Goudsche Courant, woensdag 25 april 1883

deijarige ala getuige toegelaten terwql de wet de meerdeijarigheid der getnigen Terpliohtend ateU Het paar ui na genoodnukt ign OTcr te trouwen Hoereel heeft eene elegante Paryiohe dame per jaar Toor haar toilet ooodig Uienaangaande rerkreeg een Fransoh blad nit goeile kringen de rolgende inlichtingen Eene dame die toi de groote wereld behoort en Tolkomen naar haar aland gekleed wil gaan betaalt jaarlyka 1 SOOO Irca aan haar japonnen uaaister SOOO ftot aan de modiste 4000 fros voor haar waschgoed 1600 froa aan den choenraaker Hsndichoenen kousen linten dasjes en andere kleinigheden kosten haar het bagatel van 6000 frcs parfumerieën en kapper 4500 frcs paraploies en parasols 600 frcs Daarb komen nog 600 frcs maandelyks Toor de üjue waschrrouw 300 frcs voor het verreu en wasschen van tyde kousen ent en 200 frcs voor reparaties in het geheel dus 47700 frcs De bevolking van Weenen wordt bedreigd met een werkstaking der bakkersknechts die niet meer op de tegenwoorilige voorwaarden willen loortwerken Zu verlangen dat de werktijd tot 9 uren beperkt worde en hun loon op 11 tot 16 fl per week worde vastgesteld De bazen verklaren die voorwaarden niet te knunen inwilligen zonder den broodprijs aannurkelyk te verhoogen daar de arbeidstgd thans 16 uren tegen een weekloon van 6 a 10 11 bedraagt Door de autoriteiten worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de bevolking gebrek aan brood Ifrgge daar dit natnurlyk ernstige gevolgen zou kunnen hebben Het ministerie van oorlog heeft in geval van nood 760 militaire bakkers ter beschikking gesteld en de burgemeester onderhandelt met de rondom Weenen gelegen gemeenten om een onafgebroken toevoer van brood te verzekeren Het aantal bakkersbazen beloopt te Weenen 800 terwql de gezellen en knechts ongeveer 3000 tellen De politie voor opstootjes beducht heeft zich reeds met het bestuur van het bakkersgenootsohup in verbinding gesteld en men hoopt dat nog te elfder ure de vrede tusschen bazen en gezellen gesloten zal worden Geen der thans levende Europeesche of Aziatische vorsten kan zich beroemen zulke groote schatien in gou l en zilver te bezitten als Koningin Victoria Bg feestelqke gelegenheden worden deze kostbaarheden meestal op een kolossaal buffet in de eetzaal tentoongesteld Zy bestaan uit vazen barden schotels bekers oaudelabres en andere voorwerpen alles van gond en vertegenwoordigen een waarde van minsteusi 24 mtUioen guldens Onder deze kostbaarheden bevindt zich ook een liervogel wiens lichaam en staart nit gond bestaat en bovendien ryk met briljaoten robqnen smaragden en parels is bezet Deze vogel werd ongeveer 80 jaren geleden aan den Indischen vorst Tippo Saib ontnomen en aan den grootvader van Ëngelauds koningin Qeorge lil geschonken Vervolgens treft men er den beroemden tijgerkop aan die door den zoon van Hyder Ali als voetbank werd gebruikt Hg is levensgroot bestaat nit gedegen zilver en is zwaar verguld zijn snuit is bergkristal en zgn tong nit goud Vervaardigd Hij geraakte tegelijk met den liervogel bij de bestorming van Seringgapatum in handen der Eogelschen Men meldt aan de L Ct De Koninklijk Nederlauilsche weerkundigen merkten Zaterdag cp dat er onwser kon verwacht worden i hoewel het daartoe nog te vroeg in het jaar ia De wind kromp echter naar het oosten en het onweer verleerde andera zon het ongetwgfeld gevallen zijn terwijl het voor onweer zelden te vroeg in het jaar is als de temparatuur in uitersten valt Het is en blgft zeer droog en de tuinder verlangt nog meer dun de landman naar regen Kwam er regen binnen weinige dagen bad het weiland gras en zou er in het gepote en getaalde groei outstaan De bloemtrossen der nu bloeiende hyacinthen zgn klein gedrongen gebleven omdat de strenge vorst van Maart tot zelfs drn bal heeft aangetast waarbij het wel bekend is dat wegens de ziekte onder de hyacinthen duizenden bollen verloren gaan De tulpen zijn er met de koude beter afgekomen hoe kwaad zij er ook bij stonden men was Iwvreesd voor het zoogenaamde vuur onder dt tulpen Gelukkig hebben zg droog zonnig weer gehad en dat heeft teer vrel goed gedaan De pruimen hebben bgna uitgebloeid en de pere en appelboomen ign beladen met eene menigte bloemknoppen bijna alle vruohtboomcn beloven een heerlijken bloei De vorst in Maart heeft volstrekt geen kwaad gedaan aan de bloesemknoppen want tij waren nog vast gesloten Dezer dagen zoo meldt de Amit Ct vertoonde tich te Amsterdam in hotels aan verschillende kantoren en bg particulieren een Eiigelschman ieh noemde Capt Oecil H Cook die zich uitgaf Toor conreapondent van Tke Staniari Daily Neui t Nem Tori Herald voor gedelegeerde der Gngelsohe tentoonitellingsoommisiie voor agent van Cook s Touristenbureau van weUte qualiteilen geen enkele hem toekwam Hg gaf valsohe cheques af op Glyn Mills Currie en Co te Londen De bedoelde persoon heeft eenige dagen geleden zich ook te Rotterdam opgehouden Ten gevolge van gedane uitgaven tol wering vaji besmettelijke veeziekte en in verband met de verwachting van nieuwe is voor onteigening en daarop vallende kosten van wegens longziekte verdacht vee geen geld meer beschikbaar Daar staking van den maatregel van afmaking van verdacht vee ook in het spoelingdistricl zou doen verloren gaan hetgeen reeds gewonnen is acht de Minister van Bii nenlandsche Zaken het wenschelijk dat de post voo schadeloosstelling met f 100 000 worde verhoogd De aanvraag daartoe is bg wetsontwerp aan de Tweede Kamer ingcionden Tot U April jl S6li verdachte rundereu na onteigening afgemaakt waarvan de kosten ƒ 137386 hebben bedragen Door verkoop van vleesch en buiden is ƒ 23773 70 in de schatkist teruggekeerd Over de uitkomsten van den maatregel jrordt gezegd dat de toestand in het spoelingsdistriot dezen winter gunstiger is dan in den vorlgen zoodat de Minister het raadzaam acht met klacht up den ingeslagen weg voort Ie gaan De in het loopende jaar aaniankelgk z er gunstige opbrengst der middelen doet verwachten dat deze verhooging van 1 ton uit de Bgksinkomslen kan worden bestreden Mocht dit onverhoopt het geval niet wezen dan zal later een verhooging van het bedrag der vlottende schuld moeten worden voorgesteld Den 17u October 1882 had er ten huize vanden heer L te Amsterdam eene gasontploffing plaali die vrij aanzienlijke schade veroorzaakte Ën bg onderzoek bleek er een scheur te zijn in de hoofdbuis der Hollandsche gasfabriek voor de woning van den heer L in den grond gelegen Deze meende dus le ontploffing Ie moeten toeschrgven aan gas ilat zich uit die buis onder tgn sloep had opgehoopt en van daar in de voorkamer was doorgedrongen en dagvaardde mitsdien de H G tot schadevergoeding De vordering werd bij pleidooi toegelicht door Mr F M C Asser bestreden door Mr Aug Philips De gedaagde voerde tot hare verdediging aan dat het nog erkend noch bewezen was dat de scheur in de boofdbuis der gedaagde reeds vóör de ontploffing had bestaan en hel noodzakelgk causaal verband tusschen die scheur en de ontploffing dus niet was gebleken In den grond van de woning des eisohers bevond zich ook eene hoofdhuis der Engelsche Gasfabriek In geen geval bestond er ook schuld of nalatigheid van hare tgde wat alleen het geval zon zgn geweest wanneer gedaagde met het bestaan der echeur bekend deze niet onmiddellgk had gedicht De eigenlijke ontploffing was alleen veroorzaakt door de onvoorziohtige wijze waarop de werklieden der Engelsohe Gasfabriek in de woning van den heer L naar een lek hadden gezocht terwijl deze echter ten slotte geen belang meer had bij de actie daar assuradeuren hem de geleden schade hadden vergoed Ëischer echter meende dat deze laatste omstandigheid hem zgn vorderingsrecht niet kan ontnemen dat er bij bet zoeken naar een lek niet onvoorzichtig was te werk gegaan en dat mocht dit het geval zgn geweest gedaagde daarom desnoods weer op die onroorzichligen verhaal zou kunnen nemen eu bood ten slotte aan te bewijzen vooreerst dat de gemelde scheur reeds voor de ontploffing bad bestaan desnoods dat er toen reeds in de gnstbnizen der Engelsche gasfabriek ten huize van den eischer geen lek wns Bij vonnis van den 17n April 11 werd daarop door de Ie Kamer der Arrondissements Rechtbank aan den eischer opgedragen zgn vordering nader door bewgs te slaven De uitslag deelen wg nader mede Een canrant te Baltimore bevat de volgende advertentie Ik wensch mguen papa uil te huwelijken Hij is 6 voet 7 duim lang beeft blond baar zwarte oogen is nog in het bezit van al zgn voorste tanden beeft een Romeinschen neus en is een voortreffelijk kleederinaker Ik beloof mgue toekomstige stiefmoeder mits zg mij goed bevalt eene goede behandeling Jonge dames met vermogen eu zonder familie kunnen hun adres inzenden bg Miss Sarah Simple potte rettante Baltimore Ruitenlandsch Overzicht De conversie geeft in de Pransche pers tot weinig belangrgke beschouwingen aanleiding Het voor en tegen was reeds de vorige week voldoende behandeld Figaro beklaagt de renteniers die zich bg de vermindering hunner inkome en weinig zullen troosten met de gedachte dat tg tooali de heer Tirard hou verzekerd heeft sedert tien jaar eene onwettig hooge rente vao kei aan den slaat geleende geld trekken De beurt beeft zich betrekkelgk weinig de taak aangetrokken De Répvbliqve fratfaite heeft alleen tegen den maatregtl dal hg niet beslissend is en den eigenlijk noodzakelijke slap de conversie in drie peroenla doel uitstellen Al de bladen overigens merken op met welk een buitengewone stilte de tgding ontvangen is een stilte die voor alle eoinmenlarea ruimte zou laten De Juitice houdt het er voor dat de gedeputeerden tevreden over den maatregel dit niet hebben durven toonen uit vrees voor de 6 pereenis renteniers die hen afgevaardigd hebben Alweer een gevolg van den lerutin de docker l is de moraal die dit blad er naiuurlgk uit trekt De Duitsohe Rgksdag heeft Zaterdag met groote meerderheid de artikeleu aangenomen waarin het beginsel der wet op de ziekenkassen is reergclegd Alle amendementen werden verworpen en het voorittl der commissie onveranderd aangenomen Het eerste artikel schrijft voor dat allen die legen loon arbeiden in mgnen steengroeven fabrieken op spoorwegen binneulandtche stoomschepen werven bg het bonwen van buizen en in het algemeen zg die eenig handwerk uitoefenen zij die arbeiden in bedrgven waar sloom of een elementaire kracht de werktuigen drgft moeten vertekerd tgn legen ziekte Voor beambten aan deze werken of fabrieken geldt de verplichting slechts wanneer hun tractemeni niet meer bedraagt dan 6 mark voor eiken werkdag Deze verplichting geldt ook voor arbeiders bij den landbouw en het bosohwezen tenzg de gemeenteraad onder goedkeuring van de hoogere administratieve maohl voor hel gebied der gemeente de verplichting buiten werking stelt Het tweede artikel geeft aan de gemeentebesturen het recht om de verzekering nit te breiden tot meuschen die slechts igdelgk een arbeid als de bovengenoemde vrrriehleu en tol eenige kategorieën van mentchen met gering traotement of loon die niet bt booten lot de in art 1 opgenoeraden Van de vertekering zgn volgens art 3 nitgeionderd allen die znlken arbeid in dienst van Rijk en gemeente verrichten terwgl tg die volgens hun arbeidtcontract in geval van ziekte recht hebben op 13 weken verpleging of uitbetaling van loon zich van de lijsten der verzekerden kunnen laten schrappen Bg het vooruitzicht op de mogelgkheld eener ontbinding van den Rijksdag beeft het comité der Foitschriltsparlg aan de kiezers een circulaire gezonden waarin de onvruchtbaarheid der pailementsziltingen geweten wordt aan de regeering welkeoutwerpeo van wet aanbiedt die niet behoorlgk uitgewerkt en toegelicht zgn v 5ór de indiening er van niet roet de parlementaire groepen te rade gaal en stelselmatig bg herhaling met voordrachten voor den dag komt van wier verwerping zg zeker is of kan tgn Het ontwerp betreffende de verzekering van werklieden bg ongelukkeu op welks spoedige behandeling de Ri geering aandringt wordt in de circulaire voorgesteld als nadeelig voor de rechten en de ware belangen van den werkenden stand De minister van bmnenlandtcbe zaken van Costenrgk is voornemens bij den Rgksdag een ontwerp van wet betreffende het bereiden en verknopen vau ontplofbare stoffen in te dienen geschoeid op de leest der onli ngt in Engeland aangeuomen wet Zaterdagavond had Ie Londen in de onmiddellgke nabijheid der wapenfabrieken van het gouvernement te Ênfield eene ontploffing plaats Men zegt dat twee mannen zich onmiddellgk na den knal uit de voelen maakten De schade is onbeteekeneud Er is nauwelijks een grooter verschil denkbaar legt de Fraitkf Zlg dan tusschen de Russische revolutionairen en de lersche sluipmoordenaars en brandstichters Ginds de zich het doel bewuste strgd tegen een schandelijke politie HÜIekeur en voor de beginselen der vrijheid die in de meeste landen van Europa reeds lang zijn aangenomen hier een verward streven u iar wraak in een land dat wel dikwgls niet tegen zwakkeren gerechligheid heeft betracht maar toch altijd het recht der persoonlgke vrijheid binnen zekere grenzen heeft geëerbiedigd Eu dan de middelen I Omdat een mgn Ie Petersburg die men niet heimelijk kon ontladen voor het publiek gevaarlgk is besluiten de Russische samenzweerders haar door de politie Ie laten ontdekken m a w zij deelen len spijt van het gevaar voor hen zelven aan de politie meda dal op die bepaalde plaats een mijn bestaat die na den moord des keizers doelloos was geworden De lersche samenzweerders daarentegen laten hun dynamiet ontploffen op plaatsen vanwaar de aanleggers gemakkelijk kunnen ontsnappen terwijl naar alle wnarschgnlijkheid geen regeeringspersoon die zich de haat der onderdanen beeft op den hals gehaald maar wel vele onschuldige meuschen door de ontploffing moeten omkomen Er is geen enkel bewgs dat de haudeliugen der Russische revolutionairen buitenslands worden bestuurd ja het ia zelfs If uker dat toMohen de Tenehilleiide groepen MmeniWeerdert leobla een zeer loise tamenbtng bestaat Bovendien nemen de aanvoetdera telven degeraarIjjksle ondernemingen op tich terwgl de leden van minder gewicht roet minder gevaarlijke worden belast Geheel aiiders it het bg de lenehe tamenzweerders I Daar wonen de aanvoerders io een veilige schuilplaats bnitru Groot Brittanje of zg maken zich it de voeten toodra gevaar dreigt als men nagaat welke lieden voor den rechter Ie Londen en te Dublin ign gebracht toy feit geen mensoh dat z j tleohta de werktuigen van anderen zgn geweest Maar ook nog in een ander opzicht is er een groot onderscheid tusschen de Sussen en de Ieren De laatste hebben den strgd verstandig begonnen tegen de overmacht en de hardvochtigheid der groote landhreren en zijn allengs tot den geheel geonreehtvaardigden en laSen stigd tegen al wat Engelsch is gekonleii ofscb ion de regeering en het parlement eoncestiiu aan de lersche pachters hebben gedaan De Russische revolutionairen zijn daarentegen uit nihilislen die door vernietiging van al het bestaande wilden hervormen lot voorveohtcrt vau instellingen geworden die in andere landen lijn verwezenlijkt En de Rusaisobe regeering beeft niet de geringste concessie gedaan Een telegram uit Saigon in Tonkin meldt aan de Fransche regeering dat de annamilische vesting NamDiub den 27sten Maart door de Franschen genomen is Een Fransch officier is aan de gevolgen van een wond aan den voet overleden De Italiaansche Senaat is sedert twee dagen bezig de begrooling van onderwijs Ie bespreken Het debat beeft den ullramontaanschen sprekers gelegenheid gegeven weder de aanspraken der gecttelgkheid te verdedigen Zij hebben dete gelegenheid met vuur aangegrepen De minister van onderwijs heeft daartegenover een leer stellige verklaring afgelegd dnor Dn eens voor goed te verklaren dat hare belrekking tot den H Stoel in aanmerking genomen de Italiaansche regeering niet aan geeatelgken bet onderricht in de Staatsscholen kon toevertrouwen De taak zou nog mogelijk zgn voegde de minister er aan toe ninaien een vergelgk tot stand kwam maar ik beachouw dat als zeer onwaartchgnlijk De Effecteilseurs XIV Amslerdan 23 April 1883 D week was voor den fondtenhandel wederom ongunstig In binnenUndsehe waarden giug nog al iets om maar Europeesche en Amerikaantche waarden waren gedrukt BiNMENLJiNDscHE WAARDEN Slaat Provincialeen Gemeente ondien Siaatsfondten verkeerden zonder uilzonderiug in willige stemming De overgroote insohrgving Voor onze nieuwe leening toonde ook welk krediet wg builen s laods want de leening is bijna geheel in t buitenland geplaatst genieten Wel zal lol dit kolossaal sueces ook de lagere inschrgvingskoers hebben medegewerkt maar aleohts in geringe mate De nieuwe vieren ooteeren 119 de oude 101 lOP i drieën 77 i integralen 66 V Omtrent de andere soorten is alt gewooulgk niets mede te deelen Premieleeninge Amsl loten verbeterden Kolt Crediet n Paltisloten 1 pCt lager Spooneegleeningen Aand Haarl Zandv sluiten S i lager do HoU Sp ii beter Centraaln ir den meerendeels flauwer aand gestemp obl u slechts uitg soh t i Aand Ind ii do Rgnsp l booger B xtelwaarden ieta hooger behalve gestemp obl die fV g n Trameayleeningen Gooische tram verbeterde 2 doch Indische verloor juiit de want de vorige week Vi pCl Rijlulgv Vt l K e Z HoU i beter Indutirieele Kaarden De annd der N Afr Hv die den I4n 216 noteerden sluiten nu 1631 Het schijnt dal de verwachting omtrent het dividend te hoog was gespannen en dat uu bigkt dat het 7Vi P t bedraagt de teleurstelling tich in geforceerd realisatie lacht geeft Aanü Handelmg blgveii in onbehagelgke stemming hel verlies der vorige weck is a l nooh verloren Krnsn 1 Fegenoord 4 Ned Bk i i spCl pandbr Rott Hypbk s d Suikerraff 4 pCt De vergadering van aandeelhouders in de Kannalinantschappg had in de afgeloopen week p aats Men herinnert tich dat deze vergadering z u te beslisseu hebben over de w jze van liquidatie Besloten werd dat de aand 2 pCt rente zullen dragen en legen 60 pOt bg loting worden afgelost De houders der nitgeloten aandeelen ontvangen dnn nog een titantbewljs in helgeen na afloop der liquidatie run de buien de koopsom door den staiil te voldoen moeht oveiUgren De md igii ongereer 1 pGt gestegen Voorti verbeterden aaud Amst Bk 2 Comm vereen Lenten Bergsma 6 116 Haventt 2 Java bk IV4 Ind Handelsbk i Panopt IV4 Intalinde 8 pref do Zeeland 1 en Twentsoke Bk 1 KCXOFEISCHE WAARDIN Staati tndien Meerendeels noleeren dete soorten iets flauwer Hoog obLleeuing steeg 1 pOt doch do 6pCl goudl veiloor dat bedrag de andere Hongaren altmede Italianen eu Metallieken fraetioneel lager Portugeeteu verloren V4 Russen meerendeets 1 4 ü i flauwer doch 64 en 66 £ rcsp en l s hooger Het verliea voor Spanjaarden bedroeg voor buitenl vieren o tweeën 1 pCt voor binnenl amorts g do perpetueelen Vi hooger 6pCl Turken Vu a Vs SfCt Vf a minder en Egypte voor beide soorten 1 pCt lager Premitleeningen De roeesten noteeren lager Hongaarsche gingen na de loting S achternit Ootteiir 64 l f en 64 Tu ke Z iUersche 1 Hoogertloten Ooitenr 60 1 Russ 66 eu Madridl SfoonoegUeningen Aand Theiss sp waren i obl Vlot Em j hooger Obl Pr Oostenr verloren 1 Gisela Ign Aand Warsohau Bromb ver oeterdeu V doch do Wartchau Weenen gaven l i prgi Russische veelal flauwer aand 6r mg resp 1 pCt doch de obligalie toorlen dier mg circa Vi beter ook sloten hooger Cb Ai l t en Morsch Sytr 1 4 Ven de andere soorten it het verliet l l behalve voor Poti Tifl £ die 2 pCl verloren Induilrieele waarden De Amst eert Duitsche Rgksbk sluiten minder tP t Hong pandbr profiieerdeu 2 aand Ootlcur Hong Bk en pandbr Rast Hyp bk ruim 1 pCt Ahuikaanschr waarden Staati ondun In deze soorten zijn de variatiën al zeer onbelangrijk Er ging voor Londen noch al iets om in Mexicanen doch per taldo gingen zij a i achteruil Brazilianen ferm doch de overige Zuid Amerikanen 1 4 i 1 minder Sfoorwegleeningen De verii u bedroegen voor Atch Top eert 4 Central th 2 San Joaq V 8 pref Chic N W 41 Winona 1 Bio cerl 1 do geo obl 2 Illinois li Cairo cert 1 Nashv eert 3 Ie pref S Ljuis S Fr 2 2e do 1 Mioh Centr IV Milw St Paul 3 MiM sh 1 pref Oregon s II 4 Uu Psc eert 4 Wab 2i hooger noteerden ilechts de volgende Barl Quinc 2 4 St P Minn cert 2 en Dakota 1 De Ie en 2e serie der Vereen Am Spwf verloren resp 1 do Hyp hooger 991 4 Induilrieele teaarden Cert Louis Cil bk V lager Maxwell sh 1 pCt booger Prolonoatiebknte 4Vi pCi T P S Heden bad de omtet niets te beleekeneu en waren de veranderingen teer gering Van binnenl waarden waren Staatsfondsen vaat Haarl Zandv 4 pCt lager aand Centraal V beter Kijtuigv Gooische 2 pCl minder profiteerde Kk Hv 3 pCt terwgl Hr Amst Haveuet 2 Panopt l en aaud Nederland 1 pCt verloren Europeeache waarden waren iets hooger doch WnrtohauWeenen ging verder achternit op het bericht dat het dividend slechts 31 tal zgn Amerik iraarden bleven in gedrukte stemming GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een paar Handschoenen een tilveren Horlogie Vestketiing een tilveren Lepeltje een ledige Portemonuaie een witte Zakdoek een blauwe Reiiiak een zwart Kindetrokje en een Sletilel Laatste Berichten Parijs 23 April In de Kamer heeft Naquet hel rapport betreffende hel conversie voorstel voorgelezen Cassaguoe leverde een uitvoerige en heftige critiek np de conversie en verweet den minister Tirard dut hg verklaard heeft niet daartoe te zullen overgaan Catsagnao lokte herhaaldelgk de toejuichingen der reohterzgde en luid protest der linkerzgde uit Rouvier verdedigde zgn stelsel van conversie maar vereenigde zich ten slotte met het voorstel der regeering Na eene bestigding door Haenijes nam Tirard het woord en protesteerde levendig legen de insinuatie dat hg verklaard zou hebben te willen aflreden Jpplam Hg bestreed den tegenstand zoowel tegen de wgze als legen de opportuniteit der oonverele eii bracht de zes achtereenvolgende oonvcrsiee in Engeland en de drie in Fraukrgk in heriuneriug In iintwoord aan Haenijens telde hg dat door de 6 pCts rente tegen dru beurskoers in te koopeu Ie koers in de hoogte gedreven ton worden Hg ve rzekerde dal de schildering van den finanoieelen toestand overdreven is IJe Republiek tal wel voor groote werken leenen maar niet voor haar gewon budget Hg eindigde met de verklaring dat de regeering de oonvertie niet langer kon nitatellen dat tg de waarborgstermiju van 10 jaar onder voorbehoud der rechten harer opvolgers aanneemt en eveneens de repartitie der serieën Londen 23 April Het Lagerhuis heeft ten slotte de beraadslaging over de tiill omtrent den parlementairen eed tol Donderdag verdaagd Burgerlijke Stand GEBOREN 19 April In oaderi C van der W nt eu S Od fré n Hendrik ooderi A Sclurloo en H Ideabnrg JobiDoa Ctliirin euders i de BrDgn eo N i n Leemten 22 lieert e ouden J Vlot en A HofmiDl OVEKLEDEN 21 April H C B v D Dentekom 25 j J C W tte tcrni i 4 w 22 C HoUlede 2 m C vanBoHam hunvr van L Smit 67 j H Zaot oorl 3 m ADVERTENTIÉN Heden OTerleed te Amsterdam onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA CATHARINA MIDÜELBEEKWernink in den onderdom ranraim 76iiaren j w p 8 middelbeek M E MIDDELBEEK EicöHOLTz Gouda 20 April 1883 Heden overleed in den onderdom van 25 jaren onze innig geliefde oudste Zoon HENDRIK CORNELIS BENJAMIN 2 Luitenant bg het 7 Regiment Infanterie B G J VAK DBÜTEKOM en M W A MINDERAA Oouda 21 April 1883 Eenige en algemeene kenniegeving Voor de vele blaken van belangstelling gedarende de ziekte en het overlgden van mgn geliefde Echtgenoot betaig ik ook namens myn Dochter mguen hartelgken dank H VAN WINGERDEN Goitda 23 April 1883 De Famiüe MAHLSTEDE betuigt haren oprechten dank voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van haren Vader Behuwd Groot en Overgrootvader den Heer JOANNES PETRUS MAHLSTEDE te Gouda Al degene die iets te vorderen heeft vanwglen den Heer H G VRIEND gelieve derekening te bezorgen vóór 1 Mei a s bg W BEGEER Het batig saldo van de Uitvoering op 20 April 11 der GOUDSCHE GYMNASTIEKenSCHERMVEREENIGING met medewerking van verschilleiide Dilettanten ten voordeele enz van MoDDEEGlT is ƒ 207 431 j Dit bedrag is overgedragen aan de zich hier geconstitueerd hebbende Commissie Voor Heeren luteekenaars ligt de rekening en verantwoording ter visie bg den Penningmeester der Vereeniging den Heer J SCHENK Markt A 149 op a s Woensdag 25 April s morgens van 11 12 uur INKTPMMPABATEN Nederland Schrijflnkt Alizarin Eeiaet aet Schrijf en Copleërinkt Salon en andere inktsoorten onderscheiden zich door hunne levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droegen van alle andere inktfabrikaten Emmerik a d Rgn H vou GIJHBORiV Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN P C MAAS B H MAASKANT A KOK Co H C EDAÜW