Goudsche Courant, woensdag 25 april 1883

VrUdag 27 April N 2914 1883 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken voor DAM ES en KINDEREN WOHIIVG IET TUIN of PLAATS te huur g êvraagd Huurprijs ƒ 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant De iniending van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Gez van DAITTZIG berichten de ONTVANGST dei HAEDLOOPEF WOENSDAG den 25 APRIL a s zullende beroemde HARD en CONCURENTLOOPERS SCHIFFER en RAIMOND tw Ten geren van hun bekwaamheid op de Groote Markt alhier Des namiddags van 4 tot 6 unr optreden van den Heer SCHIFFER waarbö den Heer R AI M O N D hem eenige Mylen zal vergezellen Met achting Schiffer en Baimond VAN VOllENHOVEN S STOIT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAN GEA EESKUNDIGEIV AANBEVOLEN wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank 1 nu reeds jfevestigde ifunstige reputatie levert het beste bewHs dat bovenfeooemde blersooil geschikt is om het buitenlandsche fabriekaat te vervangen Htt Öï SMÏIUJK ia ï A ALi n in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren pr s Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qnaliteiten BordeanxAziju Kruldeu Azijn Dra ron en Wiju Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEKROONDE VALK AMSTERDAIH DORDRECHT VAN JLange Tiendeweg D 60 GOÏÏDA Lange Tiendeweg J3 60 Alle BOJSKEN en TIJDSCHBIVTMN worden binnen den kortst mogelijken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Zoo aiU een man van zaken of werkman zdt door uwe daselillcsclie b tlirhedeDafl mat yemm opwekkende dranken en gebrutkt u ouj i iio i mu u a ugemai zoo glJ IctterkundUo zljt werkende tot midden In de nacht en too oU uw neheiuoi m geheel uw zenuwstelsel wilt Ycrfrisschen gebnilkt B OP Bzrr rx xi Zoo gij lijdt aan verstopping ofte veel gedronken hebtofweluaanoTerdaadheWsohnldl gemaall gebruikt IHOP BITTBBt ovumui Zoo gil getrouwd zljt of nletjong of oud r k ol arm en op hel tlekbed zljt uitgestrekt Wie gy ook zijn moogt waar gHu moogt bevinden wanneer gU een nlTerend verstad kend en opwekkend middel noodig hebtLneemt eene nesch EEOPBXTTZIR die u meer goed zal doen als 50 Old voor andere medicijnen uitgegeven zoo gU lUdtaan verstopping londcnpljn of ziekten der watorloozlngsorganen pljnln de maag In de Uu wandKn in hol bloed In do lover of de zenuwen glJ zult genezen door hM Sen zooalshetmt nSa aan velen gedaan beeft Wt Bitter kan u hel leven rc 4 verKnighadr Mj te voanuumute Dntuten m Afothtken HOP BITTERS Manoiacturing C Breda N to Uita latinqm Inr Tak aTaMI Depot te Gouda bij THINE Zoo glJ llJdt aan opgeblazenheld rbumatlek of Jicht of Indien gl n slaChtf onmtait wak of oiilmoedlgdgevoelt beproef het Vraait aan uwen apothekw Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin tifrwnssiiii ten voordeele van de Vereenig ing van Gepensioneerde Onderofficieren van het Ned Leg er te geven door de Onderofficiers Gymnastiek en Schermvereeniging EEACHT DOOR OEFENIUG met welwillende medewerking van de Vereeniging Excelsior op Donderdag 26 April 1883 Entree voor HH Leden der Sociëteit 0 60 Niet Leden 1 Plaatsen kunnen besproken worden op Woensdag 25 April van 7 tot 10 ure en op den dag der Uitvoering van s morgens 10 tot des namiddags 3 nre Namens het bestuur E KAQEI Gevraagd voor gezelschap zoo spoedig mogelgk eene BTOGEEJUFVUOUW tot hulp in de huishouding van de P O Ue t boven de 30 jaar Brieven franco onder No 831 aan het Bureau dezer Coarant WIKKËLDOCHTElT WOEDT GEVEAAGDeen BÜRGEBDOCHTEE voor een Winkel goed kunnende lezen en schri ven en van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven letter D aan het AdvertentieBureau van A KOK Coup Boekbandelaren te Gouda 3 4 Bekwame TIMHEELIEBEN N KONINGS Hz Timmerman en Aannemer alhier TJ TlTTTrWVr Volkomen genezing door DS Si U üAiN de Bandage Régulateurjiai Dr WAEBSEesBS gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Iv Lees dit eens en 0 nogf eens over M Op aanraden van mijn barbier heb ik den inhoud van eenige flacons van uw gunstig bekend haargroeimiddel aangewend met dusdanig verrassend gevolg dat mijn kale plekken op mijn hoofd geheel begroeid zijn met lioo dhaar Deze getuigenis door mij bekrachtigd kunt u publiek maken Get A J 8TEFFENS Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Baar Kale plekken Fijn in de Sohedelhuld Haar of Baardworm Huidzeer vroegtlldig Grijs worden al clrze oiinangenanmliedea worden verbannrn door den Haar Oatwikkelings Balsem Binnen korten lyd verkrijgt de behaarde huid hare vorige groeikracht wc ler Franco aanvraag i f 2 tegen po lwi sel of 42 blauwe poaliegf Is of legen rembour bij THEOPHILE Haarkuudige Frederiksplein 33 Amsterdam Geen Depói noch reiziger voor m jne fltraa Snelpersdrnk van A Brinimam te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATBB DAG De prgs per drie maanden ii 1 25 iranco per poet 1 50 BINNENLAND GOUDA ï April U88 Zaterdag 28 April e k dea avonds len 8 nre ui de Kieafereeniging nBurgerplicht alhier vergadarao tot het stellen van drie caudidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten Aftredende leden zgu naar men eet de hh Mr A A via Bergen UtendoorD O A van HonweEingeo Gta en R Blok SicidagaTond lerd den heer 6 J Steens Zqnen de in ons vorig nr aaiigekondigde serenade gebracht bij gelegenheid tyiier benoeming tot Bidder van dan Mederlandichen Leeuw Eao groote schare had ticb daartoe ten O ure op Ooaten Westhaven vereenigd om getuige la syn van dece hulde en met geooegen werd naar de ten gehoore gebrachte muEiefc geluisterd Door den heer M B van Leer onlanga alhier overladen cijn o a de navolgende Irgatrn gemaakt ao da Werkinrichting alhier ƒ 100 aan het Hospitaal voor ooglyders te Utrecht ƒ 100 aan de Inrichting voor doofstom men te Botlerdam 100 i aan de Diaconie armen der Hervormde gemeente der Lniheraohe gemeente der B K S Josephs kerk en der B K Onze Lieve Vrouwe kerk allen alhier ieder 20U aan het Israëlitisch Cenlraai Weeshuis te Utrecht ƒ 800 aan de Commissie belast met het beheer over het Heilige Land Jenisalem te Amsterdam 300 aan do Godsdienstige Israëliliiohe Armenaehool alhier ƒ 300 aan hft Isniglitisch Armbeitnur en aan de Israëlitische geineente beiden alhier ieder 4000 Nat Werk 2 pCt Benig Schold Dinsdag 1 Mei e k is het 26 jaar geleden dat de heer i J Berlelmao cqn betrekking in deze gemeente als teekenmeester aanvaardde Zgne degelgke bekwaamheden zgn groote ijver en niet het minst ijju lust om anderen met raad en daad te helpen deden hem in dat tijdvak vele vrienden verwerven Wq houden ons er van overtuigd dat veleu onzer tadgenooten niet het minat ü die eenmaal zq n laeriiugen waren of het nog zyn deze gelegenheid zullen aangrgpen om hem van hunne gevoelens bigk te geven I De liefdadigheids i Oritelling die hedenavond gegeven wordt in de zaal Kunstmin tal blgkens het programma dat ons erd gezonden met verzoek daarop de aandacht te vestigen zeker alleszins een beioelc waard zijn Voor de noodige variatie is gezorgd De slafmuziek van hel 4e Reg Infanterie zal zich doen hooren dé vereenigingen Kracht door oefening en Excelsior zullen verschillende oefeningen ten beste geven en de hh Wdlink en Steenbergen uil Amsterdam zuHen hunne Lichlbeelden doen zien Een en ander belooft een aardigen avond en een druk bezoek moge de heeren ontwerpers en medewerkers voor hunne moeite beloonen I Voor het Gerechtshof te s Hage werd Dinsdag behandeld hel hooger beroep van den Off van justitie bij de Rotterdamsohe Rechtbank tegen een vonnis wnarbg W L wonende alhier was vrijgesproksn van de aankUoht als lou hg iu November 11 tegen het daartoe strekk verbod iu hebben gebaggerd in de Zelling it den IJmI Bekl erkende wel met tgu schuit daar ter plaatse gelegen maar niet gebagprd Ie hebben Mr Addink achtte h gnncrimineerde feit niet bewezen en bovendien niei onder de strafwet vallende omdat inoUa de diefstal dlhans de arglist onibrsk Adv geo mr BijleveW was van ee tegenovergesteld geioekn en refiriraerde na dit nader te hebben toegelicht tot veMieiiging van het vonnis a quo en leroordeeliiig tot 3 dagen gelsiraf ü isi Ie i iei De uitspraak ia bepaald op Maandag a s Maandag hield de te sHage hare eerste aandeelhouders Vertegenwoordigd wai uitbrengende 292 stemnu Na opening der vergal aariasen verslag uilgebri itoomtram Maatachappij meene Vergadering van I 720 aandeelen Ie samen ring werd door eommisaangaande den toestand der veunootachap en fa Jkff ondernamiogen TTil dil verslag bleek dat niettegenstaande verBchilleiide moeielgkheden bg den aanleg van eenige Ignen waren ondervoeden geregeld wordt doorgewerkt De sectie Leiden Voorsoholeo werd op 7 Deo 1892 iu exploitatie gebracht erwql binnenkort de opening kan worden tegemoet gezien van de Ign Vooraohoten Wassenaar Ook tussohen Gouda Ondewaler zgn de werlbeTT aangevangen Commissie belast met hei nazien der balans eken deelde mede dat deze door haar in vol te orde waren bevonden en in allen deele zeer matig ingericht in velband met de aaustaande loi talie balans werd door de vergadering goedgekeurd de vacature ontstaan door hel aftreden van beer Muller werd voorzien door de benoeming vau mr F baron van Hogendorp tot directeur der Maataehappij De Commissie bblaat met hal nazien der boeken over het afgeloopen jaar werd voor een volgend jaar herkozen Na een woord vau dank den Vooraitler namens de aandeelhouders toegebracht werd de vergadering gaaloten De stand der Correspondentie Sphaakparig tussohen den Haag wil en Gouda zwart is aldus Wit pion 2 C 3 C 4 i 8 O 2 r 2 Paard A 3 Koning D i Zwart pion A 6 B 1 C C O T B 1 Raadsheer E 6 Koning F 7 Met gelgke kracht belooft dit een mieresiant eindspel te worden De liefhebbers die het spet niet gevolgd hebbeu kunnen door bemiddeling van den uitgever dezerCourant gratis een afschrift van de voorafgeganezetten bekomen Uit Oudewaler sohrgft men ons van gisteren Gisteren avond hadden we alhier in het lokaal Rozenburg eene Soir s artistiqtie anuiante ten voordeele der nlgeraeone armen Ze werd ons verschaft door de familie de Gumsier en den heer J Loeff met welwillende medewerking van den heer Neu Zoowel de muzikale als de letterkundige voordrachten van de familie de O voldeden uitstekend en verschaften oiis menig oogenblik van wanr kunstgenot ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN Niet minder succes had de heer Loeff mei zgne Mafié Noire en zijn Mtqie Blanete en alleadns verdiend waren de toejuichingen die hem en de familie de G bij herhaling ten deel vielen Jammer dat de opkomst door verschillende omatandighedea Ikiet grooter waa De bijeenroeping van de Tweede Kamer die eerst bepaald was op Dinsdag 8 Mei is nader één dag verdaagd zoodat dit Slaatalichaara Woensdag 9 Mei des namiddags ten 3 nre zal bijeen komen BIgkens ingekomen ambtsberichten is in het Iqdperk van vier weken dat op 21 April jl is geëindigd één geval van longziekte waargenomen builen hel spoelingsdistrict in een stal te Overschie Ia de slachtergen binnen het spoelingsdistrict bleken de longen van 12 runderen van 7 veehouders door ziekte te cijo aangetast Ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte zgo 303 runderen die met de ziekte In aanriKiA W rcn g weuV ttB uiileigaMH pM MHMEt Naar de Tijd verneemt is tot vicarius capitolaris tijdens het openstaan van den bisfchoppelgken zetel van Haarlem benoemd de heer J A van den Akker deken van Haarlem en plebaan der cathedrale kerk Gisteren ochtend arriveerde te Utrecht mei den trein van 8 51 Oosierspoor de nieuw benoemde aartsbisschop de heer Snickers Aan het station was tene groote menigte belangstellenden aanwezig waarvan vele voorzien waren van bloemen o a weeskinderen uit hei r k weeshuis die bij aankomst uil den trein het pad van den aartsbisschop bestrooiden Aan de ontvangst was alle officieele beteekenis onthouden Slechts eenige kanunniken waren tegenwoordig doch van den kerkeraad werd zelfs niemand opgemerkt Onmiddellijk werd in de gereed staande rijtuigen plaats genomen waarop men in snellen draf naar de woning van den aartsbisschop op de Nieuwegracbt reed Vele der belangstellenden begaven zich onmiddellijkdaarop reeds naar de cathedraal aan de Lange NieOwstraat waar ten half elf ure de groote maandelgksebe of zoogenaamde kannnnikale mis zal worden gehouden Bg die gelegenheid rjil de aartsbisschop op plechtige wgze zgn zetel innemen waarna hem de waardigheidsleekenen door het kapittel der kanunniken zullen worden overhandigd De kerk en vooral hel altaar is rgk versierd met groen en bloemen hetgeen iuhet toch reedt fraaie kerkgebouw een fraai effect rtaakt P D In de Kon Fabriek van Waakaarseu te Amsterdam t jn de werkzaamheden voorloopig weer met een honderdtal arbeiders hervat De heer Rosier Faassen te Rotterdam wiens Zwarte Griet zoo alom onverdeelden bgval ondervond beeft een nieuw tooneelstuk onderhanden getiteld Hannes Dil zal door de Roiterd afdeeling van Het Nedertandtch Tooneet wordtn opgevoerd Men zal zich herinneren dat gedurende de feesten onlangs ter eere van de dappere Citadel verdedigers in de hoofdstad gehouden de Sooieteil Dootrina et Amicilia harr zalen voor die oud slrgders dispouibel stelde en de leden op amicale wgze deze oudjes menig glaasje vereerden Ficn lid dier Sociëteit beeft dezer dagen getoond