendt te tullen tagevieren aan S of hg het rechte briefje wel in de bus heeft gedaan wal dcie bevestigt Op de vraag waar het eente briefje gebleven is tegt S heel openhartig Dat heb k mien buurman gegeven omdat dg tieuent verloren har N IJielb Ken ontvanger der registratie en domeinen die eenige maanden geleden op een dorp in Limburg in den echt trad kwam naar aan de AmUerdammer geschreden wordt deter dagen tol de minder aangename ontdekking dat zgn hnwelgk nietig ia negens een gebrek in den vorm Bg tergisting is bg de voltrekking van het huwclgk een min