Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1883

th triB Wt te bezitten fOor deu oud toldaat die onder Torige wetten gepensioneerd het in den tegtnwoordigen t J aeker hard heeft te Trrautwoordeu Hq iohonli nl aan de Vereniging tan gepeat Onder Officiern en minJeren ca iet Nedtrlandteke Leger de kapitale som tan f 700 terwijl de Vereeuiging boftndien steeds bg hem mag aankloppen indien tij dringend hulp noodig heeft Diezelfde Vereeaiging cntiing raii een oudBit meesler te s Hage de sotn van duizend gulden als vaste bijdrage van f 50 plus de rente gedurende 20 jaren U t Gereohtshol ie Amslerdam heeft Dinsdag den getuige in een strafzaak die de vqrige week geweigerd had deu eed af Ie leggen lot acht dageu celstraf veroordeeld Het O M had slechts drie dagen geëischt Het Hof overwoog dat uit de vergelijking vun enkele artikelen der Grondwet mn 1815 die van kracht as toen het Wetboek van Strafvordering werd ingevoerd met art 180 van laatstgemeld wetboek blgkt dat de wetgever lederen getuige in strafzaken tot het afleggen van den eed heeft willeu verpllohteii onder het uitspreken van de wjorden Zoo wanrlijk heipe mij God Almachtig Bij uitzondering kunnen alleen met een belofte volslaac ly die deel uitmaken van een kerkgenooisehap dat den eed verbiedt Deze getuige heeft intüsschen verklaard tol geen kerkgenootschap te behooren Derhalve moet zijn weigeiing als onwij beschouwd warden Tegen dit arrest zul de veroordeelde zich in cassatie voorzien Bij de benoeming van het nieuwe Ministerie het Zondagsministeriu is zulk een haast gemaakt dal er naar raeo zegt een groote informaliteit by de benoeming der zeven Ministers is gepleegd Het besluit van Zondag no 6 houdende benoeming van de zeven ambigenooten vun den heer Heemskerk is geteekend nog voor deze zelf bij een behoorlijk gecontrasigneerd Koniukigk besluit tot verantwoordelijk Minister benoemd was Toen de lieer Heemskerk den heer van Lijnden Zondagmiddag bezocht oin het besluit van oulslag van den heer Pijnacker Hordyk en van benoeming van deu heer Heemskerk te doen contrasigneereii was de heer van Lijnden ongesteld Daar de aftredende premier den nieuwen premier i iel ontvangen kon gaf dit oponthoud waarop bij de groote haast die thans gemaakt werd niet gerekend was Vandaar dat het besluit van ontslag van Ie zeven aftredende Ministers en van benoeming van de zeven nieuwe Ministers door den heer Heemskerk al vast eteekeud werd nog vóór hij eigenlijk zelf Minister was Het debuut van het nieuwe Ministerie is niet heelgelukkig Het begon op den eersten dag met drie onhandigheden de drukte op Zondag de haasi waarmede de afiredeude Ministers genoodzaakt erden hun bureaux Ie verlaten het oonlraslgneeren van het besluit van benoeming door Iemand die nog geenMinister was Dal komt er vin als men de sabbalsrust schendt I Ftderl tiet de nieuwe leeuing is door den afgetreden Minister van Financien al heel onhandig omgesprongen waardoor de Stout ern niet onaanzienlijk nadeel lijdt Daargelaleii iiog de vraag of de prys van uitgifte met het oog op den stand onzer reeds loopende 4pCts schuld niet hooger bad kunnen worden gesteld waardoor enkele tonnen gouds meer ouden zijn verkregen eindigt de Minister zijn finonelëel beheer met een hors d oeurre van financieknnst Op 27 April moeten twintig mlllloen guldens aan vlottende schuld worden afgelost Nu is de leenings et van 16 Maart eerst afgekondigd den 1 April geen Aprilvisoh lerwijl de storting voor de eerste 30 pCt der ingeschreven sommen werd bepaald op lo lilei Ware uu de wet een paar weken vroeger fgekoudigd en welk bezwaar zou daartegen hebben bestaan dan had ook de storting eeuige dagen vroeger kunnen geschieden en het Koninklijk besluit van 22 April laatstleden ware achterwege gebleven Thans wordt bij dat besluit dat in de Slaatêeourant van 24 dezer is te lezen overwoj en dnt op 27 dezer ƒ 20 000 000 moeten worden afgelost en om deze reden Jraaohliging gegeven om voor hoogstens acht dngeu eene beleeulng te s ullen op ettelijke millioen aan schalkistblljetlen Hoeveel duizenden lal deze onhandigheid het Rijk weer kosten Wij hebben gisteren herinnerd dat de nleu e minister van oorlog generaal Weitzel in 1878 optrad nadat de afschaffing der plaatsvervanging door £ gn voorganger graaf van Limburg Stirum voorgedragen mislukt was en dal hij zelf toen een andere milltierezeling beproefd had als ambtgenoot van den heer Heemskerk mei behoud van plaatsvervanging en liummerveritisseling Wij moeten die herinneringen thans aanvullen met de opmerkelijke bijzonderheid dat de heer Weitzel kort na z ju aftreden iu 1875 lid is geworden van het Anti dienatvervangingilioad en nu van die Vereeuiging koofdbettmtrder is naaat den beer van Limburg Siirum Daar nu de Heemskerk zich vroeger tegen den persoonlijken dienstplicht heeft verklaard r st v mzelf deze vraag Wat beleekent nu het optreden van den generaal Weitzel als minister weder naast Heemskeik Zal nu invoering van den persoonlykeii dienstplicht op het program van het ministerie verschgnen of niet Zal de heer Heemskerk of de heer Weitzel de toongever zijn van de defensiepolitiek HU Het waarschijnlijk achtende dat Amsterdam dezen zomer niet in sla t zal zijn aan alte vreemdelingen rerbigf te verschaffen en dnt bovendien velen de hooge Amsterdamsche prgzen zullen zoeken te ontgaan door hun vast verblijf in naburige plaatsen te vestigen heeft de directie der Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij aan de Regeering machtiging gevraagd tot uitgifte van retourblljetleu voor alle klassen tegen den prijs der enkele reis van Amsterdam naar Utrecht Gouda Den Haag en Rotterdam geldig op den dag van niigifte voor de treinen die des avonds na 6 ure van Amsterdam vertrekken en voor de terugreis op den volgenden dag voor de treinen die vóór 10 ure des ochtends te Amsterdam aankomen HU H t kroniugsfecst te Moskou zal nuar men hoopt ten minste hel prachtigtte zijn in deze eeuw gevierd De regeerin geef er millioenen voor uil en de oiilzaglijk rijke aanzienlijken van Moskou wedijveren met haar en met elkaar Behalve de feesten in t Kremlinpalels zal t ook daar buiten naar men weet recht vroolijk toegaan Op de groote Chodnskivlaklen is men thans ijverig bezig een gioote kermis met al zgn toebehooreu in orde te brengen voor een 400 000 peraoueu Ëlen en drinken zol vr j worden rondgedeeld uit spoorVageus tot tgdelijke gaarkeukens hervormd Ieder die komt ontvangt een aarden kruik met het keizerlijk wapen er op en kan die naar believen lalen vullen 400 000 zulke kruiken zijn reeds vervaardigd Verder krggt elk eetlustige twee vleescb paslelen suikergoed gedroogde vruchten en koek Allerlei zinnebeeldige en geschiedkundige vertooningen zullen gegeven worden terwijl 12 muziek zieken evenzooveel zangkoren hun krachten tooneu De Igfvvacht soldaten hebben op een afzonderlijke plek hun fc st waar tafels voor 10 000 man zullen aangericht orden onder dennenboomen in het Somoliuky park dal drie nachten zal wordt n verlicht De kroning vindt 27 Mei plaats en de feesten duren tot 8 Juni In de Sticittehe Courant verdient zeer de aandacht een reeks van vijf artikelen Naar aanleiding der geruchten over de Cellulaire Gevangenis te Utrecht De belde laatste dier stukken zijn gesteld in den vorm van een Open Brief ann Jan Holland die herhaaldelijk in zgn geschriften den draak heeft gestoken me de overdreven zorg voor de gevangenen waaraan een valsche philaulropie zich zou bezondigen De schrgver zich verbergend achter den naam Ook n mensch toont aan dat in de correctioneele gevangenissen over de criinineele spreekt hij niet inzonderheid in de cellulaire te Utrecht ile opgesloteiien die dikwijls voor lichte misstappen boeten en dus in den regel geenszins onverbeterlijke boeven zijn aan de schandelijkale willekeur en luimen van een grootendeels onb schaafd personeel zgn prijsgegeven De voorbeelden die hij bijbrengt grenzen dikwgls na aan mishandeling Lang niet malsch is hetgeen de schrgver zegl omtrent de commissién van toezicht en over de bureaucratische fopperij die den lieeren in den Haag voor de oogeo draait wat zg goedvinden Men zou meenen in zou n klein land als het onze was t niet zoo heel moeilgk om op de hoogte van zulke dingen te blgven maar het is waar die bureanniaunen met hun omslachtige Igsten en cijfers maken het kleinste landje f rooter en omslachtiger dan Rusland of China Men Is gentgon oiel te twijfelen aan de waarheidsliefde van deu schrgver maar dan rest toch de vraag of er niets van nan i dat luie kerels hun btst doen om zich vrij logies in de gevaugenissen te verschaffen Vele formaliteiten worden In de Vereenigde Stalen van Amerika niel gevorderd bij hit aangaan vaneen huwelijk en wlen de echtelgke band te lastigwordt behoeft zich nie uit te sloven om er zichvan te ontslaan dat gaat insgelijks zonder veelbezwaar Heeft de wet het middel aan de huiiJgegeven om het huwelijk gemakkelijk te kunnenontbinden t is toch geen afdoend bewijs voor demoraliteit van ile bevolking des luuds iudieu zgde toepassing dier wet zoo lichtvaardig inroept ilat het a iniiil sclieilingi ii met verbazende snelheid loeuiemt In den staat Counrelioul b j voorbeeld bedroeg het aantal echtsoheidingen ten jare 1849 tlecbl91 gedurende de jongstverloopen 10 jaren is het gemiddeld aantal gestegen tot 440 met andere woorden het is met 50Ö percent toegenomen niettegenstaande de bevolking sleobts 70 percent is vooraltgegaan Gemiddeld genomen komt ééne echtscheiding voor op 10 huwelgken in Conneetlcut en in Rhode Island in Vermom ééa op de 12 eu in Massachasetls ééu op de 21 New Hampshire gaat ze alle te boven waul daar komt ééae eohlschelding op 9 huwelgken voor Dal dergelgke toestand bezorgdheid aan velen inboezemt aan wie het klimmen eu het dalen vau hel peil der openbare zedelgkheld ter harte gaat behoeft wel niel nader te worden aangetoond Dit heeft dan ook geleid tot bet vormen vnii een vcreeniging van mannen die de verheffing van hel zedelijk geyoel b j de massa beoogen z j zullen in de eerste plaals krachtige pogingen in t werk stellen tot hervorming van de wet op de echtscheiding en in verband hiermede andere middelen aanwenden tot bevordering van de algeineene outwikkeling dts volks Onder dagteckeniug van 24 Februari jl load de gouverneur van Aijeh een vervolg rappori in nopens den staml van zaken in dat gewest waaraan de volgende berichten worden ontleend Van hoofden en bevolking uit de moekin Piëng kwam het bericht dat zij genegen waren te KotaRadja te komeir maar dat zg daartoe niet ovtrgingen indien zij niel door den hoeloebalatig Toekoe Tjilhiq van Kapong B iroe werdeu vergezeld Met het oog op den onlangs te Lampasei gepleegden moord op onzen gids Si Brahim en andere lan hunne slechte gezindheid getuigende handelingen werden tegen de bewoners dier kampong maatregelen van bestraffing voorbereid Den 20slen had aan de kwala Atjeh het volgend voorval plaats De daar sinds maanden gevestigde Chineesche vlsschers werden in den namiddag van dien dag door enkele Aljehers van verdacht allooi bezocht Na gegeten en gedronken te hebben vro geii dezen om geld en trokken toen hun dit geweigerd werd hunne klewnugs op welk sein nog andere Atjehers toeschoten die de Chlueezeu van al hun bezittingen beroofden ilrie hunner verwonden en het hals in brand stuken Omtrent de geherie toedracht der z ak en de identiteit der roovers mocht het nog niet gelukken zekere inlichtingen te bekomeu De aanvoerder der roovers schgnt een tot den Islam bekeerd Chinees te zgn geweest Andere gebeurtenissen van aanbelang kwamen het bestuur niet ter oore s Konings verjaardag nerd den 19den met de gebruikelijke plechtigheid gevierd De gouverneur bad Telok Semuwé bezocht waar de hoeloebalangs van Tjoenda Bajoe Nizam 8oewang en Kloempangdoea vereenlgd waren Met die hoofden werd iu het belang vau rust eu veiligheid een nadere regeling geniuakt omtrent ue grenzen van hun gebied en hunne onderlinge verhouding Aangezien nog eenige kampongs in het Kloeinpandoeasche door den Radja van Fasangan worden bezet gehouden kwamen de bondgenooten overeen gezamenlijk eersigemeld landschap te helpen om deu iceraeenschappel jken vgand geheel Ie verjagen en zoodoende tegen nieuwe invallen verzekerd te zgn Zr Ms kruiser Koningin Emma der Nederlanden zou lot steun van de verhouden hoeloebalangs naar Kloempangdoea gaan Overigens was het in de omstrckeu van Telok Semawé volkomen veilig De berichten van Samalang luidden gunstig Toekoe Thihlg Boegies maokte zich gereed om Diangka Borja binnen Ie trekken en den weerspunnigen Toeke Nja Ferlan tot rede te brengen Ook danr was de veiligheid om en bg de versterking verzekerd Van de Oost en Westkust werdeu geen andere berichten ontvangen Jao Ct Geruimen tgd geleden heeft het parlement in Engeland het besluit genomen om een commisue te benoemen aan welke de taak zou worden opgedragen ecu onderzoek in hel werk te stellen naar het Industrie onilerwijs in Oostenrijk en deswege een uitvoerig rapport uit te brengen Hieibg was teven deze bepaling gemnfikt dat niet slechts de meest bloeiende ambachtsscholenen meer uitgebreide inrichtingen vnn dien aard door de commissie zouden worden bezocht maar ook die van jeugdiger dugteckening ten einde op die wijze alle raoelelgkhiéden en bezwaren te leereu kennen welke overwonnen moeten worden alvorens door dergelpe Instellingen een toestand van bloei kan worden bereikt Een commissie van dien aard is benoemd en heeft naar de opgegeven reisroute een tocht door een gedeelte van Ojkttnrgk gemaakt Betreffende dit o nderioek is het eerste rapport behandelende een groot gedeelte van de taak aan de oommissie opgedragen Voor eenigeu tgd bij he Parlement ingediend Uil dit rapport gesteld door den secretaris der commissie dan heer Gilbert Redgrave blgkt dat de resultaten van het onderzoek in hooge male hebben beantwoord san de gekoesterde verwachting Enkele punten hg voorbeeld de schalen voor wevers tullen later worden bes rokeu nadal de commissie in t bezit zal zgn van de adviezen van eenige bekwame Oostrnrgkschr Industrieeleii Dat het uitgebrachte rapport zoowel iu het Parlement als bg de Regeering een zeer gunsllgen Indruk heeft gemaakt kan uit het volgende blijken Op ile grondslagen waarop het industrie onderricht in Oosleorgk is gevestigd zal de Engelscbe regeering scholen van gelgken aard doen oprichten Vooreerst zullen zg worden gevestigd in Ierland en in Walisenop de begrooting voor hel volgende dienstjaar zal eeu bedrag van 500 000 pond sterling of 6 millioen gulden worden uilgelrokken voor dit doel Het FolkeUad vraagt of het niet een publiek schandaal zuu zijn indien de heer J Van Turenhoui geneeskundige te Dinteloord schoolopziener in hel arrondissemenl Bergen op Zoom in zgn betrekking gehandhaafd wordt nu het blgkl dat deze schoolopziener tevens Ijverig arl eider in den wgnberg der kwakzaherg is Na de beschuldiging van het Maandblad der vereeuiging tegen dt Kwakzalverij beeft de beer v T een zelfverdediging in eeu Roteiidoalich blaadje geschreven doch de redactie van hel FMiilad heeft zelf inlichtingen ingewonnen die hierop neerkomen De firma L van Turenhout is af koinstig van den vader der thans levende twee broeders De een is tegenwoordig ten minste slechts geldelijk bg de affui e betrokken alles berust iu handen van den auder den schoolopziener Deze alleen treedt handelend op tegenover de depoihonders hg alteen gaat van tijd tot lijd voor de zaak op reis hg houdt torzlcht op Je fabricatie eu elk ter plaatse weel dal hg alleen ile persoon is die de zaak drgfi Het is naar aanleiding van die wetenschap dat de redaciie van het MriW vraagt of de heer v T wel laager in het korps der schoolopzieners mag blijven In elk geval dringt hel F op nader onderzoek door de Regerriug ann In het HU geeft Martin Kalf een geestige satire op onzen moatschappelijken toestand in den vorm van een onderhoud hetwelk hij zou gehad hebben met den Ohinees Souchon Pecco wien hg aangesproken had om zgn Chineesch te toetsen Omtrent de vervolgingen waaraan de vreemdelingen in Amsterdam blootstaan zeide Souchon dat hij die eerbewgzen zeer op prgs stelde het waren dezefde die het meer beschaafde publiek in Artis aan deu Koning en de Koningin bewees Vooral stelde de Chinees de bescheidenheid van de politie op prgs om weg te blijven teneinde de menigte niet te vergrooten In het Gemeenle Ziekenhuls van den Helder is op 20 dezer een man overleden over wiens herkomst en verleden een zekere geheimzinnigheid zweeft Ongeveer negen joren geleden werd de onbekende door een Nederlandsch koopvaardijschip iu de haven aangebracht hoe en waar de gezagvoenler den hulpbehoevenden man had aangetroffen is nimmer opgehelderd De man werd in het Hospitaal der Marine opgenomen danr b j door en of ander toeval men vermoedt ten gevolge van onweder getroffen van de spraak beroofd en aan de eene zgde aan verlammiug Igdende was Na eenigen tgd moest de man het Hospitaal verlaten eu kwam ten laste der gemeente zeven jaren geleden werd h j overgebracht naar hel Ge meenleZiekenhuls waar hg tol aan zgn dood 2303 dagen werd verpleegd Van den aanvang van zgn verbigf af heeft het niet outbroken aan pogingen om leis omtrent de herkomat en de gischiedenis van dien geheimzinulge Ie weten Ie koiiicn men meende van hem begrepen te hebiwn dat hij uit Noorwegen en wel uit Tonsberg afkomstig was maar ofschoon door den vioeoonsul voii Zweden en Noorwegen den heer Ë Larsen eu door deu directeur van het Ziekenhuis ernstige pogingen werden aangewend om tot de waarheid te geraken J ofschoon men portretten van hem deed vervaardigeu die opzond naar Tonsberg en den burgemcostcil aldaar uitnoodigde tot de ontdekking mede te werkm ofschoon deze dat portret op openbare plaatsen deed tentoonstellen zoowel in die gemeente als in haren oralrek en onderzoek luslelde naar faTnilie betrekkinuen al die pogingen bleven vruchteloos de man was en bleef eeu onbekende en tol zgn dood is het raadsel onopgelost gebleieu tfleii fchrijft n m de Amsterdammer l e uil uwe Minister vau Financiën de heer W J L Grobbee is ten onreohte den volke opgedischt als onie Hoofd Inspecteur nn FinsDclën eene functie of titel dikwgls hetzelfde bg onze administratie van Staat zelfs niet bekend Die heer is onze provinciale inspecteur der direct belasiingeu van Limburg en nam uil oorzaak van ziekte pensioen iu 1879 Hij vestigde zich in den Haag eu reeds kon daarna was tgiie ziekte zoover gebeterd dal hij de Tweede Kamer verzocht hem te bencemen lot lid r d Alg Rekenkamer Men achtte hem daar echter niet den geschiklen persoon voor en ile Kamer gaf hem haar u twuord in 4 of 5 stemmen die ze op hem uitbracht Ën wal gebeurt nu De hr Heemskerk de Kabinetsformeerder acht hem den rechten man voor de gewichtigste portefeuille iu het Kabinet Neen die dat meent vergist zich De heer Grobbee staat niet naas een v Hall roemrjjker getlachtenis naast een r Bosse eeu Vissering of welke groote mannen men op t gebied van Financiën en Slaatseconomle kan cileeren en dal weet de heer H zeer goed M iar er motst een titularis voor Financiën zijn eu hij die iets Ie verliezen heeft bijv eeu politleken loopbaan of eenige maatschappelijke positie hem is t waarlgk niet euvel Ie duitlen dal hij uiel als prüteuom deel wil liitmaken van ten Kabinet dat reeds bg zgne geboorte wordt gesilgmatiseerd als niet leveusvalbuar Ik kan mg dnldelgk voorstellen dat de heer Verniers v d Loeff lid tan den Raad van State zwager van den heer Grobbee die vroeger genoemd is om deel uit te maken van het nieuwe Kabinet indien hij geraadpleegd ware geworden zon gezegd hebben miischien mg geschiede niet alzuo maar ga naar den heer Gr die zal zich niel lalen bidden Immers hij heeft er niets bij te verliezen geen staatkundigen naam en geen positie Ziel ik kan mg begrgpcn dat men door eerzucht verbllid onvoorzichtig is gelgk een sultimbanque maar d it men de gewichtigste plaats aan t roer van Staat aan een onbekende geeft op t oogenblik dal een Frump of de Ruyter misschien zouden aarzelen het schip te besli ren dat schgnt mg toe eene onvergeeflijke roekeloosheid eeu spotternij een onverantwoordelijk schertsen mei de hoogste belangen van Volk en Koning Buiientandsch Overzicht De geheele zizling der Fransche Kamer is Dinsdag in beslag genomeu door de beraadslagingen over lie on versie De ammdemeuleu op de wet waren van Iweeërlei aard De eerste betroffen de wgze der conversie De voorstellers gingen uit vau hel feit ilat b j den tegenwoordlgen koers der 5pCt rente ongeveer 115 de koopers van deze stukken fellelgk 4Vt pOl vau hun geld maken Aan de billgkheid is dus voldaan wanneer men dezen die 4 j pCl verzekert meu kan dan hel rente type desnoods lager slellen eu bijvoorbeeld 3 pCls titels uitgeven In ruil voor de tegenwoordige 5 pCt mits men den prijs i er uitgifte lager stelle ongeveer 6 $ pCl Hel nominaal bedrag der schuld zou dan aanzienlijk moeten vermeerderd worden Meu dient hierbij iu hel oog te houden dat de billijkheid eigenlijk alleen voor de tegenwoordige koopers geldt Zij die in 1871 Fransche 5 pCt rente kochten mankten oorspronkelijk ongeveer 6 pCt van hun kapitaal en zullen zich voortaan volgens het regeeriogsvoorslel met pCt moeten vergenoegen Daartegenover staat dat do regeering zich bg de uitgifte der leeulngen het recht 4ieefl voorbehouden om de stukken hpari af te lassen Indien zij thans van dit recht gebruik maakte zouden de fondsenhouders nog meer verliezen dan wanneer zg de conversie iu 4Vi pCls stukken aannamen De meerderheid der Kamer bliek niet geneigd te zijn om het nominale bedrag der Staotsschuld met ongeveer twee milliarden te vermeerderen en verwierp de Toorslelleu van Haenijcns en Lockroy Na de iianueniing vau het eerste artikel was dus de conversie in beginsel aangeuonicn eu de Staal van een jaarlgksche uitkeeriiig van 34 millioen francs ontheven Als had er lot nu toe hel schoonsie evenwicht in het budget bestaan stormden de afgevaardigden p dien vermeenden buit af en poogden suittidien te krggen voor hunne stokpaardjes De eene wilde de bespaarde raillloenen voor den landbouw uitgeven de tweede voor gestichten van openbaar nut De heer terry sloeg op kalme maar afdoende wijze aan al die hooggespannen verwachtingen den bodem in hg hoopte dat de afgevaardigden den moed zouden hebben om aiin hunne kiezers mede te deelen dat er dit j i8r ann vermindering van lasten niet kon worden gedacht De geheele wel werd ten slotte met 400 tegen 107 steramen aannenomen De Republiqve Franfaite door sommigen als het orguan tier regeering aangemerkt heeft twee uiterst scherpe artikelen tegen Ungelnnd geleverd In het eene wordt beweerd dat Lprd Dufferins politiek in Egypte geen ander doel heeft dan fellelgke inlgviug en de Egyptische financiën het nadeel er van reeds ondervinden in het tweede breekt hij den staf over Ëngelands tnsschenkomst iu Uadagascar Volgen de RépvUigue Franfoite is Koningin Ranavolo ofschoon zij zich Koningin vac Madagascar noemt evenmin Koninln van lil eiland als George III Koning ven Engeland was hoewel hg dezen titel voerde zg is slechts Koningin der Hovas en als tg Frankrijks rechten schendt zal zij mei geweld verdreven worden In den Pruisischen landdag werden Dinsdag van hel ontwerp belreffeude het landsbestuur de bepalingen nopens de samenstelling dei Bezlrkscommissie sangenomen In een zeer lezenswaardig debat verdedigde prof Hanel de stelling dal de commissie zonder geruiscb en op sierlgke wijze den gauschen grondslag uit hel regeerlngsontwerp had verwijderd Voor d verzette hg zich tegen de instelling van een afzetbaren en dus van de regeering afhankelljken regeeringspresideni als hoofd van een lichaam dal onder zijne bevoegheden de administratieve rechtspraak in eersleu aanleg lelt De minister Von Pntlkammer betoogde in eene lange rede dat de klove tuischen hel regeerlngsontwerp en dat der commissie niel zoo bgzonder groot was en dal de regeering met groote voldpeulng de besluiten der commissie had vernomen Die verzekering wekt vroolijkheid in den Landdag De voorstellen werden aangenomen met eene meerderheid bestaonde uil conservatieven olericalen en een deel der nationaal liberalen In Zwitserland heeft de Nationale Raad mei 67 legen 69 stemmen de voordracht tot het aaukoopen van alle of van eenige spoorwegen verworpen Daar de Sleudeuraad reeds een besluit in gelijken zin had genomen is de zaak voorgoed beslist De kantonnale raad van Neufchatel heeft besloten om de bepaling waarbij de openbare avondvergade ringen van het Snlvalion army orden verboden te handhaven Voor het geval dal dit besluit niet mocht worden geëerbiedigd zouden de vergaderingen van hel Verlossingsleger geheel verboden worden krachtens een artikel der Conslltntie waarbij het oprichten eener g idsiliensllge vereeuiging zonder machtiging van den Grooien Raad verboden is De Spiansche Senaat heeft de wetsvoordracht betreffende de schadevergoeding aan de Fransche slachtoffers der Spaansche burgeroorlogbo aangenomen Uu Pietermariizburg wordt aan de Dailg Next geseind dat in Zoeloeland ernstige gevechten geleverd zijn De tegenstanders van Ketswayo schgnen daarbg eenlg voordr el te hebben behaald en laatstgenoemde moet genoodzaakt zijn geweest ten behoeve igoer persoonlijke bescherming een deel zijner reserve op te roepen De minister van openbaar onderwgs te Konstaotinopel heeft aan de patriarchen een circulaire gezonden houdende verzoek om statlEllscue opgaven betreffende de scholen en om inlichtingen betreffende de leervakken eu de leerboeken De Armenische patriarch voldeed zonder eenige aanmerking aan de uitnoodlging doch de Grieksche patriarch betwisite in zijn antwoord aan den Minister aan de Porie hel reefat toezicht over de Grieksche scholen te houden en deed uitkomen dat zgn kerkgenootschap sedert de regeering van sultan Mahomed II volkomen vrijdom geniet De Porie heeft echter besloten van haren eisch niet af te zien LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Maart 1883 uit Gouda verzonden en door lusschenkomsr van het Postkantoor terug te bekomen I Kalf Dordrecht H de Rolj s Graveuhage G J Delsalle Middelburg Mej Leegers Rotterdam Uit HA iSTRECHT K Faasseu Amsterdam Uil REEUWIJK J K van der Meer ds Noord Gouda 25 April 18S3 De Directeur van hel Postkantoor te Gouda SIMONS Schuttersraad te vouda In de zitting van 24 April zgn medegedeeld de beslissingen van hh Gedeputeerde Staten vau ZuidHolland op het appel Ingesteld door de schutters lo H V d V het vonnis gewgzigd door verandering der boete van ƒ 10 in eene van ƒ 2 2o E L E V D het vonnis gehandhaafd So J IJ het vonnis gehandhaafd RECLAME Het is uw eigen schuld zoo gg liek blgft wanneer gij Hop Bitler bekomen kunt dat nimmer faolt De waarheid is machtig en beeft gezegevierd